Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sijoitusten hallinta Sampo-konsernissa

If, Mandatum Life ja Sampo Oyj

Emoyhtiö Sampo Oyj:llä ja sen kahdella kokonaan omistamalla, vakuutustoimintaa harjoittavalla tytäryhtiöllä (If ja Mandatum Life) on sijoitusten hallinnassa käytössään konsernin yhteinen infrastruktuuri, joka mahdollistaa samanaikaisen yhtiö- ja konsernitasoisen raportoinnin. Tämä lisää sijoitustoiminnan kustannustehokkuutta ja mahdollistaa konsernitasoisen portfolioiden seurannan.

Sampo-konsernin sijoitusjohtaja ja salkunhoitajat vastaavat sijoitustoiminnan toteutuksesta Ifin ja Mandatum Lifen laatimien ja niiden hallitusten hyväksymien sijoituspolitiikkojen mukaisesti. Sijoituspolitiikat päivitetään vuosittain ja ne sisältävät vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Sampo Oyj:llä ei sen sijoitusportfolion ja sijoitusten strategisemman luonteen takia ole samanlaisia vastuullisen sijoittamisen periaatteita kuin sen tytäryhtiöillä.

Vastuullisen sijoittamisen politiikka

Sampo-konsernin määritelmän mukaan vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sijoitustoimintaa, jossa ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintatavan (Environmental, Social ja Governance, ESG) näkökohdat huomioidaan sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa sekä sijoituksista raportoitaessa. Vastuulliseen sijoittamiseen kuuluu myös aktiivinen omistajuus ESG-asioissa. Vastuullisen sijoittamisen tavoitteena on parantaa riskienhallintaa ja portfolion tuottoa sijoittajan arvot huomioiden. Se täydentää perinteistä taloudellista analyysia, ja sen vuoksi ESG-kysymyksiä arvioidaan samaan aikaan yhdessä muiden sijoitusten riski-tuotto -suhteeseen vaikuttavien tekijöiden kanssa. Sampo-konsernissa ESG-näkökohtien huomioiminen sijoitusanalyyseissa ja -päätöksenteossa kuuluu jokaisen sijoituspäätöksiä tekevän ja sijoitusmahdollisuuksia analysoivan työntekijän työnkuvaan.

1. Sitoutuminen vastuulliseen sijoittamiseen

Sampo-konserni allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2019. Kuuden periaatteen mukaan konserniyhtiöt ovat sitoutuneet:

 • liittämään ESG-asiat osaksi sijoitusprosesseja
 • toimimaan aktiivisina omistajina ja sisällyttämään ESG-asiat omistajakäytäntöihinsä
 • edistämään sijoituskohteidensa asianmukaista ESG-raportointia
 • edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla
 • edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
 • raportoimaan toimistaan ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä.

Lisäksi Sampo-konserni liittyi YK:n Global Compact -aloitteeseen vuonna 2019. Aloitteen mukaan konserniyhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan kymmentä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevaa periaatetta. Nämä periaatteet on myös sisällytetty konsernin sijoitusprosesseihin.

2. Toteutus

Seuraavat vastuullisen sijoittamisen strategiat koskevat suoria listattuja osakesijoituksia ja suoria korkosijoituksia.

2.1 ESG Integrointi

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaan ESG-integroinnilla tarkoitetaan ESG-näkökohtien järjestelmällistä ja selkeää huomioon ottamista sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa. Sampo-konsernissa ESG-integrointiin käytetään ESG-liikennevalomallia. Liikennevalomalli perustuu ulkoisen palveluntarjoajan sijoituskohteena oleville yhtiöille määrittämiin ESG-riskiluokituksiin. Mikäli palveluntarjoajaa vaihdetaan, riskiluokitukset ja -luokat sekä niiden rajat voivat muuttua ja liikennevalomallia päivitetään.

