Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos tammi-joulukuulta 2012

MONELLA TAPAA ENNÄTYSVUOSI

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2012 oli hyvä kaikissa liiketoiminnoissa haastavasta taloudellisesta toimintaympäristöstä huolimatta. Vahinkovakuutuksessa saavutettiin parempi yhdistetty kulusuhde kuin koskaan aiemmin, Nordean liikevoitto oli kaikkien aikojen korkein ja henkivakuutuksessa maksutulon kasvu oli poikkeuksellisen vahvaa.

  • Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuodelta 2012 nousi 1 616 miljoonaan euroon (1 228). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos kasvoi 1 855 miljoonaan euroon (686).
  • Osakekohtainen tulos oli 2,51 euroa (1,85). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 3,31 euroa (1,22) ja konsernin oman pääoman tuotto vuonna 2012 kohosi 19,5 prosenttiin (7,7).
  • Hallitus ehdottaa 18.4.2013 järjestettävälle yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 1,35 euroa osakkeelta (1,20) ja valtuutusta enintään 50 miljoonan Sammon A-osakkeen hankkimiseksi.
  • Vuoden 2012 lopussa osakekohtainen substanssi oli 17,55 euroa (14,05). Konsernin käyvän arvon rahasto kasvoi 749 miljoonaan euroon (355).
  • Vahinkovakuutussegmentin tulos ennen veroja kasvoi 35 prosenttia ja oli 858 miljoonaa euroa (636). Yhdistetty kulusuhde oli poikkeuksellisen vahva sekä koko vuonna 2012 että viimeisellä vuosineljänneksellä. Koko vuoden yhdistetty kulusuhde oli 89,3 prosenttia (92,0) ja vuosineljänneksen 88,8 prosenttia (90,2). Oman pääoman tuotto oli 36,2 prosenttia (12,4). Käyvän arvon rahasto kasvoi 364 miljoonaan euroon (139).
  • Sammon osuus Nordean vuoden 2012 nettotuloksesta nousi 653 miljoonaan euroon (534). Nordean oman pääoman tuotto oli 11,6 prosenttia (10,6) ja ydinvakavaraisuussuhde ennen siirtymäsäännösten huomioonottamista nousi 13,1 prosenttiin (11,2). Segmenttiraportoinnissa osuus Nordean tuloksesta sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin.
  • Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja oli 136 miljoonaa euroa (137). Laskuperustekorkoisiin vakuutuksiin sovelletaan 2,5 prosentin diskonttokorkoa vuonna 2013 ja 3,25 prosentin korkoa vuonna 2014. Maksutulo kasvoi 15 prosenttia ja oli 977 miljoonaa euroa (849). Käyvän arvon rahasto nousi ja oli vuoden lopussa 391 miljoonaa euroa (214). Oman pääoman tuotto kohosi 28,5 prosenttiin (-11,7).
AVAINLUVUT  2012  2011 Muutos, %
Q4/2012 Q4/2011 Muutos, %
Milj. e            
Tulos ennen veroja 1 616 1 228 32 444 322 38
  Vahinkovakuutus 858 636 35 210 171 23
  Osakkuusyhtiö Nordea 653 534 22 188 161 17
  Henkivakuutus 136 137 -1 38 30 25
  Omistusyhteisö (pl. Nordea) -30 -77 -61 10 -40 -
Tilikauden tulos 1 404 1 038 35 401 279 44
      Muutos     Muutos
Muutos
Tulos/osake, euroa 2,51 1,85 0,66 0,72 0,50 0,22
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 3,31 1,22 2,09 0,73 0,94 -0,21
Substanssi/osake, euroa 17,55 14,05 3,50 - - -
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 823 6 874 -51 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, %    170,4 138,6 31,8 - - -
Oman pääoman tuotto, % 19,5 7,7 11,8 - - -

