Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Yhtiökokous 2021

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021 järjestetään etäkokouksena 19.5.2021 yhtiön pääkonttorilla, Helsingissä.

Poikkeukselliset kokousjärjestelyt

COVID-19-pandemiasta johtuen ja yhtiön osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi Sammon varsinainen yhtiökokous järjestetään etäkokouksena. Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä.

Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ainoastaan äänestämällä ennakkoon tai käyttämällä asiamiespalvelua, tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Koska yhtiökokous pidetään etäkokouksena eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla, vain kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja ovat kokouksessa fyysisesti paikalla. Yhtiökokousta ei voi seurata videoyhteydellä.

Hallituksen puheenjohtajan etukäteen nauhoitettu puheenvuoro julkaistaan tällä sivulla yhtiökokouspäivänä. Yhtiö suunnittelee järjestävänsä yhtiökokouksen yhteydessä erillisen johdon kyselytunnin virtuaalisesti. Tilaisuuden ajankohta julkistetaan myöhemmin tällä sivulla.

Kysymyksiä ja vastauksia yhtiökokouksesta

Osallistuminen kokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.5.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Sampo Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä.

1. Äänestäminen ennakkoon

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 12.5.2021 klo 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 19.4.2021 klo 10, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä ennakkoon, pyydetään COVID-19-pandemiasta johtuen käyttämään osakkeenomistajan oikeuksiaan yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiespalvelun kautta valtuuttamalla asianajaja Henrik Hautamäki Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Nimetyn asiamiehen käyttämisestä ei aiheudu osakkeenomistajalle kuluja mahdollisia valtakirjadokumentteihin liittyviä postikuluja lukuun ottamatta.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla viimeistään 19.4.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt.

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu julkaistiin Sammon internetsivustolla 17.3.2021.

Ohjeita hallintarekisteröidyn osakkeen omistajille

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.5.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.5.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@sampo.fi viimeistään 16.4.2021 kello 10.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevän osakkeenomistajan on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan kokouskutsun päivämääränä. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettavat äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla viimeistään 19.4.2021. Mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.5.2021.

Kysymykset kokouksessa käsiteltävistä asioista

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 30.4.2021 kello 14.00 asti ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@sampo.fi tai postitse osoitteeseen Sampo Oyj, Fabianinkatu 27, 00100 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.5.2021. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osinko

Hallitus ehdottaa vuodelta 2020 maksettavaksi osinkoa 1,70 euroa osakkeelta.

  • Osingonmaksun täsmäytyspäivä 21.5.2021
  • Osingonmaksupäivä 28.5.2021

Ehdotettu hallitus

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seuraavat jäsenet:

Aiheeseen liittyvä materiaali

Sampo on julkaissut hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2020 osoitteessa www.sampo.com/vuosi2020.

Samassa osoitteessa ovat saatavilla myös mm.:

  • konsernijohtaja Torbjörn Magnussonin katsaus;
  • liiketoimintajohdon videokatsaukset;
  • Sampo-konsernin riskienhallintaraportti 2020;
  • Sampo-konsernin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020;
  • Sampo-konsernin toimielinten palkitsemisraportti 2020
Päivitetty 23.3.2021