Metodologian kuvaus

Liikennevalomalli perustuu ulkoisen palveluntarjoajan sijoituskohteena oleville yhtiöille määrittämiin ESG-riskiluokituksiin. Riskiluokituksilla mitataan yhtiöiden altistumista ESG-riskeille (ilmastonmuutos mukaan lukien) ja olennaisten ESG-näkökohtien hallintaa. ESG-riskiluokitus on kaksiulotteinen mittari, joka tarkastelee sekä yhtiön alttiutta ESG-riskeille että yhtiön ESG-riskienhallinnan tasoa suhteessa hallittavissa olevien riskien määrään. ESG-riskiluokitus keskittyy kohdeyhtiölle merkittävien ESG-riskien tunnistamiseen lukuisten kriteereiden avulla ja mahdollisten kiistanalaisuuksien arvioimiseen yhtiön julkaisemien tietojen pohjalta.

Liikennevalomallin kuvaus ja riskiluokat

Sijoituskohteet luokitellaan riskiluokitusten perusteella riskikategorioihin: matala riski, kohonnut riski, korkea riski ja vakava riski. Nykyisen tai potentiaalisen sijoituksen riskiluokasta riippuen salkunhoitajalta edellytetään esimerkiksi kyseiseen sijoitukseen liittyviä lisäselvityksiä, ESG-riskien mahdollisten syiden ja seurausten jatkotutkimusta ja lisävaltuutuksen pyytämistä konsernin sijoitusjohtajalta.

ESG-liikennevalomallin riskikategoriat

ESG-risk-categories_for_sampo-com_FI.svg

Yhtiöt, joille ei ole saatavilla palveluntarjoajan määrittelemää riskiluokitusta, analysoidaan huolellisesti ja kaikki riski-tuotto -suhteeseen vaikuttavat tekijät huomioon ottaen. Analyysi perustuu julkisiin tietoihin ja sisältää ESG-näkökohdat. Näihin yhtiöihin tehtyjä sijoituksia ei sisällytetä ESG-liikennevalomalliin ja sen pohjalta tehtyyn raportointiin.

ESG-liikennevalomalli ja siihen liittyvä raportointi varmistavat ESG-näkökohdista aiheutuvien riskien jatkuvan tarkkailun osana sisäistä raportointia. Sammon sijoitustoiminnot raportoivat liikennevalomallista sisäisille komiteoille vähintään kerran vuosineljänneksessä. Tämä mahdollistaa sekä ESG-riskien että ESG-riskikategorioiden mukaisen sijoitusallokaation seurannan ja analysoinnin yhdessä salkunhoitajien kanssa. ESG-liikennevalomallista raportoidaan myös Ifin ja Mandatum Lifen hallituksille vähintään puolivuosittain ja Sampo Oyj:n hallitukselle vuosittain. Vakavan riskikategorian sijoituksista raportoidaan lisäksi hallitukselle, jos liikennevalomalliin sisältyvien vakavan riskin sijoitusten osuus ylittää sisäisesti määritellyn kynnysarvon.

2.2 ESG Screening

Toimialakohtainen seulonta (sector-based screening)

Tietyillä toimialoilla katsotaan olevan muita enemmän ESG-riskejä ja näihin toimialoihin tehtyjä sijoituksia seurataan tarkasti. Menetelmässä tarkastellaan sekä suoraa että epäsuoraa osallistumista. Suora osallistuminen tarkoittaa, että yhtiö saa liikevaihtoa suoraan kyseisen toimialan tuotannosta tai myynnistä, ja välillisellä osallistumisella tarkoitetaan alan tuottamia epäsuoria tulovirtoja, kuten alihankintaa tai jakelua. Sensitiivisiä toimialoja koskevat tiedot perustuvat ulkoisen palveluntarjoajan analyysiin. Sampo-konserni tekee uusia sijoituksia sensitiivisille toimialoille vain tarkan harkinnan jälkeen, ja jos kohdeyhtiön osallisuus ylittää sisäisesti määritellyt kynnysarvot, sijoitus edellyttää konsernin sijoitusjohtajan lupaa.

