Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sanasto

Sanasto sisältää kaikki keskeisimmät vahinko- ja henkivakuutusliiketoiminnoissa sekä Sampo-konsernin tilinpäätöksessä  ja riskienhallinnassa käytetyt termit.

A Sivun alkuun

Arvostuserot

Valuation differences

Sijoitusomaisuuden käypien arvojen ja kirjanpitoarvojen välinen erotus.

Asiakashyvitys

Bonuses

Laskuperustekorkoisiin henkivakuutuksiin hyvitetään laskuperustekoron lisäksi mahdollinen lisäetu kohtuusperiaatteen mukaisesti. Vakuutusyhtiön tulos määrittää mahdollisen asiakashyvityksen suuruuden.

B Sivun alkuun

Biometriset riskit

Biometric risks

Biometrisillä riskeillä tarkoitetaan riskejä siitä, että yhtiö joutuu maksamaan vakuutetuille enemmän kuolemantapaus-, työkyvyttömyys- tai sairauskulukorvauksia tai että eläkevakuutuksissa eläkkeitä maksettaisiin vakuutettujen odotettua korkeamman eliniän (pitkäikäisyysriski) vuoksi pidempään kuin vakuutusten hinnoitteluhetkellä on oletettu.

C Sivun alkuun

Compliance

Compliance

Toimintaa säätelevien lakien, viranomaismääräysten, toimialan ja omien sisäisten ohjeiden ja standardien noudattaminen. Sampo Oyj:n hallitus on 8.5.2019 vahvistanut koko konsernin kattavat compliance-periaatteet.

Compliance-riski

Compliance risk

Compliance-riskillä tarkoitetaan oikeudellisiin tai hallinnollisiin seuraamuksiin, taloudellisiin tappioihin tai maineen menettämiseen liittyviä riskejä, jotka ovat seurausta siitä, että yritys on jättänyt noudattamatta sen toimintaan sovellettavia lakeja, asetuksia tai muita hallinnollisia määräyksiä.

Compliance-riski liittyy yleensä sisäisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin ja siten sen voidaan katsoa olevan osa operatiivista riskiä.

D Sivun alkuun

Diskonttokorko

Discount rate

Henkivakuutussopimusten tulevat menot ja tulot muutetaan nykyrahaksi diskonttokoron avulla, ja näin muodostuu vakuutussopimuksista yhtiölle aiheutuva vastuu. Myös vahinkovakuutuksen eläkemuotoisten korvausten korvausvastuu diskontataan.

E Sivun alkuun

Edunsaaja

Beneficiary

Vakuutuksenottajan tai jonkin kolmannen osapuolen nimeämä vakuutuskorvauksen saaja.

Efektiivinen osinkotuotto

Effective dividend yield

Osingon suhde tilivuoden päätöskurssiin. Tarkastelemalla efektiivistä osinkotuottoa ja osakkeiden arvon kehitystä saadaan selville yhtiöön tehdyn osakesijoituksen suora rahallinen tuotto.

Laskentakaava:

Eläkevakuutus

Pension insurance

Vakuutus eläketurvaksi.

Ensivakuutus

Direct insurance

Yhtiön solmima vakuutussopimus muiden kuin jälleenvakuuttajien kanssa. Sopimus, jossa vakuutusyhtiö on välittömässä vastuussa vakuutuksenottajilleen.

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

Held to maturity investments (HTM)

Sijoitukset, jotka erääntyvät määrättynä päivänä ja jotka yhtiöllä on vakaa aikomus ja kyky pitää eräpäivään asti.

Etuusperusteinen järjestelmä

Defined benefit plan

Sopimus, jossa vakuutusmaksut määräytyvät sovitun etuuden kuten ansiotason mukaisesti. Vrt. maksuperusteinen järjestelmä

H Sivun alkuun

Hankintakulut

Acquisition costs

Liikekuluihin sisältyvät vakuutus- ja sijoitussopimusten hankinnan kulut, kuten ensivakuutuksen palkkiot, maksetut jälleenvakuutuspalkkiot ja muut vakuutuksen hankintaan liittyvät kulut.

