Tärkeää tietoa

Olet siirtymässä verkkosivuston osioon, joka sisältää asiakirjoja ja tietoja liittyen vapaaehtoiseen julkiseen ostotarjoukseen, jonka Sampo Oyj (”Sampo”) tulee tekemään Topdanmark A/S:n (”Topdanmark”) osakkeenomistajille osakevaihtotarjouksen muodossa kaikkien liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Topdanmarkin osakkeiden, jotka eivät ole Sammon hallussa, hankkimiseksi (”Tarjous”) (ja tällaiset asiakirjat ja tiedot, ”Tarjousmateriaalit”). Tutustu huolella alla oleviin ehtoihin, sillä ne koskevat kaikkia henkilöitä, jotka vierailevat tällä verkkosivustolla.

TÄTÄ TARJOUSMATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU EIKÄ SE OLE SAATAVILLA, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAIKKA MILLÄÄN MUULLA LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. 

Vastuunrajoitus – Asiakirjat koskien vaihtotarjousta, jonka Sampo Oyj ("Sampo") tulee tekemään Topdanmark A/S:n ("Topdanmark") osakkeenomistajille 

OIKEUDELLISTEN RAJOITUSTEN VUOKSI TÄMÄN VERKKOSIVUSTON, WWW.SAMPO.COM/TOPDANMARK-TARJOUS (”VERKKOSIVUSTO”) TARJOUSMATERIAALEJA EI OLE SUUNNATTU TIETYILLE HENKILÖILLE TAI NE EIVÄT OLE TIETTYJEN HENKILÖIDEN SAATAVILLA. 

PYYDÄMME SINUA LUKEMAAN TÄMÄN ILMOITUKSEN HUOLELLISESTI JOKA KERTA, KUN HALUAT SAADA PÄÄSYN TÄLLE VERKKOSIVUSTOLLE. TÄMÄ ILMOITUS KOSKEE KAIKKIA TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄVIJÖITÄ. 

TÄHÄN JA SEURAAVILLE SIVUILLE SISÄLTYVÄT TARJOUSMATERIAALIT EIVÄT OLE TAI MUODOSTA OSAA MISTÄÄN TARJOUKSESTA MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNNÖSTÄ OSTAA ARVOPAPEREITA MISSÄÄN LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOSSA TÄLLAISET TARJOUKSET TAI MYYNNIT OVAT LAINVASTAISIA.

TARJOUKSEEN EI SOVELLETA TANSKAN 26.2.2024 PÄIVÄTYN PÄÄOMAMARKKINOITA KOSKEVAN KONSOLIDOIDUN LAIN NRO 198 8 LUVUN (”TANSKAN PÄÄOMAMARKKINALAKI”) EIKÄ TANSKAN 15.5.2020 PÄIVÄTYN YRITYSOSTOJA KOSKEVAN ASETUKSEN NRO 636 (”TANSKAN YRITYSOSTOASETUS”) RELEVANTTEJA SÄÄNTÖJÄ. TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA OLEVAA TARJOUSASIAKIRJAA EI OLE TARKASTANUT TAI HYVÄKSYNYT EIKÄ SITÄ TULE TARKASTAMAAN TAI HYVÄKSYMÄÄN TANSKAN VALVONTAVIRANOMAINEN TAI MIKÄÄN MUU VALVONTAVIRANOMAINEN TAI MIKÄÄN PÖRSSI. 

Riippuen siitä, kuka olet ja missä asut, saattaa vaikuttaa oikeuksiisi. Ota huomioon, että tätä ilmoitusta ja tämän Verkkosivuston sisältämiä Tarjousmateriaaleja voidaan ajoittain muuttaa tai päivittää. Lisäksi tämän Verkkosivuston sisältöä voidaan muuttaa milloin tahansa kokonaan tai osittain Sammon yksinomaisen harkinnan mukaan. 

Pääsyä tällä Verkkosivustolla oleviin Tarjousmateriaaleihin voi olla rajoitettu tiettyjen maiden arvopaperilakien nojalla. Tämän ilmoituksen mukaan sinun on vahvistettava tietyt asiat (mukaan lukien se, että et asu kyseisellä lainkäyttöalueella) ennen kuin voit saada pääsyn Verkkosivustolla oleviin Tarjousmateriaaleihin. Jos et pysty antamaan tarvittavaa vahvistusta tai epäilet, pystytkö antamaan tarvittavan vahvistuksen, sinun on painettava ”ei”, jolloin et voi tarkastella Verkkosivustolla olevia Tarjousmateriaaleja. 

