Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos tammi-maaliskuulta 2016

Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi-maaliskuulta 2016 oli 416 miljoonaa euroa (487). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos aleni 204 miljoonaan euroon (701).

-Osakekohtainen tulos laski 0,65 euroon (0,78) ja markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (1,25). Konsernin oman pääoman tuotto oli vuoden 2016 tammi-maaliskuussa 7,1 prosenttia (24,8). Osakekohtainen substanssi oli maaliskuun 2016 lopussa 22,09 euroa (23,79).

-Yhtiökokous päätti 21.4.2016, että osinkoa maksetaan 2,15 euroa (1,95) osakkeelta. Osinko maksettiin 3.5.2016.

-Vahinkovakuutussegmentin tulos ennen veroja nousi 216 miljoonaan euroon (200). Tammi-maaliskuun 2016 yhdistetty kulusuhde parani 83,0 prosenttiin (89,2). Ruotsin vakuutusyhtiöiden keskusjärjestön suorittaman kuolevuustaulustoja koskeneen tutkimuksen seurauksena liikennevakuutuksen vastuuvelkaa purettiin 72 miljoonaa euroa. Ilman vastuuvelan purkua yhdistetty kulusuhde olisi ollut 89,8 prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 15,3 prosenttia (35,1). Topdanmarkin tammi-maaliskuun 2016 nettotuloksesta kirjattiin segmentin tulokseen 5 miljoonaa euroa (12).

-Nordean tammi-maaliskuun 2016 nettotuloksesta kirjattiin Sammolle 159 miljoonaa euroa (223). Nordean oman pääoman tuotto aleni 10,3 prosenttiin (14,3). Ydinvakavaraisuussuhde vahvistui 16,7 prosenttiin (16,5), kun siirtymäsäännöksiä ei huomioida. Segmenttiraportoinnissa Nordean tulososuus on sisällytetty Omistusyhteisö-segmenttiin.

-Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja nousi 53 miljoonaan euroon (39). Oman pääoman tuotto putosi -4,4 prosenttiin (50,3). Omalla vastuulla oleva maksutulo aleni 244 miljoonaan euroon (377).

AVAINLUVUT 1-3/2016 1-3/2015 Muutos, %
Milj. e      
Tulos ennen veroja 416 487 -15
  Vahinkovakuutus 216 200 8
  Osakkuusyhtiö Nordea 159 223 -30
  Henkivakuutus 53 39 36
  Omistusyhteisö (pl. Nordea) -12 26 -
Tilikauden tulos 362 435 -17
       
      Muutos
Tulos/osake, euroa 0,65 0,78 -0,13
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 0,36 1,25 -0,89
Substanssi/osake, euroa*) 22,09 23,79 -1,70
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 763 6 711 52
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 143,4 145,0 -1,6
Oman pääoman tuotto, % 7,1 24,8 -17,7

*) vertailuajankohta 31.12.2015

Osavuosiraportin tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2015 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.


Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosiraportti on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Tilinpäätöksessä käytetyt vaihtokurssit  1-3/2016  1-12/2015  1-9/2015  1-6/2015  1-3/2015
EUR 1 = SEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 9,3241 9,3534 9,3709 9,3416 9,3805
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 9,2253 9,1895 9,4083 9,2150 9,2901
DKK 1 = SEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,2501 1,2542 1,2567 1,2530 1,2593

 
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,2381 1,2314 1,2612 1,2352 1,2437
NOK 1 = SEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 0,9790 1,0475 1,0646 1,0809 1,0746
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 0,9799 0,9570 0,9878 1,0482 1,0674
           

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutussegmentin tammi-maaliskuun 2016 tulos ennen veroja nousi 216 miljoonaan euroon (200). Yhdistetty kulusuhde parani 83,0 prosenttiin (89,2), ja riskisuhde 60,7 prosenttiin (66,6). Ruotsin vakuutusyhtiöiden keskusjärjestön suorittaman kuolevuustaulustoja koskeneen tutkimuksen seurauksena liikennevakuutuksen vastuuvelkaa purettiin 72 miljoonaa euroa. Ilman kertaluonteista vastuuvelan purkua yhdistetty kulusuhde olisi ollut 89,8 prosenttia. Topdanmarkin osuus vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta oli 5 miljoonaa euroa (12).

