Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Toimintaperiaatteet

Sampo-konsernin yleinen hallinnointi perustuu siihen ajatukseen, että konsernin emoyhtiö Sampo Oyj määrittelee tytäryhtiöilleen yleiset periaatteet, joiden mukaisesti emoyhtiö edellyttää tytäryhtiöidensä harjoittavan liiketoimintaansa.

Tässä dokumentissa esitellyt toimintatavat näkyvät Sampo-konsernin tavassa järjestää liiketoimintojensa hallinnointi (Corporate Governance) ja siinä, miten Sampo-konsernin työntekijät toimivat työpaikalla, palvelevat asiakkaita ja hoitavat suhteita muihin sidosryhmiin, kuten sijoittajiin, yhteistyökumppaneihin, liikekumppaneihin, verottajaan ja valvoviin viranomaisiin.

Tässä dokumentissa kerrottujen toimintaperiaatteiden (Code of Conduct) lisäksi Sampo Oyj:n hallitus on hyväksynyt koko konsernia koskevat palkitsemis-, compliance- ja riskienhallintaperiaatteet, jotka ohjaavat toimintaa ja ovat perustana yrityskohtaisille politiikoille. Edellä mainittujen periaatteiden ja toimintaperiaatteiden tarkoituksena on varmistaa, että konserniyhtiöiden hallinto on järjestetty luotettavalla tavalla ja että keskeiset menettelytavat ovat moitteettomia ja yhteneväisiä koko konsernissa eri tytäryhtiöiden ja niiden liiketoiminta-alueiden erot huomioon ottaen.

Sampo-konserni noudattaa kaikessa toiminnassaan paikallista lainsäädäntöä sekä viranomaisohjeita ja -määräyksiä. Sampo-konsernin emoyhtiö Sampo Oyj noudattaa pörssiyhtiönä myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, Nasdaq Helsingin ja muiden keskeisten pörssien sääntöjä sekä sovellettavaa arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja viranomaismääräyksiä. Lisäksi Sampo-konserni tukee YK:n Global Compact -aloitetta ja toteuttaa sen periaatteita (liite) konsernin periaatteissa, ohjeissa ja liiketoiminnassa.

Soveltamisala

Tämä toimintaperiaatteet-dokumentti sitoo kaikkia Sampo-konserniin kuuluvia yhtiöitä. Jokainen Sampo-konsernin työntekijä vastaa henkilökohtaisesti näiden toimintaperiaatteiden noudattamisesta. Konserniyhtiöt tarjoavat työntekijöilleen säännöllisesti koulutusta varmistaakseen, että nämä tuntevat toimintaperiaatteet. Toimintaperiaatteiden noudattamatta jättämisestä voi aiheutua maineeseen liittyviä riskejä sekä oikeudellisia ja viranomaisten määräämiä seuraamuksia henkilölle itselleen, kollegoille ja Sampo-konsernin yhtiöille.

Sampo Oyj ja konserniyhtiöt edellyttävät myös yhteistyökumppanien ja muiden liikekumppanien noudattavan näitä toimintaperiaatteita omassa toiminnassaan ja alihankintaketjuissaan.

Mahdolliset toimintaperiaatteiden rikkomukset on korjattava viipymättä. Sopimattomista liiketoimintatavoista tai käytöksestä, joka voi olla tai on näiden periaatteiden vastaista, tulee ilmoittaa esimiehelle tai raportoida whistleblowing-kanavan kautta.

Liiketoimintaperiaatteet

Sampo-konserni on sitoutunut edistämään turvallisuutta yhteiskunnassa sekä luomaan hyvinvointia ja taloudellista turvaa yhtiön ja sen asiakkaiden, osakkeenomistajien, liikekumppanien, valvontaviranomaisten ja muiden sidosryhmien odotusten mukaisesti.

Sampo-konsernin keskeisimmät arvot ovat eettisyys, lojaalisuus, avoimuus ja yrittäjyys.

Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Sampo-konsernin yhtiöiden tulee aina pyrkiä toimimaan asiakkaidensa edun mukaisesti tarjoamalla tuotteita ja palveluja, jotka ovat asianmukaisia ja ymmärrettäviä sekä suunniteltuja vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Asiakkaita tulee kohdella tasavertaisesti eikä yksittäistä asiakasta saa suosia toisten asiakkaiden kustannuksella.

