Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Toimintaperiaatteet

Toimintaperiaatteet-dokumentti sitoo kaikkia Sampo-konserniin kuuluvia yhtiöitä. Jokainen Sampo-konsernin työntekijä vastaa henkilökohtaisesti näiden toimintaperiaatteiden noudattamisesta. 

Lukijaystävälliset pdf-versiot

Sampo-konsernin toimintaperiaatteet päivitettiin elokuussa 2020. Konserniyhtiöt järjestävät Code of Conduct -koulutusta koko henkilöstölle joko erillisenä koulutuksena tai osana perehdytystä tai muuta koulutusta.

Konserniyhtiöt tarjoavat työntekijöilleen säännöllisesti koulutusta varmistaakseen, että nämä tuntevat toimintaperiaatteet. Toimintaperiaatteiden noudattamatta jättämisestä voi aiheutua maineeseen liittyviä riskejä sekä oikeudellisia ja viranomaisten määräämiä seuraamuksia henkilölle itselleen, kollegoille ja Sampo-konsernin yhtiöille.

Sampo Oyj ja konserniyhtiöt edellyttävät myös yhteistyökumppanien ja muiden liikekumppanien noudattavan näitä toimintaperiaatteita omassa toiminnassaan ja alihankintaketjuissaan.

Mahdolliset toimintaperiaatteiden rikkomukset on korjattava viipymättä. Sopimattomista liiketoimintatavoista tai käytöksestä, joka voi olla tai on näiden periaatteiden vastaista, tulee ilmoittaa esimiehelle tai raportoida whistleblowing-kanavan kautta.

Liiketoimintaperiaatteet

Sampo-konserni on sitoutunut edistämään turvallisuutta yhteiskunnassa sekä luomaan hyvinvointia ja taloudellista turvaa yhtiön ja sen asiakkaiden, osakkeenomistajien, liikekumppanien, valvontaviranomaisten ja muiden sidosryhmien odotusten mukaisesti.

Noudatamme lainsäädäntöä ja meihin soveltuvia määräyksiä

Sampo-konserni noudattaa kaikessa toiminnassaan paikallista lainsäädäntöä sekä viranomaisohjeita ja -määräyksiä. Sampo-konsernin emoyhtiö Sampo Oyj noudattaa pörssiyhtiönä myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, Nasdaq Helsingin ja muiden keskeisten pörssien sääntöjä sekä sovellettavaa arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja viranomaismääräyksiä.

Lisäksi Sampo-konserni tukee YK:n Global Compact -aloitetta ja toteuttaa sen periaatteita konsernin periaatteissa, ohjeissa ja liiketoiminnassa.

Tuotteidemme ja palvelujemme tulee vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin

Sampo-konsernin yhtiöiden tulee aina pyrkiä toimimaan asiakkaidensa edun mukaisesti tarjoamalla tuotteita ja palveluja, jotka ovat asianmukaisia, ymmärrettäviä, vastuullisia sekä suunniteltuja vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Asiakkaita tulee kohdella tasavertaisesti eikä yksittäistä asiakasta saa suosia toisten asiakkaiden kustannuksella.

Tuotteita, palveluja ja myynti- ja markkinointitapoja koskevat vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, joten on huolehdittava siitä, että asiakkaille kerrotaan avoimesti ja ymmärrettävästi tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä kustannuksista ja ehdoista. Markkinointi- ja tuotetietojen on oltava ammattimaisia, kattavia, paikkansapitäviä ja puolueettomia ja tiedot eivät saa olla harhaanjohtavia. Konserniyhtiöt ovat sitoutuneet siihen, että pientä printtiä ei käytetä. On myös huolehdittava siitä, että asiakkaiden on helppoa antaa palautetta, jos he ovat tyytymättömiä saamaansa tuotteeseen tai palveluun.

Olemme sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen

Sampo-konserni uskoo, että ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyvät kriteerit vaikuttavat kaikkien yhtiöiden pitkän aikavälin tuottoon, riskeihin ja arvoon. Siksi näiden näkökohtien huomioiminen sijoitusanalyysissä, sijoituspäätöksenteossa, raportoinnissa ja aktiivisen omistajuuden toimissa on tärkeä keino parantaa sijoitusten riski-tuottoprofiilia, ja se on kriittinen menestystekijä sijoitustoiminnassa. Sampo-konserni on sitoutunut käyttämään erilaisia ESG-strategioita, kuten ESG-integraatiota, seulontaa ja aktiivisen omistajuuden käytäntöjä, taatakseen sijoitustoiminnan vastuullisuuden.