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin kokonaisuudessaan 88 miljoonalla eurolla tammi-maaliskuussa 2016 (3 miljoonalla eurolla vertailuajanjaksolla). Oman pääoman tuotto laski 15,3 prosenttiin (35,1) ja käyvän arvon rahasto oli maaliskuun 2016 lopussa 342 miljoonaa euroa (391). Vakuutustekninen tulos nousi 184 miljoonaan euroon (124). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) parani 17,5 prosenttiin (11,6).

Ruotsin liikennevakuutukseen liittyvä 72 miljoonan euron vastuuvelan purku paransi sekä Ruotsin maakohtaista tulosta että Henkilöasiakkaiden ja Yritysasiakkaiden tulosta vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vaikutus yhdistettyyn kulusuhteeseen oli Ruotsin liiketoiminnassa 20,2 prosenttiyksikköä, Henkilöasiakas -liiketoiminnassa 9,6 prosenttiyksikköä ja Yritysasiakas -liiketoiminnassa 3,2 prosenttiyksikköä. Suurasiakkaat-liiketoiminta kärsi odotettua enemmän suurvahingoista vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä, minkä seurauksena liiketoiminta-alueen suurvahingot olivat 23 miljoonaa euroa odotettua suuremmat. Suurvahingoista maksettiin Ifissä korvauskuluja tammi-maaliskuussa 2016 yhteensä 17 miljoonaa euroa odotettua enemmän. Kehitys oli heikointa Norjassa, missä suurvahingoista maksetut korvauskulut ylittivät odotetun 19 miljoonalla eurolla. Tämä heikensi Norjan yhdistettyä kulusuhdetta noin 6 prosenttiyksiköllä.

Annuiteettien diskonttaamiseen Ruotsissa käytettävä korko laski maaliskuun 2016 loppuun mennessä 0,17 prosenttiin (0,41 joulukuun 2015 lopussa). Tämä heikensi tulosta Ruotsissa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 15 miljoonalla eurolla. Suomen liiketoiminnassa käytetty diskonttokorko säilyi 1,5 prosentissa.

Bruttovakuutusmaksutulo laski 1 616 miljoonaan euroon (1 668) tammi-maaliskuussa 2016. Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo aleni hieman. Maksutulo kasvoi Henkilöasiakkaat- ja Baltia-liiketoiminnoissa, mutta laski Yritys- ja Suurasiakastoiminnoissa. Toimintakulusuhde parani 22,3 prosenttiin (22,6) mutta liikekulusuhde heikkeni 16,9 prosenttiin (16,8).

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.3.2016 yhteensä 11,1 miljardia euroa (11,4). Tästä korkoinstrumentteihin oli sijoitettuna 81 prosenttia (74), rahamarkkinainstrumentteihin 6 prosenttia (12) ja osakkeisiin 13 prosenttia (13). Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 36 miljoonaan euroon (79). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä laski -0,2 prosenttiin (2,0). Korkosijoitusten duraatio oli 1,5 vuotta (1,2) ja keskimääräinen maturiteetti 2,8 vuotta (2,6). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) maaliskuun 2016 lopussa oli 1,8 prosenttia (2,2).

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB

Sampo Oyj omisti maaliskuun 2016 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 8,01 euroa osakkeelta. Nordean päätöskurssi 31.3.2016 oli 8,45 euroa.

Toimintaympäristö on pysynyt suhteellisen vakaana vuoden 2016 alussa. Rahoitusmarkkinoiden levottomuus ja yhä aleneva korkotaso loivat kuitenkin paineita tuottoihin. Kulut olivat tiukasti hallinnassa ja kulukehitys oli suunnitelmien mukainen.

Liiketoiminnan tuotot vähenivät viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 14 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (-16 prosenttia euroissa laskettuna). Liikevoitto pieneni 27 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (-29 prosenttia euroissa laskettuna).

