Toimintaperiaatteet

Toimintaperiaatteet-dokumentti sitoo kaikkia Sampo-konserniin kuuluvia yhtiöitä. Jokainen Sampo-konsernin työntekijä vastaa henkilökohtaisesti näiden toimintaperiaatteiden noudattamisesta. 

Sampo-konsernin toimintaperiaatteet päivitettiin joulukuussa 2022. Konserniyhtiöt järjestävät Code of Conduct -koulutusta koko henkilöstölle joko erillisenä koulutuksena tai osana perehdytystä tai muuta koulutusta.

Taustaa

Sampo-konsernin emoyhtiö Sampo Oyj määrittelee tytäryhtiöilleen yleiset periaatteet, joiden mukaisesti emoyhtiö edellyttää tytäryhtiöidensä harjoittavan liiketoimintaansa. Nämä periaatteet esitetään Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa (Code of Conduct), compliance-periaatteissa, palkitsemisperiaatteissa ja riskienhallintaperiaatteissa, ja ne muodostavat konsernin sisäisen hallinnointimallin ytimen. Periaatteet käydään läpi vuosittain ja hyväksytetään Sampo Oyj:n hallituksella.

Periaatteiden tarkoituksena on varmistaa, että konserniyhtiöiden hallinto on järjestetty luotettavalla tavalla ja että keskeiset menettelytavat ovat parhaiden käytäntöjen mukaisia ja yhteneväisiä koko konsernissa. Konserniyhtiöt suunnittelevat ja toteuttavat omaa toimintaansa ohjaavat täydentävät politiikkansa, toimintatapansa sekä hallinto- ja riskienhallintakehikkonsa konsernin yleisten periaatteiden ja paikallisten voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti.

Kaikki konsernin periaatteet ovat saatavilla tällä sivustolla.

Soveltamisala

Tämän dokumentin toimintaperiaatteet sitovat kaikkia Sampo-konserniin kuuluvia yhtiöitä. Jokainen Sampo-konsernin työntekijä vastaa henkilökohtaisesti näiden toimintaperiaatteiden noudattamisesta. Konserniyhtiöt tarjoavat säännöllisesti koulutusta (mm. verkkokoulutus, työpajat) toimintaperiaatteissa käsitellyistä asioista ja ovat sitoutuneet viestimään toimintaperiaatteiden aiheista työntekijöilleen.

Sampo Oyj ja konserniyhtiöt edellyttävät myös yhteistyökumppanien ja muiden liikekumppanien noudattavan näitä toimintaperiaatteita omassa toiminnassaan ja alihankintaketjuissaan. Konserniyhtiöt ovat sitoutuneet viestimään toimintaperiaatteiden aiheista ulkoisille sidosryhmilleen (mm. kyselyt, alihankkijoiden eettiset toimintaohjeet, koulutukset).

Toimintaperiaatteiden noudattamatta jättämisestä voi aiheutua maineeseen liittyviä riskejä sekä oikeudellisia ja viranomaisten määräämiä seuraamuksia henkilölle itselleen, kollegoille ja Sampo-konsernin yhtiöille. Mahdolliset toimintaperiaatteiden rikkomukset on korjattava viipymättä. Sopimattomista liiketoimintatavoista tai näiden periaatteiden vastaisesta käytöksestä tulee ilmoittaa esihenkilölle tai raportoida whistleblowing-kanavan kautta. Sampo-konsernin sisäisten sääntöjen rikkominen voi johtaa kurinpitotoimiin (esim. huomautus, varoitus tai irtisanominen) ja/tai alentuneeseen muuttuvaan palkitsemiseen.

Toimintaperiaatteet myös heijastelevat Sampo-konsernin arvoja, jotka ovat luotettavuus, tinkimättömyys ja erinomaisuus.

Liiketoimintaperiaatteet

Luomme palveluillamme turvallisuutta, hyvinvointia ja taloudellista turvaa yhteiskunnassa.

