Vahinkovakuutus-
markkinat maittain

Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Ison-Britannian erityispiirteet vahinkovakuutusmarkkinoilla.

Suomen vahinkovakuutusmarkkinat

Suomen vakuutusalan erityispiirteitä on, että lakisääteiset vakuutukset tuottavat merkittävän osan vakuutusmaksutulosta. Vuonna 2021 kaksi kolmasosaa vakuutusmaksutulosta tuli lakisääteisistä vakuutuksista eli työeläke-, työtapaturma- ja liikennevakuutuksista.

Suomen vakuutusmarkkinoille tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu myös alan suuri keskittyminen. Neljä suurinta henki- ja vahinkovakuutusyhtiötä tai -ryhmää vastasivat 90 prosentista kokonaisvakuutusmaksutuloa.

Suomen vakuutusmarkkinat ovat murroksessa, ja vakuutusten yleinen kysyntä on suurta. Tutkimusten mukaan lähes puolet suomalaisista pitää vapaaehtoisia vakuutuksia välttämättömänä täydennyksenä sosiaaliturvaan.

Vuonna 2021 vakuutusmaksutulon kokonaismäärä kasvoi 3,1 prosenttia 5 miljardiin euroon. Suomessa toimivat vahinkovakuutusyritykset maksoivat vuonna 2021 yhteensä 3,3 miljardia euroa vakuutuskorvauksia. Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (vakuutusmaksutuotot vähennettynä korvauskuluilla ja liikekuluilla) kasvoi 56,3 prosenttia 525 miljoonaan euroon. Myös vahinkovakuuttajien yhdistetty kulusuhde oli kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla, 88,8 prosenttia. Vahinkovakuutustoiminnan kannattavuus oli siis poikkeuksellisen hyvä.

Vakuutusmaksutulo, 2022

Graafi: Vakuutusmaksutulo, Suomi

Vakuutusmaksutulo, netto

Graafi: Vakuutusmaksutulo, netto, Suomi

Vakuutusmaksutulo vakuutuslajeittain, 2022

Graafi: Vakuutusmaksutulo vakuutuslajeittain, Suomi

Markkinaosuus, 2022

Graafi: Markkinaosuudet, Suomi

Yhdistetty kulusuhde

Graafi: Yhdistetty kulusuhde, Suomi

Maksetut korvaukset

Graafi: Maksetut korvaukset, Suomi

Vuoto-, murto- ja palovahingot

Graafi: Vuoto-, murto- ja palovahingot, Suomi

Rekisteröityjen henkilöautojen määrä

Graafi: Rekisteröityjen henkilöautojen määrä, Suomi

Loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet

Graafi: Luokkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet, Suomi

Asuntojen hintaindeksi (2015=100)

Graafi: Asuntojen hintaindeksi, Suomi

Sääntely Suomessa

Koska kaikki Pohjoismaat ovat joko EU:n jäseniä tai allekirjoittaneet ETA-sopimuksen, EU:n direktiiveillä ja asetuksilla on suuri merkitys vakuutussääntelyssä kaikissa Pohjoismaissa. Myös kansallisella sääntelyllä on suuri merkitys pohjoismaisten vakuutusmarkkinoiden sääntelyssä. Useimmat kansallisten lakien erot liittyvät vakuutuksiin liittyvien tulojen verotukseen tai lakisääteisten vakuutusten määrään. Pohjoismaissa on eroja erityisesti henkivakuutuksissa ja moottoriajoneuvovakuuksissa.

Vakuutusyhtiöiden toimintaa säätelee useat lait, joista tärkeimpiä ovat vakuutusyhtiölaki ja vakuutussopimuslaki. Lisäksi kutakin lakisääteistä vakuutuslajia säännellään myös erillisellä omalla lailla. Suomessa vakuutusalaa valvoo Finanssivalvonta.

Ruotsin vahinkovakuutusmarkkinat

Ruotsin vahinkovakuutusmarkkinat ovat Pohjoismaiden suurimmat. Pohjoismaiden vahinkovakuutusmarkkinoiden koko on yhteensä arviolta 30 miljardia euroa (vuonna 2020). Ruotsilla on arviolta 31 prosentin markkinaosuus.

Jälleenvakuuttamisen nettovakuutusmaksutulo on kasvanut Ruotsin vahinkovakuutusmarkkinoilla tasaisesti – keskimäärin viisi prosenttia vuodessa kolmen viime vuoden aikana.

Ruotsin vakuutusmarkkinat ovat hyvin keskittyneet. Neljä suurinta vakuutusyhtiötä vastasi vuonna 2021 lähes 80 prosentista kokonaismaksutuloa.

