Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojaselosteessamme.

Hyväksyn

Sanasto

Sanasto sisältää kaikki keskeisimmät vahinko- ja henkivakuutusliiketoiminnoissa sekä Sampo-konsernin tilinpäätöksessä  ja riskienhallinnassa käytetyt termit.

A Sivun alkuun

Arvostuserot

Valuation differences

Sijoitusomaisuuden käypien arvojen ja kirjanpitoarvojen välinen erotus.

Asiakashyvitys

Bonuses

Laskuperustekorkoisiin henkivakuutuksiin hyvitetään laskuperustekoron lisäksi mahdollinen lisäetu kohtuusperiaatteen mukaisesti. Vakuutusyhtiön tulos määrittää mahdollisen asiakashyvityksen suuruuden.

B Sivun alkuun

Biometriset riskit

Biometric risks

Biometrisillä riskeillä tarkoitetaan riskejä siitä, että yhtiö joutuu maksamaan vakuutetuille enemmän kuolemantapaus-, työkyvyttömyys- tai sairauskulukorvauksia tai että eläkevakuutuksissa eläkkeitä maksettaisiin vakuutettujen odotettua korkeamman eliniän (pitkäikäisyysriski) vuoksi pidempään kuin vakuutusten hinnoitteluhetkellä on oletettu.

C Sivun alkuun

Compliance

Compliance

Toimintaa säätelevien lakien, viranomaismääräysten, toimialan ja omien sisäisten ohjeiden ja standardien noudattaminen. Sampo Oyj:n hallitus on 9. päivä marraskuuta 2012 vahvistanut koko konsernin kattavat compliance-periaatteet.

Compliance-riski

Compliance risk

Compliance-riskillä tarkoitetaan oikeudellisiin tai hallinnollisiin seuraamuksiin, taloudellisiin tappioihin tai maineen menettämiseen liittyviä riskejä, jotka ovat seurausta siitä, että yritys on jättänyt noudattamatta sen toimintaan sovellettavia lakeja, asetuksia tai muita hallinnollisia määräyksiä.

Compliance-riski liittyy yleensä sisäisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin ja siten sen voidaan katsoa olevan osa operatiivista riskiä.

D Sivun alkuun

Diskonttokorko

Discount rate

Henkivakuutussopimusten tulevat menot ja tulot muutetaan nykyrahaksi diskonttokoron avulla, ja näin muodostuu vakuutussopimuksista yhtiölle aiheutuva vastuu. Myös vahinkovakuutuksen eläkemuotoisten korvausten korvausvastuu diskontataan.

E Sivun alkuun

Edunsaaja

Beneficiary

Vakuutuksenottajan tai jonkin kolmannen osapuolen nimeämä vakuutuskorvauksen saaja.

Efektiivinen osinkotuotto

Effective dividend yield

Osingon suhde tilivuoden päätöskurssiin. Tarkastelemalla efektiivistä osinkotuottoa ja osakkeiden arvon kehitystä saadaan selville yhtiöön tehdyn osakesijoituksen suora rahallinen tuotto.

Laskentakaava:

Eläkevakuutus

Pension insurance

Vakuutus eläketurvaksi.

Ensivakuutus

Direct insurance

Yhtiön solmima vakuutussopimus muiden kuin jälleenvakuuttajien kanssa. Sopimus, jossa vakuutusyhtiö on välittömässä vastuussa vakuutuksenottajilleen.

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

Held to maturity investments (HTM)

Sijoitukset, jotka erääntyvät määrättynä päivänä ja jotka yhtiöllä on vakaa aikomus ja kyky pitää eräpäivään asti.

Etuusperusteinen järjestelmä

Defined benefit plan

Sopimus, jossa vakuutusmaksut määräytyvät sovitun etuuden kuten ansiotason mukaisesti. Vrt. maksuperusteinen järjestelmä

H Sivun alkuun

Hankintakulut

Acquisition costs

Hankintakuluihin sisältyvät vakuutus- ja sijoitussopimusten hankinnan kulut, kuten ensivakuutuksen palkkiot, tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja muut vakuutuksen hankintaan liittyvät kulut.

Henkivakuutus

Life insurance

Vakuutus, joka yleensä koostuu kahdesta osasta 1) säästöä kerryttävä osa (elämänvaraturva) ja 2) riskihenkivakuutusosa (kuolemanvaraturva). Näiden lisäksi vakuutukseen voi sisältyä myös muita lisäturvia esim. pysyvän työkyvyttömyyden turva, väliaikaisen työkyvyttömyyden turva ja turva sairauskuluihin.

Henkivakuutusriskit

Life insurance underwriting risks

Henkivakuutusriskejä ovat biometriset riskit, käyttäytymisriskit ja kustannusriskit.

Hinta/voittosuhde (P/E-luku)

Price/Earnings ratio (P/E)

Yhtiön osakekurssin suuruus suhteessa yhtiön tulokseen. Korkea P/E-luku viestii yleensä markkinoiden kasvuodotuksista.

Laskentakaava:

I Sivun alkuun

Inflaatioriski

Inflation risk

Inflaatioriskillä tarkoitetaan vakuutussopimuksien tai rahoitusvarojen ennustettuihin tuleviin kassavirtoihin kohdistuvia odottamattomia muutoksia, jotka muuttavat yhtiön rahoitusvarojen ja –velkojen arvoa kuten myös vakuutusvelkojen taloudellista arvoa. Viimekädessä yhtiön tulos ja pääoma heilahtelevat.

J Sivun alkuun

Jatkuvamaksuinen

Regular premium

Jatkuvamaksuisessa vakuutuksessa maksetaan useita säännöllisiä vakuutusmaksuja.

Juridinen riski

Legal risk

Oikeudellisiin seuraamuksiin liittyvät riskit, jotka aiheutuvat siitä, että yritys on jättänyt noudattamatta sen toimintaan sovellettavia lakeja, asetuksia tai muita hallinnollisia määräyksiä. Juridiset riskit katsotaan osaksi ns. operatiivisia riskejä.

Jälleenvakuuttajan osuus

Reinsurers' share

Ensivakuuttaja on ostanut jälleenvakuutussuojan jälleenvakuuttajalta. Jälleenvakuuttaja on vastuussa ensivakuuttajan maksetuista korvauksista ja korvausvastuusta jälleenvakuutusta vastaavalta osalta.

Jälleenvakuutus

Reinsurance

Vakuutusyhtiö ei pidä kaikkia vakuutusriskejä itsellään, vaan ostaa osalle riskeistä vakuutusturvan toiselta vakuutusyhtiöltä.