Noudatamme lainsäädäntöä ja kaikkia soveltuvia määräyksiä

Sampo-konsernin yhtiöt noudattavat kaikessa toiminnassaan paikallista lainsäädäntöä sekä viranomaisohjeita ja -määräyksiä. Sampo-konsernin emoyhtiö Sampo Oyj noudattaa pörssiyhtiönä myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, Nasdaq Helsingin, Nasdaq Tukholman ja muiden keskeisten pörssien sääntöjä sekä sovellettavaa arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja viranomaismääräyksiä.

Lisäksi Sampo-konserni tukee YK:n Global Compact -aloitetta ja toteuttaa sen periaatteita konsernin periaatteissa, ohjeissa ja liiketoiminnassa.

Tuotteidemme ja palvelujemme tulee vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin

Sampo-konsernin yhtiöiden on aina pyrittävä toimimaan asiakkaidensa edun mukaisesti tarjoamalla tuotteita ja palveluja, joita asiakkaat haluavat ja tarvitsevat. Tuotteiden ja palvelujen tulisi olla asianmukaisia, ymmärrettäviä sekä suunniteltuja vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Lisäksi konserniyhtiöiden tulisi pyrkiä tuotteidensa ja palvelujensa kehityksessä, vakuuttamisessa ja toimitusketjun hallinnassa ottamaan huomioon ympäristöasiat sekä sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät tekijät, ilmastonmuutos mukaan lukien.

Sampo-konsernin yhtiöiden on myös kohdeltava asiakkaitaan oikeudenmukaisesti eikä yksittäistä asiakasta saa suosia toisten asiakkaiden kustannuksella. Konserniyhtiöiden tulisi perustaa vakuutusmaksut vain asiaankuuluviin tietoihin eikä syrjiviin tekijöihin kuten esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen, uskonnolliseen vakaumukseen tai etniseen taustaan.

Konserniyhtiöiden on lisäksi huolehdittava siitä, että asiakkaille annetaan läpinäkyvää, helposti saatavilla olevaa ja ymmärrettävää tietoa tuotteisiin tai palveluihin liittyvistä kustannuksista, riskeistä ja ehdoista sekä soveltuvin osin kerrottava vakuutuspäätökseen johtaneista syistä. Konserniyhtiöiden on myös varmistettava, että kullekin yksittäiselle asiakkaalle myydään sopivia tuotteita heidän riskiprofiilinsa mukaisesti.

Sampo-konsernin yhtiöiden myynti-, markkinointi- ja tuotetietojen on oltava ammattimaisia, kattavia, paikkansapitäviä ja puolueettomia ja tiedot eivät saa olla harhaanjohtavia. Lisäksi konserniyhtiöt ovat sitoutuneet siihen, että pakkomyyntiä ei harjoiteta eikä vakuutusehdoissa käytetä pientä printtiä.

Sampo-konsernin yhtiöt ovat sitoutuneet oikeudenmukaiseen ja sujuvaan korvauskäsittelyyn. Konserniyhtiöiden on myös huolehdittava siitä, että asiakkaiden on helppoa antaa palautetta tuotteista ja palveluista sekä valittaa korvauspäätöksistä.

Olemme sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen

ESG-näkökohdat, ilmastonmuutos mukaan lukien, vaikuttavat kaikkien yhtiöiden tuottoon, riskeihin ja arvoon. Siksi Sampo-konsernin yhtiöiden pitää ottaa nämä näkökohdat huomioon sijoitusanalyysissä, sijoituspäätöksenteossa, raportoinnissa ja aktiivisen omistajuuden toimissa.

Sampo-konsernin yhtiöiden tulee valvoa ja hallita sijoitustensa vastuullisuusriskejä käyttämällä erilaisia ESG-strategioita, kuten ESG-integraatiota, seulontaa ja aktiivisen omistajuuden käytäntöjä sijoitustoiminnassaan. Lisäksi konserniyhtiöiden tulisi jatkuvasti vahvistaa ESG-näkökohtien huomioimista sijoitustenhallinnassa ja sijoitustoiminnassa.

