Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos tammi-kesäkuulta 2011

VAHVA RAPORTOITU TULOS MARKKINAEPÄVARMUUDESTA HUOLIMATTA

Sampo-konsernin tulos ennen veroja kohosi vuoden 2011 tammi-kesäkuussa 756 miljoonaan euroon (621). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos laski 378 miljoonaan euroon (773) pääosin käyvän arvon rahaston supistumisen ja valuuttakurssien epäsuotuisan kehityksen vuoksi.

  • Osakekohtainen tulos nousi 1,13 euroon (0,92). Osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 0,67 euroa (1,38) ja konsernin oman pääoman tuotto tammi-kesäkuussa 2011 oli 8,6 prosenttia (19,9).
  • Osakekohtainen substanssi oli kesäkuun lopussa 16,24 euroa (17,79). Aleneminen johtui suurelta osin huhtikuussa 2011 maksetusta osingosta ja Nordean kurssikehityksestä. Konsernin käyvän arvon rahastolaski 526 miljoonaan euroon (736).
  • Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde parani vuoden 2011 tammi-kesäkuussa 92,7 prosenttiin (94,1). Tulos ennen veroja kohosi 422 miljoonaan euroon (333). Topdanmark on käsitelty osakkuusyhtiönä toukokuun 2011 puolivälistä alkaen ja yhdisteltävä tulososuus kasvatti tulosta 3 miljoonalla eurolla. Oman pääoman tuotto oli 9,4 prosenttia (35,4) ja käyvän arvon rahasto aleni 163 miljoonaan euroon (315).
  • Sammon nettotuloksesta aiempaa enemmän, 294 miljoonaa euroa (231), tuli Nordeasta. Segmenttiraportoinnissa osuus Nordean tuloksesta sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin.
  • Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja nousi 84 miljoonaan euroon (69). Käyvän arvon rahasto laski kesäkuun loppuun tultaessa 364 miljoonaan euroon (436). Oman pääoman tuotto markkina-arvoin oli -1,6 prosenttia (25,0).
AVAINLUVUT 1-6/2011 1-6/2010 Muutos, %
4-6/2011 4-6/2010 Muutos, %
Milj.e            
Tulos ennen veroja 756 621 22 369 334 10
  Vahinkovakuutus 422 333 27 200 208 -4
  Osakkuusyhtiö (Nordea) 294 231 27 142 106 34
  Henkivakuutus 84 69 22 40 33 23
  Omistusyhteisö (pl. Nordea) -42 -8 396 -13 -11 18
Tilikauden tulos 634 518 23 310 273 14
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 1,13 0,92 0,21 0,55 0,48 0,07
Tulos markkina-arvoin/osake, euroa 0,67 1,38 -0,71 0,26 0,32 -0,06
Substanssi/osake, euroa *) 16,24 17,79 -1,55 - - -
Keskimääräinen henkilöstömäärä(FTE) 6 881 6 958 -77 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, %*) 152,5 167,1 -14,6 - - -
Oman pääoman tuotto, % 8,6 19,9 -11,3 - - -


*) Vertailuajankohta 31.12.2010.

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2010 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan uutta ohjeistusta (Standardi 5.2b) julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Vuoden 2011 toinen neljännes lyhyesti

Sampo-konsernin vuoden 2011 toisen neljänneksen tulos ennen veroja nousi 369 miljoonaan euroon (334). Osakekohtainen tulos oli 0,55 euroa (0,48). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,32).

Osakekohtainen substanssi aleni vuoden 2011 toisella neljänneksellä 16,24 euroon ensimmäisen neljänneksen lopun 17,71 eurosta. Sampo Oyj maksoi toisella vuosineljänneksellä osinkoa 1,15 euroa osakkeelta.

Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli toisella neljänneksellä 91,1 prosenttia (89,9). Tulos ennen veroja oli 200 miljoonaa euroa (208). Topdanmark kirjattiin osakkuusyhtiöksi 16.5.2011 alkaen, mikä kasvatti tulosta 3 miljoonalla eurolla.

Sammon tuloksesta 142 miljoonaa euroa (106) tuli Nordean vuoden 2011 toisen neljänneksen tuloksesta.

Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja nousi 40 miljoonaan euroon (33). Maksutulo aleni 228 miljoonaan euroon vuoden 2010 toisen neljänneksen 256 miljoonasta eurosta.