Vahinkokulut vähenivät vuosina 2020 ja 2021, kun pandemia vähensi vahinkojen määrää. Korvauksia maksettiin vuonna 2021 useimmin liikenteeseen ja moottoriajoneuvoihin liittyvistä vahingoista – näiden vahinkojen osuus oli yli neljännes (28 prosenttia) kaikista korvauksista. Yrityksille maksetut korvaukset muodostivat vuonna 2021 noin 16 prosenttia kaikista korvauskuluista, kun loput maksettiin kotitalouksille.

Vakuutusmaksutulo, 2022

Graafi: Vakuutusmaksutulo, Ruotsi

Vakuutusmaksutulo, netto

Graafi: Vakuutusmaksutulo, netto, Ruotsi

Maksetut korvaukset vakuutuslajeittain

Graafi: Maksetut korvaukset vakuutuslajeittain, Ruotsi

Markkinaosuus, 2022

Graafi: Markkinaosuudet, Ruotsi

Yhdistetty kulusuhde

Graafi: Yhdistetty kulusuhde, Ruotsi

Rekisteröityjen henkilöautojen määrä

Graafi: Rekisteröityjen henkilöautojen määrä, Ruotsi

Loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet

Graafi: Loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet, Ruotsi

Asuntojen hintaindeksi (2015=100)

Graafi: Asuntojen hintaindeksi, Ruotsi

Sääntely Ruotsissa

Koska kaikki Pohjoismaat ovat joko EU:n jäseniä tai allekirjoittaneet ETA-sopimuksen, EU:n direktiiveillä ja asetuksilla on suuri merkitys vakuutussääntelyssä kaikissa Pohjoismaissa. Myös kansallisella sääntelyllä on suuri merkitys pohjoismaisten vakuutusmarkkinoiden sääntelyssä. Useimmat kansallisten lakien erot liittyvät vakuutuksiin liittyvien tulojen verotukseen tai lakisääteisten vakuutusten määrään. Pohjoismaissa on eroja erityisesti henkivakuutuksissa ja moottoriajoneuvovakuuksissa.

Vakuutusyhtiöiden toimintaa Ruotsissa sääntelee kaksi eri lakia: vakuutusyhtiölaki (vakuutusyhtiöiden perustaminen, toiminta ja yleinen valvonta) ja vakuutussopimuslaki (sääntelee vakuutusyhtiön ja vakuutetun välistä suhdetta). Ruotsin finanssivalvontaviranomainen vastaa vakuutusyhtiöiden sääntelystä ja valvonnasta.

Norjan vahinkovakuutusmarkkinat

Pohjoismaiden vahinkovakuutusmarkkinoiden koko on yhteensä arviolta 30 miljardia euroa (vuonna 2020). Norjalla on arviolta 24 prosentin markkinaosuus, mikä tekee siitä kolmanneksi suurimman vahinkovakuutusmarkkinan Pohjoismaissa. Norjan vahinkovakuutusmarkkinan koko oli vuonna 2021 noin 8,5 miljardia euroa. Alan vakuutusmaksutuotot nousivat vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna 18 prosenttia.

Norjassa suurin vakuutustyyppi bruttovakuutusmaksujen perusteella mitattuna on moottoriajoneuvovakuutukset 32 prosentin osuudella. Toiseksi suurin vakuutustyyppi on palovahingot ja muut omaisuusvahingot.

Norjan vakuutusmarkkinat ovat hyvin keskittyneet. Vuonna 2021 neljä suurinta henki- ja vahinkovakuutusyhtiötä tai -konsernia vastasi 75 prosentista kokonaismaksutuloa.

Vakuutusmaksutulo, 2022

Graafi: Vakuutusmaksutulo, Norja

Vakuutusmaksutulo, netto

Graafi: Vakuutusmaksutulo, netto, Norja

Vakuutusmaksutulo vakuutuslajeittain, 2022

Graafi: Vakuutusmaksutuotot vakuutusluokittain, Norja

Markkinaosuus, 2022

Graafi: Markkinaosuudet, Norja

Yhdistetty kulusuhde

Graafi: Yhdistetty kulusuhde, Norja

Rekisteröityjen henkilöautojen määrä

Graafi: Rekisteröityjen henkilöautojen määrä, Norja

Loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet

Graafi: Loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet, Norja

Maksetut moottoriajoneuvokorvaukset

Graafi: Maksetut moottoriajoneuvokorvaukset, Norja

Tulipaloista ja muista omaisuuteen kohdistuvista vahingoista maksetut korvaukset

Graafi: Tulipaloista ja muista omaisuuteen kohdistuvista vahingoista maksetut korvaukset, Norja