K Sivun alkuun

Kapitalisaatiosopimus

Capital redemption policy

Henkivakuutustoiminnassa yleinen vakuutussopimus, jossa ei ole vakuutettavaa riskiä, vaan vakuutus koostuu pelkästään vakuutussäästöistä.

Katastrofiriski

Catastrophe risk

Katastrofiriski voidaan nähdä vakuutusmaksuriskin ääritapauksena. Sillä tarkoitetaan riskiä vakavista, mutta harvoin sattuvista tapahtumista, kuten luonnonkatastrofeista.

Tällaiset tapahtumat voivat johtaa merkittävään poikkeamaan korvausvaatimusten määrässä ennakoituun verrattuna. 

Kauden laaja tulos

Total comprehensive income

Kauden tulos verojen jälkeen lisättynä muilla laajan tuloksen erillä, joita ovat muutokset muuntoeroissa,  myytävissä olevissa rahoitusvaroissa sekä kassavirtasuojauksissa, osuus osakkuusyhtiön laajan tuloksen eristä sekä muutokset etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattisissa voitoissa ja tappioissa.

Kertamaksuinen

Single premium

Vakuutus, jonka maksu suoritetaan yhdessä erässä.

Kertymäarvo

Embedded value

Henkivakuutusyhtiön arvo, jossa huomioidaan vakuutusten tuottama ylijäämä vakuutusten koko elinkaaren ajalta (vakuutuskannan arvo) ja yhtiön oma varallisuus (NAV).

Keskittymäriskit

Concentration risks

Keskittymäriski syntyy yleisesti ottaen silloin, jos yrityksen riskipositioita ei ole riittävästi hajautettu, jolloin esimerkiksi yksittäinen vakuutus- tai markkinatapahtuma voisi vaarantaa yhtiön vakavaraisuuden tai taloudellisen aseman.

Suoria keskittymiä voi syntyä yksittäisten toimintojen sisällä tai yhtä eri toiminnoissa, kun yksittäinen vastapuoli tai toimiala vaikuttaa laaja-alaisesti yhtiön kannattavuuteen sekä vakuutus- että sijoitustoiminnan kautta. Keskittymäriski voi toteutua myös silloin, kun kannattavuus ja pääomitus reagoivat samalla tavalla yleiseen taloudelliseen kehitykseen tai rakenteellisiin muutoksiin eri liiketoiminta-alueiden institutionaalisessa ympäristössä. Tässä tapauksessa keskittymäriski voidaan nähdä osana strategista riskiä.

Kohtuusperiaate

Principle of fairness

Henkivakuutusyhtiö jakaa kohtuusperiaatetulkintansa mukaisen määrän vakuutusten mahdollisesti tuottamasta ylijäämästä vakuutuksenottajille, jos tästä on sovittu vakuutuksenottajan kanssa ja jos yhtiön vakavaraisuus ei täten vaarannu.

Ylijäämän jaossa huomioidaan ylijäämän synty erityyppisissä vakuutuslajeissa ja eri laskuperustekorkokannoissa.

Kokonaispääoman tuotto (RoA)

Return on assets (RoA)

Kokonaispääoman tuotto (RoA), kertoo paljonko yhtiö tuottaa korkoa omistajien siihen sijoittamalle kokonaispääomalle, johon lasketaan sekä yhtiön oma pääoma että velat. Voi vaihdella huomattavasti toimialan ja sidoksissa olevien varojen määrän mukaan. Näin ollen eri toimialoja edustavien yhtiöiden kokonaispääomien tuoton vertailu ei ole välttämättä ole tarkoituksenmukaista.

Laskentakaava:

Konsernin vakavaraisuussuhde

Group solvency ratio

Omien varojen vaatimusten kokonaismäärä suhteessa ryhmittymän omiin varoihin. Suhdeluku kertoo, kuinka vahva suhteellinen vakavaraisuus konsernilla on.

Laskentakaava:

Korkoriski

Interest rate risk

Korkoriskillä tarkoitetaan rahoitusvarojen ja -velkojen markkina-arvojen sekä vakuutusvelkojen markkinaperusteisessa arvossa tapahtuvien muutosten aiheuttamia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen tulokseen tai pääomiin, kun korot muuttuvat. Lisätiedot: markkinariskit

Korvauskulut

Claims incurred

Maksettujen korvausten ja korvausvastuun muutoksen summa. Sisältää korvauskulut tilikauden aikana tapahtuneista vakuutustapahtumista riippumatta siitä, onko ne maksettu saman tilikauden aikana vai ei.

Korvauskäsittely

Claims handling

Vahinkotapahtumasta käynnistyvä tapahtumasarja, johon sisältyy mm. vahinkotapahtumien tutkinta, vahinkotapahtumaan liittyvien asiakirjojen käsittely ja korvauspäätös.

Korvausvastuu

Provision for claims outstanding

Korvausvastuu vastaa sattuneiden vakuutustapahtumien johdosta suoritettavia, vielä maksamatta olevia korvauksia, korvaustoiminnasta aiheutuvia kuluja ja varauksia.

Korvausvastuuriski

Reserve risk

Korvausvastuuriski liittyy jo sattuneista vahinkotapahtumista tehtyihin korvausvaatimuksiin. Korvausvastuuriski on riski siitä, että korvausvaatimukset ovat kooltaan ennakoitua suurempia, että korvausvaatimukset poikkeavat ajallisesti ennakoidusta tai että korvausvaatimuksia tehdään ennakoitua useammin.

Tämän seurauksena vastuuvelan katteena olevat varat eivät riitä kattamaan toteutuneita vakuutustapahtumia ja tulevaisuuden vastuuvelka kasvaa aiheuttaen tappioita. 

Kuolevuusriski

Mortality risk

Riski siitä, että yhtiön olisi maksettava enemmän kuolemantapauskorvauksia kuin vakuutusten hinnoitteluhetkellä on oletettu.

Kuormitustulo

Load income

Henkivakuutuksista peritään kuluja eli kuormituksia, joilla tulee kattaa vakuutusyhtiön liikekulut. Kuormitusten yhteismäärä on kuormitustulo.

Kustannusliikkeen tulos

Expense result

Henkivakuutuksista perityt kulut eli kuormitukset vähennettynä yhtiön liikekuluilla.

