Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Monimuotoisuus

Työntekijät ovat tyytyväisempiä ja motivoituneempia työympäristössä, joka on monimuotoinen ja ketään syrjimätön.

Monimuotoisessa ympäristössä kaikki työntekijät ovat sitä mieltä, että heillä on samanlaiset mahdollisuudet kehittyä ja edetä urallaan. Monimuotoinen työkulttuuri tukee myös innovaatioita ja aineettoman pääoman kasvua, koska asioita tarkastellaan eri näkökulmista, ja työntekijät ovat tyytyväisiä työpaikkansa terveisiin ja nykyaikaisiin arvoihin.

Monimuotoisuuden puute estää yritystä saavuttamasta paitsi tärkeitä asiakassegmenttejä myös kiinnostavia ja osaavia työntekijöitä. Syrjinnästä tai tiedostamattomista ennakkoasenteista aiheutuva monimuotoisuuden puute vähentääkin liiketoiminnan tulosta selvästi. Monimuotoisuus on tärkeää, koska se on taloudellisesti kannattavaa, mutta myös siksi, että sen puute on moraalisesti ja eettisesti väärin.

Monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä korostetaan Sampo-konsernin hyvään hallintotapaan liittyvissä ohjeissa. Konsernin toimintaperiaatteissa (Code of Conduct) todetaan, että koko konsernin tavoitteena on tarjota syrjimätön, mukava ja avoin työympäristö, joka edistää yrittäjähenkeä ja palkitsee esimerkillisistä suorituksista. Sampo-konsernin yhtiöissä ymmärretään, että kaikkia työntekijöitä on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti sukupuolesta, etnisestä taustasta, uskonnosta, kielestä, kansallisuudesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai fyysisestä ominaisuuksista riippumatta.

Lisäksi Sampo Oyj:n hallitusta koskevassa monimuotoisuuspolitiikassa todetaan, että hallituksen jäseninä tulee olla kumpaakin sukupuolta. Hallitusta valittaessa haetaan monipuolista pätevyyttä ja osaamista. Hallituksen monimuotoisuuden kannalta merkittäviä huomioon otettavia tekijöitä ovat esimerkiksi ikä- ja sukupuolijakauma, kansallisuus sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta.

Sampo on asettanut myös hallituksen tasa-arvoa koskevan tavoitteen. Nimitys- ja palkkiovaliokunta huomioi sukupuolten tasa-arvon ja varmistaa, että hallituksen jäseninä on kumpaakin sukupuolta. Tavoitteena on, että kumpaakin sukupuolta on vähintään 37,5 prosenttia hallituksen jäsenmäärästä. Vuoden 2017 lopussa hallituksessa oli kolme naista ja viisi miestä. Naisten osuus oli 38 prosenttia ja täytti asetetun tavoitteen, kuten myös vuonna 2016. Lisätietoa hallituksen monimuotoisuudesta löytyy Sampo-konsernin vuoden 2017 vuosikertomuksesta.

Hallituksen sukupuolijakauma, Sampo Oyj

Sukupuolijakauma If, Topdanmark ja Mandatum Life (pois lukien Baltia), 2017

If

Ifin eettisissä toimintaperiaatteissa todetaan, että yhtiön liiketoimintakulttuuri edistää tasa-arvoa ja monimuotoisuutta. Syrjintää, häirintää tai kiusaamista ei sallita missään muodossa. Rekrytointia, ylennystä, kehitystä ja palkkausta koskevat päätökset perustuvat vain työntekijän kykyihin ja taitoihin, eivätkä ne saa koskaan perustua epäolennaisiin asioihin, kuten sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan, uskontoon tai seksuaaliseen suuntautumiseen.

Ifissä toimii myös tasa-arvoasioiden työryhmä, joka perustettiin vuonna 2015. Työryhmä käsittelee tasa-arvo- ja monimuotoisuusasioita, analysoi tilastoja ja antaa toimenpidesuosituksia tasa-arvon varmistamiseksi. Työryhmä on ensimmäisten toimintavuosiensa aikana paneutunut erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen, mutta sen yleisenä tavoitteena on monimuotoisuuden edistäminen laajemmassa mittakaavassa. Erityistä huomiota on kiinnitetty monimuotoisuutta koskevaan tietoisuuteen keskeisissä työelämän tilanteissa, kuten rekrytoinnissa.

Vuonna 2017 tasa-arvoasioiden työryhmä jatkoi työtään esimerkiksi järjestämällä johtoryhmille työpajoja. Työryhmän ehdotusten perusteella parannettiin rekrytointi-, seuraajasuunnittelu-, esimiesarviointi- ja muita henkilöstöprosesseja sukupuolten välisen tasa-arvon vahvistamiseksi. Ifissä nimetään vuoden 2018 aikana vapaaehtoisia monimuotoisuuslähettiläitä, joiden tehtävänä on edistää monimuotoisuutta sekä liiketoiminnan että eettisyyden näkökulmasta.

Topdanmark

Topdanmarkissa ylläpidetään ja kehitetään avointa liiketoimintakulttuuria, jossa ei sallita sukupuoleen, rotuun, kansallisuuteen, sosiaaliseen tai etniseen taustaan, uskontoon, poliittisiin mielipiteisiin, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvää syrjintää.

Yhtiön tavoitteena on, että kummankin sukupuolen edustajia on vähintään 40 prosenttia esimiehistä kaikilla johtotasoilla, ja että jokaiseen johtotehtävään on aina ehdolla vähintään yksi nainen. Lisäksi Topdanmarkissa noudatetaan lainsäädäntöä, jonka mukaan yhtiön hallituksessa on oltava yhtä monta miestä ja naista. Topdanmark on määritellyt ja toteuttanut useita monimuotoisuuteen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä, kuten ylimmän johdon teemaryhmän sekä naisjohtajien mentorointiohjelmia. Lisätietoa toteutetuista toimista ja niiden tuloksista löytyy englanniksi Topdanmarkin vuoden 2017 vastuullisuusraportista.

Mandatum Life

Mandatum Lifessa edistetään kaikkien henkilöstöryhmien välistä tasa-arvoa. Yhtiö hyödyntää työntekijöidensä erilaisia taustoja, tietämystä ja osaamista ja pyrkii näin tekemään työympäristöstä entistä innovatiivisemman, oikeudenmukaisemman ja välittävämmän.

Mandatum Life haluaa olla yksi Suomen parhaista työpaikoista myös monimuotoisuuden osalta. Vuonna 2017 toteutetun Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen mukaan 92 prosenttia Mandatum Lifen työntekijöistä on sitä mieltä, että kaikkia yhtiön työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti iästä, rodusta, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Sukupuolijakauman osalta tasa-arvo toteutuu yhtiössä hyvin: vuoden 2017 lopussa 51 prosenttia henkilöstöstä oli miehiä ja 49 prosenttia naisia. Johtotehtävissä miesten osuus on suurempi.

Tammikuussa 2018 Mandatum Life allekirjoitti FIBSin (Finnish Business & Society) monimuotoisuussitoumuksen. Sitoumuksen allekirjoittaneet yritykset pyrkivät tarjoamaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia, tunnistamaan ja hyödyntämään yksilöllistä osaamista, johtamaan oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia sekä viestimään monimuotoisuuteen liittyvistä tavoitteistaan ja saavutuksistaan.

Sivun alkuun
Päivitetty 5.7.2018