Rahoituskate pieneni viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 4 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (-7 prosenttia euroissa laskettuna). Liiketoiminta-alueiden keskimääräiset luottovolyymit kasvoivat paikallisissa valuutoissa laskettuna 2 prosenttia vuoden 2015 ensimmäisestä neljänneksestä. Keskimääräiset talletusvolyymit kasvoivat 5 prosenttia. Kasvua siivittivät lähinnä henkilöasiakkaiden talletukset Suomessa ja Ruotsissa sekä yritysten talletukset Norjassa. Luottomarginaalit levenivät hieman, kun taas talletusmarginaalit supistuivat merkittävästi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Palkkiotuotot supistuivat 4 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (-5 prosenttia euroissa laskettuna). Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä pieneni 48 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (-47 prosenttia euroissa laskettuna) erittäin vahvasta vuoden 2015 ensimmäisestä neljänneksestä.

Liiketoiminnan kulut pysyivät aiemmalla tasollaan paikallisissa valuutoissa laskettuna (-1 prosenttia euroissa laskettuna). Kuluja kertyi 1 178 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut pienenivät 4 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (-5 prosenttia euroissa laskettuna).

Nettomääräisten luottotappioiden määrä oli alle 10 vuoden keskiarvon, joka on 0,16 prosenttia luotonannosta. Luottotappioiden nettomäärä pieneni 111 miljoonaan euroon. Se oli 0,13 prosenttia luotonannosta (0,14 prosenttia vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä).

Tulos laski 26 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (-28 prosenttia euroissa laskettuna) ja oli 782 miljoonaa euroa. Kulu/tuotto-suhde oli 51,3 prosenttia, kun se vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä oli 43,7 prosenttia.

Konsernin Basel III -säännösten mukaan laskettu ydinvakavaraisuussuhde (CET1) oli vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen lopussa 16,7 prosenttia, kun se edellisneljänneksen lopussa oli 16,5 prosenttia. Ydinvakavaraisuussuhde parani, kun ydinpääoma kasvoi. Ydinpääomaa kasvattivat Nordea Life and Pensionsin maksamat osingot. Sitä puolestaan pienensi aiempaa suurempi riskipainotettujen erien puskuri.

Nordean varsinainen yhtiökokous hyväksyi Nordea Bank AB:n Suomessa, Norjassa ja Tanskassa toimivien tytärpankkien fuusioitumisen Nordea Bank AB:hen. Fuusiosuunnitelmat on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 tammikuun alussa.

Lisätietoja Nordea Bank AB:sta ja yhtiön tammi - maaliskuun 2016 tuloksesta on saatavilla yhtiön internetsivustolta osoitteessa www.nordea.com.

Henkivakuutus

Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja tammi-maaliskuulta 2016 nousi 53 miljoonaan euroon (39). Sijoitusmarkkinoiden vaikeiden olosuhteiden vuoksi putosi markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen -14 miljoonaan euroon (171). Oman pääoman tuotto (RoE) oli -4,4 prosenttia (50,3). Sijoitusomaisuuden nettotuotot olivat ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja 78 miljoonaa euroa (68). Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat -143 miljoonaa euroa (466). Käyvän arvon rahasto aleni ensimmäisellä vuosineljänneksellä 475 miljoonaan euroon (532).

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka aleni 10,7 miljardiin euroon (10,9). Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni ensimmäisellä vuosineljänneksellä 4,9 miljardiin euroon (5,0). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät 54 miljoonaa euroa 3,0 miljardiin euroon tammi-maaliskuussa 2016. Sijoitussidonnainen vastuuvelka laski 5,7 miljardiin euroon (5,9) ensimmäisen vuosineljänneksen lopulle tultaessa ja sijoitussidonnaista vastuuvelkaa oli kaikkiaan 54 prosenttia (54) vastuuvelasta.

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 232 miljoonalla eurolla (244). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Vuoden 2016 diskonttokorko on alennettu 1,0 prosenttiin, vuoden 2017 korko 1,25 prosenttiin ja vuoden 2018 korko puolestaan 2,00 prosenttiin. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,75 prosenttia.

