Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Toimintaperiaatteet

Nämä toimintaperiaatteet koskevat kaikkia Sampo-konserniin kuuluvia yhtiöitä (jäljempänä "Sampo"). Toimintaperiaatteet ovat yleisohje, jonka taustalla ovat Sammon keskeisimmät arvot: eettisyys, lojaalisuus, avoimuus ja yrittäjyys.

Nämä toimintaperiaatteet näkyvät Sammon tavassa järjestää liiketoimintojensa hallinnointi (Corporate Governance) ja siinä, miten Sammon työntekijät kohtelevat toisiaan työpaikalla, palvelevat asiakkaitaan ja hoitavat suhteita muihin sidosryhmiin, kuten sijoittajiin, yhteistyökumppaneihin, verottajaan ja valvoviin viranomaisiin.

Näiden toimintaperiaatteiden lisäksi Sampo Oyj:n hallitus on vahvistanut koko konsernia koskevat palkitsemis-, compliance- ja riskienhallintaperiaatteet sekä tiedonantopolitiikan ja ohjeen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden kaupankäynnistä. Ne ohjaavat konsernin kaikkien yhtiöiden toimintaa kullakin toiminnan osa-alueella ja niiden pohjalta yhtiöt päättävät omat tarkemmat toimintapolitiikkansa.

Edellä mainittujen periaateohjeiden tarkoituksena on näiden toimintaperiaatteiden ohella osaltaan varmistaa, että yhtiöiden hallinto on luotettavaa ja että keskeiset menettelytavat ovat moitteettomia ja yhteneväisiä koko konsernissa, ottaen kuitenkin huomioon eri liiketoiminta-alueiden väliset erot.

Jokainen Sammon työntekijä vastaa henkilökohtaisesti näiden toimintaperiaatteiden noudattamisesta. Tässä esitettyjen periaatteiden noudattamatta jättämisestä voi aiheutua maineeseen liittyviä sekä oikeudellisia ja viranomaisten määräämiä seuraamuksia henkilölle itselleen, kollegoille ja Sammolle.

Mikäli työntekijä havaitsee sopimattomia liiketoimintatapoja tai käytöstä, joka voi olla tai on näiden periaatteiden vastaista, häntä kannustetaan ilmoittamaan siitä esimiehelle tai raportoimaan whistleblowing-kanavan kautta.

Yleiset liiketoimintaperiaatteet

Sampo noudattaa kaikessa toiminnassaan asianomaisen maan lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Sampo-konsernin emoyhtiö Sampo Oyj pörssiyhtiönä noudattaa myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja viranomaismääräyksiä.

Paikallisten lakien ja määräysten lisäksi Sampo on sitoutunut noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia siten kuin ne on YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määritelty sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perusnormeja.

Korruptio ja lahjonta

Sampo ei hyväksy minkäänlaista korruptiota, lahjontaa tai muuta toimintaa, josta voi syntyä vaikutelma asiattomasta vaikuttamisesta. Työntekijöiden tulee huolehtia siitä, että kaikki kolmansille osapuolille suoritettavat maksut ovat asianmukaisia, niille on hyväksyttävä liiketoiminnallinen peruste ja ne kirjataan oikein.

Lahjat ja vieraanvaraisuus

Työhön liittyvissä suhteissa vain tavanomaisten lahjojen ja muiden etuuksien antaminen ja vastaanottaminen on sallittu. Lahjan tai muun etuuden vastaanottaminen ei saa johtaa minkäänlaiseen riippuvuussuhteeseen lahjan antajaan. Kunkin maan lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö määrittävät, mikä on tavanomainen lahja tai etu.

Eturistiriidat

Sammon työntekijöiden ja Sammolta toimeksiannon saaneiden edellytetään aina toimivan yhtiön edun mukaisesti. Sammon palveluksessa oleva ei saa käyttää asemaansa Sammossa oman edun tavoitteluun. Tilanteissa, joissa henkilökohtaiset edut voivat olla ristiriidassa Sammon edun kanssa, Sammon työntekijöiden tulee pidättäytyä päätöksenteosta ja siirtää asia sellaisen henkilön hoidettavaksi, jolla ei tällaista eturistiriitaa asiassa ole.