Kustannusriski

Expense risk

Kustannusriski aiheutuu siitä, että vakuutusten hoitoon liittyvien kulujen suuruus ja/tai ajoitus eroavat siitä, mitä on ennakoitu vakuutusta hinnoiteltaessa. Tämän seurauksena vakuutuksesta alun perin perityt maksut eivät välttämättä riitä kattamaan toteutuneita liikekuluja.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat

Financial assets designated as at fair value through profit or loss

Rahoitusvarat, jotka luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi tai jotka henkivakuutusyhtiö luokittelee alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi.

Käyvän arvon rahasto

Fair value reserve

Omaan pääomaan sisältyvä myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostusero ja arvonmuutos verovaikutus huomioon ottaen.

Käyvän arvon rahaston muutos

Change in fair value reserve

Käyvän arvon rahaston muutos sisältää mahdollisen osuuden rahavirtasuojauksista sekä realisoitumattomat voitot tai tappiot eli käyvän arvon muutokset sijoituksista, jotka on luokiteltu myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi.

Arvonmuutokset kirjataan tulokseen, kun sijoitukset realisoidaan eli kun ne myydään tai ne erääntyvät. Käyvän arvon rahaston muutos on tärkeä mittari analysoitaessa tulosta varsinkin henkivakuutustoiminnassa.

L Sivun alkuun

Laskuperustekorko

Guaranteed interest

Henkivakuutusyhtiön asiakkaalle luvattu kiinteä korko, joka maksetaan korkotuottoisiin vakuutuksiin.

Laskuperustekorollinen sopimus

With profit policy

Henkivakuutussopimus, jossa vakuutussäästölle hyvitetään laskuperustekorko ja mahdollinen asiakashyvitys.

Laskuperustekorollinen vastuuvelka

With profit technical provisions

Henkivakuutusyhtiön myöntämistä laskuperustekorollisista vakuutuksista (perinteiset henkivakuutukset) yhtiölle itselleen aiheutuvan vastuun määrä.

Liikekulusuhde (vahinkovakuutus)

Expense ratio (P&C insurance)

Vahinkovakuutuksen liikekulut suhteessa vakuutusmaksutuottoihin prosentteina.

Laskentakaava:

Liikekulut

Operating expenses

Liikekuluihin sisältyvät vakuutusten hankinnan ja hoidon sekä hallinnon kulut vähennettynä menevän jälleenvakuutuksen palkkioilla.

Liikekustannussuhde (henkivakuutus)

Expense ratio (life insurance)

Henkivakuutusyhtiön liikekulut jaettuna vakuutuksista perityillä kuormitustulolla. Liikekustannussuhde mittaa henkivakuutusliiketoiminnan tehokkuutta.

 Laskentakaava:

Liikkeeseenlaskijariski

Issuer risk

Liikkeeseenlaskijariskin toteutuessa lopullisen tappion määrä riippuu sekä tehdystä sijoituksesta maksukyvyttömyyshetkellä että tappion määrää pienentävästä, liikkeeseenlaskijan konkurssipesältä mahdollisesti saatavasta palautusosuudesta.

Useimmissa tilanteissa liikkeeseenlaskijariski on jo täysin hinnoiteltu alempana markkina-arvona jo ennen maksukyvyttömyyshetkeä. Pohjimmiltaan liikkeeseenlaskijakohtainen luottomarginaali (credit spread) onkin liikkeeseenlaskijariskin markkinahinta vaihdantakelpoisille arvopapereille. Muiden tulosriskien tapaan tätä ns. spread-riskiä voidaan aktiivisesti hallinnoida, jonka vuoksi liikkeeseenlaskijariski luokitellaan Sampo-konsernissa osaksi sijoitussalkun markkinariskejä. Lisätiedot: luottoriski, markkinariski

Likviditeettiriski

Liquidity risk

Likviditeettiriski on riski siitä, että konserniyhtiöt eivät pysty harjoittamaan strategiansa mukaista normaalia liiketoimintaa tai äärimmäisissä tapauksissa eivät pysty suoriutumaan erääntyvistä maksuvelvoitteistaan määräajassa sen vuoksi, että niillä ei ole riittävästi likvidejä varoja ja/tai näiden hankkimiseksi tarvittaville markkinoille ei ole pääsyä.

Likviditeettiriski käsittää sijoitusten mahdollisen epälikvidiyden sekä riskin siitä, että asiakkaat jättävät ennakoidusta poiketen vakuutussopimuksensa uusimatta. Myös jälleenrahoituksen ja rahoitusjohdannaissopimusten saatavuus sekä niiden hinta vaikuttavat yritysten kykyyn harjoittaa normaalia liiketoimintaa.

Luottoriski

Credit risk

Luottoriskit viittaavat yleisesti ottaen yhtiön taloudellisen tilanteen heikkenemiseen johtuen liikkeeseenlaskijoiden (velka- ja osakeinstrumentit) ja/tai muiden sopimusvastapuolien (johdannaistuotteet ja jälleenvakuutussopimukset) kasvaneesta maksukyvyttömyysriskistä tai jo toteutuneesta maksukyvyttömyydestä. Lisätiedot: markkinariskit

Lyhytaikainen kannustinohjelma

Short-term incentive program

Lyhytaikaiset kannustinohjelmat perustuvat Sampo-konsernissa jokaisen edunsaajan kontribuutioon yhtiön tuloksen osalta. Suorituskriteerit ja kontribuution arviointi perustuvat yksilöllisen suorituksen analysointiin ja kyseisen liiketoimintayksikön menestykseen. Lisätiedot: Sampo-konsernin lyhytaikaisten kannustinohjelmien ehdot

M Sivun alkuun

Maineriski

Reputational risk

Maineriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että aiheellinen tai aiheeton yhtiön liiketoimiin tai suhteisiin liittyvä negatiivinen julkisuus heikentää luottamusta yhtiötä kohtaan.

Maineriski on usein seurausta toteutuneesta operatiivisesta riskistä tai compliance-riskistä ja sen seurauksena on maineen heikentyminen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien näkökulmasta.

Maksetut korvaukset

Claims paid

Edunsaajalle, vakuutuksenottajalle tai nimeämättömälle kolmannelle osapuolelle vakutuustapahtuman seurauksena maksettujen korvausten määrä.

Maksuperusteinen eläkejärjestelmä

Defined contribution plan

Vakuutus, jossa etuudet määräytyvät vakuutusmaksujen perusteella (henkivakuutusterminologiaa). Vrt. etuusperäinen järjestelmä

Maksutulo (henkivakuutus)

Premium income

Vakuutuksenottajien maksamat vakuutusmaksut.