Tietosuojaan panostaminen on meille ensisijaisen tärkeää

Sampo-konsernin yhtiöiden täytyy noudattaa tietosuojaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä ja Euroopan unionin (EU) yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) säännöksiä ja periaatteita. Henkilötiedot ovat konserniyhtiöille liiketoimintakriittistä tietoa, jota kerätään vain sellaisiin nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan harjoittamisessa. Tietoja ei saa koskaan käsitellä näiden tarkoitusten kanssa ristiriidassa olevalla tavalla.

Sampo-konserni on sitoutunut henkilötietojen lailliseen, asianmukaiseen ja läpinäkyvään käsittelyyn kunnioittaen samalla ihmisoikeuksia kaikilla tiedonhallinnan osa-alueilla. Konserniyhtiöt ovat sitoutuneet hankkimaan, käyttämään ja säilyttämään henkilötietoja kaikkien tietosuojalakien ja -asetusten mukaisesti.

Kaikkien konserniyhtiöiden tulisi pyrkiä takaamaan, ettei työnantajan, työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien yksityisyyttä loukata ja että kaikille konsernin työntekijöille ja ulkopuoliselle työvoimalle tarjotaan tietosuojakoulutusta. Konserniyhtiöt varmistavat myös, että epäillyt rikkomustapaukset selvitetään ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa.

Sampo-konsernin tietosuojaselvitys on konsernitasoinen tietosuojaohje.

Noudatamme tiukkoja tietoturva- ja kyberturvallisuusmääräyksiä

Tietoturva ja kyberturvallisuus ovat Sampo-konsernin yhtiöille ensiarvoisen tärkeitä. Konserniyhtiöt tekevät säännöllisiä riskianalyysejä, suorittavat jatkuvuussuunnittelua ja ylläpitävät tehokasta sisäistä valvontaa, laadukkaita järjestelmiä ja infrastruktuuria, joiden avulla varmistetaan tietoturvan taso ja kyberturvallisuusvalmius. Konserniyhtiöt mittaavat suorituskykyään säännöllisesti ja ovat sitoutuneet kehittämään toimintaansa jatkuvasti. Sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien (esim. kolmannen osapuolen tietojenkäsittelijät) edellytetään täyttävän konsernin asettamat tietoturva- ja kyberturvallisuusvaatimukset.

Kaikkien Sampo-konsernin työntekijöiden on noudatettava tiukimpia mahdollisia tietoturva- ja kyberturvallisuusvaatimuksia toimimalla sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, käyttämällä asianmukaisia työkaluja ja käyttäytymällä aina muutoinkin vastuullisesti. Konserniyhtiöt huomioivat tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät riskit ja niiden tulee huolehtia siitä, että kaikille konsernin työntekijöille ja ulkopuoliselle työvoimalle tarjotaan oikeanlaista koulutusta.

Sampo-konsernin tietoturvaperiaatteet on konsernitasoinen tietoturva- ja kyberturvallisuusohje.

Emme luovuta luottamuksellista tietoa tai sisäpiiritietoa

Sampo Oyj noudattaa pörssiyhtiönä arvopaperimarkkinalakia ja EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa asetusta, samoin kuin muita sovellettavia sisäpiiriä koskevia sääntöjä ja ohjeita, jotka kieltävät työntekijöitä, johtoa ja hallituksen jäseniä osallistumasta suoriin tai epäsuoriin sisäpiirikauppoihin ja luovuttamasta sisäpiiritietoa tai muuta luottamuksellista tietoa laittomasti.

Sampo-konsernin ohje sisäpiiriin kuuluville henkilöille on konsernitasoinen sisäpiiritietoa koskeva ohje.

Viestimme täsmällisesti ja avoimesti

Sampo-konsernin tavoitteena on tuottaa täsmällistä, luotettavaa, olennaista, johdonmukaista, riittävää ja ajantasaista tietoa liiketoimintansa kehityksestä, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta sovellettava lainsäädäntö ja määräykset, Nasdaq Helsingin, Nasdaq Tukholman ja muiden keskeisten pörssien säännöt sekä Sampo-konsernin sisäiset ohjeet huomioon ottaen.

