Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sammon tulos tammi - syyskuulta 2014

Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi - syyskuussa 2014 kohosi 1 313 miljoonaan euroon (1 228). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos aleni hieman ja oli 1 099 miljoonaa euroa (1 112).

- Osakekohtainen tulos oli 2,05 euroa (1,88). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos säilyi lähes ennallaan 1,96 eurossa (1,99). Konsernin oman pääoman tuotto oli 13,6 prosenttia (14,6).

- Osakekohtainen substanssi oli syyskuun 2014 lopussa 23,29 euroa (22,15). Konsernin käyvän arvon rahasto oli verojen jälkeen 1 042 miljoonaa euroa (960).

- Vahinkovakuutussegmentin yhdistetty kulusuhde aleni tammi - syyskuussa 87,8 prosenttiin (88,2), joka on Ifin historian paras tammi - syyskuun yhdistetty kulusuhde. Tulos ennen veroja kasvoi 711 miljoonaan euroon (700). Oman pääoman tuotto oli 22,2 prosenttia (26,0).

- Nordeaa on käsitelty Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä. Nordean tammi - syyskuun 2014 nettotuloksesta kirjataan Sammolle 21,2 prosentin osuutena 501 miljoonaa euroa (477).

- Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja kasvoi 112 miljoonaan euroon (103). Laskuperustekorkoisiin vakuutuksiin sovellettava diskonttokorko alennettiin 3 prosenttiin vuodelle 2016. Vuosien 2014 ja 2015 korko on jo aiemmin laskettu 2 prosenttiin. Oman pääoman tuotto oli 10,8 prosenttia (15,7).

AVAINLUVUT 1-9/
2014
1-9/
2013
Muutos-
%
7-9/
2014
7-9/
2013
Muutos-
%
Milj. e            
Tulos ennen veroja 1 313 1 228 7 452 403 12
  Vahinkovakuutus 711 700 2 228 227 1
  Osakkuusyhtiö Nordea 501 477 5 192 158 22
  Henkivakuutus 112 103 9 40 34 15
  Omistusyhteisö (pl. Nordea) -10 -49 -79 -7 -15 -51
Tilikauden tulos 1 149 1 055 9 400 345 16
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 2,05 1,88 0,17 0,71 0,62 0,09
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 1,96 1,99 -0,03 0,55 0,95 -0,40
Substanssi/osake, euroa*) 23,29 22,15 1,14 - - -
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 744 6 815 -71 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 191,0 184,4 6,6 - - -
Oman pääoman tuotto, % 13,6 14,6 -1,0 - - -

*) Vertailuajankohta 31.12.2013

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2013 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Tuloslaskelmaerien muuntamisessa käytetty tammi - syyskuun 2014 keskimääräinen EUR-SEK-vaihtokurssi on 9,0420 ja taselukuihin sovellettu tarkastelukauden lopun vaihtokurssi 9,1465. Tammi - syyskuussa 2013 vastaavat vaihtokurssit olivat 8,5811 ja 8,6575.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Vuoden 2014 kolmas vuosineljännes lyhyesti

Sampo-konsernin heinä - syyskuun 2014 tulos ennen veroja oli 452 miljoonaa euroa (403). Osakekohtainen tulos nousi 0,71 euroon (0,62). Osakekohtainen tulos markkina-arvoin aleni 0,55 euroon (0,95).

Osakekohtainen substanssi kasvoi vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 23,29 euroon kesäkuun 2014 lopun 23,00 eurosta.

Vahinkovakuutusliiketoiminnan yhdistetty kulusuhde oli heinä - syyskuussa 86,9 prosenttia (87,2). Tulos ennen veroja kasvoi 228 miljoonaan euroon (227). Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta kirjattiin vahinkovakuutustoiminnan tulokseen 18 miljoonaa euroa (8).

Nordean heinä - syyskuun 2014 nettotuloksesta kirjattiin Sammon tulokseen 192 miljoonaa euroa (158). Nordea kirjasi kolmannella vuosineljänneksellä Nets Holding A/S:n osakkeiden myynnistä 378 miljoonan euron myyntivoiton, IT-investoinneistaan 344 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen ja Puolan henkivakuutustoiminnan aktivoiduista myyntipalkkioista 27 miljoonan euron alaskirjauksen. Pankin ydinvakavaraisuussuhde vahvistui 15,6 prosenttiin.

Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 40 miljoonaan euroon (34). Maksutulo laski 21 prosenttia 188 miljoonaan euroon. Vertailuajankohtana heinä - syyskuussa 2013 henkivakuutustoiminnan maksutulo oli 238 miljoonaa euroa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

Tammi - syyskuussa 2014 vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 711 miljoonaan euroon (700). Yhdistetty kulusuhde parani 87,8 prosenttiin (88,2), mikä oli kaikkien aikojen paras tammi - syyskuussa saavutettu yhdistetty kulusuhde. Riskisuhde aleni 0,1 prosenttiyksikköä ja toimintakulusuhde 0,3 prosenttiyksikköä. Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 18 miljoonalla eurolla (49). Oman pääoman tuotto oli 22,2 prosenttia (26,0) ja käyvän arvon rahasto kasvoi 30.9.2014 mennessä 538 miljoonaan euroon (472).

Ifin tammi - syyskuun 2014 tulokseen kirjattiin Topdanmarkista tulososuudeksi 44 miljoonaa euroa (42). Ifin omistuksessa oli 30.9.2014 yhteensä 31 476 920 Topdanmarkin osaketta eli lähes 30 prosenttia Topdanmarkin osakkeisiin liittyvästä äänimäärästä. Kaikki Sampo-konsernin Topdanmarkin osakkeet ovat If Skadeförsäkring Holding AB (publ):in hallussa.

Bruttovakuutusmaksutulo aleni 3 724 miljoonaan euroon (3 845) Norjan ja Ruotsin kruunun heikkenemisen vuoksi. Valuuttakurssimuutokset huomioiden maksutulo nousi 1,9 prosenttia. Maksutulo kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa paitsi suurasiakasliiketoiminnassa. Toimintakulusuhde parani 22,5 prosenttiin (22,8) ja liikekulusuhde 16,6 prosenttiin (16,8).

If Vahinkovakuutuksen sijoitusomaisuuden arvo oli syyskuun 2014 lopussa 12,3 miljardia euroa (12,0). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 278 miljoonaa euroa (278). Tammi - syyskuussa 2014 sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 3,6 prosenttia (3,7). Korkosijoitusten duraatio oli 1,0 vuotta (1,3) ja keskimääräinen maturiteetti 2,3 vuotta (2,3). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 2,5 prosenttia (3,0) eli sama kuin toisen vuosineljänneksen lopulla.

If Vahinkovakuutuksen vastuunkantokyky (vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuloon) oli syyskuun 2014 lopussa 94 prosenttia (81). Vastuunkantokyky oli Ifin historian paras. Vakavaraisuuspääoma kasvoi 4 157 miljoonaan euroon (4 002). Vastuuvelka säilyi kestävällä tasolla ja oli maksutuloon suhteutettuna 160 prosenttia (159) ja maksettuihin korvauksiin suhteutettuna 235 prosenttia (226).

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB

Sampo Oyj omisti syyskuun 2014 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 8,16 euroa osakkeelta. Nordean päätöskurssi 30.9.2014 oli 10,27 euroa. Nordeaa käsitellään Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä.

Alla oleva teksti perustuu Nordean 22.10.2014 julkaistuun osavuosikatsaukseen tammi - syyskuulta 2014.

Rahoituskate säilyi ennallaan vuodentakaiseen verrattuna. Luotonannon volyymit kasvoivat 3 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna, kun käänteisiä takaisinostosopimuksia ei oteta huomioon. Yritys- ja henkilöasiakkaille annettujen luottojen marginaalit olivat vuodentakaista korkeammat mutta talletusmarginaalit olivat matalammat kuin vuotta aiemmin.

Nettomääräiset palkkiotuotot ja -kulut kasvoivat 7 prosenttia ja nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä laski 12 prosenttia tammi - syyskuuhun 2013 verrattuna.

Kulut yhteensä laskivat paikallisissa valuutoissa laskien 1 prosentin tammi - syyskuusta 2013, kun huomioon ei oteta arvonalennuskirjausta ja uudelleenjärjestelykuluja. Uudelleenjärjestelykulut pois lukien henkilöstökulut kasvoivat paikallisissa valuutoissa laskettuna 3 prosenttia.