Markkinariskit

Market risks

Markkinariskillä tarkoitetaan rahoitusvarojen ja -velkojen markkina-arvojen sekä vakuutusvelkojen markkinaperusteisessa arvossa tapahtuvien muutosten aiheuttamia vaikutuksia yhtiön tulokseen tai pääomiin.

Markkina-arvojen ja vakuutusvelkojen markkinaperusteisen arvon muutokset johtuvat niiden taustalla olevien tekijöiden, kuten korkojen, inflaation, valuuttakurssien, luottoriskispreadien ja osakekurssien muutoksista. Lisäksi markkinariskit sisältävät riskin markkinoiden likviditeetin heikkenemisestä, joka heijastuu osto- ja myyntinoteerausten eron (spreadin) levenemisenä, sekä riskin siitä, että varoihin kuuluvien rahoitusinstrumenttien takaisinmaksuaikatauluissa tapahtuu odottamattomia muutoksia. Molemmissa tapauksissa sijoitussalkun instrumenttien markkina-arvo voi muuttua.

Menevä jälleenvakuutus

Ceded reinsurance

Jälleenvakuuttajalle siirretty osuus vakuutusliikkeestä.

Minimipääomavaade / vähimmäispääomavaatimus (MCR)

Minimum capital requirement (MCR)

Solvenssi II -sääntelykehikon mukainen vakavaraisuuspääoman ehdoton alaraja, jonka alittaminen johtaa viranomaistoimenpiteisiin.

Muokattu vakavaraisuuspääoma

Adjusted solvency capital

Muokatun vakavaraisuuspääoman pohjana on ryhmittymän omien varojen kokonaismäärä. Näiden lisäksi muokattuun vakavaraisuuspääomaan lasketaan mukaan muita vahinkojen kattamiseen käytettävissä olevia eriä kuten tasoitusmäärä sekä vastuuvelan diskonttausvaikutus.

Muuttuva palkitseminen

Variable compensation

Muuttuva palkitseminen voidaan jakaa Sampo-konsernissa palkitsemisperusteen mukaan kahteen pääryhmään, jotka ovat yhtiön tulokseen liittyvään kontribuutioon perustuvat muuttuvat palkkiot ja työntekijöiden konserniin sitouttamiseen liittyvät muuttuvat palkkiot. 

Myytävissä olevat varat

Available for sale assets

Rahoitusvarat, jotka on luokiteltu myytävissä oleviksi tai joita ei ole luokiteltu lainoiksi ja muiksi saataviksi, eräpäivään asti pidettäviksi eikä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi.

O Sivun alkuun

Oman pääoman tuotto (RoE)

Return on equity (RoE)

Oman pääoman tuottosuhde kertoo, kuinka paljon tuottoa yhtiö kykenee tuottamaan omistajien siihen sijoittamille varoille (yksinkertaistettu laskentakaava: tulos verojen jälkeen/keskimääräinen oma pääoma vuoden aikana). Mitä enemmän velkoja yhtiöllä on suhteessa omaan pääomaan, sitä herkempi RoE on tuottotason muutoksille. Oman pääoman tuottoprosentin avulla voidaan vertailla saman toimialan yritysten kannattavuutta.

Laskentakaava (konsernitasolla):

Omapidätys

Retention

Osa ensivakuuttajan vastuulla olevasta riskistä siirretään jälleenvakuuttajalle ja osa, ns. omapidätys, jää ensivakuuttajan itsensä vastattavaksi.

Omavaraisuusaste

Equity/assets ratio

Omavaraisuusaste kertoo, miten suuri yhtiön omien varojen osuus on sen kaikista varoista.

Laskentakaava:

Omavastuu

Deductible

Se osa vakuutustapahtuman kustannuksesta, jota vakuutusyhtiö ei korvaa, vaan joka jää vakuutuksenottajan itsensä vastattavaksi.

Omien varojen vaatimukset

Minimum requirements for own funds

Kaikkien ryhmän yhtiöiden vakavaraisuuspääomien minimivaatimusten summa. Kunkin yhtiön omien varojen pääomavaatimus lasketaan omalla tavallaan toimialan sääntöjen mukaisesti.

Operatiiviset riskit

Operational risks

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan tappion riskiä, joka aiheutuu riittämättömistä tai virheellisistä prosesseista, ihmisten tekemistä virheistä tai tai ulkoisista tapahtumista. Määritelmä sisältää myös juridiset riskit, mutta ei strategisista päätöksistä johtuvia riskejä.

Operatiivisten riskien mahdollisia syitä ovat sisäiset rikkomukset; ulkoiset rikkomukset; puutteellinen henkilöstöjohtaminen; puutteet asiakkaita, tuotteita tai liiketoimintoja koskevissa toimintaperiaatteissa; fyysisen omaisuuden vahingot; toimintojen keskeytyminen ja järjestelmähäiriöt sekä virheet toimintaprosesseissa.

Osakekannan markkina-arvo

Market capitalisation

Osakekannan markkina-arvo lasketaan kertomalla yhtiön osakkeiden määrä tilivuoden lopussa yhtiön osakkeen päätöskurssilla. Osakekannan markkina-arvolla tarkoitetaan kaikkien yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden arvoa eli koko yhtiön arvoa.

Laskentakaava:

Osakekohtainen oma pääoma

Equity per share

Osakekohtainen oma pääoma kertoo kuhunkin osakkeeseen kohdistuvan pääoman määrän.

 Laskentakaava:

Osakekohtainen substanssi

Net asset value per share (NAV/share)

Osakekohtaista substanssia laskettaessa yhtiön kaikki sijoitukset arvostetaan markkinahintaan. Jos osakekohtainen substanssi on suurempi kuin osakkeen hinta, se tarkoittaa, että markkinat eivät usko yhtiön kykyyn tuottaa sijoituksilleen voittoa. Jos osakekohtainen substanssi on osakkeen hintaa alhaisempi, markkinat uskovat yhtiön kykyyn tuottaa jatkossa tuottoa sijoituksilleen ja tämä näkyy myös osakkeen hinnassa.

Laskentakaava:

Osakekohtainen tulos (EPS)

Earnings per share (EPS)

Tunnusluku, joka kertoo miten suuri osa yhtiön voitosta kohdistuu kuhunkin yhtiön liikkeeseen lasketuista kantaosakkeista. Osakekohtainen tulos mittaa siten yhtiön kannattavuutta. Erityisen hyödyllistä on vertailla yhtiön osakekohtaisia tuloslukuja ja niiden kehitystä useampana peräkkäisenä vuonna. Jos osakkeiden kokonaismäärä muuttuu tilivuosittain (esimerkiksi osakkeiden splittauksen vuoksi), muutos on otettava huomioon osakekohtaisia tuloslukuja verrattaessa.