Sampo-konsernin tiedonanto- ja viestintäpolitiikka on konsernitasoinen viestintäohje.

Olemme vastuullinen ja merkittävä veronmaksaja

Sampo-konserni on sitoutunut huolehtimaan siitä, että se noudattaa kaikkia sovellettavia verolakeja, -sääntöjä ja -määräyksiä kaikilla lainkäyttöalueilla, joissa sillä on liiketoimintaa. Konserniyhtiöiden on maksettava veronsa maihin, joissa niiden varsinainen liiketoiminta tapahtuu. Veronmaksu tulee hoitaa vaaditussa aikataulussa ja konserni on sitoutunut siihen, että syntynyttä varallisuutta ei siirretä alhaisen verotuksen maihin. Kaikenlainen veronkierto (esim. siirtohinnoittelulla) on ehdottomasti kielletty ja konserni on sitoutunut toteuttamaan siirtohinnoittelun markkinaehtoperiaatetta noudattaen.

Sampo-konserni ei tee verosuunnittelua tai verostrukturointia, jonka tavoitteena olisi alentaa konsernin verotettavaa tuloa keinotekoisesti. Konserniyhtiöiden on toimittava verotukseen liittyvissä asioissa lainsäädännön ja oikeuskäytännön puitteissa konserniyhtiöiden verotettavaa tulosta suunniteltaessa. Lisäksi konserniyhtiöiden kirjanpidon on noudatettava aina paikallisia lakeja ja yleisesti hyväksyttyjä kirjanpidon periaatteita.

Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet kaikessa mukana.

Vältämme eturistiriitoja

Sampo-konsernin työntekijöiden, yhteistyökumppanien ja muiden liikekumppanien edellytetään aina toimivan yhtiön edun mukaisesti. Sampo-konsernin palveluksessa oleva ei saa käyttää asemaansa konsernissa oman edun tavoitteluun. Tilanteissa, joissa henkilökohtaiset edut saattavat olla ristiriidassa Sampo-konsernin edun kanssa, työntekijöiden tulee pidättäytyä päätöksenteosta ja siirtää asia sellaisen henkilön hoidettavaksi, jolla ei ole eturistiriitaa.

Sampo-konsernin työntekijän tulee pyytää ja saada esihenkilöltään erikseen lupa sivutoimen, ammatin tai liikkeen harjoittamiseen. Sivutoimi tai muu toiminta ei saa häiritä päätoimen hoitamista eikä aiheuttaa Sampo-konsernin ja kyseisen henkilön välille eturistiriitaa.

Vastustamme rahanpesua ja terrorismin rahoittamista sekä pyrimme ehkäisemään rikollisuutta

Kaikki Sampo-konsernin yhtiöt noudattavat sovellettavia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevia sääntöjä ja lakeja sekä Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja/tai EU:n asettamia pakoteohjelmia.

Vakuutuspalveluja tarjotessaan konserniyhtiöiden on noudatettava aina viranomaismääräyksiä ja edellytettyjä due diligence -toimenpiteitä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sekä muiden laittomien toimien estämiseksi. Konserniyhtiöt eivät saa koskaan ryhtyä liikesuhteisiin lain tai hyvän liiketavan vastaisesti toimivien asiakkaiden, liikekumppanien tai muiden sidosryhmien kanssa.

Jotta Sampo-konserni täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, konserniyhtiöiden tulee huolehtia riittävästä valvonnasta, prosesseista ja koulutuksesta estääkseen niiden palvelujen ja/tai tuotteiden käyttämisen rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviin tarkoituksiin.

Sampo-konsernin ”Ohje rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvistä sisäisistä menettelyistä” on konsernitasoinen ohje.