Sensitiiviset toimialat

Toimiala Sensitiivisyyden mahdolliset syyt Suora (tuotanto/myynti) Välillinen (alihankinta/jakelu)
Aikuisviihde
 • Maineriski (mahdolliset kielteiset vaikutukset Sampo-konsernin yhtiöiden ja niiden sidosryhmien maineeseen)
 • Työoikeuksiin liittyvät riskit (esim. työehtosopimusneuvottelut, järjestäytymisoikeudet, työolot)
 • Ihmisoikeusriskit (esim. mahdolliset yhteydet lapsityövoimaan ja muihin pakkotyön muotoihin)
0 % (ts. konsernin sijoitusjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön, jonka liiketoimintaa on aikuisviihteen tuotanto tai suora myynti)

50 % (ts. konsernin sijoitusjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön, jonka liiketoimintaa on aikuisviihteen jakelu tai aikuisviihteen tuottamiseen liittyvien palveluiden tarjonta, ja joka saa yli 50 % liikevaihdostaan näistä toiminnoista)

 

 

 

Tupakka
 • Maineriski
 • Sääntelyyn liittyvät riskit (esim. mahdollinen uusi sääntely)
 • Ihmisoikeusriskit
0 % (ts. konsernin sijoitusjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön, jonka liiketoimintaa on tupakkatuotteiden tuotanto tai suora myynti)

50 % (ts. konsernin sijoitusjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön, jonka liiketoimintaa on  tupakkatuotteiden jakelu tai tupakkatuotteisiin liittyvien palveluiden tarjonta, ja joka saa yli 50 % liikevaihdostaan näistä toiminnoista)

 

Uhkapelit
 • Maineriski
 • Hallintoon liittyvät riskit (esim. mahdolliset yhteydet rahanpesuun ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen)
0 % (ts. konsernin sijoitusjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön, jonka liiketoimintaa on uhkapelipalveluiden tuotanto tai suora myynti)

50 % (ts. konsernin sijoitusjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön, jonka liiketoimintaa on  uhkapelaamiseen liittyvien tuotteiden tai palveluiden toimittaminen, ja joka saa yli 50 % liikevaihdostaan näistä toiminnoista)

 

Puolustusmateriaali
 • Maineriski
 • Sääntelyyn liittyvät riskit
0 % (ts. konsernin sijoitusjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön, jonka liiketoimintaa on puolustusmateriaalin tuotanto tai suora myynti)

50 % (ts. konsernin sijoitusjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön, jonka liiketoimintaa on  puolustusmateriaaliin liittyvien tuotteiden tai palveluiden toimittaminen, ja joka saa yli 50 % liikevaihdostaan näistä toiminnoista)

 


Kaikki osallistuminen seuraavilla sensitiivisillä toimialoilla katsotaan suoraksi osallistumiseksi:

Toimiala Sensitiivisyyden mahdolliset syyt Suora (tuotanto/myynti)
Kiistanalaiset aseet
 • Maineriski
 • Sääntelyyn liittyvät riskit

0 % (ts. konsernin sijoitusjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön, jonka liiketoimintaa on kiistanalaisten aseiden (esim. biologiset ja kemialliset aseet, ydinaseet sekä rypälepommit) valmistus, alihankinta tai jakelu. Kolmannen osapuolen on vahvistettava osallistuminen.)

 

Kivihiilen louhinta
 • Maineriski
 • Ympäristöriskit, mukaan lukien ilmastonmuutos
 • Työoikeuksiin liittyvät riskit - Hallintoon liittyvät riskit

0 % (ts. konsernin sijoitusjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön, jonka liiketoimintaa on kivihiilen louhiminen. Kolmannen osapuolen on vahvistettava osallistuminen.)

 

Sammon sijoitustoiminnot raportoivat sensitiivisistä sektoreista sisäisille komiteoille kerran vuosineljänneksessä. Tämä mahdollistaa sensitiivisille toimialoille tehtyjen sijoitusten sekä toimialoista aiheutuvien ESG-riskien seurannan ja analysoinnin yhdessä salkunhoitajien kanssa. Sisäiset komiteat arvioivat edelleen sensitiivisiin toimialoihin liittyviä seikkoja, kuten merkittäviä muutoksia yhtiön riskipositiossa näillä toimialoilla, ja raportoivat niistä tarpeen mukaan hallitukselle.