Laskentakaava:

  

Osakekohtainen tulos mukaan lukien käyvän arvon rahaston muutos

EPS including change in the fair value reserve

Osakekohtaisen tuloksen suuruus, jos yhtiön myytävissä olevien sijoitusten markkina-arvon muutokset kirjattaisiin tuloslaskelmaan.

Laskentakaava:

Osakeriski

Equity risk

Osakeriskillä tarkoitetaan rahoitusvarojen ja -velkojen markkina-arvojen sekä vakuutusvelkojen markkinaperusteissa arvossa tapahtuvien muutosten aiheuttamia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen tulokseen tai pääomiin, kun osakkeiden arvot muuttuvat. Lisätiedot: markkinariskit

Osakkuusyhtiö

Associated company

Yhtiö voi kirjata osin omistamansa yhtiön osakkuusyhtiöksi, mikäli sillä on määräysvalta tähän yhtiöön. Määräysvalta voi syntyä esimerkiksi merkittävän osakeomistuksen ansiosta.

Osinko/tulos

Dividend per earnings

Tunnusluku, joka kertoo miten suuri osa yhtiön tuloksesta jaetaan sen omistajille osinkona.

Laskentakaava:

Osittain sisäinen malli (SCR)

Partial internal model (SCR)

Pääomavaade, joka on laskettu yhdistelemällä sisäisellä mallilla laskettujen riskien ja standardikaavalla laskettujen riskien mukaiset vaateet yhteen.

P Sivun alkuun

Pitkäaikainen kannustinjärjestelmä

Long-term incentive scheme

Pitkäaikaisia kannustinjärjestelmiä voidaan käyttää johtajien ja avainhenkilöiden sitouttamiseksi konserniin pidemmäksi ajaksi. Lisätiedot: Sampo-konsernin pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot

Pitkäikäisyysriski

Longevity risk

Riski siitä, että eläkevakuutuksissa eläkkeitä maksettaisiin vakuutettujen odotettua korkeamman eliniän vuoksi pidempään kuin vakuutusten hinnoitteluhetkellä on oletettu.

R Sivun alkuun

Raukeamisriski

Lapse risk

Raukeamisriski liittyy vakuutuksenottajien oikeuteen lopettaa vakuutusmaksujen maksaminen ennenaikaisesti. Lisätiedot: vakuutuksenottajien käyttäytymisriski

Riskihenkivakuutus

Risk life policy

Vakuutus vakuutetun kuoleman varalta.

Riskiliikkeen tulos

Risk result

Henkivakuutusyhtiön perimä riskimaksutulo vähennettynä edunsaajille maksetuilla/maksettavilla riskikorvauksilla.

Riskisopeutetun pääoman tuotto

Return on capital at risk

Riskisopeutetun pääoman tuotto = Keskimääräinen kauden voitto liiketoiminnoille/Sampo-konsernin keskimääräinen taloudellinen pääoma

Riskisuhde

Risk ratio

Vahinkovakuutuksen korvauskulut pois lukien korvausten hoitokulut suhteessa vakuutusmaksutuottoihin (prosenttia). Riskisuhde osoittaa, miten hyvin yhtiö on onnistunut vakuutusriskin hinnoittelussa. Mitä alempi yhtiön riskisuhde on, sitä parempi.

 Laskentakaava:

  

Riskivakuutus

Risk policy

Vakuutus, joka antaa turvan vakuutetulle eri riskejä vastaan (esim. kuolintapaus, pysyvä työkyvyttömyys, sairastuminen, tapaturma jne.).

Run-off-tulos

Run-off result

Vahinkovakuutusyhtiön voitto tai tappio, joka syntyy kun aikaisempina vuosina sattuneet vahingot on joko korvattu lopullisesti tai arvioitu uudelleen.

Ryhmittymän vakavaraisuus

Group solvency

Ryhmittymän vakavaraisuus kertoo, kuinka paljon vakavaraisuuspääomaa on yli omien varojen minimivaatimuksen.

Laskentakaava:

Ryhmäeläkevakuutus

Group pension policy

Eläkevakuutus, jossa vakuutuksenottajana on yritys ja vakuutettuina on nimetty ryhmä yrityksen työntekijöitä.

S Sivun alkuun

Sedentti

Cedent

Ensivakuutusyhtiö, joka siirtää jälleenvakuutuksella osan ensivakuutusriskeistään jälleenvakuutusyhtiöön.

Siirtovastuun täydennys

Provision for unexpired risks

Vakuutusmaksuvastuun täydennyserä, jolla esim. vahinkovakuutustoiminnassa katetaan vakuutuskauden aikana odotettavissa olevia korvaus- ja liikekuluja tilinpäätöspäivänä voimassa olevista vakuutussopimuksista.

Siirtymäsäännös

Transitional measure

Sammon konserniyhtiöissä siirtymäsäännös viittaa joko vastuuvelkaan tai osakeriskiin liittyviin siirtymäsäännöksiin Solvenssi II:ssa. Vastuuvelkaan liittyvä siirtymäsäännös (voimassa 2032 asti) viittaa Solvenssi II -korkokäyrää käyttämällä lasketun vastuuvelan ja sen kirjanpitoarvon väliseen erotukseen. Osakeriskin laskennassa taas voidaan vuoteen 2023 asti käyttää alempaa riskipainoa siirtymäsäännöksen nojalla. Tällä hetkellä molemmat siirtymäsäännökset ovat käytössä Mandatum Lifessa.

Sijoitusomaisuus

Investment assets

Yhtiön sijoitettava varallisuus. Yhtiö sijoittaa vastuuvelan katteena olevat varat ja oman pääomansa esimerkiksi osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja kiinteistöihin.

Sijoitussidonnainen vakuutus

Unit-linked insurance policy

Vakuutussäästön kehitys on sidottu jonkin ulkoisen instrumentin, yleensä sijoitusrahaston, arvoon. Vakuutuksenottaja kantaa riskin näiden instrumenttien arvonmuutoksista.

Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka

Unit-linked reserves of total technical reserves

Sijoitussidonnaisista vakuutuksista henkivakuutusyhtiölle aiheutuvan vastuun määrä.

Sijoitussopimus

Investment contract

IFRS-luokittelu henkivakuutussopimuksesta, joka ei sisällä vakuutusriskiä (esim. kapitalisaatiosopimus).