Sampo-konserni on myös allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI) ja sitoutuu vahvistamaan ESG-näkökohtien huomioimista sijoitustenhallinnassa ja sijoitustoiminnassa entisestään.

Tietosuojaan panostaminen on meille ensisijaisen tärkeää

Sampo-konserni noudattaa tietosuojaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä ja Euroopan unionin (EU) yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita. Henkilötiedot ovat konserniyhtiöille liiketoimintakriittistä tietoa, jota kerätään vain sellaisiin nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan harjoittamisen kannalta. Tietoja ei käsitellä näiden tarkoitusten kanssa ristiriidassa olevalla tavalla. Sampo-konserni on sitoutunut henkilötietojen lailliseen, asianmukaiseen ja läpinäkyvään käsittelyyn. Kaikki konserniyhtiöt pyrkivät takaamaan, ettei työnantajan, työntekijöiden ja asiakkaiden yksityisyyttä loukata ja että kaikille konsernin työntekijöille tarjotaan tietosuojakoulutusta.

Sampo-konsernin tietosuojaselvitys on konsernitasoinen tietosuojaohje.

Noudatamme tiukkoja tietoturva- ja kyberturvallisuusmääräyksiä

Tietoturvalla tarkoitetaan prosesseja ja työkaluja, jotka suunnitellaan ja joita käytetään suojaamaan yrityksen tietoja muokkaamiselta, häiriöiltä, tuhoamiselta ja laittomalta tarkastelulta. Kyberturvallisuus koostuu teknologioista, prosesseista ja valvonnasta, joiden tarkoitus on suojata järjestelmiä, verkkoja ja tietoja kybertapahtumilta. Sekä tietoturva että kyberturvallisuus ovat tärkeitä tekijöitä Sampo-konsernin yhtiöiden menestyksekkään liiketoiminnan varmistamisessa.

Sampo-konsernissa kiinnitetään erityistä huomiota tietojen suojaamiseen ja käsittelyyn. Sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien edellytetään täyttävän konsernin asettamat tietoturva- ja kyberturvallisuusvaatimukset. Sampo-konsernin yhtiöt ovat sitoutuneet tekemään säännöllisiä riskianalyysejä, suorittamaan jatkuvuussuunnittelua ja ylläpitämään tehokkaita sisäisiä prosesseja, laadukkaita järjestelmiä ja infrastruktuuria, joiden avulla varmistetaan tietoturvan taso ja kyberturvallisuusvalmius.

Kaikkien Sampo-konsernin työntekijöiden on noudatettava tiukimpia mahdollisia tietoturva- ja kyberturvallisuusvaatimuksia toimimalla sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, käyttämällä asianmukaisia työkaluja ja käyttäytymällä aina muutoinkin vastuullisesti. Sampo-konserni huomioi tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät riskit ja huolehtii siitä, että kaikille konsernin työntekijöille tarjotaan oikeanlaista koulutusta.

Emme luovuta luottamuksellista tietoa tai sisäpiiritietoa

Sampo Oyj noudattaa pörssiyhtiönä arvopaperimarkkinalakia ja EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa asetusta, samoin kuin muita sovellettavia sisäpiiriä koskevia sääntöjä ja ohjeita, jotka kieltävät työntekijöitä, johtoa ja hallituksen jäseniä osallistumasta suoriin tai epäsuoriin sisäpiirikauppoihin ja luovuttamasta sisäpiiritietoa tai muuta luottamuksellista tietoa laittomasti.

Sampo-konsernin ohje sisäpiiriin kuuluville henkilöille on konsernitasoinen sisäpiiritietoa koskeva ohje.

Viestimme täsmällisesti ja avoimesti

Sampo-konsernin tavoitteena on tuottaa täsmällistä, luotettavaa, olennaista, johdonmukaista, riittävää ja ajantasaista tietoa liiketoimintansa kehityksestä, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta ottaen huomioon sovellettava lainsäädäntö ja määräykset, Nasdaq Helsingin ja muiden keskeisten pörssien säännöt sekä Sampo-konsernin sisäiset ohjeet.

Sampo-konsernin tiedonanto- ja viestintäpolitiikka on konsernitasoinen viestintäohje.

Olemme vastuullinen ja merkittävä veronmaksaja

Vastuullisena veronmaksajana Sampo-konserni on sitoutunut huolehtimaan siitä, että se noudattaa kaikkia sovellettavia verolakeja, sääntöjä ja määräyksiä kaikilla niillä lainkäyttöalueilla, joissa sillä on liiketoimintaa. Konserniyhtiöt maksavat veronsa niihin valtioihin, joissa niiden varsinainen liiketoiminta tapahtuu. Veronmaksu hoidetaan vaaditussa aikataulussa ja konserni on sitoutunut siihen, että syntynyttä varallisuutta ei siirretä alhaisen verotuksen maihin.