Vastustamme korruptiota ja lahjontaa

Korruptio on saadun vallan väärinkäyttöä hyödyn hankkimiseksi itselle ja/tai yritykselle, ja se voi olla muodoltaan esimerkiksi lahjontaa, ylenpalttista kestitystä, voitelurahoja (eli hallinnollisen prosessin nopeuttamiseksi tehtyjä maksuja), lahjuksia, kiristystä, petos ja kavallus. Sampo-konserni on sitoutunut vastustamaan korruptiota ja lahjontaa, eikä hyväksy minkäänlaista toimintaa, josta voi syntyä vaikutelma asiattomasta vaikuttamisesta ja konserni edellyttää työntekijöiden, asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja muiden liikekumppanien toimivan samoin. Työntekijöiden tulee huolehtia siitä, että kaikki kolmansille osapuolille suoritettavat maksut ja osapuolten kanssa tehtävät sopimukset ovat asianmukaisia, niille on hyväksyttävä liiketoiminnallinen peruste ja ne kirjataan oikein. Konserniyhtiöt varmistavat, että korruptioon ja lahjontaan liittyvät epäilyt tutkitaan ja raportoidaan, ja että korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa.

Lahjat ja vieraanvaraisuus eivät saa johtaa riippuvuussuhteeseen

Työhön liittyvissä suhteissa vain tavanomaisten lahjojen ja muiden etuuksien antaminen ja vastaanottaminen on sallittu. Lahjan tai muun etuuden vastaanottaminen ei saa johtaa minkäänlaiseen riippuvuussuhteeseen lahjan antajaan. Kunkin maan lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö määrittävät, mikä on tavanomainen lahja tai etu.

Emme suvaitse epäoikeudenmukaista kilpailua

Epärehelliset kilpailua rajoittavat toimet vääristävät markkinoita ja ovat omiaan estämään tervettä taloudellista kehitystä. Sampo-konsernissa ei suvaita tällaisia toimia. Sampo-konserni kilpailee tavalla, joka noudattaa kaikkia soveltuvia kilpailulakeja kaikkialla siellä, missä konserniyhtiöillä on toimintaa. Kilpailun vastaiset käytännöt, kuten kartellit ja hallitsevan markkina-aseman väärinkäyttö, ovat kiellettyjä.

Konserniyhtiöiden on kohdeltava kilpailijoitaan kilpailutilanteissa kunnioittavasti ja asianmukaisesti. Konserniyhtiöt eivät saa sopia hinnoista tai markkinaosuuksista, eivätkä ryhtyä tällaisiin toimiin kilpailijoiden kanssa.

Käytämme yhtiön omaisuutta vain laillisiin tarkoituksiin

Sampo-konsernin työntekijöiden tulee käyttää yhtiön omaisuutta vain luvalliseen liiketoimintaan tai muihin hyväksyttyihin tarkoituksiin ja ryhtyä aina tarvittaviin varotoimiin yhtiön omaisuuden suojaamiseksi väärinkäytöltä, hukkaamiselta, vahingoittumiselta tai varkaudelta.

Olemme aktiivinen yhteiskunnan jäsen ilman poliittisia sidoksia

Sampo-konsernissa kaikki yhtiön nimissä tehtävä poliittinen toiminta (kuten osallistuminen poliittiseen toimintaan ja suorat tai välilliset poliittiset lahjoitukset esim. rahalahjoitukset, muut lahjoitukset, lainat, sponsorointi ja poliittisia kampanjoita/puolueita rahoittavien organisaatioiden tukeminen) on kielletty.

Sampo-konsernin työntekijöillä on oikeus osallistua politiikkaan, ja he voivat omalla ajallaan ja kustannuksellaan tukea haluamiaan ehdokkaita ja puolueita. Työntekijän toiminta ei saa kuitenkaan missään tilanteessa antaa vaikutelmaa, että Sampo-konserni tai jokin konserniyhtiöistä tukee tai rahoittaa kyseistä ehdokasta tai puoluetta.

Sampo-konserni kannattaa lobbauskäytäntöjen avoimuutta ja rehellisyyttä, jotta konserniyhtiöiden liike-elämän edut voidaan ilmoittaa avoimesti ja mahdollisten lobbauskäytäntöjen ristiriidat julkisten kansainvälisten yleissopimusten (esim. ILO, OECD jne.) tai Sampo-konsernin sitoumusten (esim. UN Global Compact, UN PRI jne.) kanssa estää.