Asuntojen hintaindeksi (2015=100)

Graafi: Asuntojen hintaindeksi, Norja

Sääntely Norjassa

Koska kaikki Pohjoismaat ovat joko EU:n jäseniä tai allekirjoittaneet ETA-sopimuksen, EU:n direktiiveillä ja asetuksilla on suuri merkitys vakuutussääntelyssä kaikissa Pohjoismaissa. Myös kansallisella sääntelyllä on suuri merkitys pohjoismaisten vakuutusmarkkinoiden sääntelyssä. Useimmat kansallisten lakien erot liittyvät vakuutuksiin liittyvien tulojen verotukseen tai lakisääteisten vakuutusten määrään. Pohjoismaissa on eroja erityisesti henkivakuutuksissa ja moottoriajoneuvovakuuksissa.

Norjan finanssivalvontaviranomainen vastaa vakuutusyhtiöiden sääntelystä ja valvonnasta. Se on riippumaton valtion virasto, jonka toimintaa sääntelee Norjan parlamentin säätämät lait.

Tanskan vahinkovakuutusmarkkinat

Tanskan osuus Pohjoismaiden vahinkovakuutusmarkkinoista on arviolta 29 prosenttia, mikä tekee siitä Pohjoismaiden toiseksi suurimman vahinkovakuutusmarkkinan.

Tanskan vakuutusmarkkinat eivät ole yhtä keskittyneet kuin muissa Pohjoismaissa. Neljä suurinta henki- ja vahinkovakuutusyhtiötä tai -konsernia vastasi vuonna 2021 noin 55 prosentista kokonaisvakuutusmaksutuloa.

Tanskassa kaikkia koskevia lakisääteisiä vakuutuksia ovat mm. moottoriajoneuvojen liikennevakuutus, koiravakuutus ja kiinteistöjen palovakuutus. Työnantajilla on myös velvollisuus ottaa työntekijöilleen tapaturmavakuutus, joka kattaa kaikki työtapaturmat.

Bruttovakuutusmaksujen perusteella mitattuna Tanskan suurin vakuutusluokka on palovakuutus ja muut omaisuusvahinkoihin liittyvät vakuutukset. Toiseksi suurin vakuutusluokka on liikennevakuutus. Vahinkovakuutusyhtiöiden tuotot ovat pysyneet suhteellisen vakaina säähän liittyvien vahinkojen määrän kasvusta huolimatta.

Vakuutusmaksutulo, 2022

Graafi: Vakuutusmaksutulo, Tanska

Bruttovakuutusmaksutulo vakuutuslajeittain, 2022

Graafi: Vakuutusmaksutulo vakuutuslajeittain, Tanska

Vakuutusmaksutulo, netto

Graafi: Vakuutusmaksutulo, netto, Tanska

Markkinaosuus, 2022

Graafi: Markkinaosuudet, Tanska

Yhdistetty kulusuhde

Graafi: Yhdistetty kulusuhde, Tanska

Rekisteröityjen henkilöautojen määrä

Graafi: Rekisteröityjen henkilöautojen määrä, Tanska

Loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet

Graafi: Loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet, Tanska

Vakuutuskorvaukset yhteensä

Graafi: Vakuutuskorvaukset yhteensä, Tanska

Asuntojen hintaindeksi (2015=100)

Graafi: Asuntojen hintaindeksi, Tanska

Sääntely Tanskassa

Koska kaikki Pohjoismaat ovat joko EU:n jäseniä tai allekirjoittaneet ETA-sopimuksen, EU:n direktiiveillä ja asetuksilla on suuri merkitys vakuutussääntelyssä kaikissa Pohjoismaissa. Myös kansallisella sääntelyllä on suuri merkitys pohjoismaisten vakuutusmarkkinoiden sääntelyssä. Useimmat kansallisten lakien erot liittyvät vakuutuksiin liittyvien tulojen verotukseen tai lakisääteisten vakuutusten määrään. Pohjoismaissa on eroja erityisesti henkivakuutuksissa ja moottoriajoneuvovakuutuksissa.

Tanskan finanssivalvontaviranomainen vastaa vakuutusyhtiöiden sääntelystä ja valvonnasta.

Ison-Britannian vahinkovakuutusmarkkinat

Ison-Britannian vakuutusala on hyvin pitkälle kehittynyt ja mittava: se on Euroopan suurin ja maailman neljänneksi suurin vakuutusmarkkina. Koko vakuutusalan osuus Ison-Britannian bruttokansantuotteesta on noin 129 prosenttia taseen koolla mitattuna. Vuonna 2020 toimiala työllisti suoraan yli 114 000 henkilöä.