Sijoitusten kokonaistuotto

Total investment return

Sijoitusten suoran tuoton sekä realisoitujen ja realisoitumattomien arvonmuutosten summa prosentteina sijoitusten käyvästä arvosta.

Aktiivisen kaupankäynnin kohteena olevien sijoitusten tuotto on laskettu päiväpainotetulla laskentamenetelmällä. Kiinteistö- ja muut sijoitukset on laskettu kuukausipainotetulla laskentamenetelmällä. Tuotto on laskettu samojen periaatteiden mukaisesti, joilla If sisäisesti arvioi sijoitustoimintaansa.

Sijoitusten suora tuotto

Direct investment return

Korkotuotot, osakesijoituksista saadut osingot ja vastaavat tuotot sekä kiinteistösijoitusten juokseva nettotuotto.

Sijoitustoiminnan nettotuotot

Net income from investments

Sijoitusomaisuuden tuotto vähennettynä sijoituksista aiheutuneilla kuluilla.

Sijoitustoiminnan tulos

Investment result

Sijoitustoiminnan nettotuotot vähennettynä vakuutuksiin maksetuilla laskuperustekoroilla ja mahdollisilla asiakashyvityksillä.

Sisäinen malli

Internal model

Malli, jolla yhtiö lähtökohtaisesti itse arvioi pääomatarvettaan.

Solvenssi II

Solvency II

Solvenssi II -sääntely koskettaa Ifiä, Mandatumia sekä Sampo-konsernin. Solvenssi II -direktiivin tarkoitus on harmonisoida vakuutusyhtiöiden sääntelyä EU:ssa ja ennen kaikkea se vaikuttaa vakuutusyhtiöiltä vaadittaviin pääoman määriin. Sampo-konsernin yhtiöissä vaikutukset kohdistuvat erityisesti vakavaraisuuteen ja raportointiin.

Spread-riski

Spread risk

Spread-riskillä tarkoitetaan rahoitusvarojen ja -velkojen markkina-arvojen sekä vakuutusvelkojen markkinaperusteisessa arvossa tapahtuvien muutosten aiheuttamia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen tulokseen tai pääomiin, kun luottoriskispread muuttuu. Lisätiedot: markkinariskit

Standardikaava

Standard formula

Viranomaisten standardikaava pääomavaateen laskemiseksi.

T Sivun alkuun

Takaisinosto

Surrender

Asiakas irtisanoo ennen eräpäivää vakuutuksen, jossa on vakuutussäästöä ja yhtiö maksaa asiakkaalle vakuutuksen takaisinostoarvon

Takaisinostoarvo

Surrender value

Vakuutukselle laskettava arvo, joka saadaan vähentämällä vakuutussäästöistä sakko vakuutussopimuksen irtisanomisesta ennen eräpäivää.

Takaisinostoriski

Surrender risk

Takaisinostoriski liittyy vakuutuksenottajien mahdollisuuteen lopettaa vakuutussopimus ennenaikaisesti. Lisätiedot: vakuutuksenottajien käyttäytymisriski

Taloudellinen pääoma

Economic capital (EC)

Sampo-konsernin arvioima pääoman tarve mitattavien riskien osalta.

Taseriskit

ALM risks

Yhtiö altistuu ALM-riskeille eli taseriskeille, mikäli markkinamuuttujissa (kuten korot, inflaatio ja valuuttakurssit) tapahtuvat muutokset vaikuttavat sijoitusten ja johdannaisten arvoon erisuuruisesti kuin mitä ne vaikuttavat vakuutusvelkojen markkinaehtoiseen arvoon.

On ensiarvoisen tärkeää muistaa, että vastuuvelan kassavirrat ovat mallinnettuja estimaatteja ja tästä johtuen sekä niiden suuruuteen että ajoittumiseen liittyy epävarmuutta. Tämä epävarmuus on keskeinen komponentti ALM-riskiä määriteltäessä.

Tasoitusmäärä

Equalization provision

Puskuri riskiliikkeen tuloksen heilahteluja vastaan.

Toimintakulusuhde

Cost ratio

Vahinkovakuutusyhtiön liikekulujen ja korvausten hoitokulujen suhde vakuutusmaksutuottoihin prosentteina.

Laskentakaava:

Toimintakulut

Operating expenses in insurance operations

Vahinkovakuutusyhtiön liikekulujen ja vakuutuskorvausten hoitokulujen summa.

Toimintapääoma

Solvency margin

Viranomaissäännösten mukaan laskettu luku, joka kuvaa henkivakuutusyhtiöiden varojen ja vastuiden erotusta. Vrt. toimintapääoma-aste

Toimintapääoma-aste

Solvency margin ratio

Yhtiön toimintapääoman ja viranomaisten vaatiman toimintapääoman vähimmäismäärän suhde.

Toimintapääoman vähimmäismäärä

Minimum solvency margin

Viranomaissäännösten mukaan laskettu vähimmäismäärä, jonka yhtiön toimintapääoman tulee ylittää (henkivakuutustoiminnan keskeisiä termejä).

Toimitusriski

Settlement Risk

Riski siitä, että vastapuoli ei toimita arvopaperia tai sitä vastaavaa käteissummaa sopimuksen mukaisesti kun taas sopimuksen toinen vastapuoli on jo peruuttamattomasti toimittanut arvopaperia vastaavan käteisumman tai arvopaperin sopimuksen mukaisesti.

Tuleva jälleenvakuutus

Assumed reinsurance

Yhtiön vastaanottama jälleenvakuutusliike toiselta vakuutusyhtiöltä.

Tulos käyvin arvoin

Profit at market values

Tulos ennen veroja lisättynä sijoitusten markkina-arvojen muutoksella ennen laskennallista verovelkaa.

Työkyvyttömyysriski

Morbidity risk

Riski siitä, että yhtiön olisi maksettava enemmän työkyvyttömyyskorvauksia kuin vakuutusten hinnoitteluhetkellä on oletettu.

U Sivun alkuun

Underwriting

Underwriting

Vahinkovakuutussopimuksen tekemisen yhteydessä suoritettava riskin arviointi ja hinnoittelu. Tilinpäätöksen yhteydessä termiä käytetään myös laajemmassa merkityksessä, eli kuvaamaan vakuutusyhtiön sitä toimintaa, joka ei ole sijoitustoimintaa.

V Sivun alkuun

Vahinkosuhde

Loss ratio (Claims ratio)

Vahinkovakuutusyhtiön korvauskulujen (sis. korvausten hoitokulut) suhde vakuutusmaksutuottoihin prosentteina.