Tarjousta ei tehdä eikä Topdanmarkin osakkeita hyväksytä ostettavaksi henkilöiltä tai henkilöiden puolesta millään sellaisella lainkäyttöalueella, jolla osakkeiden ostaminen tai hyväksyminen ei olisi kyseisen maan arvopaperilakien tai muiden lakien tai määräysten mukaista tai edellyttäisi rekisteröintiä, hyväksyntää tai hakemuksen jättämistä sääntelyviranomaiselle, jota ei ole nimenomaisesti mainittu tarjousasiakirjassa ja/tai julkaistavassa esitteessä.

Tarjouksen ehdot esitetään kokonaisuudessaan tarjousasiakirjassa ja julkaistavassa esitteessä. Päättäessään Tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä Topdanmarkin osakkeenomistajien tulisi luottaa ainoastaan tarjousasiakirjassa ja esitteessä annettuihin tietoihin.

Ilmoitus osakkeenomistajille Euroopan talousalueella

Missä tahansa muussa Euroopan talousalueen valtiossa kuin Tanskassa ja Suomessa (kukin ”Asianomainen Valtio”) Tarjousmateriaalit on tarkoitettu ainoastaan niille Asianomaisessa Valtiossa sijaitseville Topdanmarkin osakkeenomistajille, jotka täyttävät esitteen julkistamisvelvollisuudesta myönnettävän poikkeuksen kriteerit, mukaan lukien kokeneille sijoittajille, asetuksen (EU) 2017/1129, muutoksineen (”Esiteasetus”) mukaisesti.

Tarjouksessa jokaisesta tarjotusta Topdanmarkin osakkeesta tarjottuja uusia Sammon A-sarjan osakkeita (”Osakevastike”) ei ole tarjottu, eikä tulla tarjoamaan, yleisölle missään Asianomaisessa Valtiossa. Edellä todetusta huolimatta Tarjouksessa tarjottua Osakevastiketta voidaan tarjota Asianomaisessa Valtiossa: (i) Esiteasetuksen tarkoittamille kokeneille sijoittajille; (ii) alle 150 luonnolliselle tai oikeushenkilölle kutakin Asianomaista Valtiota kohti (pois lukien Esiteasetuksen tarkoittamat kokeneet sijoittajat); (iii) sijoittajille, jotka hankkivat vähintään 100 000 euron arvosta Sammon A-sarjan osakkeita sijoittajaa kohti, kutakin erillistä tarjousta kohti; ja (iv) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa, ehdollisena Sammon etukäteiselle hyväksynnälle ja olettaen, että kyseinen Osakevastikkeen tarjoaminen Asianomaisessa Valtiossa ei johda siihen, että Sammon vaadittaisiin laativan esite Esiteasetuksen 3 artiklan mukaisesti tai täydentävän esitettä Esiteasetuksen 23 artiklan mukaisesti. Tässä kohdassa ilmaisu ”tarjous yleisölle” liittyen mihin tahansa Osakevastikkeeseen missä tahansa Asianomaisessa Valtiossa tarkoittaa sellaista missä tahansa muodossa ja millä tahansa keinolla viestittävää riittävää tietoa Tarjouksen ehdoista, jonka perusteella sijoittaja pystyy päättämään Tarjoukseen osallistumisesta.

Ilmoitus osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Osakevastiketta ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien (kuten Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä on määritelty) mukaisesti, eikä sitä siten tarjota, myydä tai toimiteta (suoraan tai välillisesti) Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa, ellei sitä ole rekisteröity paitsi Yhdysvaltain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen, ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden tai muita Yhdysvaltain arvopaperilakeja noudattaen. 

Ellei Sampo ole vakuuttunut, harkintansa mukaan, että Osakevastiketta voidaan tarjota, myydä tai toimittaa Topdanmarkin yhdysvaltalaiselle osakkeenomistajalle, tai sen lukuun tai hyväksi, transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimusten alainen, jokainen Topdanmarkin yhdysvaltalainen osakkeenomistaja, joka on muutoin oikeutettu Osakevastikkeeseen, saa tällaisen Osakevastikkeen sijasta pro rata -suhteen mukaisen osuuden myynnistä avoimilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla koko tällaisesta Osakevastikkeesta, joka muuten olisi odotettavissa kaikille tällaisille hyväksyville Topdanmarkin yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ns. vendor placementin nojalla.