Henkivakuutus

Life insurance

Vakuutus, joka yleensä koostuu kahdesta osasta 1) säästöä kerryttävä osa (elämänvaraturva) ja 2) riskihenkivakuutusosa (kuolemanvaraturva). Näiden lisäksi vakuutukseen voi sisältyä myös muita lisäturvia esim. pysyvän työkyvyttömyyden turva, väliaikaisen työkyvyttömyyden turva ja turva sairauskuluihin.

Henkivakuutusriskit

Life insurance underwriting risks

Henkivakuutusriskejä ovat biometriset riskit, käyttäytymisriskit ja kustannusriskit.

Hinta/voittosuhde (P/E-luku)

Price/Earnings ratio (P/E)

Yhtiön osakekurssin suuruus suhteessa yhtiön tulokseen. Korkea P/E-luku viestii yleensä markkinoiden kasvuodotuksista.

Laskentakaava:

Hyväksyttävä oma varallisuus

Eligible own funds

Oma varallisuus, jota voidaan käyttää pääomavaatimusten kattamiseen. (Solvenssi II)

Hyväksyttävän oman varallisuuden ja ryhmän SCR:n suhdeluku

Ratio of eligible own funds to Group SCR

Hyväksyttävän oman varallisuuden ja konsernin kokonaispääomavaatimuksen välinen suhdeluku sisältäen muut rahoitusalat sekä yhtiöt, joihin sovelletaan yhteen- ja vähennyslaskumenetelmää. Vakavaraisuussuhdeluku koko konsernille (Solvenssi II).

I Sivun alkuun

Inflaatioriski

Inflation risk

Inflaatioriskillä tarkoitetaan vakuutussopimuksien tai rahoitusvarojen ennustettuihin tuleviin kassavirtoihin kohdistuvia odottamattomia muutoksia, jotka muuttavat yhtiön rahoitusvarojen ja –velkojen arvoa kuten myös vakuutusvelkojen taloudellista arvoa. Viimekädessä yhtiön tulos ja pääoma heilahtelevat.

J Sivun alkuun

Jatkuvamaksuinen

Regular premium

Jatkuvamaksuisessa vakuutuksessa maksetaan useita säännöllisiä vakuutusmaksuja.

Juridinen riski

Legal risk

Oikeudellisiin seuraamuksiin liittyvät riskit, jotka aiheutuvat siitä, että yritys on jättänyt noudattamatta sen toimintaan sovellettavia lakeja, asetuksia tai muita hallinnollisia määräyksiä.

Jälleenvakuuttajan osuus

Reinsurers' share

Ensivakuuttaja on ostanut jälleenvakuutussuojan jälleenvakuuttajalta. Jälleenvakuuttaja on vastuussa ensivakuuttajan maksetuista korvauksista ja korvausvastuusta jälleenvakuutusta vastaavalta osalta.

Jälleenvakuutus

Reinsurance

Vakuutusyhtiö ei pidä kaikkia vakuutusriskejä itsellään, vaan ostaa osalle riskeistä vakuutusturvan toiselta vakuutusyhtiöltä.

K Sivun alkuun

Kapitalisaatiosopimus

Capital redemption policy

Henkivakuutustoiminnassa yleinen vakuutussopimus, jossa ei ole vakuutettavaa riskiä, vaan vakuutus koostuu pelkästään vakuutussäästöistä.

Katastrofiriski

Catastrophe risk

Katastrofiriski voidaan nähdä vakuutusmaksuriskin ääritapauksena. Sillä tarkoitetaan riskiä vakavista, mutta harvoin sattuvista tapahtumista, kuten luonnonkatastrofeista.

Tällaiset tapahtumat voivat johtaa merkittävään poikkeamaan korvausvaatimusten määrässä ennakoituun verrattuna. 

Kauden laaja tulos

Total comprehensive income

Kauden tulos verojen jälkeen lisättynä muilla laajan tuloksen erillä, joita ovat muutokset muuntoeroissa, myytävissä olevissa rahoitusvaroissa sekä kassavirtasuojauksissa, osuuksissa osakkuusyhtiön laajan tuloksen erissä sekä etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattisissa voitoissa ja tappioissa.

Kertamaksuinen

Single premium

Vakuutus, jonka maksu suoritetaan yhdessä erässä.

