Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Ammatillinen kehittyminen

Vakuutusala kehittyy nopeasti digitalisaation lisääntyessä ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa. Yritysten ja niiden henkilöstön on pysyttävä näiden muutosten mukana. Tämä edellyttää osaavia työntekijöitä ja hyviä esimiestaitoja.

Kilpailu huippuosaajista on kovaa. Oikeiden henkilöiden löytäminen on finanssialan ja muiden tietointensiivisten alojen yrityksille ensiarvoisen tärkeää. Oppimis- ja kehittymismahdollisuudet lisäävät työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista ja auttavat yritystä houkuttelemaan huippuosaajia ja pitämään heidät yrityksen palveluksessa.

Työnantajina Sampo-konsernin yhtiöt haluavat, että niiden työntekijät voivat hyödyntää osaamistaan täysipainoisesti. Jos työntekijät eivät tunne voivansa kehittyä, heidän motivaationsa voi laskea ja yritys saattaa menettää elintärkeää aineetonta pääomaa. Työntekijöiden tasapuolinen ja kannustava palkitseminen on tärkeä keino, jolla Sampo-konserni vahvistaa kykyään luoda omistaja-arvoa kilpaillussa liiketoimintaympäristössä. Palkitseminen on myös tärkeä menestystekijä Sampo-konsernin yhtiöiden kilpaillessa osaavasta työvoimasta. Lisätietoa palkitsemisesta Sampo-konsernissa löytyy osiosta Palkitseminen.

If

Ifin tavoitteena on olla Pohjoismaiden ja Baltian johtava vahinkovakuutuskonserni. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Ifillä on oltava kattavin ymmärrys asiakkaiden vakuutustarpeista, ja vastaavasti paras kyky arvioida ja hinnoitella riskejä. If pyrkii olemaan toimialansa palvelukeskeisin yhtiö ja edellyttää, että sen työntekijät haluavat olla oman erikoisalansa osaavimpia ja pätevimpiä ammattilaisia.

Finanssiala muuttuu nopeasti. Ifissä ymmärretään, että henkilöstön osaamisen on oltava ajan tasalla ja sitä on kehitettävä jatkuvasti, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Kokeneet osaamiskumppanit suunnittelevat osaamisen kehittämiseen liittyviä toimia yhdessä liiketoimintajohdon kanssa.

Vuonna 2017 osaamisen kehittämisen painopiste oli asiakaslähtöisyydessä. Liiketoiminta-alueet toteuttivat muutosta vahvistamalla sekä työntekijöiden että esimiesten osaamista erityisesti digitalisaation ja asiakaspalvelun saralla.

Henkilöasiakkaat-liiketoiminta-alueen Private Ahead -hankkeessa lähes 100 johtajaa ja esimiestä on muutosmatkalla, jonka tavoitteena on nostaa organisaation ongelmanratkaisukyvyt ja asiakaslähtöisyys uudelle tasolle. Painopiste on ollut pohjoismaisten synergioiden saavuttamisessa digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alueen SEE-ohjelma (Safe, Easy Express) haastaa sekä esimiehet että työntekijät keskittymään vahvasti asiakaslähtöisyyteen. Ohjelmaan liittyen on nimitetty 40 lähettilästä, jotka vievät viestiä eteenpäin organisaatiossa. Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueen Challenger-toimintatapa lisää asiakaslähtöisyyttä ja avainasiakkaisiin liittyvää tiimityötä.

Lisäksi esimiehille on tarjottu sekä asiajohtamiseen että henkilöstöjohtamiseen liittyvää koulutusta. Esimiehiä on opetettu esimerkiksi luomaan olosuhteita, jotka edistävät työntekijöiden sitoutumista. Erityiskoulutusta on tarjolla sekä uusille että kokeneemmille esimiehille. Koulutusta on suunnattu myös projektipäälliköille ja muille avainhenkilöille.

Ifissä kehitetään parhaillaan Workday-nimistä yhteistä oppimisalustaa, jonka avulla suoritukset ja osaaminen voidaan yhdistää kehittämistoimenpiteisiin.

Topdanmark

Kohdennettu, yksilöllinen osaamisen kehittäminen on tärkeää kaikille Topdanmarkin työntekijöille. Sen vuoksi Topdanmarkilla on kattava koulutus- ja kehitysohjelma kaikille yhtiön ammattiryhmille.

Topdanmark painottaa johtamisen kehittämistä, sillä hyvä johtaminen on avainasemassa osaavien työntekijöiden houkuttelemisessa ja sitouttamisessa. Johdon kehittämisohjelma on suunnattu sekä uusille että kokeneille esimiehille. Uusille esimiehille tarjotaan kuuden kuukauden ohjelma, jossa keskitytään heidän rooliinsa esimiehenä. Kokeneille esimiehille yhtiö tarjoaa osaamisen kehittämistä yhteistyössä Kööpenhaminan kauppakorkeakoulun liikkeenjohdon valmennusohjelman kanssa. Ohjelmassa paneudutaan sekä asiakaslähtöisyyteen että henkilökohtaiseen kehitykseen.