Sammon työntekijän tulee saada esimieheltään erikseen lupa sivutoimen ottamiseen sekä ammatin tai liikkeen harjoittamiseen. Edellä mainittu sivutoimi tai muu taloudellinen toiminta ei saa häiritä päätoimen hoitamista eikä aiheuttaa Sammon ja kyseisen henkilön välille eturistiriitaa.

Luottamuksellinen tieto

Työssä saatua luottamuksellista tietoa ei saa paljastaa ulkopuolisille eikä käyttää omaksi hyväksi tai perheenjäsenten tai kenenkään muunkaan hyväksi. Erityisesti henkilötietoja pitää käsitellä huolellisesti ja ne on suojattava soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön omaisuuden käyttö

Sammon työntekijöiden tulee käyttää yhtiön omaisuutta vain luvalliseen liiketoimintaan tai muihin hyväksyttyihin tarkoituksiin ja ryhtyä tarvittaviin varotoimiin yhtiön omaisuuden suojaamiseksi väärinkäytöltä, hukkaamiselta, vahingoittumiselta tai varkaudelta.

Kilpailulainsäädännön rikkomukset ja kilpailunvastainen toiminta

Epärehelliset kilpailua rajoittavat toimet vääristävät markkinoita ja ovat omiaan estämään tervettä taloudellista kehitystä. Sampo ei suvaitse tällaisia toimia. Sampo kilpailee tavalla, joka noudattaa kaikkia soveltuvia kilpailulakeja kaikkialla siellä, missä yhtiöllä on toimintaa.

Rahanpesu

Sampo ei ryhdy asiakkaiden kanssa liikesuhteeseen tai liiketoimiin, jotka ovat lain tai hyvän liiketavan vastaisia. Vakuutuspalvelujen tarjonnassa noudatetaan aina viranomaismääräyksiä ja riittävää huolellisuutta rahanpesun, terrorismin rahoittamisen sekä muun laittoman toiminnan ehkäisemiseksi.

Sidosryhmäsuhteet

Henkilöstö

Sampo pyrkii luomaan tasapuolisen, hyvän, avoimen ja yrittäjyyteen kannustavan työilmapiirin, jossa hyvästä työsuorituksesta palkitaan.

Jokaista työntekijää kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti tämän sukupuolesta, rodusta, uskonnosta, kansallisuudesta, iästä tai fyysisistä ominaisuuksista riippumatta. Syrjiviä käytäntöjä rekrytoinnissa, ylennyksissä, palkitsemisessa tai yleisessä käytöksessä työpaikalla ei suvaita.

Sampo arvostaa ja edistää työntekijöidensä sitoutumista ja hyvinvointia. Sampo on sitoutunut kehittämään johtamiskäytäntöjä, tukemaan osaamisen kehittämistä ja tarjoamaan terveellisen työpaikan.

Asiakkaat

Tyytyväiset asiakkaat ovat tuloksellisen liiketoiminnan kulmakivi. Sammon asiakassuhteita tulee hoitaa rehellisesti, oikeudenmukaisesti, lojaalisti, luottamuksellisesti ja palvelualttiisti. Asiakkaita tulee kohdella tasavertaisesti eikä yksittäistä asiakasta saa suosia toisten asiakkaiden kustannuksella.

Tarjotessaan vakuutuspalveluja asiakkaalle Sammon liiketoiminta-alueet pyrkivät aina toimimaan asiakkaidensa edun mukaisesti tarjoamalla tuotteita ja palveluja, jotka ovat reiluja ja selkeitä ja jotka on suunniteltu tukemaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita. On huolehdittava siitä, että asiakkaalle viestitään läpinäkyvästi. Markkinoinnin on oltava ammattimaista, eikä markkinoille tai yksittäisille asiakkaille saa koskaan antaa virheellistä tai liioiteltua kuvaa yhtiön tuotteista. Sampo tekee myös muutoksenhaun helpoksi tyytymättömille asiakkaille.