Keskittymäriskit

Concentration risks

Keskittymäriski syntyy yleisesti ottaen silloin, jos yrityksen riskipositioita ei ole riittävästi hajautettu, jolloin esimerkiksi yksittäinen vakuutus- tai markkinatapahtuma voisi vaarantaa yhtiön vakavaraisuuden tai taloudellisen aseman.

Suoria keskittymiä voi syntyä yksittäisten toimintojen sisällä tai yhtä eri toiminnoissa, kun yksittäinen vastapuoli tai toimiala vaikuttaa laaja-alaisesti yhtiön kannattavuuteen sekä vakuutus- että sijoitustoiminnan kautta. Keskittymäriski voi toteutua myös silloin, kun kannattavuus ja pääomitus reagoivat samalla tavalla yleiseen taloudelliseen kehitykseen tai rakenteellisiin muutoksiin eri liiketoiminta-alueiden institutionaalisessa ympäristössä. Tässä tapauksessa keskittymäriski voidaan nähdä osana strategista riskiä.

Kohtuusperiaate

Principle of fairness

Henkivakuutusyhtiö jakaa kohtuusperiaatetulkintansa mukaisen määrän vakuutusten mahdollisesti tuottamasta ylijäämästä vakuutuksenottajille, jos tästä on sovittu vakuutuksenottajan kanssa ja jos yhtiön vakavaraisuus ei täten vaarannu.

Ylijäämän jaossa huomioidaan ylijäämän synty erityyppisissä vakuutuslajeissa ja eri laskuperustekorkokannoissa.

Kokonaispääoman tuotto (RoA)

Return on assets (RoA)

Kokonaispääoman tuotto (RoA), kertoo paljonko yhtiö tuottaa korkoa omistajien siihen sijoittamalle kokonaispääomalle, johon lasketaan sekä yhtiön oma pääoma että velat. Voi vaihdella huomattavasti toimialan ja sidoksissa olevien varojen määrän mukaan. Näin ollen eri toimialoja edustavien yhtiöiden kokonaispääomien tuoton vertailu ei ole välttämättä ole tarkoituksenmukaista.

Laskentakaava:

Konsernin vakavaraisuus

Group solvency

Konsernin vakavaraisuus kertoo, kuinka paljon vakavaraisuuspääomaa on yli omien varojen minimivaatimuksen.

Laskentakaava:

Konsernin vakavaraisuussuhde

Group solvency ratio

Ryhmittymän omien varojen määrä suhteessa omien varojen vähimmäismäärään. Viranomaiset määrittelevät, mitkä erät hyväksytään omiin varoihin.

Laskentakaava:

Korkoriski

Interest rate risk

Korkoriskillä tarkoitetaan rahoitusvarojen ja -velkojen markkina-arvojen sekä vakuutusvelkojen markkinaperusteisessa arvossa tapahtuvien muutosten aiheuttamia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen tulokseen tai pääomiin, kun korot muuttuvat. Lisätiedot: markkinariskit

Korvauskulut

Claims incurred

Maksettujen korvausten ja korvausvastuun muutoksen summa. Sisältää korvauskulut tilikauden aikana tapahtuneista vakuutustapahtumista riippumatta siitä, onko ne maksettu saman tilikauden aikana vai ei.

Korvauskäsittely

Claims handling

Vahinkotapahtumasta käynnistyvä tapahtumasarja, johon sisältyy mm. vahinkotapahtumien tutkinta, vahinkotapahtumaan liittyvien asiakirjojen käsittely ja korvauspäätös.

Korvausvastuu

Provision for claims outstanding

Korvausvastuu vastaa sattuneiden vakuutustapahtumien johdosta suoritettavia, vielä maksamatta olevia korvauksia, korvaustoiminnasta aiheutuvia kuluja ja varauksia.

Kuolemanvaravakuutus

Term life insurance

Sovittu korvaus maksetaan edunsaajalle, jos vakuutettu kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana.

Kuolevuusriski

Mortality risk

Riski siitä, että yhtiön olisi maksettava enemmän kuolemantapauskorvauksia kuin vakuutusten hinnoitteluhetkellä on oletettu.

