Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojaselosteessamme.

Hyväksyn

Sammon hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2010. Yhtiökokouskutsu julkaistaan 12.2.2010, jolloin kokoukseen ilmoittautuminen alkaa. Hallitus ja sen valiokunnat ovat tehneet seuraavat ehdotukset yhtiökokoukselle.

  • Hallituksen ehdotus osingoksi
  • Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
  • Nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus Sampo Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi
  • Tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämiseksi ja tilintarkastajan valitsemiseksi
  • Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
  • Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 1,00 euroa osakkeelle ja valtuutusta hallitukselle enintään 50 000 000 oman A-sarjan osakkeen hankkimiseksi voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla.

Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärän säilyttämistä kahdeksana ja kaikkien nykyisten jäsenten uudelleen valintaa. Lisäksi valiokunta ehdottaa hallituksen jäsenten palkkioiden säilyttämistä nykyisellään.

Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Ehdotukset ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

SAMPO OYJ
Hallitus

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

LIITE 1

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Sampo Oyj:n osinkopolitiikan tavoitteena on jakaa vuosittainen osinko, joka vastaa 4-6 prosentin osinkotuottoa. Osinko ei kuitenkaan voi ylittää voittoa verojen jälkeen (satunnaiseriä lukuun ottamatta) siltä kalenterivuodelta, jolta osinko maksetaan. Osingonjaon lisäksi voidaan ostaa omia osakkeita.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 6 435 539 685,41 euroa, josta tilikauden voitto on 531 142 474,88 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 1,00 euroa yhtiön 561 372 390 osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 561 282 390 euroa, koska osinkoa ei makseta Sammon hallussa oleville 90 000 Sammon A-osakkeelle. Loput varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 16.4.2010 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 23.4.2010.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Helsingissä, helmikuun 11. päivänä 2010

SAMPO OYJ
Hallitus


LIITE 2

NIMITYS- JA PALKKIOVALIOKUNNAN EHDOTUS SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOIKSI

Sampo Oyj:n ("Sampo") hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa suurimpia osakkeenomistajia kuultuaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilytetään nykyisellään ja että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuotuisena palkkiona 160 000 euroa, varapuheenjohtajalle 100 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 80 000 euroa. Palkkio maksetaan siten, että noin 50 prosenttia hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta verojen ja vastaavien maksujen jälkeen suoritetaan Sammon A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Helsingissä, helmikuun 11. päivänä 2010

SAMPO OYJ
Nimitys- ja palkkiovaliokunta


LIITE 3

NIMITYS- JA PALKKIOVALIOKUNNAN EHDOTUS SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄKSI JA HALLITUKSEN JÄSENIKSI

Sampo Oyj:n ("Sampo") hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa suurimpia osakkeenomistajia kuultuaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä siten, että nykyiset hallituksen jäsenet Tom Berglund, Anne Brunila, Eira Palin-Lehtinen, Jukka Pekkarinen, Christoffer Taxell, Veli-Matti Mattila, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan ehdotetaan valittaviksi Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Christoffer Taxell, Matti Vuoria sekä Björn Wahlroos ja tarkastusvaliokuntaan Tom Berglund, Jukka Pekkarinen ja Christoffer Taxell.
Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ja arvio heidän riippumattomuudestaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin perusteella ovat saatavissa osoitteessa www.sampo.com/hallitus.

Helsingissä, helmikuun 11. päivänä 2010

SAMPO OYJ
Nimitys- ja palkkiovaliokunta


LIITE 4

SAMPO OYJ:N TARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMISEKSI JA TILINTARKASTAJAN VALITSEMISEKSI

Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkiota kohtuullisen laskun mukaan.
Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ernst & Young Oy on ehdottanut uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Ilkkaa, mikäli yhtiökokous valitsee Ernst & Young Oy:n jatkamaan yhtiön tilintarkastajana.

Taustana ehdotukselle tarkastusvaliokunta toteaa, että Sampo-konsernin tilintarkastajana toimi vuonna 2009 tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Vuonna 2009 tilintarkastajalle suoritettiin toimestaan palkkiota laskun mukaan yhteensä 2 141 427 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista palkkioita yhteensä 223 583 euroa.

Helsingissä, helmikuun 11. päivänä 2010

SAMPO OYJ
Tarkastusvaliokunta


LIITE 5

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Sampo Oyj:n ("Sampo") hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla.

A-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50 000 000 kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan kuitenkin tehdä myös tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan.

Sammon kaikkien B-sarjan osakkeiden omistaja on antanut suostumuksensa A-sarjan osakkeiden hankintaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Helsingissä, helmikuun 11. päivänä 2010

SAMPO OYJ
Hallitus

LIITE 6

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 12 §:N MUUTTAMISEKSI

Sampo Oyj:n ("Sampo") hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa Sammon yhtiöjärjestyksen 12 §:ää 3.8.2009 ja 31.12.2009 voimaan tulleiden, osakeyhtiölain (624/2006) 19 §:ää koskeneiden, muutosten johdosta.

3.8.2009 ja 31.12.2009 voimaan tulleiden osakeyhtiölain muutosten jälkeen pörssiyhtiön on toimitettava yhtiökokouskutsu viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin siten, että yhtiökokouskutsu toimitetaan vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Ehdotettava muutos

Yhtiöjärjestyksen 12 §:ää ehdotetaan muutettavaksi yhtiöjärjestyksen saattamiseksi vastaamaan osakeyhtiölain nykyistä sanamuotoa ja määräyksiä. Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 12 § kuuluu seuraavasti: 

Voimassa oleva 12 §:n sanamuoto

Ehdotettu 12 §:n uusi sanamuoto


Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä aikana ennen kesäkuun loppua.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään yhdessä hallituksen määräämässä Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua määräpäivää.

Muiden tiedonantojen toimittamistavasta osakkaille päättää hallitus kussakin tapauksessa erikseen.

 

Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä aikana ennen kesäkuun loppua.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään yhdessä hallituksen määräämässä Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Muiden tiedonantojen toimittamistavasta osakkaille päättää hallitus kussakin tapauksessa erikseen.

 

Helsingissä, helmikuun 11. päivänä 2010


SAMPO OYJ
Hallitus

Sivun alkuun