Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Strategia ja tavoitteet

Sampo-konserni luo omistaja-arvoa tehokkailla ja erittäin kannattavilla liiketoiminnoilla ja sijoituksilla tilanteissa, joissa tuottopotentiaalin arvioidaan olevan korkea ja riskien hallittavissa.

Osakkeenomistajat hyötyvät syntyvästä arvonnoususta korkean ja vakaan osinkotuoton muodossa. Sampo Oyj jakaa edelleen tyttäriltään ja osakkuusyhtiöiltään saamansa osingot osakkeenomistajilleen.

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueet ovat vahinko- ja henkivakuutus. Vahinkovakuutusta harjoitetaan If-brändin ja henkivakuutusta Mandatum Life -brändin alla. Konserni on myös Pohjoismaiden johtavan pankin Nordean suurin omistaja. Sammolla ei ole tiukasti määriteltyä konsernitason strategiaa, mutta sen liiketoiminta-alueille on määritelty selkeät oman pääoman tuottotavoitteisiin perustuvat strategiat.

Emoyhtiö Sampo Oyj:n A-osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Emoyhtiö asettaa tyttärilleen taloudelliset tavoitteet. Vahinko- ja henkivakuutustoiminnoissa oman pääoman tuoton on ylitettävä 17,5 prosenttia. Lisäksi vahinkovakuutuksessa on asetettu erillinen tavoite yhdistetylle kulusuhteelle, jonka tulee alittaa 95 prosenttia jokaisena vuonna.

Taloudelliset tavoitteet

If Vahinkovakuutus – turvallisuutta ja vakautta

Ifin visio on tarjota vakuutustuotteilla turvaa ja vakautta asiakkaiden päivittäiseen elämään ja liiketoimintaan. Pyrkimyksenä on olla asiakkaiden parhaimpana pitämä vakuutusyhtiö niin Pohjoismaissa kuin Baltiankin vakuutusmarkkinoilla. Visio heijastuu asiakaslupaukseen: "Ole huoletta. Me autamme."

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, jolla on yli 3,7 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa ja Baltiassa. If tarjoaa kattavan valikoiman vahinkovakuutusratkaisuja ja -palveluja laajalle asiakaskunnalle yksityishenkilöistä suuryrityksiin.

If toimii kaikissa Pohjoismaissa ja hyödyntää toimintansa laajuutta ja osaamistaan kaikilla toiminta-alueillaan. Yhtiön kilpailukyvyn takaava menestystekijä on toiminnan jatkuva kehittäminen. Vakuutusliiketoiminnan painopistealueena on jo yli vuosikymmenen ollut kilpailijoita parempi riskien arviointi ja hinnoittelu, ja tämän myötä parhaan tuote- ja palveluvalikoiman tarjoaminen asiakkaille.

Ifin liiketoiminta Pohjoismaissa on jaettu asiakaskunnan mukaisiin liiketoiminta-alueisiin. Lisäksi Baltia muodostaa erillisen liiketoiminta-alueen, joka kattaa kaikki kolme Baltian maata.

 • Henkilöasiakkaat on Ifin suurin liiketoiminta-alue. Ifillä on yli kolme miljoonaa henkilöasiakasta, ja se on markkinajohtaja Pohjoismaissa.
 • Ifin Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alue on Pohjoismaiden suurin yritysvakuutusten tarjoaja, ja sillä on yli 350 000 asiakasta. Liiketoiminta-alueen osuus Ifin vakuutusmaksutulosta on lähes kolmannes. Yritysasiakkaiksi lasketaan yritykset, jotka työllistävät maksimissaan 500 henkilöä.
 • Suurasiakkaat -liiketoiminta-alue on Pohjoismaiden johtava suuryritysten vakuuttaja, jolla on noin 1 300 asiakasta. Asiakkaita ovat yritykset, joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät yli 500 henkilöä.
 • Baltia-liiketoiminta-alue tarjoaa vahinkovakuutuksia sekä henkilö- että yritysasiakkaille. If on Baltian alueen toiseksi suurin vahinkovakuuttaja, ja asiakkaita liiketoiminta-alueella on noin 350 000.

Ollakseen visionsa mukaisesti asiakkaiden keskuudessa parhaimpana pidetty vakuutusyhtiö, If toteuttaa kolmeen päätavoitteeseen perustuvaa strategiaa:

 • Tyytyväisimmät asiakkaat ja keskittyminen arvon luomiseen asiakkaille
  Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Ifillä on oltava kattavin ymmärrys asiakkaiden vakuutustarpeista, ja vastaavasti paras kyky arvioida ja hinnoitella riskejä. If pyrkii olemaan toimialansa palvelukeskeisin yhtiö ja kehittää jatkuvasti digitaalisia palveluitaan.
 • Euroopan asiantuntevimmat ja innovatiivisimmat vakuutusalan osaajat
  If kehittää jatkuvasti riskien arviointi- ja hinnoitteluprosessejaan niin kutsutun "Best in Risk" -konseptin mukaisesti. Tämä tarkoittaa riskienhallinnan kokonaisvaltaista ymmärtämistä organisaation kaikilla tasoilla.
 • Vakaa kannattavuus erinomaisen riskien arvioinnin ja hinnoittelun sekä operatiivisen tehokkuuden kautta
  Ydinliiketoiminnan kannattavuus saavutetaan riskien oikean arvioinnin ja hinnoittelun kautta. Myös jatkuva pyrkimys kustannustehokkuuteen, riskitasapainotettu sijoitusstrategia ja luottokelpoisuus myötävaikuttavat omalta osaltaan vahvan ja vakaan kannattavuuden saavuttamiseen.