Tuotteita, palveluita ja myynti- ja markkinointitapoja koskevat vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, joten on huolehdittava siitä, että asiakkaille kerrotaan avoimesti ja ymmärrettävästi tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä kustannuksista ja ehdoista. Markkinointi- ja tuotetietojen on oltava ammattimaisia, kattavia, paikkansapitäviä ja puolueettomia ja tiedot eivät saa olla harhaanjohtavia. On myös huolehdittava siitä, että asiakkaiden on helppoa antaa palautetta, jos he ovat tyytymättömiä.

Vastuullinen sijoittaminen

Sampo-konserni uskoo, että ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyvät kriteerit vaikuttavat kaikkien yhtiöiden pitkän aikavälin tuottoon, riskeihin ja arvoon. Siksi näiden näkökohtien huomioiminen sijoitusanalyysissä, sijoituspäätöksenteossa, raportoinnissa ja aktiivisen omistajuuden toimissa on tärkeä keino parantaa sijoitusten riski-tuottoprofiilia, ja se on kriittinen menestystekijä sijoitustoiminnassa. Sampo-konserni on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI) ja sitoutuu vahvistamaan ESG-näkökohtien huomioimista sijoitustenhallinnassa ja sijoitustoiminnassa entisestään.

Tietosuoja

Sampo-konserni noudattaa tietosuojaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä ja Euroopan unionin (EU) yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita. Henkilötiedot ovat konserniyhtiöille liiketoimintakriittistä tietoa, jota kerätään vain sellaisiin nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan harjoittamisen kannalta. Tietoja ei käsitellä näiden tarkoitusten kanssa ristiriidassa olevalla tavalla.

Sampo-konserni on sitoutunut henkilötietojen lailliseen, asianmukaiseen ja läpinäkyvään käsittelyyn. Kaikki konserniyhtiöt pyrkivät takaamaan, ettei työnantajan, työntekijöiden ja asiakkaiden yksityisyyttä loukata ja että konsernin työntekijöille tarjotaan riittävästi koulutusta tietosuojaan liittyen.

Sampo-konsernin tietosuojaselvitys on konsernitasoinen tietosuojaohje, joka on saatavilla osoitteessa www.sampo.com.

Tietoturva ja kyberturvallisuus

Tietoturvalla tarkoitetaan prosesseja ja työkaluja, jotka suunnitellaan ja joita käytetään suojaamaan yrityksen tietoja muokkaamiselta, häiriöiltä, tuhoamiselta ja laittomalta tarkastelulta. Kyberturvallisuus koostuu teknologioista, prosesseista ja valvonnasta, joiden tarkoitus on suojata järjestelmiä, verkkoja ja tietoja kybertapahtumilta. Sekä tietoturva että kyberturvallisuus ovat tärkeitä tekijöitä Sampo-konsernin yhtiöiden menestyksekkään liiketoiminnan varmistamisessa.

Sampo-konsernissa kiinnitetään erityistä huomiota tietojen suojaamiseen ja käsittelyyn. Sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien edellytetään täyttävän konsernin asettamat tietoturva- ja kyberturvallisuusvaatimukset. Sampo-konsernin yhtiöt ovat sitoutuneet tekemään säännöllisiä riskianalyysejä, suorittamaan jatkuvuussuunnittelua ja ylläpitämään tehokkaita sisäisiä prosesseja, laadukkaita järjestelmiä ja infrastruktuuria, joiden avulla varmistetaan riittävä tietoturvan taso ja kyberturvallisuusvalmius.

Kaikkien työntekijöiden on noudatettava tiukimpia mahdollisia tietoturva- ja kyberturvallisuusvaatimuksia toimimalla sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, käyttämällä asianmukaisia työkaluja ja käyttäytymällä muutoinkin vastuullisesti. Sampo-konserni huomioi tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät riskit ja huolehtii siitä, että konsernin työntekijöille tarjotaan oikeanlaista koulutusta.

Sisäpiiritieto ja muu luottamuksellinen tieto

Sampo Oyj noudattaa pörssiyhtiönä arvopaperimarkkinalakia ja EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa asetusta, samoin kuin muita sovellettavia sisäpiiriä koskevia sääntöjä ja ohjeita, jotka kieltävät työntekijöitä, johtoa ja hallituksen jäseniä osallistumasta suoriin tai epäsuoriin sisäpiirikauppoihin ja luovuttamasta sisäpiiritietoa tai muuta luottamuksellista tietoa laittomasti.

Sampo-konsernin ohje sisäpiiriin kuuluville henkilöille on konsernitasoinen sisäpiiritietoa koskeva ohje, joka on saatavilla osoitteessa www.sampo.com.