Tulostiedotteen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2011 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu. Tuloslaskelmaerien muuntamisessa käytetty koko vuoden 2012 keskimääräinen EUR-SEK vaihtokurssi on 8,7040 ja taselukuihin sovellettu vuoden lopun vaihtokurssi 8,5820.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta (Standardi 5.2b) julkaisemalla tilinpäätöstiedotteensa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Tilinpäätöstiedote on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Vuoden 2012 viimeinen neljännes lyhyesti

Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2012 viimeiseltä neljännekseltä oli 444 miljoonaa euroa (322). Osakekohtainen tulos nousi 0,72 euroon (0,50). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 0,73 euroa (0,94). Osakekohtainen substanssi pieneni vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 0,20 euroa 17,55 euroon osakkuusyhtiö Nordean osakekurssin laskun seurauksena.

Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde muodostui erinomaiseksi ja oli 88,8 prosenttia (90,2). Tulos ennen veroja nousi 210 miljoonaan euroon (171). Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta kirjattiin osuutena 14 miljoonaa euroa (4).

Sammon osuus Nordean loka-joulukuun 2012 tuloksesta oli 188 miljoonaa euroa (161). Nordea-konsernin ydinvakavaraisuussuhde nousi viimeisen vuosineljänneksen lopussa ja oli 13,1 prosenttia ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista eli 0,9 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisneljänneksen lopussa.

Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja nousi 38 miljoonaan euroon (30). Maksutulo kasvoi 26 prosenttia vuoden 2011 vastaavasta neljänneksestä ja oli 299 miljoonaa euroa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET VUONNA 2012

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja vuodelta 2012 kasvoi 35 prosenttia 858 miljoonaan euroon (636) liiketoiminnan koko vuoden jatkuneen erinomaisen operatiivisen kannattavuuden ansiosta. Sijoitustoiminnan nettotuotot paranivat myös huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Vertailuajanjaksoa rasitti osakesijoituksiin liittyvät 152 miljoonan euron arvonalentumistappiokirjaukset. Vuonna 2012 arvonalentumistappiokirjauksia tehtiin 24 miljoonan euron arvosta.

Yhdistetty kulusuhde vuodelta 2012 oli 89,3 prosenttia (92,0), joka on kaikkien aikojen paras koko vuoden yhdistetty kulusuhde If Vahinkovakuutuksen historiassa. Myös riskisuhde parani vuonna 2012 merkittävästi ja oli 65,9 prosenttia (68,4). Erinomaisen tason saavuttamista edesauttoi keskimääräistä suotuisammat sääolosuhteet erityisesti vuoden alkupuoliskolla. Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 133 miljoonalla eurolla (135).

Vakuutustekninen tulos kasvoi 560 miljoonaan euroon (457) vuonna 2012. Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos kasvoi 349 miljoonaan euroon (256) ja Yritysasiakkaiden 168 miljoonaan euroon (124). Suurasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos aleni 28 miljoonaan euroon (53), sillä toisella vuosineljänneksellä Ruotsissa ja Tanskassa sattuneista merkittävistä yksittäisistä suurvahingoista johtuen liiketoiminta-alueen suurvahingot ylittivät normalisoidun tason. Baltian liiketoiminnan tekninen tulos laski 17 miljoonaan euroon (22).Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) parani 12,8 prosenttiin (11,1).

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin kasvoi 36,2 prosenttiin (12,4). Vahinkovakuutuksen käyvän arvon rahasto kasvoi edellisestä vuodesta 364 miljoonaan euroon (139) vuoden 2012 loppuun mennessä.

Suurvahingot ylittivät kokonaisuudessaan normalisoidun tason 50 miljoonalla eurolla vuonna 2012. Yritysasiakkaiden suurvahinkokehitys oli suotuisa, mutta Suurasiakkaiden suurvahingot ylittivät normalisoidun tason 59 miljoonalla eurolla. Annuiteettien diskonttaamiseen käytetty reaalikorko kasvoi Ruotsissa vuoden 2012 loppuun mennessä 0,18 prosenttiin syyskuun 2012 lopun 0,07 prosentista, millä oli pieni positiivinen tulosvaikutus.