Ifin taloudelliset tavoitteet ovat vähintään 17,5 prosentin oman pääoman tuottoaste (RoE) ja enintään 95 prosentin yhdistetty kulusuhde.

Mandatum Life – rahan ja hengen asiantuntija

Mandatum Life on johtava henkilöriskien turvaaja ja arvostettu asiakasvarojen hoitaja Suomessa ja Baltiassa. Mandatum Life tarjoaa asiakkailleen kattavat palvelut, joihin kuuluvat räätälöidyt sijoitussidonnaiset vakuutukset ja niihin liittyvä varainhoito, yksityisasiakkaiden henkilöriskivakuutukset, yritysten eläke- ja palkitsemisratkaisut ja -palvelut sekä niihin liittyvä konsultointi. Mandatum Life -konsernin emoyhtiö on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, jonka tytäryhtiöitä ovat Mandatum Life Palvelut Oy, Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy, Mandatum Life Fund Management S.A, Innova Palvelut Oy ja Mandatum Life Insurance SE Baltic.

Mandatum Lifen uusmyynnin pääpaino on sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa, kapitalisaatiosopimuksissa sekä ryhmäeläkevakuutuksissa ja henkilöriskejä turvaavissa riskivakuutuksissa. Näiden osalta Mandatum Lifella on Suomessa kolme omaa myyntikanavaa: yritysmyyntiin erikoistuneet myyntiryhmät, varainhoitoasiakkaisiin keskittyneet varainhoitajat sekä olemassa olevan asiakaskannan lisäpalveluihin keskittyvä Asiakaspalvelu. Omien myyntikanavien lisäksi Mandatum Lifella ja Danske Bankilla on ollut vuodesta 2007 voimassa oleva jakelusopimus. Vuonna 2007 sovittiin myös Mandatum Lifen oikeudesta myydä vakuutuskanta Danske Bankille. Mandatum Life ilmoitti lokakuussa 2016 käyttävänsä kyseistä oikeutta, minkä seurauksena Danske Bankin kautta hankittu vakuutuskanta tulee siirtymään Danske Bankille arviolta vuoden 2017 lopulla.

Mandatum Life on tarjonnut omia vakuutus- ja kapitalisaatiosopimuksiin liittyviä varainhoidon palveluita vuodesta 2008. Varainhoidon toiminta on keskittynyt pääosin varakkaaseen asiakaskuntaan, mutta kattava valikoima sijoituskoreja ja -rahastoja on tarjolla myös laajalle joukolle henkilö-, yritys-, ja instituutioasiakkaita.

Yritysten ja yrittäjien vakuuttaminen vahva strateginen painopistealue

Mandatum Lifen tavoitteena on säilyttää asemansa Suomen suurimpana henki- ja lisäeläkevakuuttajana yritysasiakassegmentissä. Mandatum Life arvioi, että suomalaisten tarve varautua eläkeajan toimeentuloon kasvaa entisestään vuoden 2017 alusta voimaan tulleen eläkeuudistuksen myötä. Uudistuksen tavoite on pidentää työuria, mikä vaikuttaa työnantajiin: henkilöstön työkykyä, osaamista ja innostusta on ylläpidettävä yhä pidempään. Yritykset voivat täydentää lakisääteistä eläketurvaa ryhmäeläkevakuutuksilla. Suunnittelemalla henkilöstön eläköityminen ajoissa yritys varmistaa, että työntekijät jäävät eläkkeelle itsensä ja työnantajan kannalta oikeaan aikaan.

Mandatum Lifen näkemyksen mukaan henkilöstöön panostamalla vaikutetaan merkittävästi yrityksen tuloksentekokykyyn. Mandatum Life tarjoaa yritysasiakkailleen palkitsemisen asiantuntijapalveluita ja ratkaisuja koko henkilöstön palkitsemiseen. Esimerkiksi Palkkiorahastoiksi kutsutut henkilöstörahastot ovat keskeinen osa yrityksille suunnattuja palveluita.

Laskuperustekorollisen vakuutuskannan hallinta

Olemassa olevan laskuperustekorollisen vakuutuskannan osalta yhtiön strategia on ylläpitää vakavaraisuusasema riittävän vahvana, mikä mahdollistaa sijoitustoiminnassa pitkällä aikavälillä matalariskisiä korkoinstrumentteja korkeamman tuoton tavoittelun. Laskuperustekorollisen kannan alenevaa trendiä pyritään vauhdittamaan aktiivisesti. Solvenssi II:n siirtymäsäännökset yhdessä tämän vakuutuskannan alenevan trendin kanssa mahdollistavat yhtiölle tehokkaan pääomahallinnan tulevaisuudessa. Yhtiö etsii kasvua myös uusien laskuperustekorkoisten sopimusten osalta, kunhan se tapahtuu kannattavuuden, riskienhallinnan ja Solvenssi II:n näkökulmasta mielekkäillä ehdoilla, joilla pystytään tuottamaan lisäarvoa sekä asiakkaille että yhtiölle.

Mandatum Lifen tulos muodostuu kolmesta osa-alueesta: sijoitustoiminnan, riskiliikkeen ja kustannusliikkeen tuloksista. Kustannus- ja riskiliikkeen tuloksien osalta yhtiö tavoittelee kasvua sekä toimintaa tehostamalla että volyymejä kasvattamalla. Yhtiön taloudelliseksi tavoitteeksi on asetettu vähintään 17,5 prosentin oman pääoman tuotto (RoE).

Sivun alkuun
Päivitetty 21.3.2017