Jatkuvien toimintojen luottotappiovaraukset alenivat 405 miljoonaan euroon. Luottotappiotaso oli 0,15 prosenttia, kun se tammi - syyskuussa 2013 oli 0,21 prosenttia. Luottotappiot ovat kymmenen vuoden keskiarvoa alhaisemmat.

Kertaluonteiset erät mukaan luettuna nettotulos kasvoi 5 prosenttia 2 455 miljoonaan euroon ja voitonjaon perusteena oleva nettotulos kasvoi 16 prosenttia 2 716 miljoonaan euroon.

Basel III -säännösten mukaan laskettu konsernin ydinvakavaraisuussuhde (CET1) nousi toisen vuosineljänneksen lopun 15,2 prosentista 15,6 prosenttiin kolmannen vuosineljänneksen lopulle tultaessa. Ydinvakavaraisuus parani Nets Holding A/S:n osakkeiden myynnin, vahvojen tulosten ja riskipainotettujen saamisten käytön tehostamisen ansiosta.  Riskipainotetut saamiset (REA) kasvoivat edellisestä vuosineljänneksestä 0,3 miljardia euroa 152,5 miljardiin euroon.

Nordean tehostamisohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti. Sen nettokustannusvaikutusten odotetaan alkavan näkyä vuoden 2014 lopusta alkaen. Kolmannella vuosineljänneksellä toimeenpantiin vuositasolle muuntaen bruttomääräisesti 50 miljoonan euron kustannussäästöt ja vuoden 2013 alusta alkaen kokonaiskuluja on alennettu 350 miljoonalla eurolla. Pääoman käytön tehostaminen säilyy edelleen keskeisenä painopisteenä.

Henkivakuutus

Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja tammi - syyskuussa 2014 kasvoi 112 miljoonaan euroon (103). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos ennen veroja laski 103 miljoonaan euroon (137). Oman pääoman tuotto (RoE) oli 10,8 prosenttia (15,7).

Laskuperustekorkoisten sopimusten vastuuvelan diskonttaamiseen käytettävä korko on laskettu 2 prosenttiin loppuvuodelle 2014 ja vuodelle 2015 sekä 3 prosenttiin vuodelle 2016. Vastuuvelkaa on täydennetty Mandatum Lifessä matalan korkotason vuoksi kaikkiaan 155 miljoonalla eurolla (146).

Mandatum Life -konsernilla oli 30.9.2014 sijoitusomaisuutta markkina-arvoin mitaten 5,3 miljardin euron (5,5) arvosta, kun mukaan ei lasketa 5,2 miljardin euron (4,6) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia. Sijoitusomaisuuden nettotuotot ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja olivat 212 miljoonaa euroa (219). Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot kasvoivat 257 miljoonaan euroon (169). Tammi - syyskuussa 2014 sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli 3,9 prosenttia (5,2). Käyvän arvon rahasto oli syyskuun 2014 lopulla 502 miljoonaa euroa, kun se vuodenvaihteessa oli ollut 492 miljoonaa euroa. Korkosijoitusten duraatio oli syyskuun 2014 lopussa 1,7 vuotta (1,8) ja keskimääräinen maturiteetti 2,1 vuotta (2,2). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) nousi 0,2 prosenttiyksikköä kesäkuun lopusta ja oli 3,5 prosenttia (3,7).

Kustannusliikkeen tulos oli vuoden 2014 tammi - syyskuussa 15 miljoonaa euroa (7). Riskiliikkeen tulos aleni 13 miljoonaan euroon (17).

Keskinäisen Henkivakuutusyhtiö Suomen laskuperustekorkoisen ryhmäeläkekannan luovutus Mandatum Lifelle etenee suunnitelmien mukaisesti. Kannanluovutuksen suunniteltu ajankohta on 30.12.2014.