Kaikki liiketoiminta-alueet kasvoivat voimakkaasti vuonna 2012. Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 6,4 prosenttia ja oli 4 698 miljoonaa euroa (4 414). Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo kasvoi 3,5 prosenttia. Henkilöasiakkaiden bruttovakuutusmaksutulo kasvoi valuuttakurssimuutokset huomioiden 3,3 prosenttia, Yritysasiakkaiden 2,6 prosenttia, Suurasiakkaiden 3,7 prosenttia ja Baltian toimintojen yhden prosentin.

Toimintakulusuhde ja liikekulusuhde paranivat edellisvuodesta ja olivat 23,3 prosenttia (23,5) ja 17,1 prosenttia (17,3). Valuuttakurssimuutokset huomioiden nimelliskustannukset kohosivat 4,2 prosenttia.

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.12.2012 yhteensä 11,7 miljardia euroa (11,2). Sijoitustoiminnan nettotuotot nousivat 359 miljoonaan euroon (298). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin vuonna 2012 oli 6,1 prosenttia (1,8). Korkosijoitusten duraatio oli 1,1 vuotta (1,2) ja keskimääräinen maturiteetti 2,3 vuotta (2,5). Korkosalkun keskimääräinen tuotto oli 31.12.2012 eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) 3,6 prosenttia (4,1).

If Vahinkovakuutus omistaa Topdanmarkin kaikista osakkeista 22,9 prosenttia. Omistusosuus kaikista osakkeista pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet on 25,4 prosenttia. Vuonna 2012 Topdanmarkin osuus Sampo-konsernin nettotuloksesta oli 8 miljoonan euron poistojen jälkeen 50 miljoonaa euroa.

Osakkuusyhtiö Nordea Bank

Sampo-konsernin raportoinnissa Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä ja se kuuluu Omistusyhteisö-segmenttiin. Sampo Oyj omisti vuoden 2012 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 7,77 euroa osakkeelta. Nordean osakkeen markkinahinta 31.12.2012 oli 7,24 euroa.

Nordean hallitus ehdottaa vuoden 2013 yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 0,34 euroa osakkeelta (0,26), mikä vastaa 44 prosentin osuutta nettotuloksesta ja on näin osinkopolitiikan mukainen. Yhtiökokouksen hyväksyessä hallituksen osinkoehdotuksen Sampo Oyj saa Nordealta maaliskuussa 2013 osinkoa 293 miljoonaa euroa.

Konsernissa käynnistettiin vuonna 2011 tehostamissuunnitelma, ja sen toteutus on edennyt suunniteltua nopeammin. Kulut pysyivät aiemmalla tasollaan, riskipainotetut saamiset vähenivät ja tuotot nousivat ennätystasolle. Pääoma kasvoi nopeasti, vuoden 2012 liikevoitto ylsi uuteen ennätykseen ja vuoden viimeisen neljänneksen tulos oli yksi kaikkien aikojen parhaista neljännesvuosituloksista. Oman pääoman tuotto nousi 11,6 prosenttiin vuonna 2012 ja se saavutettiin aiempaa huomattavasti suuremmalla omien varojen määrällä. Ydinvakavaraisuussuhde oli vuoden lopussa yli 13 prosenttia.

Tuotot kasvoivat 8 prosenttia vuodesta 2011. Liikevoitto kasvoi 16 prosenttia tuottokasvun ja vakaina pysyneiden kulujen ansiosta. Riskisopeutettu tulos kasvoi 20 prosenttia edellisvuodesta. Valuuttakurssimuutosten vaikutus sekä tuottojen että kulujen kasvuun oli 1,5 prosenttiyksikköä, kun verrataan vuoden 2012 lukuja vuoden 2011 lukuihin.

