Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet

Hallituksen määrittelemät Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet ovat osa Sampo-konsernin yleistä hallinnointimallia. Palkitsemisperiaatteissa esitetään Sampo-konsernin palkitsemisrakenne ja palkitsemisjärjestelmien laatimisperiaatteet. Palkitsemisperiaatteet koskevat kaikkia Sampo-konsernin yhtiöitä.

Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet (PDF)

Palkitsemisperiaatteiden peruslähtökohta on, että Sampo-konsernin palkitsemisjärjestelmät eivät saa vaarantaa konsernin pitkän aikavälin taloudellista vakautta ja niiden on noudatettava eettisiä periaatteita ja lainsäädännön vaatimuksia. Ne on myös suunniteltava siten, että niissä huomioidaan eri sidosryhmien, kuten osakkeenomistajien, työntekijöiden, asiakkaiden ja valvontaviranomaisten edut. Lisäksi kaikki palkitsemismekanismit on suunniteltava rinnakkain riskienhallinnan periaatteiden kanssa.

Kaikkien palkitsemismekanismien lähtökohtana on rohkaista ja kannustaa työntekijöitä tekemään parhaansa ja ylittämään heille asetetut tavoitteet. Palkitsemiskokonaisuudet on suunniteltava siten, että ne palkitsevat huolellisen, oikeiden käytäntöjen mukaisen ja menestyksekkäästi tehdyn työsuorituksen. Samalla on kuitenkin muiden sidosryhmien edun suojaamiseksi huolehdittava, että palkitsemismekanismit eivät houkuttele tai rohkaise työntekijöitä liiallisten tai ei-toivottujen riskien ottamiseen. Riskeihin reagoivat, mutta oikeudenmukaiset ja palkitsevat palkitsemismekanismit vahvistavat Sampo-konsernin kykyä tuottaa lisäarvoa sidosryhmilleen ja osakkeenomistajilleen.

Eri palkitsemismuotoja ohjaavat periaatteet ovat seuraavat:

Kiinteän palkitsemisen (kiinteä palkka) tulee tukea konsernin taloudellista vakautta, muodostaa riittävän suuri osuus kokonaispalkitsemisesta ja olla kilpailukykyinen, mutta ei markkinoiden paras.

Muuttuvaa palkitsemista käytetään varmistamaan palkitsemiskokonaisuuksien kilpailukykyisyys pitäen samalla kiinteät kustannukset kohtuullisina. Muuttuvan palkitsemisen tulee viime kädessä perustua työnantajan yksipuoliseen päätökseen ja sisältää ehtoja, joiden perusteella hallitus voi alentaa tai peruuttaa muuttuvan palkkion maksamisen riittämättömän vakavaraisuuden vuoksi. Muuttuvan palkkion maksamiselle tulee aina olla kynnysarvot ja ylärajat. Muuttuvan palkitsemisen tulee pääsääntöisesti perustua yksilön, liiketoiminta-alueen/liiketoimintayksikön ja yhtiön suoriutumiseen sekä divisioonan tai Sampo-konsernin kokonaistulokseen. Määrälliset ja laadulliset suorituskriteerit ja niiden suhteellinen painoarvo on määriteltävä etukäteen. Muuttuva palkitseminen voi perustua yhtiön tulokseen liittyvään panokseen (lyhytaikaiset kannustinohjelmat) tai liittyä työntekijöiden sitouttamiseen konserniin pidemmäksi ajaksi (pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät). Pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät suunnitellaan yhdenmukaistamaan osallistujien edut osakkeenomistajien etuihin siten, että ohjelmien maksut kytketään sekä tiettyihin suorituskriteereihin että Sammon osakkeen positiiviseen hintakehitykseen.

Tietty osuus ylimmälle johdolle ja tietyille avainhenkilöille maksettavista muuttuvista palkkioista lykätään määritellyn ajanjakson ajaksi kussakin konserniyhtiössä sovellettavan sääntelyjärjestelmän mukaisesti. Lykkäysjakson jälkeen tehdään jälkikäteinen riskiarviointi, ja hallitus päättää, voidaanko lykättyjä muuttuvia palkkioita maksaa kokonaan tai osittain, vai jätetäänkö ne kokonaan maksamatta. Lykätyt muuttuvat palkkiot voidaan maksaa, mikäli merkittävä ei-hyväksytty riskinottaminen tai liiketoiminnan sisäisten tai ulkoisten sääntöjen rikkominen ei ole realisoitunut tai mikäli maksaminen ei vaaranna yhtiön vakavaraisuuspääomavaatimusten täyttymistä.

Eläkkeiden tulee pääsääntöisesti olla luonteeltaan maksuperusteisia.

Muiden etujen tulee vastata paikallisten työmarkkinoiden tilannetta.

 

Hallitus
Konsernijohtaja
Johtoryhmä (pois lukien konsernijohtaja)

Sivun alkuun
Päivitetty 27.4.2017