Tämä Tarjous tehdään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (U.S. Securities Exchange Act of 1934, ”Yhdysvaltain Arvopaperipörssilaki”), muutoksineen, kohdan 14(d)-1(d) ja muutoin kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisen ”Tier II” -poikkeuksen odotetun saatavuuden pohjalta ja muutoin Tanskan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tarjoukseen ei sovelleta Yhdysvaltain Arvopaperipörssilain 14(d)(1) kohtaa eikä Regulation 14D -säännöstä.

Ilmoitus osakkeenomistajille Yhdistyneessä Kuningaskunnassa

Tarjousmateriaalit on laadittu siltä pohjalta, että mikä tahansa Osakevastikkeen tarjoaminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdään vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen, ”FSMA”) mukaisen Osakevastikkeilla tehtäville tarjouksille myönnettävän esitteen julkistamisvelvollisuudesta vapauttavan poikkeuksen mukaisesti. Näin ollen jokainen, joka tarjoaa tai aikoo tarjota Osakevastiketta Yhdistyneessä kuningaskunnassa, saa tehdä niin ainoastaan olosuhteissa, joissa Sammolle ei kyseisen tarjouksen johdosta tai siihen liittyen aiheudu FSMA:n 85 pykälän mukaista velvollisuutta julkaista esitettä tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliseen lakiin vuonna 2018 Euroopan unionista (eroamista) koskevalla lailla sisällytetyn Esiteasetuksen (EU) 2017/1129 23 artiklan mukaista velvollisuutta täydentää esitettä, kussakin tapauksessa kyseisen tarjouksen osalta. Sampo ei ole valtuuttanut, eikä valtuuta, Osakevastikkeen tarjoamista tilanteessa, jossa kyseisestä tarjouksesta aiheutuu Sammolle velvollisuus julkaista esite.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa Tarjousmateriaalit ovat osoitettu ja suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka (i) ovat sijoitusalan ammattilaisia rahoituspalvelu- ja markkinalain 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (muutoksineen, “Määräys”) 19(5) artiklan soveltamisalan mukaan, (ii) ovat korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth entities) tai muita tahoja, jotka kuuluvat Määräyksen artiklan 49(2) kohtien (a)-(d) soveltamisalaan tai (iii) ovat tahoja, joille kutsu tai kannustin osallistua sijoitustoimintaan (FSMA:n luvun 21 tarkoituksen mukaan minkään arvopapereiden annin tai myynnin yhteydessä voidaan muutoin laillisesti suoraan tai välillisesti osoittaa (mukaan lukien sillä perusteella, että transaktio, johon tämä julkaisu liittyy, kuuluu Määräyksen artiklan 62 soveltamisalaan, johon FSMA:n luvun 21 säännökset eivät sovellu) (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä “Asianomaiset Henkilöt”). Kaikki tähän julkaisuun liittyvä sijoittaminen tai sijoitustoiminta on vain Asianomaisten Henkilöiden saatavilla ja saatetaan vain heidän tietoonsa.

Ilmoitus osakkeenomistajille Kanadassa 

Osakevastike annetaan Topdanmarkin kanadalaisille osakkeenomistajille esitepoikkeuksen (eng. a prospectus exemption) nojalla soveltuvien Kanadan arvopaperilakien mukaisesti. Osakevastiketta ei kuitenkaan ole hyväksytty jaettavaksi esitteellä Kanadassa, eikä mikään kanadalainen valvontaviranomainen ole ilmaissut näkemystään Osakevastikkeesta, ja muun väittäminen on rikosoikeudellisesti rangaistava teko. Osakevastiketta ei ole listattu eikä sitä tulla listaamaan Kanadan arvopaperipörsseihin eivätkä Sampo tai Topdanmark kumpikaan aio pyrkiä edistämään Osakevastikkeen markkinoita Kanadassa. Topdanmarkin kanadalaisten osakkeenomistajien tulee ymmärtää, että Tarjoukseen, Osakevastikkeeseen, tarjousasiakirjaan, julkaistavaan esitteeseen ja kaikkiin liitännäisiin asiakirjoihin sovelletaan tiedoksiantovaatimuksia, lakeja ja määräyksiä, jotka voivat erota Kanadan arvopaperilaeista.

Tällä verkkosivulla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Anna vahvistus asuinmaastasi ja lue sitä seuraavat tiedot. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä. 

Päivitetty