Sampo-konserni ei tee verosuunnittelua tai verostrukturointia, jonka tavoitteena olisi alentaa konsernin verotettavaa tuloa keinotekoisesti. Konserniyhtiöt toimivat verotukseen liittyvissä asioissa lainsäädännön ja oikeuskäytännön puitteissa konserniyhtiöiden verotettavaa tulosta suunniteltaessa. Konserniyhtiöiden kirjanpito noudattaa aina paikallisia lakeja ja yleisesti hyväksyttyjä kirjanpidon periaatteita.

Eettiset periaatteet

Vältämme eturistiriitoja

Sampo-konsernin työntekijöiden, yhteistyökumppanien ja muiden liikekumppanien edellytetään aina toimivan yhtiön edun mukaisesti. Sampo-konsernin palveluksessa oleva ei saa käyttää asemaansa Sampo-konsernissa oman edun tavoitteluun. Tilanteissa, joissa henkilökohtaiset edut saattavat olla ristiriidassa Sampo-konsernin edun kanssa, työntekijöiden tulee pidättäytyä päätöksenteosta ja siirtää asia sellaisen henkilön hoidettavaksi, jolla ei tällaista eturistiriitaa ole.

Sampo-konsernin työntekijän tulee pyytää ja saada esimieheltään erikseen lupa sivutoimen, ammatin tai liikkeen harjoittamiseen. Sivutoimi tai muu toiminta ei saa häiritä päätoimen hoitamista eikä aiheuttaa Sampo-konsernin ja kyseisen henkilön välille eturistiriitaa.

Vastustamme rahanpesua ja terrorismin rahoittamista

Sampo-konserni noudattaa sovellettavia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevia sääntöjä ja lakeja sekä Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja/tai EU:n asettamia pakoteohjelmia.

Vakuutuspalveluja tarjotessaan Sampo-konsernin yhtiöt noudattavat aina viranomaismääräyksiä ja edellytettyjä due diligence -toimenpiteitä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sekä muiden laittomien toimien estämiseksi. Konserniyhtiöt eivät ryhdy liikesuhteisiin lain tai hyvän liiketavan vastaisesti toimivien asiakkaiden, liikekumppanien tai muiden sidosryhmien kanssa.

Jotta Sampo-konserni täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, sen tulee huolehtia riittävästä valvonnasta, prosesseista ja koulutuksesta estääkseen konserniyhtiöiden palvelujen ja/tai tuotteiden käyttämisen rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviin tarkoituksiin.

Sampo-konsernin ”Ohje rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvistä sisäisistä menettelyistä” on konsernitasoinen ohje

Vastustamme korruptiota ja lahjontaa

Korruptio on saadun vallan väärinkäyttöä hyödyn hankkimiseksi itselle ja/tai yritykselle, ja se voi olla muodoltaan esimerkiksi lahjontaa, ylenpalttista kestitystä, voitelurahoja (eli hallinnollisen prosessin nopeuttamiseksi tehtyjä maksuja), lahjuksia, kiristystä, petos ja kavallus. Sampo-konserni ei hyväksy minkäänlaista toimintaa, josta voi syntyä vaikutelma asiattomasta vaikuttamisesta ja konserni edellyttää työntekijöiden, asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja muiden liikekumppanien toimivan samoin. Työntekijöiden tulee huolehtia siitä, että kaikki kolmansille osapuolille suoritettavat maksut ovat asianmukaisia, niille on hyväksyttävä liiketoiminnallinen peruste ja ne kirjataan oikein.

Lahjat ja vieraanvaraisuus eivät saa johtaa riippuvuussuhteeseen

Työhön liittyvissä suhteissa vain tavanomaisten lahjojen ja muiden etuuksien antaminen ja vastaanottaminen on sallittu. Lahjan tai muun etuuden vastaanottaminen ei saa johtaa minkäänlaiseen riippuvuussuhteeseen lahjan antajaan. Kunkin maan lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö määrittävät, mikä on tavanomainen lahja tai etu.