Kuormitustulo

Load income

Henkivakuutuksista peritään kuluja eli kuormituksia, joilla tulee kattaa vakuutusyhtiön liikekulut. Kuormitusten yhteismäärä on kuormitustulo.

Kustannusliikkeen tulos

Expense result

Henkivakuutuksista perityt kulut eli kuormitukset vähennettynä yhtiön liikekuluilla.

Kustannusriski (kuluriski)

Expense risk

Kustannusriski aiheutuu siitä, että vakuutusten hoitoon liittyvien kulujen suuruus ja/tai ajoitus poikkeavat siitä, mitä on ennakoitu vakuutusta hinnoiteltaessa. Tämän seurauksena vakuutuksesta alun perin perityt maksut eivät välttämättä riitä kattamaan toteutuneita liikekuluja.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat

Financial assets designated as at fair value through profit or loss

Rahoitusvarat, jotka luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi tai jotka vakuutusyhtiö luokittelee alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon arvostettaviksi.

Käyvän arvon rahasto

Fair value reserve

Omaan pääomaan sisältyvä myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostusero ja arvonmuutos verovaikutus huomioon ottaen.

Käyvän arvon rahaston muutos

Change in fair value reserve

Käyvän arvon rahaston muutos sisältää mahdollisen osuuden rahavirtasuojauksista sekä realisoitumattomat voitot tai tappiot eli käyvän arvon muutokset sijoituksista, jotka on luokiteltu myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi.

Arvonmuutokset kirjataan tulokseen, kun sijoitukset realisoidaan eli kun ne myydään tai ne erääntyvät. Käyvän arvon rahaston muutos on tärkeä mittari analysoitaessa tulosta varsinkin henkivakuutustoiminnassa.

L Sivun alkuun

Laskuperustekorko

Guaranteed interest

Henkivakuutusyhtiön asiakkaalle luvattu kiinteä korko, joka maksetaan korkotuottoisiin vakuutuksiin.

Laskuperustekorkoinen sopimus

With profit policy

Henkivakuutussopimus, jossa vakuutussäästöjä hyvitetään laskuperustekorolla ja mahdollisella asiakashyvityksellä.

Laskuperustekorkoinen vastuuvelka

With profit technical provisions

Henkivakuutusyhtiön myöntämistä laskuperustekorollisista vakuutuksista (perinteiset henkivakuutukset) yhtiölle itselleen aiheutuvan vastuun määrä.

Liikekulusuhde (vahinkovakuutus)

Expense ratio (P&C insurance)

Vahinkovakuutuksen liikekulut suhteessa vakuutusmaksutuottoihin prosentteina.

Laskentakaava:

Liikekulut

Operating expenses

Liikekuluihin sisältyvät vakuutusten hankinnan ja hoidon sekä hallinnon kulut vähennettynä menevän jälleenvakuutuksen palkkioilla.

Liikekustannussuhde (henkivakuutus)

Expense ratio (life insurance)

Henkivakuutusyhtiön liikekulut jaettuna vakuutuksista perityillä kuormitustulolla. Liikekustannussuhde mittaa henkivakuutusliiketoiminnan tehokkuutta.

 Laskentakaava:

Liikkeeseenlaskijariski

Issuer risk

Riski siitä, että liikkeeseenlaskija ajautuu maksukyvyttömyystilaan, eikä suoriudu velvoitteistaan. Riskin toteutuessa lopullisen tappion määrä riippuu sekä tehdystä sijoituksesta maksukyvyttömyyshetkellä että tappion määrää pienentävästä, liikkeeseenlaskijan konkurssipesältä mahdollisesti saatavasta palautusosuudesta.

Useimmissa tilanteissa liikkeeseenlaskijariski on jo ennen maksukyvyttömyyshetkeä täysin hinnoiteltu korkeampana luottomarginaalina (credit spread) ja alempana markkina-arvona. Pohjimmiltaan liikkeeseenlaskijakohtainen luottomarginaali onkin liikkeeseenlaskijariskin markkinahinta vaihdantakelpoisille arvopapereille. Muiden tulosriskien tapaan tätä ns. spread-riskiä voidaan aktiivisesti hallinnoida, jonka vuoksi liikkeeseenlaskijariski luokitellaan Sampo-konsernissa osaksi sijoitussalkun markkinariskejä. Lisätiedot: luottoriski.