Isossa-Britanniassa on yli 360 toimiluvallista vakuutusyhtiötä, joista noin 170 on keskittynyt vahinkovakuutustoimintaan. Yhtiöiden määrä on kuitenkin vähentynyt vuodesta 2016 lähtien. Englannin keskuspankki ylläpitää luetteloa toimiluvan saaneista vakuutusyhtiöistä. Vakuuttajien lukumäärän perusteella mitattuna vakuutusmarkkinat eivät ole kovin keskittyneet. Kymmenen suurinta vahinkovakuuttajaa vastasi vuonna 2021 noin 37 prosentista kokonaismaksutulosta.

Ison-Britannian suurimman vahinkovakuutustyypin bruttomaksutuloina mitattuna muodostavat tulipalojen ja muiden omaisuusvahinkojen varalta otetut vakuutukset. Toiseksi suurin vakuutustyyppi on vastuuvakuutus ja kolmanneksi suurin moottoriajoneuvovakuutus.

Vakuutusmaksutulo, 2021

Graafi: Vakuutusmaksutulo, Iso-Britannia

Vakuutusmaksutulo vakuutuslajeittain, 2021

Graafi: Vakuutusmaksutulo vakuutuslajeittain, Iso-Britannia

Vakuutusmaksutulo, netto

Graafi: Vakuutusmaksutulo, netto, Iso-Britannia

Maksetut korvaukset

Graafi: Maksetut korvaukset, Iso-Britannia

Maksetut korvaukset vakuutuslajeittain, 2022

Graafi: Maksetut korvaukset vakuutuslajeittain, Iso-Britannia

Markkinaosuus, 2022

Graafi: Markkinaosuudet, Iso-Britannia

Yhdistetty kulusuhde

Graafi: Yhdistetty kulusuhde, Iso-Britannia

Ensirekisteröityjen henkilöautojen määrä

Graafi: Ensirekisteröityjen henkilöautojen määrä, Iso-Britannia

Loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet

Graafi: Loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet, Iso-Britannia

Asuntojen hintaindeksi (2015=100)

Graafi: Asuntojen hintaindeksi, Iso-Britannia

Sääntely

Iso-Britannia

Vakuutusalaa on säädelty useilla laeilla, joista tärkeimpiä ovat vuoden 2000 rahoituspalveluita ja -markkinoita koskeva laki (Financial Services and Markets Act) ja vuoden 2015 vakuutuslaki (Insurance Act). Vaikka Ison-Britannian eri lainkäyttöalueiden oikeusjärjestelmissä onkin eroja, vakuutusmarkkinoita koskevat lait ovat niissä olennaisilta osiltaan samoja.

Vakuuttajia valvovat sekä Englannin keskuspankin vakavaraisuusviranomainen (Prudential Regulation Authority, PRA) että finanssivalvontaviranomainen (Financial Conduct Authority, FCA). Vakuutusten välittäjiä, jotka eivät itse kanna vakuutusriskiä, valvoo pelkästään FCA. Ison-Britannian tieliikennelaki edellyttää ajajilta tieliikennevakuutusta, joka korvaa onnettomuustilanteessa vähintään onnettomuuden muille aiheuttamat henkilövahingot ja aineelliset vahingot. Muut henkilökohtaiset yleisvakuutukset eivät ole pakollisia.

Gibraltar

Gibraltarilla toimivien vakuutusyhtiöiden valvontaviranomainen on Gibraltarin rahoituspalvelukomissio (Gibraltar Financial Services Commission), joka myös myöntää vakuutusyhtiöiden toimiluvat. Gibraltarin lupajärjestelmän mukaan tällaiset yritykset voivat toimia Isossa-Britanniassa passporting-järjestelyillä, jotka takaavat yhdenmukaisuuden Ison-Britannian vakavaraisuus- ja finanssisääntelyvaatimusten kanssa. Gibraltarin vakuutusyhtiöt noudattavat myös Euroopan unionin Solvenssi II -säännöstöä.

Iso-Britannian markkinoilla toimivien Sampo-konsernin yhtiöiden valvontaviranomaiset:

Lähteet: Finanssiala ry (Vakuutusvuosi 2021), Finanssivalvonta (FIN-FSA), Svensk Försäkring, Statistikmyndigheten (SCB), Statistisk sentralbyrå, Finans Norge, StatBank Denmark, OECD, Forsikring & Pension Denmark, Statista, OECD, Kansainvälinen valuuttarahasto (UK, Financial Sector Assessment Program)

Päivitetty