Luottotappioiden nettomäärä kasvoi 933 miljoonaan euroon. Luottotappiotaso oli 28 pistettä (edellisvuonna 23 pistettä, kun Tanskan talletussuojajärjestelmään liittyviä varauksia ei oteta huomioon).

Tulos kasvoi 19 prosenttia 3 126 miljoonaan euroon tuottojen kasvun ja vakaina pysyneiden kulujen ansiosta. Riskisopeutettu tulos kasvoi 3 245 miljoonaan euroon eli 20 prosenttia edellisvuodesta.

Konsernin ydinvakavaraisuussuhde oli viimeisen neljänneksen lopussa 13,1 prosenttia ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista eli 0,9 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisneljänneksen lopussa. Myös vakavaraisuussuhde parani 0,9 prosenttiyksikköä ja oli 16,2 prosenttia ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista.

Nordea on laatinut uuden suunnitelman, johon sisältyy aiempaa korkeampi oman pääoman tuottotavoite sekä uudet pääomaa koskevat periaatteet uusien säännösten mukaisessa toimintaympäristössä. Tavoitteena on luoda tulevaisuuden pankkitoimintamalli, jossa toimitaan kestävällä pohjalla kannattavasti ja tehokkaasti, suhteet asiakkaisiin ovat entistä tiiviimpiä ja pääomarakenne on vahva. Tämä on jatkoa tehostamistoimille, jotka vahvistivat Nordean asemaa entisestään vuonna 2012.

Uuden suunnitelman mukainen oman pääoman tuottotavoite on aiempaa kunnianhimoisempi - 15 prosenttia, kun korot ovat normaalilla tasolla ja ydinvakavaraisuussuhde on yli 13 prosenttia. Pääomaa koskevien periaatteiden mukaan ydinvakavaraisuussuhteen tulee olla yli 13 prosenttia ja kokonaisvakavaraisuussuhteen yli 17 prosenttia vuoden 2015 alusta lähtien. Ydinvakavaraisuussuhteen odotetaan pysyvän yli 13 prosentissa vuonna 2013 ja sen jälkeen myös säännösmuutosten ja uusien mallien käyttöönoton vaikutukset huomioon ottaen. Osingonjakoa koskevat periaatteet pidetään ennallaan. Ylimääräinen pääoma jaettaneen osakkeenomistajille.

Henkivakuutus

Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja säilyi vuonna 2012 edellisvuoden tasolla ja oli 136 miljoonaa euroa (137). Markkina-arvojen muutokset huomioiva henkivakuutustoiminnan laaja tulos oli 286 miljoonaa euroa (-115) sijoitustoiminnan hyvän menestyksen heijastuessa tulokseen.  Oman pääoman tuotto (RoE) nousi 28,5 prosenttiin (-11,7).

Mandatum Life -konsernilla oli 31.12.2012 sijoitusomaisuutta markkina-arvoin mitaten 5,5 miljardin euron (5,4) arvosta, kun mukaan ei lasketa 3,8 miljardin euron (3,1) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia. Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuodelta 2012 oli 9,4 prosenttia (-1,4). Joulukuun 2012 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 1,8 vuotta (1,8) ja keskimääräinen maturiteetti 2,1 vuotta (2,3). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 4,8 prosenttia (5,4). Vuonna 2012 tehtiin arvonalentumistappiokirjauksia 38 miljoonan euron arvosta.

Mandatum Life -konsernin vakavaraisuuspääoma ylitti Solvenssi I -säännösten mukaisen vakavaraisuuden minimivaatimuksen selvästi ja oli vuoden 2012 lopussa 1 391 miljoonaa euroa (1 049). Vakavaraisuussuhde nousi 27,7 prosenttiin (20,9).

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 623 miljoonaa euroa (457), josta 653 miljoonaa euroa (534) tuli Nordean vuoden 2012 tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Ilman osuutta Nordean tuloksesta omistusyhteisö teki 30 miljoonan euron tappion (-77). Tulos parani vuodentakaisesta rahoituskulujen laskun ja johdannaisten arvon nousun ansiosta.