Sampo-konsernin yhtiöt eivät saa hankkia tai yrittää hankkia tietoja tai tehdä päätöksiä epärehellisesti. Konserniyhtiöiden ei tule myöskään vääristää niistä annettavia tietoja harhaanjohtaakseen kolmansia osapuolia ja/tai julkishallinnon henkilöstöä. Lisäksi konserniyhtiöiden täytyy varmistaa, että ne eivät suostuttele viranomaisia rikkomaan heihin sovellettavia käyttäytymissääntöjä ja että viranomaiset noudattavat luottamuksellisuusvelvoitettaan.

Konserniyhtiöt voivat olla joko suoraan tai välillisesti yhteydessä päättäjiin olennaisissa asioissa. On kuitenkin huomattava, että tällaisen vaikuttamisen on oltava linjassa Sampo-konsernin periaatteiden ja julkisten sitoumusten kanssa.

Sampo-konsernin tavoitteena on olla aina läpinäkyvä lahjoitusten ja/tai lobbausmenojen suhteen.

Reilu työpaikka

Teemme työympäristöstä reilun ja turvallisen.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia

Sampo-konserni noudattaa kaikkea sovellettavaa ihmisoikeus-, työ- ja työvoimalainsäädäntöä. Kansallisten lakien ja määräysten lisäksi Sampo-konserni on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksia, OECD:n ohjeita monikansallisille yrityksille ja YK:n Global Compact -aloitetta.

Sampo-konsernin yhtiöiden tulisi pyrkiä tunnistamaan haavoittuvassa asemassa olevat väestöryhmät omissa toiminnoissaan ja arvoketjuissaan. Haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä ovat esimerkiksi lapset, vanhukset, henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen tai psyykkinen toimintakyky tai mielenterveyden haasteita, henkilöt, jotka eivät puhu paikallista kieltä, alkuperäiskansoihin kuuluvat henkilöt, sekä modernin orjuuden kohteeksi joutuneet henkilöt.

Sampo-konsernin yhtiöiden tulisi valvoa ihmisoikeusasioita ja raportoida niistä sekä pyrkiä ehkäisemään osallisuus ihmisoikeusrikkomuksiin vakuutus- ja sijoitustoimintojen kautta. Konserniyhtiöiden tulisi myös varmistaa, että epäillyt rikkomustapaukset selvitetään ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa. Sampo-konserni odottaa, että sen alihankkijat ja muut liikekumppanit kunnioittavat ihmisoikeuksia ja noudattavat niihin liittyviä lakeja ja säädöksiä. Tämä sisältää toimeentulon turvaavan palkan maksamisen, työolojen turvaamisen ja enimmäistyöajan soveltamisen.

Kohtelemme kaikkia oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti

Sampo-konsernin yhtiöiden on kunnioitettava jokaisen ihmisen ihmisoikeuksia eikä minkäänlaista syrjintää, kiusaamista, häirintää (mukaan lukien seksuaalinen häirintä) tai muuta loukkaavaa käytöstä suvaita. Työntekijöitä on kohdeltava Sampo-konsernissa oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Syrjintä on ehdottomasti kielletty esimerkiksi ikään, vammaisuuteen, kansallisuuteen, etniseen taustaan, perhesyihin (mukaan lukien raskaus), sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin, poliittiseen mielipiteeseen, luottamustoimintaan, uskontoon, arkaluonteiseksi määriteltävään sairauteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sosiaaliseen taustaan tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuen.

Lisäksi syrjiviä käytäntöjä rekrytoinnissa, työtehtävissä, koulutuksissa ja työssä kehittymisessä, ylennyksissä, palkitsemisessa ja muissa eduissa tai yleisessä käyttäytymisessä työpaikalla ei suvaita. Sampo-konsernin yhtiöiden tulisi myös sitoutua sukupuolten palkkatasa-arvoon.

Tietämättömyys ja toimimatta jättäminen eivät ole hyväksyttävä puolustus syrjintätapauksissa.