Laskentakaava:

Vahinkotiheys

Claims frequency

Tietyn ajanjakson kuluessa havaittu, tiettyyn vahinkovakuutuskannan osaan sisältyvien vahinkojen ja vakuutusten kappalemäärien välinen suhde. Ei sisällä suurvahinkoja.

Vahinkovakuutus

Property and casualty insurance

Yhteisnimitys esine-, vastuu- ja jälleenvakuutuksille. Esinevakuutuksia ovat sellaiset vakuutukset, joilla suojataan yhden tai useamman kohteen (esimerkiksi koti-irtaimiston, auton, veneen, hevosen, tehdasrakennuksen tai tavaravaraston) taloudellinen arvo.

Muu vahinkovakuutus käsittää ennen kaikkea etuusvakuutukset (esimerkiksi keskeytys- ja vastuuvakuutukset), jolloin kyse ei ole yhden tai useamman kohteen taloudellisen arvon suojaamisesta, vaan puhtaasti taloudellisen edun suojaamisesta.

Vahinkovakuutusriskit

P&C insurance underwriting risks

Vahinkovakuutusriskit jaetaan usein vakuutusmaksuriskiin ja korvausvastuuriskiin, jotta erotetaan voimassa oleviin ja päättyneisiin sopimuksiin liittyvät riskit.

Vakavaraisuusaste

Solvency ratio

Vakuutusyhtiön vakavaraisuuspääoma suhteutettuna vastuuvelkaan, josta on poistettu tasoitusvastuu.

Vakavaraisuuspääoma

Solvency capital

Vakavaraisuuspääomalla tarkoitetaan toimintapääoman ja tasoitusmäärän yhteenlaskettua summaa. Vakavaraisuuspääoma voidaan ilmoittaa osuutena vastuuvelasta (vakuutussopimuksiin liittyvä velka eli odotettavissa oleviin korvauksiin tehty varaus).

Laskentakaava: Vakavaraisuuspääoma (IFRS)

Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta (henkivakuutus)

Solvency ratio of technical provision (life insurance)

Vakavaraisuuspääoma suhteessa velkoihin vakuutus- ja sijoitussopimuksista vähennettynä jälleenvakuuttajien osuudella vakuutusveloista ja 75 prosentilla sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten veloista (henkivakuutus).

Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta (vahinkovakuutus)

Solvency capital of technical provision (P&C insurance)

Vakavaraisuuspääoma suhteessa velkoihin vakuutus- ja sijoitussopimuksista - jälleenvakuuttajien osuus vakuutusveloista (vahinkovakuutus).

Laskentakaava:

Vakavaraisuuspääomavaade

Solvency capital requirement (SCR)

Vaadittava pääoman määrä, joka vakuutusyhtiöllä on oltava Solvenssi II:n pilari 1:ssä (kvantitatiiviset vaatimukset) määriteltyjä riskejä vastaan. Laskenta perustuu 99,5 % luottamusväliin yhden vuoden horisontilla.

Vakuutettu

Insured

Henkilö tai yhtiö, jolla on vakuutus vakuutussopimuksessa määritellyn tapahtuman varalta.

Vakuutuksenottaja

Policyholder

Vakuutussopimuksen ostaja.

Vakuutuksenottajien käyttäytymisriski

Policyholder behavior risk

Vakuutuksenottajien käyttäytymisriski on epävarmuutta vakuutuksenottajien tulevaisuudessa suorittamien vakuutusmaksujen suuruudesta ja vakuutuksenottajien halusta lopettaa sopimus.

Riski on siis vakuutuksenottajien käyttäytymisestä johtuvaa epävarmuutta maksettavien vakuutuskorvausten suuruudesta ja ajoituksesta.

Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos

Change in liabilities for insurance and investment contracts

Vakuutuskanta on luokiteltu vakuutus- ja sijoitussopimuksiin sen mukaan, sisältyykö niihin merkittävää vakuutusriskiä. Henkivakuutustoiminnassa vain kapitalisaatiosopimukset on määritelty sijoitussopimuksiksi. Muussa tapauksessa velat ovat vakuutusvelkoja.

Tilinpäätöspäivänä määritetään ko. hetken mukainen vakuutustekninen vastuuvelka. Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos tiettynä tilinpäätöspäivänä on  tilinpäätöspäivän vastuun ja edellisen tilinpäätöksen mukaisen vastuun erotus.

Vakuutusliikkeen tuotto

Insurance margin (IM)

Vakuutusteknisen tuloksen suhde vakuutusmaksutuottoihin prosentteina, kun tunnusluvusta on ensin vähennetty muut vakuutustekniset tuotot ja kulut. Vahinkovakuutustoiminnnan termi.

Vakuutusmaksuriski

Premium risk

Vakuutusmaksuriski liittyy tuleviin vakuutustapahtumiin ja perustuu siihen, että tulevista vahinkotapahtumista aiheutuvat kustannukset ylittävät odotetun tason ja/tai siihen, että vahinkotapahtumia on ennakoitua enemmän.

Näiden seurauksena tulevaisuuden vahinkotapahtumien aiheuttamat kustannukset ylittävät odotetun tason, jonka seurauksena tulevaisuuden vastuuvelka kasvaa aiheuttaen tappiota.

Vakuutusmaksutulo (vahinkovakuutus)

Premiums written

Vakuutusmaksut vakuutuskausilta, jotka ovat alkaneet tilikauden aikana riippumatta siitä, onko maksut laskutettu tai maksettu.

Vakuutusmaksutulo jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen

Net premiums written

Vakuutusmaksutulo, josta on vähennetty jälleenvakuuttajien osuus (vakuutusmaksutulo, netto).

Vakuutusmaksutuotot

Premiums earned

Vahinkovakuutustoiminnassa vakuutusmaksutuotot kattaa tilikauden osuuden vakuutusmaksutulosta, eli vakuutusmaksutuotot on vakuutusmaksutulo oikaistuna vakuutusmaksuvastuun muutoksella.

Vakuutusmaksuvastuu

Provision for unearned premiums

Se osa yhtiön vastuuvelasta, joka vastaa tulevien vakuutusmenojen ja tulevien vakuutusmaksujen erotusta.

Vakuutussopimus

Insurance policy

IFRS-luokitus sopimuksesta, jossa siirtyy merkittävä vakuutusriski vakuutuksenottajalta vakuutuksenantajalle.

Vakuutustekninen tulos

Technical result

Tulos ennen sijoitustuottoja ja muita tuottoja sekä kuluja (esim. osakkuusyhtiötulososuus) ja veroja (vahinkovakuutus).