Sampo-konsernin emoyhtiö Sampo Oyj sai tytäryhtiöiltään ja osakkuusyhtiöltään Nordea Bank AB:ltä vuonna 2012 kaikkiaan 768 miljoonan euron suuruiset osingot. If maksoi joulukuussa 2012 Sampo Oyj:lle osinkoa 544 miljoonaa euroa (SEK 4 700 miljoonaa) ja Nordea maksoi 3.4.2012 osinkoa 224 miljoonaa euroa. Mandatum Life ei maksanut emoyhtiölle osinkoa vuonna 2012.

Sampo Oyj:lla oli velkarahoitusta vuoden 2012 lopussa 2 162 miljoonaa euroa ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä pankkitalletukset mukaan lukien 1 048 miljoonaa euroa. Nettovelka supistui vuoden 2012 aikana 1 113 miljoonaan euroon (1 208). Sampo Oyj:n bruttovelka 31.12.2012 oli 32 prosenttia (35) yhtiön omasta pääomasta. Joulukuun 2012 lopussa Sampo Oyj:n taseessa olleet rahoitusvelat koostuivat 1 710 miljoonan euron (1 677) senior-ehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 451 miljoonan euron (652) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko 31.12.2012 oli 2,33 prosenttia (3,73).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2013

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2013. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Vuoden 2012 erinomaisen yhdistetyn kulusuhteen valossa odotetaan vahinkovakuutustoiminnan vuonna 2013 selvästi alittavan pitkän aikavälin tavoitteensa mukaisen alle 95 prosentin yhdistetyn kulusuhteen. Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan useille riskeille. Finanssialalla toimivan Sammon kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat merkittävimmin markkina-, luotto- ja vakuutusriskit. Niiden osuudet konsernin taloudellisen pääoman vaateesta ovat normaalitasollaan. Markkinariskin osuus on 40 prosenttia, luottoriskin 35 prosenttia ja vakuutusriskin 13 prosenttia.

Liiketoimintaympäristön äkilliset muutokset tai merkittävät ennalta arvaamattomat tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen. Epäsuotuisat rakenteelliset ja makrotaloudelliset kehityssuunnat, kuten nykyinen Euroopan kriisi, ja hidas talouskasvu voivat kärjistyessään vaikuttaa konsernin toimintaan epäedullisesti. Mahdollisia vaikutuksia lieventää kuitenkin se, että Sampo-konsernin yhtiöt eivät omista vaikeuksissa olevien valtioiden velkakirjoja ja konsernin sijoitukset Pohjoismaiden ulkopuolisiin pankkeihin ovat pieniä.

VOITONJAKOEHDOTUS

Sampo-konsernin voitonjakopolitiikan mukaisesti maksettujen osinkojen kokonaismäärä on kunakin vuonna vähintään 50 prosenttia konsernin nettotuloksesta (pl. poikkeuserät). Osingonjaon lisäksi yhtiö voi ostaa omia osakkeitaan.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 6 694 652 272,86 euroa, josta tilikauden voitto on 737 122 584,60 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 1,35 euroa yhtiön 560 000 000 osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 756 000 000,00 euroa. Loput varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2013 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 30.4.2013.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030IR-päällikkö Essi Nikitin puh. 010 516 0066Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Sampo järjestää tiedotusvälineiden edustajille suomenkielisen tiedotustilaisuuden tänään klo 12.30 alkaen ravintola Savoyssa (Eteläesplanadi 14, 7. krs, Helsinki). Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 7162 0125 tai +1 334 323 6203. Osallistujia pyydetään ilmoittamaan puhelinkonferenssin tunnus "928471" ja salasana "Sampo".

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo-konsernin vuosikertomus vuodelta 2012 julkaistaan viikolla 11. Samaan aikaan julkaistaan myös selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys.

Sampo julkaisee vuoden 2013 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksensa 8.5.2013.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com