Topdanmark on jo vuosien ajan panostanut lahjakkuuksien kehittämiseen ja järjestänyt erilaisia ohjelmia kannustaakseen lahjakkaita työntekijöitä hyödyntämään osaamistaan ja näin osaltaan tukemaan Topdanmarkin jatkuvaa kasvua ja tulosta. Topdanmark on hiljattain aloittanut yhteistyön Singularity University Denmarkin kanssa, ja vuonna 2018 kyvykkäille työntekijöille tarjotaan ainutlaatuinen tilaisuus täydentää osaamistaan digitalisaation ja teknologian kehityksen saralla innovatiivisessa oppimisympäristössä.

Topdanmarkissa on meneillään muutosprosessi, jossa panostetaan erityisesti toiminnan tehostamiseen ja digitalisaatioon. Tämän vuoksi Topdanmark tarvitsee myös digitaalisesti suuntautuneita esimiehiä. Muutosprosessin tukemiseksi vuodelle 2018 on suunniteltu joukko kehitystoimenpiteitä, joihin haetaan innoitusta yhteistyöstä Singularity University Denmarkin kanssa.

Mandatum Life

Asiantuntijuuden arvostaminen ja osaamisen kehittäminen ovat keskeinen osa Mandatum Lifen tulevaisuuden menestysedellytyksiä. Osaamista kehitetään 70-20-10-mallin pohjalta. Mallin mukaan 70 prosenttia oppimisesta tapahtuu työpaikalla mielenkiintoisissa ja haastavissa työtehtävissä, 20 prosenttia palautteen avulla ja työyhteisön muilta jäseniltä oppimalla ja 10 prosenttia koulutusohjelmien avulla.

Tavoitteena on, että jokainen Mandatum Lifen työntekijä voi kehittää omaa osaamistaan työssään. Työssä oppimiseen kannustavat mahdollisuudet osallistua kehitysprojekteihin ja yksikkörajat ylittäviin työryhmiin. Määräaikaisia avoimia työtehtäviä, kuten äitiyslomasijaisuuksia, pyritään toteuttamaan työkiertona organisaation sisällä.

Palautteen avulla oppimista tuetaan muun muassa mentorointiohjelmalla, joka järjestettiin vuonna 2017 jo kuudennen kerran. Esimiesten kehittymisen tueksi toteutetaan joka toinen vuosi 360-palautearviointi. Syksyn 2017 tutkimuksen perusteella esimiestyö Mandatum Lifessa on erittäin hyvällä tasolla verrattuna muihin suomalaisiin asiantuntijaorganisaatioihin. Palautteiden perusteella esimiestyön vahvuuksia ovat innostuneisuus, asiakaslähtöisyys, vastuunottaminen, omalla esimerkillä johtaminen sekä helppous lähestyä ja tehdä yhteistyötä. Kehittämiskohteina esiin nousivat muun muassa uusien toimintatapojen hallittu käyttöönotto, resurssien ja työn organisoinnin tehokkuus sekä ajankäytölliset haasteet. Palautearvioinnin heikoimmat tulokset olivat keskimäärin 5,5 ja parhaat 6,5 asteikolla 1–7. Kyselyyn vastasi 96 prosenttia henkilöstöstä.

Kaikki Mandatum Lifen uudet esimiehet aloittavat uuden roolinsa esimiesperehdytyksen kautta. Lisäksi kaikki esimiehet osallistuvat ensimmäisen työvuotensa aikana Mandatum Life Management School -valmennusohjelmaan, jossa käydään läpi esimiehen roolia ja työkaluja sekä vuorovaikutusta esimiestyön eri tilanteissa. Valmennus antaa valmiuksia tarkastella ja kehittää omaa esimiestyötä ja johtaa tiimin toimintaa. Valmennuksen tavoitteena on ylläpitää yhtenäistä johtamiskulttuuria Mandatum Lifessa. Vuonna 2017 esimiesvalmennus toteutettiin seitsemättä kertaa, ja yli 95 prosenttia yhtiön esimiehistä on suorittanut sen.

Jokainen Mandatum Lifen esimies saa myös palautetta vuorovaikutustaidoistaan 360-arvioinnissa, joka toteutetaan joka toinen vuosi. Esimies saa palautetta alaisiltaan, kollegoiltaan ja esimieheltään. Myös Suomen parhaat työpaikat -tutkimus on tärkeä mittari esimiestyön onnistumiselle, sillä tutkimuksesta saadaan yhtiökohtaisten tulosten lisäksi myös tiimitasoiset tulokset. Tiimin tyytyväisyys on myös yksi jokaisen esimiehen tulospalkkioperusteista.

Panostukset koulutusohjelmiin jatkuivat vuonna 2017 erityisesti liiketoimintaosaamisen kehittämisen alueella. Yhtiö on toteuttanut yhteistyössä Hanken & SSE:n kanssa Mandatum Life Business School -koulutusohjelman. Ohjelma rakentuu laadukkaiden kansainvälisten asiantuntijapuheenvuorojen, pienryhmäworkshopien sekä ryhmäprojektin ympärille. Vuonna 2017 järjestettiin Business Impact Challenge -hanke, jossa tehtiin liiketoimintaprojekteja pienryhmätyönä. Projektien tavoitteena oli luoda lisäarvoa asiakkaalle. Projektien aiheiksi valikoitui Mandatum Lifen liiketoiminnan ajankohtaisia aiheita: ryhmäeläkevakuutuksen kehittäminen, avainhenkilövakuuttaminen sekä verkko- ja mobiilipalvelujen kehittäminen.

Sivun alkuun
Päivitetty 5.7.2018