Likviditeettiriski

Liquidity risk

Likviditeettiriski on riski siitä, että konserniyhtiöt eivät pysty harjoittamaan strategiansa mukaista normaalia liiketoimintaa tai äärimmäisissä tapauksissa eivät pysty suoriutumaan erääntyvistä maksuvelvoitteistaan määräajassa sen vuoksi, että niillä ei ole riittävästi likvidejä varoja ja/tai näiden hankkimiseksi tarvittaville markkinoille ei ole pääsyä.

Likviditeettiriski käsittää sijoitusten mahdollisen epälikvidiyden sekä riskin siitä, että asiakkaat jättävät ennakoidusta poiketen vakuutussopimuksensa uusimatta. Myös jälleenrahoituksen ja rahoitusjohdannaissopimusten saatavuus sekä niiden hinta vaikuttavat yritysten kykyyn harjoittaa normaalia liiketoimintaa.

Luottoriski

Credit risk

Luottoriskit viittaavat yleisesti ottaen yhtiön taloudellisen tilanteen heikkenemiseen johtuen liikkeeseenlaskijoiden (velka- ja osakeinstrumentit) ja/tai muiden sopimusvastapuolien (johdannaistuotteet ja jälleenvakuutussopimukset) kasvaneesta maksukyvyttömyysriskistä tai jo toteutuneesta maksukyvyttömyydestä.

Lyhytaikainen kannustinohjelma

Short-term incentive program

Lyhytaikaiset kannustinohjelmat perustuvat Sampo-konsernissa jokaisen edunsaajan kontribuutioon yhtiön tuloksen osalta. Suorituskriteerit ja kontribuution arviointi perustuvat yksilöllisen suorituksen analysointiin ja kyseisen liiketoimintayksikön menestykseen.

M Sivun alkuun

Maineriski

Reputational risk

Maineriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että aiheellinen tai aiheeton yhtiön liiketoimiin tai suhteisiin liittyvä negatiivinen julkisuus heikentää luottamusta yhtiötä kohtaan.

Maineriski on usein seurausta toteutuneesta operatiivisesta riskistä tai compliance-riskistä ja sen seurauksena on maineen heikentyminen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien näkökulmasta.

Maksetut korvaukset

Claims paid

Edunsaajalle, vakuutuksenottajalle tai nimeämättömälle kolmannelle osapuolelle vakutuustapahtuman seurauksena maksettujen korvausten määrä.

Maksuperusteinen eläkejärjestelmä

Defined contribution plan

Vakuutus, jossa etuudet määräytyvät vakuutusmaksujen perusteella. Vrt. etuusperäinen järjestelmä

Maksutulo (henkivakuutus)

Premium income

Vakuutuksenottajien maksamat vakuutusmaksut.

Markkinariskit

Market risks

Markkinariskillä tarkoitetaan rahoitusvarojen ja -velkojen markkina-arvojen sekä vakuutusvelkojen markkinaperusteisessa arvossa tapahtuvien muutosten aiheuttamia vaikutuksia yhtiön tulokseen tai pääomiin.

Markkina-arvojen ja vakuutusvelkojen markkinaperusteisen arvon muutokset johtuvat niiden taustalla olevien tekijöiden, kuten korkojen, inflaation, valuuttakurssien, luottoriskispreadien ja osakekurssien muutoksista. Lisäksi markkinariskit sisältävät riskin markkinoiden likviditeetin heikkenemisestä, joka heijastuu osto- ja myyntinoteerausten eron (spreadin) levenemisenä, sekä riskin siitä, että varoihin kuuluvien rahoitusinstrumenttien takaisinmaksuaikatauluissa tapahtuu odottamattomia muutoksia. Molemmissa tapauksissa sijoitussalkun instrumenttien markkina-arvo voi muuttua.

Menevä jälleenvakuutus

Ceded reinsurance

Jälleenvakuuttajalle siirretty osuus vakuutusliikkeestä.