Terveys ja turvallisuus ovat meille tärkeitä

Sampo-konsernin yhtiöissä turvallisuuteen sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvän vaatimustason on oltava korkealla. Konserniyhtiöiden tulisi sitoutua vähentämään ja ehkäisemään työhön liittyviä tapaturmia, ammattitauteja ja poissaolojen määrää. Työntekijät ovat lisäksi velvollisia ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin varotoimiin pitääkseen työympäristön turvallisena ja terveellisenä sekä välttääkseen henkilövahingot ja muiden ihmisten vaarantamisen.

Sampo-konsernin yhtiöiden on edistettävä työntekijöidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä osallistumista ja ammatillista kehitystä. Tähän kuuluvat muun muassa osaamisen kehittämisen tukeminen ja edistäminen, johtamiskäytäntöjen kehittäminen ja terveellisen ja turvallisen työympäristön tarjoaminen mm. varmistamalla hyvä työergonomia.

Konserniyhtiöillä tulee olla selkeästi määritellyt organisaatiorakenteet ja vastuut, jotka tukevat ennakoivasti terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Tähän kuuluvat muun muassa päämäärät, ohjelmat, koulutus, tietoisuuden lisääminen ja työntekijöiden sekä heidän mahdollisten edustajiensa osallistaminen. Sampo-konsernin yhtiöiden tulisi lisäksi sitoutua kehittämään terveyden ja työturvallisuuden johtamista jatkuvasti.

Kunnioitamme jokaisen järjestäytymisvapautta ja oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin

Sampo-konsernin yhtiöiden on taattava järjestäytymisoikeuksien tehokas noudattaminen työpaikalla. Konsernin työntekijöillä on oltava vapaus liittyä haluamiinsa heitä edustaviin järjestöihin paikallisten järjestäytymistä koskevien lakien mukaisesti. Asianmukaisiksi toimijoiksi tunnustetut järjestöt voivat osallistua keskitettyyn sopimiseen asiaan sovellettavien lakien määräysten mukaisesti.

Konserniyhtiöiden on kunnioitettava ja suojeltava työntekijöiden edustajia. Edustajina toimivia työntekijöitä ei saa syrjiä, saattaa epäedulliseen asemaan tai suosia millään tavoin.

Sampo-konsernin yhtiöiden on tuettava suoraa ja avointa viestintää työntekijöiden ja johdon välillä sellaisissa toimipisteissä, joissa työntekijät ovat päättäneet olla nimittämättä edustajia.

Meillä on nollatoleranssi lapsityövoimalle ja muulle pakkotyölle

Sampo-konserni tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen pakkotyön, ihmiskaupan ja lapsityövoiman käytön ja sitoutuu tällaisten käytäntöjen lopettamiseen.

Innostamme yrittäjähenkisyyteen kannustavilla ja palkitsevilla työoloilla

Sampo-konsernin yhtiöiden tulisi pyrkiä tarjoamaan monimuotoinen, tasapuolinen, miellyttävä ja avoin työympäristö, joka kannustaa yrittäjyyteen ja jossa kiitettävästä suoriutumisesta palkitaan asianmukaisesti. Sampo-konserni on sitoutunut varmistamaan työsuhdeturvan ja vastuullisen työvoiman uudelleenjärjestelyn (mm. pakollisten irtisanomisten välttäminen tai minimointi, vastuulliset irtisanomismenettelyt, toimenpiteet irtisanotuille työntekijöille aiheutuvien seuraamusten lieventämiseksi, yhteistyö työntekijöiden edustajien kanssa jne.) sekä rajoittamaan epäsäännöllisen työvoiman käyttöä esimerkiksi muihin kuin ydintoimintoihin. Konserniyhtiöiden olisi myös pyrittävä ennakoimaan lyhyen ja pitkän aikavälin työllisyystarpeita ja osaamisvaatimuksia.

Sampo-konsernissa kaikilla työntekijöillä on oltava kirjallinen työsopimus yhdessä sovituin ehdoin, mukaan lukien molemminpuolinen irtisanomisaika. Kaikilla työntekijöillä on myös oltava oikeus oikeudenmukaisiin ja toimintamaan palkkatasoon nähden sopiviin korvauksiin, työaikoihin, työolosuhteisiin ja lomiin sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaisiin työskentelymaan lainsäädännön mukaisesti. Kaikille työntekijöille tulee myös tarjota asianmukaista ammatillista koulutusta, joka tukee heidän yksilöllisiä urapolkujaan.