Viestintä

Sampo-konsernin tavoitteena on tuottaa täsmällistä, olennaista, johdonmukaista, riittävää ja ajantasaista tietoa liiketoimintansa kehityksestä, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta ottaen huomioon sovellettava lainsäädäntö ja määräykset, Nasdaq Helsingin ja muiden keskeisten pörssien säännöt sekä Sampo-konsernin sisäiset ohjeet.

Sampo-konsernin tiedonanto- ja viestintäpolitiikka on konsernitasoinen viestintäohje, joka on saatavilla osoitteessa www.sampo.com

Verovelvoitteet

Vastuullisena veronmaksajana Sampo-konserni on sitoutunut huolehtimaan siitä, että se noudattaa kaikkia sovellettavia verolakeja, sääntöjä ja määräyksiä kaikilla niillä lainkäyttöalueilla, joissa sillä on liiketoimintaa. Konserniyhtiöt maksavat veronsa niihin valtioihin, joissa niiden varsinainen liiketoiminta tapahtuu. Kaikki verot maksetaan ajoissa, ja konserni on sitoutunut siihen, että luotua arvoa ei siirretä alhaisen verotuksen maihin.

Sampo-konserni ei tee verosuunnittelua tai verostrukturointia, jonka tavoitteena olisi alentaa konsernin verotettavaa tuloa keinotekoisesti. Konserniyhtiöt toimivat verotukseen liittyvissä asioissa lainsäädännön ja oikeuskäytännön puitteissa konserniyhtiöiden verotettavaa tulosta suunniteltaessa. Konserniyhtiöiden kirjanpito noudattaa aina paikallisia lakeja ja yleisesti hyväksyttyjä kirjanpidon periaatteita.

Liiketoiminnan eettiset periaatteet

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Sampo-konserni noudattaa sovellettavia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevia sääntöjä ja lakeja sekä Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja/tai EU:n asettamia pakoteohjelmia. Vakuutuspalveluja tarjotessaan Sampo-konsernin yhtiöt noudattavat aina viranomaismääräyksiä ja edellytettyjä due diligence -toimenpiteitä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sekä muiden laittomien toimien estämiseksi. Konserniyhtiöt eivät ryhdy liikesuhteisiin lain tai hyvän liiketavan vastaisesti toimivien asiakkaiden, liikekumppanien tai muiden sidosryhmien kanssa.

Jotta Sampo-konserni täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, sen tulee huolehtia riittävästä valvonnasta, prosesseista ja koulutuksesta estääkseen konserniyhtiöiden palvelujen ja/tai tuotteiden käyttämisen rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviin tarkoituksiin.

Sampo-konsernin ”Ohje rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvistä sisäisistä menettelyistä” on konsernitasoinen ohje, joka on saatavilla osoitteessa www.sampo.com.

Eturistiriidat

Sampo-konsernin työntekijöiden, yhteistyökumppanien ja muiden liikekumppanien edellytetään aina toimivan yhtiön edun mukaisesti. Sampo-konsernin palveluksessa oleva ei saa käyttää asemaansa Sampo-konsernissa oman edun tavoitteluun. Tilanteissa, joissa henkilökohtaiset edut saattavat olla ristiriidassa Sampo-konsernin edun kanssa, työntekijöiden tulee pidättäytyä päätöksenteosta ja siirtää asia sellaisen henkilön hoidettavaksi, jolla ei tällaista eturistiriitaa ole.

Sampo-konsernin työntekijän tulee saada esimieheltään erikseen lupa sivutoimen, ammatin tai liikkeen harjoittamiseen. Sivutoimi tai muu toiminta ei saa häiritä päätoimen hoitamista eikä aiheuttaa Sampo-konsernin ja kyseisen henkilön välille eturistiriitaa.

Korruptio ja lahjonta

Korruptio on saadun vallan väärinkäyttöä hyödyn hankkimiseksi itselle ja/tai yritykselle, ja se voi olla muodoltaan esimerkiksi lahjontaa, ylenpalttista kestitystä, voitelurahoja, lahjuksia ja kiristystä. Sampo-konserni ei hyväksy minkäänlaista toimintaa, josta voi syntyä vaikutelma asiattomasta vaikuttamisesta ja konserni edellyttää työntekijöiden, asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja muiden liikekumppanien toimivan samoin. Työntekijöiden tulee huolehtia siitä, että kaikki kolmansille osapuolille suoritettavat maksut ovat asianmukaisia, niille on hyväksyttävä liiketoiminnallinen peruste ja ne kirjataan oikein.

