Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2012

Pankkitoiminnassa hyvä alkuvuosi, vakuutuksessa erinomainen

Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2012 tammi-kesäkuulta nousi 804 miljoonaan euroon (756). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos oli 863 miljoonaa euroa (378).

  • Osakekohtainen tulos nousi 1,23 euroon (1,13) ja osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 1,54 euroa (0,67). Konsernin oman pääoman tuotto oli 19,1 prosenttia (8,6).
  • Osakekohtainen substanssi oli 15,49 euroa (14,05). Raportointikaudella maksettu 1,20 euron osakekohtainen osinko alensi substanssiarvoa.  Konsernin käyvän arvon rahasto kasvoi verojen jälkeen 489 miljoonaan euroon (355).
  • Vahinkovakuutustoiminnan tekninen tulos oli erinomainen. Yhdistetty kulusuhde oli vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla 89,4 prosenttia (92,7). Tulos ennen veroja nousi 442 miljoonaan euroon (422). Tulos markkina-arvoin kohosi 451 miljoonaan euroon (123). Oman pääoman tuotto kasvoi 34,2 prosenttiin (9,4).
  • Sammon osuus osakkuusyhtiö Nordean ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksesta oli 326 miljoonaa euroa (294). Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Nordean liiketoiminnan hyvä kehitys jatkui ja oman pääoman tuotto parani markkinaolosuhteista huolimatta.
  • Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja oli 65 miljoonaa euroa (84). Tulos markkina-arvoin oli 105 miljoonaa euroa (-8). Oman pääoman tuotto oli 23,0 prosenttia (-1,6).
TULOS 1-6/2012 1-6/2011 Muutos, % 4-6/2012 4-6/2011 Muutos, %
Milj. e            
Tulos ennen veroja 804 756 6 440 369 19
  Vahinkovakuutus 442 422 5 251 200 25
  Osakkuusyhtiö Nordea 326 294 11 168 142 18
  Henkivakuutus 65 84 -23 32 40 -22
  Omistusyhteisö (pl. Nordea) -29 -42 -30 -10 -13 -18
Tilikauden tulos 689 634 9 372 310 20
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 1,23 1,13 0,10 0,66 0,55 0,11
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 1,54 0,67 0,87 0,37 0,26 0,11
Substanssi/osake, euroa*) 15,49 14,05 1,44 - - -
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 833 6 881 -48 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 151,0 138,6 12,4 - - -
Oman pääoman tuotto, % 19,1 8,6 10,5 - - -

*) Vertailuajankohta 31.12.2011

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2011 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta (Standardi 5.2b) julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Toinen vuosineljännes 2012 lyhyesti

Sampo-konsernin vuoden 2012 toisen neljänneksen tulos ennen veroja nousi 440 miljoonaan euroon (369). Osakekohtainen tulos oli 0,66 euroa (0,55). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,26).

Osakekohtainen substanssi aleni vuoden 2012 toisella neljänneksellä 15,49 euroon maaliskuun 2012 lopun 16,61 eurosta. Sampo Oyj maksoi 1,20 euron osakekohtaisen osingon huhtikuussa 2012.

Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli erinomainen toisella neljänneksellä ollen 86,4 prosenttia (91,1). Tulos ennen veroja nousi 251 miljoonaan euroon (200). Osuutena osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta kirjattiin 16 miljoonaa euroa (3).

Sammon osuus Nordean toisen vuosineljänneksen tuloksesta kohosi 168 miljoonaan euroon (142). Nordean uuden strategian (New Normal) toteuttaminen eteni hyvin ja oman pääoman tuotto nousi toisella neljänneksellä 12,5 prosenttiin (11,7).

Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 32 miljoonaa euroa (40). Maksutulo kasvoi 234 miljoonaan euroon vuoden 2011 toisen neljänneksen 228 miljoonasta eurosta.


LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

Liiketoiminnan erittäin vahvan operatiivisen kannattavuuden ansiosta vahinkovakuutustoiminnan tammi-kesäkuun 2012 tulos ennen veroja kohosi 442 miljoonaan euroon (422). Tulos parani siitä huolimatta, että sijoitustoiminnan nettotuotot jäivät vertailujaksoa pienemmiksi vertailuajanjaksoon sisältyneen kertaluonteisen 75 miljoonan euron myyntivoiton vuoksi. Oman pääoman tuotto käyvin arvoin kasvoi merkittävästi ja oli 34,2 prosenttia (9,4). Käyvän arvon rahasto kasvoi kesäkuun 2012 loppuun mennessä 223 miljoonaan euroon (139).

Sekä riskisuhde että yhdistetty kulusuhde kohenivat merkittävästi tammi-kesäkuussa 2012. Riskisuhde parani 66,0 prosenttiin (69,4) ja yhdistetty kulusuhde 89,4 prosenttiin (92,7). Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 81 miljoonalla eurolla (76).

Vakuutustekninen tulos kasvoi 282 miljoonaan euroon (228). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) parani 13,1 prosenttiin (11,1).

Ifin osuus Topdanmarkin tammi-kesäkuun 2012 tuloksesta oli 28 miljoonaa euroa (3). If omisti kesäkuun 2012 lopussa 3 147 692 Topdanmarkin osaketta, joka vastaa 24,4 prosenttia äänioikeuksista ja 22,9 prosenttia yhtiön osakkeista.

Sijoitusten tuotto käyvin arvoin tammi-kesäkuussa 2012 oli 3,0 prosenttia (1,7). Korkosijoitusten duraatio oli 1,1 vuotta (1,2) ja keskimääräinen maturiteetti 2,3 vuotta. Korkosalkun keskimääräinen tuotto oli eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) 3,8 prosenttia (4,1).

If Skadeförsäkring Holding Ab solmi 30.6.2012 sopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä Regionin myynnistä. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä asiaankuuluvia viranomaislupia.

Osakkuusyhtiö Nordea Pankki

Sampo Oyj omisti kesäkuun 2012 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,25 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 7,40 euroa osakkeelta. Nordean päätöskurssi 30.6.2012 oli 6,77 euroa.

Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Nordean liiketoiminnan hyvä kehitys jatkui ja oman pääoman tuotto parani huolimatta korkoihin edelleen kohdistuvista paineista, rahoitusmarkkinoiden epävarmuudesta ja taloudellisen toimeliaisuuden vaimenemisesta Euroopassa. Konsernin ydinvakavaraisuussuhde nousi vuoden takaisesta 0,8 prosenttiyksikköä 11,8 prosenttiin.

Liikevoitto nousi 6 prosenttia edellisneljänneksestä 1 099 miljoonaan euroon. Tulos kasvoi 6 prosenttia edellisneljänneksestä ja oli 821 miljoonaa euroa. Tulos vastaa 12,5 prosentin oman pääoman tuottoa.

Henkilöstömäärä väheni edelleen toisella neljänneksellä viime syksynä ilmoitettujen suunnitelmien mukaisesti. Henkilöstömäärä on vähentynyt noin 2 200:lla vuoden 2011 toisen neljänneksen ja lähes 600:lla vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen lopusta. Henkilöstökulut ovat laskeneet tämän seurauksena noin 160 miljoonaa euroa vuositasolla.

Nettomääräiset luottotappiot olivat 217 miljoonaa euroa. Luottotappiotaso oli 26 pistettä (26 pistettä ensimmäisellä neljänneksellä).

Konsernin ydinvakavaraisuussuhde oli toisen neljänneksen lopussa 11,8 prosenttia ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista eli 0,2 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisneljänneksen lopussa. Vakavaraisuussuhteiden paraneminen perustuu vahvoihin tuloksiin ja riskipainotettujen saamisten vähenemiseen.

Henkivakuutus

Henkivakuutustoiminnan tammi-kesäkuun 2012 tulos ennen veroja aleni 65 miljoonaan euroon (84). Tulosta rasitti laskuperustekorkoisen liikkeen vastuuvelan diskonttauksessa käytettyjen korkojen alentaminen. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos nousi 105 miljoonaan euroon (-8). Oman pääoman tuotto (RoE) kohosi 23,0 prosenttiin (-1,6).

Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli vuoden 2012 tammi-kesäkuussa 3,9 prosenttia (1,3). Käyvän arvon rahasto kasvoi 268 miljoonaan euroon, kun se vuoden 2011 lopulla oli 214 miljoonaa euroa. Korkosijoitusten duraatio oli kesäkuun 2012 lopussa 1,8 vuotta (2,1) ja keskimääräinen maturiteetti 2,2 vuotta.

Mandatum Life -konsernin Solvenssi I -säännöstön mukainen vakavaraisuusasema säilyi vahvana ja vakavaraisuussuhde oli vuosineljänneksen lopulla 23,5 prosenttia (20,9). Konsernin vastuuvelka oli 7,6 miljardia euroa (7,3), josta sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus oli 3,4 miljardia euroa (3,1). Mandatum Lifen laskuperustekorkoista vastuuvelkaa on viime vuosien aikana kasvatettu 117 miljoonalla eurolla alhaisen korkotason takia. Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka ylsi ennätystasolle, sillä sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan osuus kasvoi 45 prosenttiin (42).

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja nousi 297 miljoonaan euroon (252), josta 326 miljoonaa euroa (294) tuli Nordean vuoden 2012 tammi-kesäkuun tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Ilman osuutta Nordean tuloksesta segmentti teki 29 miljoonan (-42) euron tappion.

Sampo Oyj:n tytäryhtiöt eivät maksaneet emolleen osinkoja vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla. Osakkuusyhtiö Nordea maksoi 3.4.2012 Sampo Oyj:lle osinkoa 224 miljoonaa euroa.

Sampo Oyj:llä oli 30.6.2012 velkarahoitusta 2 300 miljoonaa euroa (2 329) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä pankkitalletukset mukaan lukien 585 miljoonaa euroa (1 121). Vuoden 2012 alkupuoliskon aikana nettovelka kasvoi 507 miljoonaa euroa 1 715 miljoonaan euroon (1 208). Sampo Oyj:n bruttovelka oli 36,8 prosenttia (34,6) yhtiön omasta pääomasta.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Näkymät loppuvuodelle 2012

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2012. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2012 saavuttavan 89-92 prosentin yhdistetyn kulusuhteen ja siten yltävän pitkän aikavälin tavoitteensa mukaiseen alle 95 prosentin yhdistettyyn kulusuhteeseen. Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan useille riskeille. Finanssialalla toimiessaan Sammon kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat merkittävimmin markkina-, luotto- ja vakuutusriskit. Niiden osuudet konsernin taloudellisen pääoman vaateesta ovat normaalitasollaan. Markkinariskin osuus on 38 prosenttia, luottoriskin 36 prosenttia ja vakuutusriskin 14 prosenttia. Sampo-konsernin riskeistä ja riskienhallinnasta on lisätietoa nähtävillä yhtiön internetsivustolla osoitteessa www.sampo.com/fi/hallinnointi/riskienhallinta ja vuoden 2011 vuosikertomuksen riskienhallintaosiossa osoitteessa www.sampo.com/vuosikertomus.

Liiketoimintaympäristön äkilliset muutokset tai merkittävät ennalta arvaamattomat tapahtumat voivat vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen. Makrotalouden epäsuotuisa kehittyminen, kuten nykyinen eurokriisi, ja Euroopan hidas talouskasvu voivat kärjistyessään vaikuttaa konsernin toimintaan epäsuotuisasti. Mahdollisia vaikutuksia lieventää kuitenkin se, että Sampo-konsernin yhtiöt eivät omista vaikeuksissa olevien valtioiden velkakirjoja ja konsernin sijoitukset Pohjoismaiden ulkopuolisiin pankkeihin ovat pieniä.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010

Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030

IR-päällikkö Essi Nikitin puh. 010 516 0066

Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Sampo järjestää tiedotusvälineiden edustajille suomenkielisen tiedotustilaisuuden tänään klo 12.30 alkaen ravintola Savoy'n Salikabinetissa (Eteläesplanadi 14, 7. krs, Helsinki). Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 0800 914 672 (Suomi), +44 (0)808 109 0700 (Eurooppa) tai +1 866 966 5335 (Pohjois-Amerikka). Osallistujia pyydetään ilmoittamaan puhelinkonferenssin nimi "Sampo plc Q2 release".

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2012 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen 9.11.2012.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com