Vakuutustekninen tulos ennen sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirtoa

Technical result before the transfer of return of allocated investment return

Vahinkovakuutuksen käyttämä vakuutusteknisen laskelman osa, joka muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista on vähennetty korvaus- ja liikekulut.

Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto

Allocated investment return transferred to the technical account

Tuotto, joka lasketaan vahinkovakuutuksessa keskimääräiselle velalle vakuutussopimuksista, josta on vähennetty vakuutusliikkeeseen sitoutunut pääoma, kuten  vakuutusmaksusaamiset, jälleenvakuutustalletesaamiset ja muiden saamisten ja velkojen nettomäärä, johon on lisätty puolet vakuutusteknisestä tuloksesta ennen tilikauden kohdistettua korkoa.

Kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto lasketaan riskittömällä korolla.

Vakuutustulos

Underwriting result

Vakuutusyhtiön tulos vakuutustoiminnasta kaikkien kulujen jälkeen. Vakuutustappio syntyy, jos maksutulo ei riitä kattamaan vakuutuskorvauksia ja muita kuluja. Vakuutustoiminnasta syntyviä tappioita on perinteisesti paikattu sijoitustuotoilla.

Vakuutusvelkojen markkinaperusteinen arvo

Economic value of insurance liabilities

Sampo-konserni laskee sisäiseen käyttöön vakuutusvelkojen markkinaperusteisen arvon diskonttaamalla odotettavissa olevat vastuuvelan kassavirrat markkinakoroilla. Vastuuvelkojen ja vakuutusvelkojen markkinaperusteisen arvon välinen erotus on merkittävä tekijä ja se raportoidaan osana muokattua vakavaraisuuspääomaa.

Valuuttariski

Currency risk

Valuuttariskillä tarkoitetaan rahoitusvarojen ja -velkojen markkina-arvojen sekä vakuutusvelkojen markkinaperusteisessa arvossa tapahtuvien muutosten aiheuttamia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen tulokseen tai pääomiin, kun valuuttakurssit muuttuvat. Lisätiedot: markkinariskit

Vapaakirja

Paid-up policy

Vakuutus muuttuu vapaakirjaksi, kun on sovittu, ettei vakuutuksenottaja maksa enää vakuutusmaksuja.

Vastapuoliriski

Counterparty default risk

Vastapuoliriskin tapauksessa lopullinen tappio riippuu johdannais- tai jälleenvakuutussopimuksen mahdollisesta positiivisesta markkina-arvosta maksukyvyttömyyshetkellä sekä kertyvästä palautusosuudesta.

Vastapuoliriskiä pienennetään vastapuolien huolellisella valinnalla, vastapuolien hajauttamisella riskikeskittymien välttämiseksi sekä erilaisilla vastapuolikohtaisilla vakuusjärjestelyillä (esim. ISDA-puitesopimuksia täydennettynä Credit Support Annex -sopimuksilla). Vastapuoliriskin katsotaan kuuluvan luottoriskeihin.

Vastuunsiirto

Transfer of liability

Vakuutuskannan siirtäminen toisesta vakuutusyhtiöstä/eläkesäätiöstä toiseen vakuutusyhtiöön.

Vastuunvalinta

Risk selection

Vakuutuksenantajan vahinkovakuutustoiminnassa tekemä valinta siitä, mitä riskejä otetaan. Vakuutusyhtiölle vastuunvalinnalla on suuri merkitys, muun muassa mahdollisimman tasapainoisen vakuutusliikkeen saavuttamiseksi. Tasapainoisella vakuutusliikkeellä on yleensä myönteinen vaikutus tulokseen.

Vastuuvelan riittävyystesti

Liability adequacy test

IFRS-säännösten mukaan suoritettu testi siitä, että vastuuvelka on riittävän suuri tulevien vakuutustapahtumien kattamiseksi.

Vastuuvelka

Technical provisions

Yhtiön myöntämistä vakuutuksista yhtiölle aiheutuvan vastuun määrä. Vakuutusmaksuvastuun, siirtovastuun täydennyserän ja korvausvastuun summa.

Vastuuvelka omalla vastuulla

Total technical reserves on own account

Omalla vastuulla oleva vastuuvelka koostuu vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusmaksuvastuusta ja korvausvastuusta, joista on vähennetty jälleenvakuuttajien vastuulla oleva osuus.

Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista

Liabilities for unit-linked insurance and investment contracts

Sijoitussidonnaiset vakuutus- ja sijoitussopimukset ovat sopimuksia, joihin perustuvat etuudet määräytyvät kuhunkin sopimukseen liitettyjen sijoituskohteiden arvon kehityksen perusteella. Sijoitussidonnaisia sijoitussopimuksia ovat ainoastaan kapitalisaatiosopimukset.

Kunkin tilinpäätöspäivän mukainen velka sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista määräytyy niihin linkattujen sijoitusten tilinpäätöspäivän mukaisten markkina-arvojen perusteella.

Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista

Liabilities for insurance and investment contracts

Sijoitus- ja vakuutussopimuksista vakuutusyhtiölle aiheutuvan vastuun määrä. 

Viranomaislaskennan vakavaraisuuspääoma

Regulatory solvency capital

Viranomaisen antamalla kaavalla laskettu pääoman määrä, joka konsernissa on pääomavaatimusta tai riskejä vastaan. Konsernin omaan pääomaan lisätään toimialakohtaiset erät ja vähennetään aineettomat hyödykkeet, toimialakohtaiset vähennykset sekä ennustettu voitonjako.

Laskentakaava:

  

Voimassa olevan vakuutuskannan arvo

Value of in-force-business

Voimassa olevan henkivakuutustoiminnan vakuutuskannan arvo, jossa huomioidaan vakuutuksiin liittyvät tuotot ja kulut vakuutusten koko elinkaaren ajalta.

Y Sivun alkuun

Yhdistetty kulusuhde

Combined ratio

Vahinkovakuutustoiminnan korvaus- ja liikekulujen suhde vakuutusmaksutuottoihin prosentteina.

Laskentakaava:

  

Yksilöllinen eläkevakuutus

Individual pension insurance

Eläkevakuutus, jossa vakuutettuna on tietty henkilö. Kyseessä voi olla joko laskuperustekorollinen tai sijoitussidonnainen vakuutus.

Yksilöllinen henkivakuutus

Individual life insurance

Henkivakuutus, jossa vakuutettuna on tietty henkilö. Kyseessä voi olla joko laskuperustekorollinen tai sijoitussidonnainen vakuutus.

Sivun alkuun