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 491 miljoonaa (428), josta 501 miljoonaa euroa (477) tuli Nordean tammi - syyskuun 2014 tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Segmentin tulos ilman Nordean tulososuutta oli -10 miljoonaa euroa (-49). Rahoituskulut alenivat vuoden 2014 tammi - syyskuussa 14 miljoonaa euroa Ruotsin kruunun heikkenemisen ja 12 miljoonaa euroa swap-korkojen laskun vuoksi.

Sampo Oyj:llä oli 30.9.2014 velkarahoitusta 2 503 miljoonaa euroa (2 027) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 958 miljoonaa euroa (980). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit ja 438 miljoonan euron arvosta tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemia pääomalainoja. Velkarahoituksen määrä kasvoi osana EMTN-ohjelmaa liikkeelle lasketun 500 miljoonan euron suuruisen senioriehtoisen lainan vuoksi. Liikkeelle lasketun lainan laina-aika on 7 vuotta ja kuponkikorko 1,5 prosenttia. Laina laskettiin liikkeelle lokakuun 2014 alussa erääntyneen 300 miljoonan euron suuruisen senioriehtoisen joukkovelkakirjalainan takaisinmaksua varten. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 39 prosenttia (29) yhtiön omasta pääomasta.

Nettovelka kasvoi vuoden 2014 tammi - syyskuussa 497 miljoonaa euroa 1 545 miljoonaan euroon (1 048). Lokakuun 2014 alussa maksettiin takaisin 300 miljoonan euron suuruinen laina ja sen seurauksena nettovelka aleni 1 245 miljoonaan euroon.

Sampo Oyj:n taseessa 30.9.2014 olleet rahoitusvelat koostuivat 2 206 miljoonan euron (1 720) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 298 miljoonan euron (308) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko oli syyskuun 2014 lopussa 1,99 prosenttia (2,28). Lokakuun alussa tapahtuneen 300 euron suuruisen senioriehtoisen velan maksun jälkeen keskikorko laski 1,85 prosenttiin.

MUUT TAPAHTUMAT

Palkitseminen

Sampo Oyj:n hallitus päätti 17.9.2014 uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2014:1 käyttöönotosta. Järjestelmä on suunnattu Sampo-konsernin johdolle (Sammon konsernijohtaja mukaan lukien) sekä erikseen nimettäville konsernin avainhenkilöille. Järjestelmään kuuluu kaikkiaan noin 120 henkilöä. Kannustinjärjestelmä on Sampo-konsernin samana päivänä uudistettujen palkitsemisperiaatteiden mukainen ja noudattaa järjestelmän käyttöönoton hetkellä voimassa olevia, eri konserniyhtiöiden omia palkitsemispolitiikkoja.

Sampo-konsernin pitkäaikaisten kannustinohjelmien ehdot ovat luettavissa osoitteessa www.sampo.com/palkitseminen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Näkymät loppuvuodelle 2014

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2014.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2014 saavuttavan yhdistetty kulusuhde -tavoitteensa, jonka mukaisesti pitkän aikavälin kulusuhde on alle 95 prosenttia. Koko vuoden yhdistetyn kulusuhteen arvioidaan olevan 88-90 prosenttia.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni tunnistaa ja analysoi säännöllisesti riskejä ja epävarmuustekijöitä, joille se altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat merkittävimmin markkina-, luotto- ja vakuutusriskit, joiden määrää voidaan arvioida erilaisin mittaustekniikoin historialliseen dataan pohjautuen. Näiden riskien osuudet konsernin taloudellisen pääoman vaateesta ovat normaalitasollaan. Taloudellisen pääoman vaadetta käytetään sisäisesti pääomatarpeen arviointiin. Markkinariskin osuus on 34 prosenttia, luottoriskin 45 prosenttia ja vakuutusriskin 10 prosenttia.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Tällä hetkellä on olemassa lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia, poliittisia ja muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti.

Muita epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset ja jo tunnistetut trendit. Näillä molemmilla voi olla vaikutuksia liiketoimintaan myös pitkällä aikavälillä.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010

Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030

IR-päällikkö Essi Nikitin, puh. 010 516 0066

Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Puhelinkonferenssi

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8171 0465, +46 8 5199 9355, +44 203 194 0550 tai +1 855 269 2605. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen ja sen tunnus on "Sampo Group's Interim Report for January - September 2014".

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteen 11.2.2015.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com