Sampo käsittelee asiakkaiden henkilötietoja ja suojaa ne soveltuvien paikallisten lakien mukaisesti toimintamaissaan.

Osakkeenomistajat ja velkasijoittajat

Osakkeenomistajat ovat Sampo Oyj:n keskeinen sidosryhmä. Sampo Oyj toimii osakkeenomistajiensa etujen mukaisesti ja Sammon tavoitteena on osakkeenomistajien omistaja-arvon kasvattaminen pitkällä tähtäimellä. Lähtökohtaisesti yhtiön koko toiminnan on palveltava tätä tavoitetta. Yhtiön johdon tehtävänä on varmistaa, että yhtiön toiminta järjestetään tehokkaasti ja tavoitteellisesti noudattaen Sammon hyväksyttyjä toimintaperiaatteita.

Sampo kohtelee kaikkia osakkeenomistajiaan yhdenvertaisesti. Näin varmistetaan se, että Sammon osake säilyy houkuttelevana sijoituskohteena kaikille sijoittajille.

Osakkeenomistajien lisäksi Sampoon ovat sijoittaneet varojaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liikkeeseen laskemien velkakirjojen haltijat. Sampo kohtelee kaikkia velkasijoittajiaan tasapuolisesti ja noudattaa heitä kohtaan samanlaista avoimuutta kuin osakkeenomistajien kanssa, kuitenkin aina pörssin sääntöjen ja arvopaperimarkkinalain puitteissa.

Yhteistyökumppanit

Sampo pyrkii vaikutusvaltansa puitteissa varmistamaan sen, että kaikki sen yhteistyötahot ja muut kumppanit noudattavat periaatteita, jotka ovat sopusoinnussa Sammon toimintaperiaatteiden kanssa.

Sampo ei missään olosuhteissa solmi liikesuhteita tahoihin, joiden Sampo tietää toimivan lain tai hyvän liiketavan vastaisesti.

Verottaja

Sampo-konsernin kirjanpito hoidetaan kaikkialla paikallisen lainsäädännön ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Näin varmistetaan se, että kunkin toimintamaan verottaja saa sille kuuluvan osuuden konsernin tuottamasta taloudellisesta tuloksesta.

Valvontaviranomaiset

Sampo arvostaa ja pyrkii edistämään avointa ja aktiivista vuorovaikutussuhdetta valvontaviranomaisten kanssa. Näiden toimintaperiaatteiden mukainen toiminta edesauttaa tavoitteen saavuttamista ja omalta osaltaan edistää myös sääntelyn kehittämistä toimialan kannalta tarkoituksenmukaiseen suuntaan.

Sammon rooli yhteiskunnassa

Sampo on sitoutunut edistämään taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden periaatteita yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun edellyttämällä tavalla.

Sampo-konserni osaltaan edistää yhteiskunnallista hyvinvointia ja asiakkaidensa taloudellista turvallisuutta tarjoamalla korkealaatuisia vakuutuspalveluja toiminta-alueellaan asianomaisen maan lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Kannattava liiketoiminta myös mahdollistaa sen, että Sampo-konserni osallistuu yhteiskunnan terveeseen kehittämiseen paitsi luotettavana työnantajana, myös merkittävänä veronmaksajana.

Merkittävänä varainhoitajana Sampo voi edistää kestävän kehityksen periaatteita myös sijoituskäytännöissään. Sampo uskoo, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallinnointiin liittyvien kriteerien (ESG-kriteerien) integroinnilla osaksi investointipäätösten tekoa voi olla positiivinen vaikutus pitkän aikavälin tuottoihin. Sampo kehittää parhaillaan konsernitason hiilijalanjälkianalyysiä ja selvittää tapoja, joilla ESG-kriteerit voidaan integroida osaksi investointipäätösten tekoa.

Dokumentit

Viralliset Sammon hallituksen hyväksymät Sampo-konsernin toimintaperiaatteet ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi: 

Päivitetty 6.7.2018