Muuttuva palkitseminen

Variable compensation

Muuttuva palkitseminen voidaan jakaa Sampo-konsernissa palkitsemisperusteen mukaan kahteen pääryhmään, jotka ovat yhtiön tulokseen liittyvään kontribuutioon perustuvat muuttuvat palkkiot ja työntekijöiden konserniin sitouttamiseen liittyvät muuttuvat palkkiot. 

Myytävissä olevat varat

Available-for-sale assets (AFS)

Rahoitusvarat, jotka on luokiteltu myytävissä oleviksi tai joita ei ole luokiteltu lainoiksi ja muiksi saataviksi, eräpäivään asti pidettäviksi eikä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi (IFRS).

O Sivun alkuun

Oma varallisuus

Own funds

Yhtiön oma varallisuus koostuu omasta perusvarallisuudesta sekä omasta lisävarallisuudesta. Oma perusvarallisuus koostuu mm. tavanomaisesta osakepääomasta, täsmäytyserästä sekä muista eristä kuten pääomalainoista ja laskennallisista verosaamisista. Sampo-konsernin vakavaraisuudessa ei ole oman lisävarallisuuden eriä. (Solvenssi II)

Omalla vastuulla oleva maksutulo

Net premiums written

Vakuutusmaksutulo, josta on vähennetty jälleenvakuuttajien osuus (vakuutusmaksutulo, netto).

Oman pääoman tuotto (RoE)

Return on equity (RoE)

Oman pääoman tuottosuhde kertoo, kuinka paljon tuottoa yhtiö kykenee tuottamaan omistajien siihen sijoittamille varoille (yksinkertaistettu laskentakaava: tulos verojen jälkeen/keskimääräinen oma pääoma vuoden aikana). Mitä enemmän velkoja yhtiöllä on suhteessa omaan pääomaan, sitä herkempi RoE on tuottotason muutoksille. Oman pääoman tuottoprosentin avulla voidaan vertailla saman toimialan yritysten kannattavuutta.

Laskentakaava (konsernitasolla):

Omapidätys

Retention

Osa ensivakuuttajan vastuulla olevasta riskistä siirretään jälleenvakuuttajalle ja osa, ns. omapidätys, jää ensivakuuttajan itsensä vastattavaksi.

Omavaraisuusaste

Equity/assets ratio

Omavaraisuusaste kertoo, miten suuri yhtiön omien varojen osuus on sen kaikista varoista.

Laskentakaava:

Omavastuu

Deductible

Se osa vakuutustapahtuman kustannuksesta, jota vakuutusyhtiö ei korvaa, vaan joka jää vakuutuksenottajan itsensä vastattavaksi.

Omien varojen vähimmäismäärä

Minimum requirements for own funds

Kaikkien ryhmittymän yhtiöiden vakavaraisuuspääomien vähimmäisvaatimusten summa. Kunkin yhtiön omien varojen pääomavaatimus lasketaan omalla tavallaan toimialan sääntöjen mukaisesti.

Operatiiviset riskit

Operational risks

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan tappion riskiä, joka aiheutuu riittämättömistä tai virheellisistä prosesseista, ihmisten tekemistä virheistä tai tai ulkoisista tapahtumista. Määritelmä sisältää myös juridiset riskit, mutta ei strategisista päätöksistä johtuvia riskejä.

Operatiivisten riskien mahdollisia syitä ovat sisäiset rikkomukset; ulkoiset rikkomukset; puutteellinen henkilöstöjohtaminen; puutteet asiakkaita, tuotteita tai liiketoimintoja koskevissa toimintaperiaatteissa; fyysisen omaisuuden vahingot; toimintojen keskeytyminen ja järjestelmähäiriöt sekä virheet toimintaprosesseissa.

Osakekannan markkina-arvo

Market capitalisation

Osakekannan markkina-arvolla tarkoitetaan kaikkien yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden arvoa eli koko yhtiön arvoa.

Laskentakaava:

Osakekohtainen oma pääoma

Equity per share

Osakekohtainen oma pääoma kertoo kuhunkin osakkeeseen kohdistuvan pääoman määrän.