Emme suvaitse epäoikeudenmukaista kilpailua

Epärehelliset kilpailua rajoittavat toimet vääristävät markkinoita ja ovat omiaan estämään tervettä taloudellista kehitystä. Sampo-konsernissa ei suvaita tällaisia toimia. Sampo-konserni kilpailee tavalla, joka noudattaa kaikkia soveltuvia kilpailulakeja kaikkialla siellä, missä konserniyhtiöillä on toimintaa. Sampo-konserni kohtelee kilpailijoitaan kilpailutilanteissa kunnioittavasti ja asianmukaisesti. Konserniyhtiöt eivät sovi hinnoista tai markkinaosuuksista, eivätkä ne ryhdy tällaisiin toimiin kilpailijoiden kanssa.

Käytämme yhtiön omaisuutta vain laillisiin tarkoituksiin

Sampo-konsernin työntekijöiden tulee käyttää yhtiön omaisuutta vain luvalliseen liiketoimintaan tai muihin hyväksyttyihin tarkoituksiin ja ryhtyä aina tarvittaviin varotoimiin yhtiön omaisuuden suojaamiseksi väärinkäytöltä, hukkaamiselta, vahingoittumiselta tai varkaudelta.

Olemme aktiivinen yhteiskunnan jäsen ilman poliittisia sidoksia

Sampo-konserni ei osallistu poliittiseen toimintaan eikä yhtiön resursseja käytetä suorien tai epäsuorien poliittisten lahjoitusten (kuten rahalliset lahjoitukset, lainat, sponsorointi, sellaisten organisaatioiden tukeminen, jotka rahoittavat poliittisia kampanjoita/puolueita) tekemiseen.

Sampo-konsernissa kaikki yhtiön nimissä tehtävä poliittinen osallistuminen on kiellettyä. Sampo-konsernin työntekijöillä on oikeus osallistua politiikkaan ja he voivat omalla ajalla ja kustannuksella tukea haluamiaan ehdokkaita ja puolueita. Työntekijän toiminta ei saa kuitenkaan missään tilanteessa antaa vaikutelmaa, että Sampo-konserni tukee tai rahoittaa kyseistä ehdokasta tai puoluetta.

Reilu työpaikka

Sampo-konserni on sitoutunut huolehtimaan sovellettavan työlainsäädännön sekä ihmisoikeuksiin ja työvoimaan liittyvän lainsäädännön noudattamisesta. Kansallisten lakien ja määräysten lisäksi Sampo-konserni on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksia, OECD:n ohjeita monikansallisille yrityksille ja YK:n Global Compact -aloitetta. Konserniyhtiöt pyrkivät ehkäisemään osallisuuden ihmisoikeusrikkomuksiin vakuutus- ja sijoitustoimintojensa kautta.

Kohtelemme kaikkia oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti

Sampo-konserni kunnioittaa jokaisen ihmisen ihmisoikeuksia eikä suvaitse minkäänlaista syrjintää, kiusaamista tai ahdistelua. Työntekijöitä kohdellaan Sampo-konsernissa oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti iästä, vammaisuudesta, etnisestä taustasta, perhesyistä, sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, poliittisista mielipiteistä, luottamusmiestoiminnasta, uskonnosta, arkaluonteiseksi määriteltävästä sairaudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai sosiaalisesta taustasta riippumatta.

Syrjiviä käytäntöjä rekrytoinnissa, työtehtävissä, ylennyksissä, palkitsemisessa ja muissa eduissa tai yleisessä käyttäytymisessä työpaikalla ei suvaita. Tietämättömyys ja toimimatta jättäminen eivät ole puolustus syrjintätapauksissa.

Terveys ja turvallisuus ovat meille tärkeitä

Turvallisuuteen ja fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvä vaatimustaso on Sampo-konsernissa korkea. Sampo-konserni on sitoutunut vähentämään työhön liittyviä tapaturmia, ammattitauteja ja poissaolojen määrää. Työntekijät ovat lisäksi velvollisia ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin varotoimiin pitääkseen työympäristön turvallisena ja terveellisenä sekä välttääkseen henkilövahingot ja muiden ihmisten vaarantamisen.

Sampo-konserni tukee työntekijöidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä osallistumista ja ammatillista kehitystä, mukaan lukien johtamiskäytäntöjen kehittäminen, osaamisen kehittämisen tukeminen ja terveellisen ja turvallisen työympäristön tarjoaminen. Kaikilla Sampo-konserniin kuuluvilla yhtiöillä tulee olla selkeästi määritellyt organisaatiorakenteet ja vastuut, jotka tukevat terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Tähän kuuluvat muun muassa päämäärät, ohjelmat, koulutus ja tietoisuuden lisääminen.

