Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Hallitus

Valmistellessaan esitystä hallituksen jäsenten palkitsemisesta varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ottaa Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteiden lisäksi huomioon asiaankuuluvilla markkina-alueilla ja verrokkiyhtiöissä tapahtuneen palkkiokehityksen.

Vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuotuisena palkkiona 175 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 115 000 euroa, tarkastusvaliokunnan jäsenille 96 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 90 000 euroa kullekin. Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Sampo kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi hallituksen jäsenen matkakulut ja majoituksesta aiheutuneet kulut maksetaan todellisten kustannusten mukaan.

Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Sammon A-osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, joka jää jäljelle verojen, maksujen ja lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen vähentämisen jälkeen. Sampo vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenen edellytetään säilyttävän hankkimansa osakkeet omistuksessaan hankintahetkestä lukien kahden vuoden ajan. Luovutusrajoituksen voimassaolo päättyy kuitenkin aikaisemmin, mikäli hallituksen jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy. Tällöin luovutusrajoitus päättyy samanaikaisesti hallitusjäsenyyden päättymisen kanssa.

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa Sampoon tai muihin konserniyhtiöihin, eivätkä kuulu työsuhdeperusteisten palkkiojärjestelmien piiriin. Hallituksen jäsenet eivät osallistu Sammon kannustinjärjestelmiin.

Sivun alkuun
Päivitetty 27.4.2017