Sampo-konsernin palkitsemisstrategia on vastuullinen sekä työntekijöiden että osakkeenomistajien kannalta. Kaikkien palkitsemismekanismien tarkoituksena on kannustaa ja innostaa työntekijöitä jatkuvasti tekemään parhaansa ja ylittämään tavoitteensa. Palkitsemismekanismien ei kuitenkaan tule luoda eturistiriitoja tai houkutella tai rohkaista työntekijöitä liialliseen tai epäsuotavaan riskinottoon.

Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet on konsernitason ohje.

Ympäristö ja ilmasto

Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen tulevaisuuteen.

Otamme ympäristön, ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden huomioon

Sampo-konsernin yhtiöt noudattavat voimassa olevia ympäristö- ja ilmastolakeja ja -määräyksiä. Sampo-konserni on sitoutunut suojelemaan ympäristöä ja torjumaan ilmastonmuutosta, ja konserniyhtiöt tukevat Pariisin ilmastosopimusta.

Sampo-konsernin yhtiöt pyrkivät lisäämään ymmärrystä, rohkaisemaan osallistumista ja kouluttamaan työntekijöitään ympäristö- ja ilmastoasioissa. Näin ollen konserniyhtiöiden tulisi parantaa ja seurata omaa ympäristöön ja ilmastoon vaikuttavaa toimintaansa mm.:

  • Huomioimalla ympäristö- ja ilmastoasiat omassa toiminnassaan ja liiketoimissaan
  • Vähentämällä luonnonvarojen kulutusta (esim. energia, vesi) ja käyttämään niitä tehokkaammin
  • Vähentämällä liiketoiminnan aiheuttamia saasteita, päästöjä ja jätteitä vähentämällä, uudelleenkäyttämällä ja kierrättämällä
  • Keskustelemalla sidosryhmien kanssa ja tekemällä niiden kanssa yhteistyötä ympäristö- ja ilmastoasioissa
  • Edistämällä hankkeita, jotka kannustavat laajempaan ympäristövastuuseen ja auttavat rakentamaan kestävää tulevaisuutta
  • Lisäämällä avoimuutta ja tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä

Lisäksi konserniyhtiöiden tulisi kannustaa asiakkaitaan, yhteistyökumppaneitaan ja muita liikekumppaneitaan samankaltaisiin ympäristö- ja ilmastositoumuksiin. Kaiken ulkoisten sidosryhmien kanssa tehtävän vaikuttamistyön on oltava linjassa näiden ympäristöperiaatteiden kanssa.

Konserniyhtiöiden tulisi myös tehdä toimenpiteitä niiden liiketoimintaan liittyvien ympäristö- ja ilmastoasioiden tunnistamiseksi ja tarvittaessa korjaamiseksi.

Sampo-konserni viestii ympäristö- ja ilmastotavoitteistaan ja -toimistaan kaikille sidosryhmille konserniyhtiöiden vastuullisuusraportoinnissa.

Whistleblowing-kanava

Sampo Oyj:llä ja sen tytäryhtiöillä on omat whistleblowing-kanavansa, joiden kautta työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa anonyymisti, jos heillä on perusteltu syy epäillä, että joku Sampo Oyj:n tai muun konserniyhtiön palveluksessa oleva on rikkonut finanssialaa koskevaa lainsäädäntöä tai siihen liittyviä säännöksiä. Kaikki ilmoitukset tutkitaan välittömästi, luottamuksellisesti ja ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä aina suojaten, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Sampo-konsernin yhtiöt kannustavat työntekijöitään ilmoittamaan epäkohdista, epäeettisistä toimintatavoista ja mahdollisista lainsäädännön tai siihen liittyvien säännösten tai sisäisten politiikkojen rikkomuksista.

Päivitetty