Kunnioitamme jokaisen vapautta järjestäytyä

Sampo-konserni on sitoutunut takaamaan järjestäytymisoikeuksien tehokkaan noudattamisen työpaikalla. Sampo-konsernin työntekijöillä on vapaus liittyä haluamiinsa heitä edustaviin järjestöihin paikallisten järjestäytymistä koskevien lakien mukaisesti. Asianmukaisiksi toimijoiksi tunnustetut järjestöt voivat osallistua keskitettyyn sopimiseen asiaan sovellettavien lakien määräysten mukaisesti. Sampo-konsernissa työntekijöiden edustajia ei saateta epäedulliseen asemaan tai suosita millään tavoin.

Sampo-konserni tukee suoraa ja avointa viestintää työntekijöiden ja johdon välillä sellaisissa toimipisteissä, joissa työntekijät ovat päättäneet olla nimittämättä edustajia.

Meillä on nollatoleranssi lapsityövoimalle ja muulle pakkotyölle

Sampo-konserni tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen pakkotyön ja lapsityövoiman käytön ja sitoutuu tällaisten käytäntöjen lopettamiseen.

Innostamme yrittäjähenkisyyteen kannustavilla ja palkitsevilla työoloilla

Sampo-konserni pyrkii tarjoamaan monimuotoisen, tasapuolisen, miellyttävän ja avoimen työympäristön, joka kannustaa yrittäjyyteen ja jossa kiitettävästä suoriutumisesta palkitaan asianmukaisesti. Sampo-konserni on sitoutunut varmistamaan työsuhdeturvan ja vastuullisen työvoiman uudelleenjärjestelyn ja rajoittamaan epäsäännöllisen työvoiman käyttöä.

Kaikkien työntekijöiden kanssa tehdään kirjallinen työsopimus yhdessä sovituin ehdoin, mukaan lukien molemminpuolinen irtisanomisaika. Kaikilla työntekijöillä on myös oikeus oikeudenmukaisiin korvauksiin, työaikoihin, olosuhteisiin ja lomiin sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainlomiin työskentelymaan lainsäädännön mukaisesti. Kaikille työntekijöille tarjotaan asianmukaista ammatillista koulutusta.

Sampo-konsernin palkitsemisstrategia on vastuullinen sekä työntekijöiden että osakkeenomistajien kannalta. Kaikkien palkitsemismekanismien tarkoituksena on kannustaa ja innostaa työntekijöitä jatkuvasti tekemään parhaansa ja ylittämään tavoitteensa. Palkitsemismekanismien ei kuitenkaan tule luoda eturistiriitoja tai houkutella tai rohkaista työntekijöitä liialliseen tai epäsuotavaan riskinottoon.

Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet on konsernitason ohje.

Ympäristö ja ilmasto

Ympäristöasioissa Sampo-konserni pyrkii lisäämään ymmärrystä, rohkaisee osallistumaan, kouluttaa työntekijöitään ja kannustaa asiakkaitaan, yhteistyökumppaneitaan ja muita liikekumppaneitaan samankaltaisiin ympäristösitoumuksiin. Sampo-konserni viestii ympäristötavoitteistaan ja -toimenpiteistään työntekijöille ja ulkopuolisille sidosryhmille konsernin vuosittain julkaistavassa yritysvastuuraportissa.

Otamme ympäristön ja ilmaston huomioon

Sampo-konserni noudattaa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä ympäristön suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Sampo-konserni on myös sitoutunut parantamaan ja seuraamaan omaa ympäristöön liittyvää toimintaansa:

  • Huomioimalla ympäristö- ja ilmastoasiat omassa toiminnassaan ja liiketoimissaan
  • Vähentämällä luonnonvarojen kulutusta (esim. energia, vesi) ja käyttämään niitä tehokkaammin
  • Vähentämällä liiketoiminnan aiheuttamia saasteita, päästöjä ja jätteitä vähentämällä, uudelleenkäyttämällä ja kierrättämällä
  • Keskustelemalla sidosryhmien kanssa ympäristönäkökohdista
  • Edistämällä hankkeita, jotka kannustavat laajempaan ympäristövastuuseen ja auttavat rakentamaan kestävää tulevaisuutta

Whistleblowing

Sampo Oyj:llä ja sen tytäryhtiöillä on omat whistleblowing-kanavansa, joiden kautta työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa, jos heillä on perusteltu syy epäillä, että joku Sampo Oyj:n tai muun konserniyhtiön palveluksessa oleva on rikkonut finanssialaa koskevaa lainsäädäntöä tai siihen liittyviä säännöksiä. Kaikki ilmoitukset tutkitaan välittömästi, luottamuksellisesti ja ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä aina suojaten, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Lisätietoa whistleblowing-kanavista

Päivitetty 26.4.2021