Maaliskuun 2016 lopussa Mandatum Life -konsernin sijoitusomaisuus oli markkina-arvoin 6,4 miljardia euroa (6,7), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 5,8 miljardin euron (5,9) suuruiset varat.

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 31.3.2016 markkina-arvoin 5,2 miljardia euroa (5,5). Tästä 49 prosenttia (47) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 6 prosenttia (7) rahamarkkinoille, 29 prosenttia (29) osakkeisiin ja 16 prosenttia (16) muihin instrumentteihin. Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi-maaliskuussa 2016 oli -0,1 prosenttia (4,2). Maaliskuun 2016 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,3 vuotta (2,1) ja keskimääräinen maturiteetti 2,9 vuotta (2,8). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 3,5 prosenttia (3,4).

Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,2 miljardia euroa (1,2), josta 75 prosenttia (71) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 5 prosenttia (9) rahamarkkinoille, 12 prosenttia (12) osakkeisiin ja 8 prosenttia (8) muihin instrumentteihin. Eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi-maaliskuussa 2016 oli 0,7 prosenttia (3,2). Maaliskuun 2016 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,7 vuotta (2,3) ja keskimääräinen maturiteetti 4,2 vuotta (3,8). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 1,9 prosenttia (0,9).

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja tammi-maaliskuussa 2016 oli 148 miljoonaa (249), josta 159 miljoonaa euroa (223) tuli Nordean tammi-maaliskuun 2016 tuloksesta Sammolle kirjattavasta osuudesta. Segmentin tulos ennen veroja ilman Nordean tulososuutta oli -12 miljoonaa euroa (26).

Sampo Oyj:llä oli 31.3.2016 velkarahoitusta 2 483 miljoonaa euroa (2 302) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 2 137 miljoonaa euroa (1 343). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, korkoinstrumentit ja 609 miljoonan euron (579) arvosta tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemia pääomalainoja. Sampo Oyj:n nettovelka oli vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen lopussa 346 miljoonaa euroa (959). Nettovelkalaskelmaan sisältyvät vain korkoa kerryttävät varat ja velat. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 32 prosenttia (32) yhtiön omasta pääomasta ja velkaisuusaste oli 24 prosenttia (24).

Sampo Oyj maksoi eräpäivänään 24.2.2016 pois senioriehtoisen, 300 miljoonan euron suuruisen lainan. Takaisinmaksun yhteydessä yhtiö laski osana EMTN-ohjelmaansa liikkeelle 500 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman, kiinteäkorkoisen lainan. Laina erääntyy 24.5.2019.

Sampo Oyj:n taseessa 31.3.2016 olleet rahoitusvelat koostuivat 2 183 miljoonan euron (1 997) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 300 miljoonan euron (305) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko oli koronvaihtosopimusten jälkeen maaliskuun 2016 lopussa 1,37 prosenttia (1,65).

Yhtiökokous

Sampo Oyj:n 21.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2015 osinkoa 2,15 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 3.5.2016. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén, Veli-Matti Mattila, Risto Murto, Eira Palin-Lehtinen, Per Arthur Sørlie ja Björn Wahlroos. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Christian Clausen. Hallituksen entisistä jäsenistä Anne Brunila ei ollut käytettävissä uudelleen valintaan. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajakseen Eira Palin-Lehtisen. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan valittiin jäseniksi Veli-Matti Mattila, Risto Murto, Eira Palin-Lehtinen ja Björn Wahlroos (puheenjohtaja) sekä tarkastusvaliokuntaan Jannica Fagerholm (puheenjohtaja), Christian Clausen, Adine Grate Axén ja Per Arthur Sørlie. Valiokuntien kokoonpanot täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2017 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa ja kullekin hallituksen jäsenelle 80 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen päätöksen perusteella Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, josta on ensin vähennetty verot ja vastaavat maksut.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Tomi Englund valittiin toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 3 226 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 366 334 768 osaketta ja 371 134 768 ääntä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

Sisäiset osingot

Sampo Oyj sai tytäryhtiöltään Mandatum Lifeltä 125 miljoonan euron osingon maaliskuussa 2016. If Vahinkovakuutus maksaa osinkoa yleensä vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Nordea Bank AB:n yhtiökokous päätti 17.3.2016 jakaa osinkoa 0,64 euroa osakkeelta. Sampo saa osinkoa omistuksensa mukaisesti 551 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 30.3.2016.