Lahjat ja vieraanvaraisuus

Työhön liittyvissä suhteissa vain tavanomaisten lahjojen ja muiden etuuksien antaminen ja vastaanottaminen on sallittu. Lahjan tai muun etuuden vastaanottaminen ei saa johtaa minkäänlaiseen riippuvuussuhteeseen lahjan antajaan. Kunkin maan lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö määrittävät, mikä on tavanomainen lahja tai etu.

Kilpailulainsäädännön rikkomukset ja kilpailua rajoittava toiminta
Epärehelliset kilpailua rajoittavat toimet vääristävät markkinoita ja ovat omiaan estämään tervettä taloudellista kehitystä. Sampo-konsernissa ei suvaita tällaisia toimia. Sampo-konserni kilpailee tavalla, joka noudattaa kaikkia soveltuvia kilpailulakeja kaikkialla siellä, missä konserniyhtiöillä on toimintaa. Sampo-konserni kohtelee kilpailijoitaan kilpailutilanteissa kunnioittavasti ja asianmukaisesti. Konserniyhtiöt eivät sovi hinnoista tai markkinaosuuksista, eivätkä ne ryhdy tällaisiin toimiin kilpailijoiden kanssa.

Yhtiön omaisuuden käyttö

Sampo-konsernin työntekijöiden tulee käyttää yhtiön omaisuutta vain luvalliseen liiketoimintaan tai muihin hyväksyttyihin tarkoituksiin ja ryhtyä tarvittaviin varotoimiin yhtiön omaisuuden suojaamiseksi väärinkäytöltä, hukkaamiselta, vahingoittumiselta tai varkaudelta.

Osallistuminen politiikkaan

Sampo-konserni ei osallistu poliittiseen toimintaan eikä yhtiön resursseja käytetä suorien tai epäsuorien poliittisten lahjoitusten tekemiseen.

Ihmisoikeudet ja työvoimaan liittyvät käytännöt

Sampo-konserni on sitoutunut huolehtimaan sovellettavan työlainsäädännön sekä ihmisoikeuksiin ja työvoimaan liittyvän lainsäädännön noudattamisesta. Kansallisten lakien ja määräysten lisäksi Sampo-konserni on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksia, OECD:n ohjeita monikansallisille yrityksille ja YK:n Global Compact -aloitetta.

Syrjintäkielto

Sampo-konserni kunnioittaa jokaisen ihmisen ihmisoikeuksia eikä suvaitse minkäänlaista syrjintää, kiusaamista tai ahdistelua. Työntekijöitä kohdellaan Sampo-konsernissa oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti iästä, vammaisuudesta, etnisestä taustasta, sukupuolesta, poliittisista mielipiteistä tai luottamusmiestoiminnasta, uskonnosta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Syrjiviä käytäntöjä rekrytoinnissa, ylennyksissä, palkitsemisessa tai yleisessä käyttäytymisessä työpaikalla ei suvaita. Tietämättömyys ja toimimatta jättäminen eivät ole puolustus syrjintätapauksissa.

Terveys ja turvallisuus

Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvä vaatimustaso on Sampo-konsernissa korkea. Työntekijät ovat velvollisia ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin varotoimiin pitääkseen työympäristön turvallisena ja terveellisenä sekä välttääkseen henkilövahingot ja muiden ihmisten vaarantamisen.

Sampo-konserni arvostaa ja tukee työntekijöidensä osallistumista, terveyttä, hyvinvointia ja ammatillista kehitystä, mukaan lukien johtamiskäytäntöjen kehittäminen, osaamisen kehittämisen tukeminen ja terveellisen ja turvallisen työympäristön tarjoaminen.

Järjestäytymisvapaus ja keskitetty sopiminen

Sampo-konsernin työntekijöillä on vapaus liittyä haluamiinsa heitä edustaviin järjestöihin paikallisten järjestäytymistä koskevien lakien mukaisesti. Asianmukaisiksi toimijoiksi tunnustetut järjestöt voivat osallistua keskitettyyn sopimiseen asiaan sovellettavien lakien määräysten mukaisesti. Työntekijöiden edustajia ei saateta epäedulliseen asemaan tai suosita millään tavoin.

Sampo-konserni tukee suoraa ja avointa viestintää työntekijöiden ja johdon välillä sellaisissa toimipisteissä, joissa työntekijät ovat päättäneet olla nimittämättä edustajia.

Lapsityövoima ja muut pakkotyön muodot

Sampo-konserni tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen pakkotyön ja lapsityövoiman käytön ja sitoutuu tällaisten käytäntöjen lopettamiseen.