Normipohjainen seulonta

Osa vastuullista sijoitustoimintaa on kohdeyhtiöiden sidosryhmävaikutusten arviointi. Lisäksi on tarkasteltava, missä määrin yhtiö aiheuttaa tai edistää kansainvälisten normien ja standardien rikkomuksia tai on yhteydessä niihin. Tässä yhteydessä huomioon otettavia kansainvälisiä sopimuksia ovat muun muassa YK:n Global Compact -aloite, OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille, ILOn kolmikantainen periaatejulistus, joka koskee monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa, sekä yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet. Jos kohdeyhtiö ei noudata kansainvälisiä normeja ja standardeja, salkunhoitajan tulee pyytää sijoitukselle konsernin sijoitusjohtajan erillinen lupa.

Sammon sijoitustoiminnot seuraavat niitä sijoitussalkussa olevia yhtiöitä, jotka eivät noudata kansainvälisissä sopimuksissa määriteltyjä normeja ja standardeja. Näihin yhtiöihin tehdyt sijoitukset raportoidaan sisäisille komiteoille vähintään kvartaaleittain ja hallitukselle puolivuosittain.

Metodologian kuvaus

Kohdeyhtiön suora tai epäsuora toiminta edellä mainituissa sensitiivisissä sektoreissa tai osallisuus kansainvälisten normien ja standardien rikkomiseen määritetään ensisijaisesti palveluntarjoajan analyysiin perustuen. Jos kuitenkin ilmenee eriäviä näkemyksiä, myös muita lähteitä voidaan hyödyntää.

Sektoripohjainen tutkimus perustuu palveluntarjoajan omaan analyysiin. Normipohjainen tutkimus puolestaan pohjautuu mediatietoihin ja kansalaisjärjestöjen raportteihin sekä palveluntarjoajan analyysiin. Yhtiön voidaan todeta rikkoneen kansainvälisiä normeja ja standardeja vasta, kun epäilyille on saatu kolmannen osapuolen vahvistus.

2.3 Aktiivinen omistajuus

Sampo-konsernin näkemyksen mukaan luonnollisin tapa vaikuttaa yhtiön toimintatapoihin on suora vuoropuhelu yhtiön toimivan johdon kanssa tai varsinaisessa yhtiökokouksessa äänestäminen. Salkunhoitajat ryhtyvät näihin toimenpiteisiin sekä säännöllisesti että tarpeen mukaan.

Sampo-konserni pyrkii vaikuttamaan yhtiöiden toimintaan yhdessä muiden sijoittajien kanssa, mikäli yhteisvaikuttamista pidetään tehokkaana keinona saavuttaa toivottuja muutoksia kohdeyrityksissä. Vaikuttaminen aloitetaan kansainvälisten normien ja standardien rikkomusten johdosta. Tiedot näistä saadaan normipohjaisen seulonnan avulla (katso osio Normipohjainen seulonta). Jokainen yhteisvaikuttamismahdollisuus arvioidaan tapauskohtaisesti, ja vaikuttaminen toteutetaan ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelun avulla. Sampo-konserni pyrkii seuraamaan yhteisvaikuttamisen tehokkuutta tiiviisti, ja ryhtyy vaikuttamistoimiin pääasiassa sellaisten yritysten kanssa, joihin se on sijoittanut.

Sampo-konsernin salkunhoitajat aloittavat tarvittaessa yhteisvaikutusprosessin ja valvovat sen etenemistä.

Mikäli Sammon positiivinen näkemys nykyisestä tai potentiaalisesta sijoituksesta muuttuu korkean ESG-riskiluokituksen tai muun syyn johdosta, Sampo voi perusteellisen taustatyön, tutkimusten ja joskus jopa kyseisen yhtiön kanssa käydyn vuoropuhelun jälkeen päättää olla tekemättä uusia sijoituksia kyseiseen yhtiöön, ja jo tehdyt sijoitukset saatetaan myydä ajan myötä. 

3. Raportointi

Osana sitoutumistaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin Sampo-konserni on sitoutunut raportoimaan vuosittain konsernin toteuttamista vastuullisista sijoituskäytännöistä ja YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden edistämisestä.

Sijoitusten hiilijalanjälki mitataan ja raportoidaan vuosittain Sampo-konsernin yritysvastuuraportissa.

 

Päivitetty 7.5.2020