Topdanmarkin konsolidointi

If-konsernin omistus tanskalaisessa Topdanmark-vakuutusyhtiössä ylitti 20 prosenttia 16.5.2011. Kesäkuun 2011 lopussa If omisti 3 147 692 Topdanmarkin osaketta, mikä vastasi 22,75 prosentin osuutta yhtiön äänimäärästä. Omistuksen ylitettyä 20 prosentin rajan Topdanmarkista tuli Ifin osakkuusyhtiö.

Kirjauskäytännön muutoksen seurauksena Sampo-konsernin taseessa käypään arvoon käsiteltyjen Topdanmark -osakkeiden arvo palautettiin vastaamaan niiden alkuperäistä 324 miljoonan euron hankintamenoa. Tästä aiheutuva käyvän arvon rahaston aleneminen pienensi Sampo-konsernin omaa pääomaa 51 miljoonalla eurolla. Topdanmarkin osakkuusyhtiökäsittelyllä ei ole silti vaikutusta Sampo-konsernin substanssiarvoon (NAV), jonka laskennassa Topdanmark-omistus huomioidaan käyvin arvoin.

Ifin Topdanmark-osakkeiden hankintahinta oli 204 miljoonaa euroa suurempi kuin sitä vastaava Topdanmarkin nettovarojen määrä. Hankintahinnasta kohdistettiin 85 miljoonaa euroa asiakkuuksiin liittyviin aineettomiin hyödykkeisiin. Kahdeksan vuoden poistoajalla vuotuisen poiston suuruus on 8 miljoonaa euroa.

Sammon osuus Topdanmarkin tuloksesta esitetään 16.5.2011 alkaen tuloslaskelmassa kohdassa Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista. Segmenttiraportoinnissa Topdanmark-omistus käsitellään vahinkovakuutussegmentissä. Koska Topdanmark julkaisee tuloksensa Sampoa myöhemmin, käytetään yhdistelyssä arviona analyytikkojen konsensusennustetta.  Käytetyn arvion mahdollinen poikkeama todellisesta tuloksesta oikaistaan seuraavassa osavuosikatsauksessa.

Sammon osavuosikatsauksessa tammi-kesäkuulta 2011 yhdisteltävä tulososuus poistojen jälkeen on 3 miljoonaa euroa.

Ifin vakavaraisuuspääoma 30.6.2011 sisältää Sammon omistusosuutta vastaavan osuuden Topdanmarkin vakavaraisuuspääomasta.

Liiketoiminta-alueet

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutustoiminnan tammi-kesäkuun 2011 tulos ennen veroja nousi 422 miljoonaan euroon (333), josta Ifin osuus Topdanmarkin tuloksesta oli 3 miljoonaa euroa. Riskisuhde parani 69,4 prosenttiin (70,6) ja yhdistetty kulusuhde 92,7 prosenttiin (94,1) pääosin talveen liittyvien vahinkojen vähennyttyä vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Vakuutustekninen tulos kasvoi 228 miljoonaan euroon (210). Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos oli 125 miljoonaa euroa (110), Yritysasiakkaiden 58 miljoonaa euroa (54), Suurasiakkaiden 31 miljoonaa euroa (35) sekä Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan 9 miljoonaa euroa (8). Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 76 miljoonalla eurolla (68).

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin laski 9,4 prosenttiin (35,4) johtuen markkina-arvoisen sijoitustoiminnan tuloksen laskemisesta ja Topdanmark-omistuksen kirjauskäytännön muutoksesta.Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) kasvoi 11,1 prosenttiin (10,9). Käyvän arvon rahasto oli kesäkuun 2011 lopussa 163 miljoonaa euroa (315).

Henkivakuutus

Henkivakuutustoiminnan tammi-kesäkuun 2011 tulos ennen veroja oli 84 miljoonaa euroa (69). Sijoitustuotot olivat sijoitussidonnaisista sopimuksista tulleet tuotot pois lukien 191 miljoonaa euroa (153). Alaskirjauksia tehtiin 21 miljoonalla eurolla. Sijoitussidonnaisten sopimusten tuotot olivat -88 miljoonaa euroa (92). Oman pääoman tuotto (RoE) laski -1,6 prosenttiin (25,0) käyvän arvon rahaston supistumisen ja vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä tehdyn vastuuvelan vahvistamisen seurauksena.  

Mandatum Life ja Sampo Pankki sopivat jatkavansa hyvin toimivaa yhteistyötään henkivakuutusmyynnissä. 30.6.2011 allekirjoitettu sopimus turvaa Mandatum Lifen henki- ja eläkevakuutustuotteiden myymisen Sampo Pankin verkoston kautta vuoden 2016 loppuun saakka.

Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab

Sampo Oyj omisti kesäkuun 2011 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,3 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 6,95 euroa osakkeelta. Nordean osakkeen markkinahinta 30.6.2011 oli 7,41 euroa.

Alla oleva teksti perustuu Nordean 19.7.2011 julkaistuun osavuosikatsaukseen tammi-kesäkuulta 2011.

Tuotot laskivat 7 prosenttia edellisneljänneksen ennätykselliseltä tasolta. Syynä laskuun oli pääasiassa trading-toiminnan tuloksen ja konsernin varainhallinnan rahoituskatteen heikkeneminen. Viime vuoden vastaavasta neljänneksestä tuotot kasvoivat 8 prosenttia.

Nettomääräiset luottotappiot vähenivät kaikilla pohjoismaisilla markkinoilla ja Ruotsissa luottotappioiden peruutuksia oli enemmän kuin uusia luottotappioita.

Liikevoitto laski 5 prosenttia edellisneljänneksestä pääasiassa tuottojen laskun vuoksi. Nettomääräisten luottotappioiden väheneminen kompensoi kuitenkin aiempaa pienempiä tuottoja. Riskisopeutettu tulos pieneni 17 prosenttia edellisneljänneksestä ja kasvoi 25 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä.

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 252 miljoonaa euroa (222), josta 294 miljoonaa euroa (231) tuli Nordean tammi-kesäkuun 2011 tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Segmentin tulos ilman Nordeaa oli -42 miljoonaa euroa (-9).

Sampo Oyj:n velkarahoitus koostui 30.6.2011 senior-ehtoisista joukkovelkakirjalainoista, 1 341 miljoonaa euroa, ja yritystodistuksista, 549 miljoonaa euroa. Velkojen keskikorko 30.6.2011 oli 3,55 prosenttia (3,36).

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Merkittävimmät Sampo-konsernin päivittäistä liiketoimintaa uhkaavat riskit ovat luotto-, markkina- ja vakuutusriskit. Niiden osuudet konsernin taloudellisen pääoman vaateesta ovat normaalitasollaan. Luottoriskin osuus on 39 prosenttia, markkinariskin 36 prosenttia ja vakuutusriskin 13 prosenttia.

Parhaillaan valtioiden velkakriisi on ulkoinen epävarmuustekijä, joka sen lisäksi, että se aiheuttaa finanssimarkkinoille heilahteluja, voi mahdollisesti saada aikaan äkkinäisiä rakenteellisia muutoksia markkinoilla. Kriisi voi pahentua tavoilla, joilla on epäsuotuisaa vaikutusta konsernin toimintaan siitä huolimatta, että Sampo-konsernilla ei ole suoria sijoituksia paineen alla oleviin valtioihin.

Näkymät vuodelle 2011

Sampo-konsernin odotetaan tekevän kertaluontoiset erät pois lukien hyvän tuloksen raportointikaudelta 2011.

Ifin odotetaan vuonna 2011 saavuttavan pitkän aikavälin tavoitteensa alle 95 prosentin yhdistetystä kulusuhteesta ja raportoivan koko vuodelta 2011 yhdistetyksi kulusuhteeksi 92 - 94 prosenttia. Yhtiön kauden tuloksen (vuosi 2011) odotetaan säilyvän erittäin hyvänä.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan säilyvän huomattavana ja vahvistuvan edelleen Nordean julkaisemien tehostamistoimien (New Normal Plan) vaikutusten alkaessa näkyä.

Mandatum Lifen kannattavuuden odotetaan säilyvän hyvänä, vaikka se onkin erittäin riippuvainen pääomamarkkinoiden kehityksestä.

 

SAMPO OYJ
Hallitus

 

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030
IR-päällikkö Essi Nikitin p. 010 516 0066
Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Sampo järjestää tiedotusvälineiden edustajille suomenkielisen tiedotustilaisuuden tänään klo 12.30 alkaen ravintola Savoy'n kokoustiloissa (Eteläesplanadi 14, 7. krs, Helsinki). Lisäksi järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +44 207 162 0025 (Eurooppa) tai +1 334 323 6201 (Pohjois-Amerikka). Osallistujia pyydetään ilmoittamaan puhelinkonferenssin ID-numero 899481 ja nimi "Sampo plc 2011 Q2 release".

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi konsernijohtaja Kari Stadighin ja talousjohtaja Peter Johanssonin video sekä tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto ovat nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2011 tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa 2.11.2011.

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com