Luottoluokitukset

Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden luottoluokituksissa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Katsauskauden päättymisen jälkeen 20.4.2016 S&P nosti Ifin luokituksen tasolle A+ ja arvioi yhtiön tulevaisuuden näkymät vakaiksi. Samalla S&P aloitti Sampo Oyj:n luottoluokituksen määrittäen sille luokituksen A- ja arvioiden sen näkymät vakaiksi. Alla oleva taulukko kuvaa luottoluokituksia huhtikuun 2016 lopussa.

Yhtiö Moody's Standard & Poor's
  Luokitus Näkymä  Luokitus Näkymä
Sampo Oyj Baa2 Myönteinen A- Vakaa
If Skadeförsäkring AB (Ruotsi) A2 Myönteinen A+ Vakaa
If Vahinkovakuutusyhtiö

(Suomi)
A2 Myönteinen A+ Vakaa

Vakavaraisuus

Vakuutusalakonsernit If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life ovat noudattaneet vakavaraisuuslaskelmissaan 1.1.2016 alkaen Solvenssi II -säännöstöä. Molemmat alakonsernit käyttävät standardikaavaa vakavaraisuuden ja omien varojen laskennassa.

Solvenssi II:n standardikaavan mukainen If-konsernin pääoman vaade oli maaliskuun 2016 lopussa 2 058 miljoonaa euroa ja omat varat olivat 3 169 miljoonaa euroa. Vakavaraisuusaste oli 154 prosenttia. If on jättänyt anomuksen uusien laskuperusteiden soveltamiseksi Suomen tasoitusvastuun laskemiseksi uuden Solvenssi II -säännöstön mukaisesti. Tasoitusvastuun määrä perustuu arvioon, koska Finanssivalvonta ei ole vielä hyväksynyt laskuperusteita. S&P:n A-luottoluokituksen mukainen tavoitepääoma oli maaliskuun 2016 lopussa 2 999 miljoonaa euroa ja muokatun pääoman kokonaismäärä oli 3 393 miljoonaa euroa.

Siirtymäsäännöksiä sovellettaessa Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde on vahva, 152 prosenttia (158). Arvioidut omat varat olivat 1 702 miljoonaa euroa (1 913) ja ylittivät siten 1 117 miljoonan euron (1 212) suuruisen Solvenssi II -pääomavaateen 585 miljoonalla eurolla. Ilman siirtymäsäännöksiä omat varat olisivat olleet 1 227 miljoonaa euroa ja vakavaraisuusvaade 1 265 miljoonaa euroa, ja tämän seurauksena vakavaraisuussuhde olisi ollut 94 prosenttia.

Sampo-konserni on luokiteltu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymäksi. Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta. Lakia muutettiin Solvenssi II ja Basel III -sääntöjen vaatimusten mukaiseksi 1.1.2016 alkaen.

Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) oli Solvenssi II - säännöksiä vakuutustytäryhtiöihin sovellettaessa maaliskuun 2016 lopussa 143 prosenttia (145).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2016

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2016.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2016 saavuttavan 88 - 91 prosentin suuruisen yhdistetyn kulusuhteen, kun ei oteta huomioon Ruotsin liikennevakuutuksen vastuuvelan purkua.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan lukuisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti erillisinä johdettujen keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä. Emoyhtiö Sampo Oyj:n oma altistuminen riskeille on vähäistä.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit, joita keskeiset liiketoimintayksiköt kvantifioivat itsenäisesti. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Tällä hetkellä on olemassa lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut trendit ja mahdolliset laajakantoiset tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030
IR-päällikkö Essi Nikitin, puh. 010 516 0066
Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Puhelinkonferenssi

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8171 0495, +44 (0)20 3194 0552, +46 (0)8 566 427 02 tai +1 855 716 1597.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2016 tammi - kesäkuun puolivuotiskatsauksensa 10.8.2016.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com