Palkkaus ja palkitseminen, työaika ja muut työehdot

Sampo-konserni pyrkii tarjoamaan monimuotoisen, tasapuolisen, miellyttävän ja avoimen työympäristön, joka kannustaa yrittäjyyteen ja jossa kiitettävästä suoriutumisesta palkitaan asianmukaisesti. Kaikkien työntekijöiden kanssa tehdään kirjallinen työsopimus sovituin ehdoin, mukaan lukien molemminpuolinen irtisanomisaika. Kaikilla työntekijöillä on oikeus oikeudenmukaisiin korvauksiin, työaikoihin, olosuhteisiin ja lomiin sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainlomiin työskentelymaan lainsäädännön mukaisesti. Kaikille työntekijöille tarjotaan asianmukaista ammatillista koulutusta. 

Sampo-konsernin palkitsemisstrategia on vastuullinen sekä työntekijöiden että osakkeenomistajien kannalta. Kaikkien palkitsemismekanismien tarkoituksena on kannustaa ja innostaa työntekijöitä tekemään parhaansa ja ylittämään tavoitteensa. Palkitsemismekanismien ei kuitenkaan tule luoda eturistiriitoja tai houkutella tai rohkaista työntekijöitä liialliseen tai epäsuotavaan riskinottoon.

Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet on konsernitason ohje, joka on saatavilla osoitteessa www.sampo.com.

Ympäristö ja ilmastonmuutos

Sampo-konserni noudattaa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä ympäristön suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen estämiseksi. Sampo-konserni on myös sitoutunut parantamaan omaa ympäristöön liittyvää toimintaansa; huomioimaan ympäristö- ja ilmastoasiat omassa toiminnassaan ja liiketoimissaan; vähentämään luonnonvarojen kulutusta (esim. energia, vesi) ja käyttämään niitä tehokkaammin; vähentämään liiketoiminnan tuottamia saasteita, päästöjä ja jätteitä vähentämällä, uudelleenkäyttämällä ja kierrättämällä; ja edistämään hankkeita, jotka kannustavat laajempaan ympäristövastuuseen ja auttavat rakentamaan kestävää tulevaisuutta.

Ympäristöasioissa Sampo-konserni pyrkii lisäämään ymmärrystä, rohkaisee osallistumaan, kouluttaa työntekijöitään ja kannustaa asiakkaitaan, yhteistyökumppaneitaan ja muita liikekumppaneitaan samankaltaisiin ympäristösitoumuksiin. Sampo-konserni viestii ympäristötavoitteistaan ja -toimenpiteistään työntekijöille ja ulkopuolisille sidosryhmille konsernin vuosittain julkaistavassa yritysvastuuraportissa.

Whistleblowing

Sampo Oyj:llä ja sen tytäryhtiöillä on omat whistleblowing-kanavansa, joiden kautta työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa, jos heillä on perusteltu syy epäillä, että joku Sampo Oyj:n tai muun konserniyhtiön palveluksessa oleva on rikkonut finanssialaa koskevaa lainsäädäntöä tai siihen liittyviä säännöksiä. Kaikki ilmoitukset tutkitaan välittömästi, luottamuksellisesti ja ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä suojaten.

Jos havaitset sopimattomia liiketoimintatapoja tai käytöstä, joka voi olla tai on näiden toimintaperiaatteiden vastaista, rohkaisemme sinua ilmoittamaan siitä esimiehelle tai whistleblowing-kanavan kautta.

Liite: Global Compact -aloitteen periaatteet

Ihmisoikeudet

Periaate 1: Yritysten tulee kunnioittaa ja tukea yleismaailmallisia ihmisoikeuksia.
Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työvoima

Periaate 3: Yritysten tulee kunnioittaa ja tukea työläisten oikeuksia vapaaseen järjestäytymiseen sekä  yhteisesti sovittuihin työehtoihin.
Periaate 4: Yritysten tulee estää kaikenlainen pakkotyön käyttö.
Periaate 5: Yritysten tulee kokonaan luopua lapsityövoiman käytöstä.
Periaate 6: Yritysten tulee estää työvoiman syrjiminen.

Ympäristö

Periaate 7: Yritysten tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta ympäristöön vaikuttavien toimenpiteiden  kohdalla.
Periaate 8: Yritysten tulee tukea aloitteita, jotka edistävät suurempaa vastuullisuutta luonnonvaroja käytettäessä.
Periaate 9: Yritysten tulee edistää ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Korruptio

Periaate 10: Yritysten tulee työskennellä kaikkia korruption eri muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.


 

Dokumentit

Viralliset Sammon hallituksen hyväksymät Sampo-konsernin toimintaperiaatteet ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi: 

Päivitetty 11.12.2019