 Laskentakaava:

Osakekohtainen substanssi

Net asset value per share (NAV/share)

Osakekohtaista substanssia laskettaessa yhtiön kaikki sijoitukset arvostetaan markkinahintaan. Jos osakekohtainen substanssi on suurempi kuin osakkeen hinta, se tarkoittaa, että markkinat eivät usko yhtiön kykyyn tuottaa sijoituksilleen voittoa. Jos osakekohtainen substanssi on osakkeen hintaa alhaisempi, markkinat uskovat yhtiön kykyyn tuottaa jatkossa tuottoa sijoituksilleen ja tämä näkyy myös osakkeen hinnassa.

Laskentakaava:

Osakekohtainen tulos (EPS)

Earnings per share (EPS)

Tunnusluku, joka kertoo miten suuri osa yhtiön voitosta kohdistuu kuhunkin yhtiön liikkeeseen lasketuista kantaosakkeista. Osakekohtainen tulos mittaa siten yhtiön kannattavuutta. Erityisen hyödyllistä on vertailla yhtiön osakekohtaisia tuloslukuja ja niiden kehitystä useampana peräkkäisenä vuonna. Jos osakkeiden kokonaismäärä muuttuu tilivuosittain (esimerkiksi osakkeiden splittauksen vuoksi), muutos on otettava huomioon osakekohtaisia tuloslukuja verrattaessa.

Laskentakaava:

  

Osakekohtainen tulos mukaan lukien käyvän arvon rahaston muutos

EPS including change in the fair value reserve

Osakekohtaisen tuloksen suuruus, jos yhtiön myytävissä olevien sijoitusten markkina-arvon muutokset kirjattaisiin tuloslaskelmaan.

Laskentakaava:

Osakeriski

Equity risk

Osakeriskillä tarkoitetaan rahoitusvarojen ja -velkojen markkina-arvojen sekä vakuutusvelkojen markkinaperusteissa arvossa tapahtuvien muutosten aiheuttamia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen tulokseen tai pääomiin, kun osakkeiden arvot muuttuvat. Lisätiedot: markkinariskit

Osinko/tulos

Dividend per earnings

Tunnusluku, joka kertoo miten suuri osa yhtiön tuloksesta jaetaan sen omistajille osinkona.

Laskentakaava:

Osittainen sisäinen malli

Partial internal model (PIM)

Osittaisesta sisäisestä mallista puhutaan, kun osa riskeistä on laskettu yhtiön omalla sisäisellä mallilla ja osa viranomaisen standardikaavalla. Vrt. sisäinen malli.

P Sivun alkuun

Pitkäaikainen kannustinjärjestelmä

Long-term incentive scheme

Pitkäaikaisia kannustinjärjestelmiä voidaan käyttää johtajien ja avainhenkilöiden sitouttamiseksi konserniin pidemmäksi ajaksi. Lisätiedot: Sampo-konsernin pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot

Pitkäikäisyysriski

Longevity risk

Riski siitä, että eläkevakuutuksissa eläkkeitä maksettaisiin vakuutettujen odotettua korkeamman eliniän vuoksi pidempään kuin vakuutusten hinnoitteluhetkellä on oletettu.

R Sivun alkuun

Raukeamisriski

Lapse risk

Raukeamisriski liittyy vakuutuksenottajien oikeuteen lopettaa vakuutusmaksujen maksaminen ennenaikaisesti. Lisätiedot: vakuutuksenottajien käyttäytymisriski

Riskihenkivakuutus

Risk life policy

Vakuutus vakuutetun kuoleman varalta.

Riskiliikkeen tulos

Risk result

Henkivakuutusyhtiön perimä riskimaksutulo vähennettynä edunsaajille maksetuilla/maksettavilla riskikorvauksilla.

Riskisopeutetun pääoman tuotto

Return on capital at risk

Laskentakaava:

Riskisuhde

Risk ratio

Vahinkovakuutuksen korvauskulut pois lukien korvausten hoitokulut suhteessa vakuutusmaksutuottoihin (prosenttia). Riskisuhde osoittaa, miten hyvin yhtiö on onnistunut vakuutusriskin hinnoittelussa. Mitä alempi yhtiön riskisuhde on, sitä parempi.

 Laskentakaava:

  

Riskivakuutus

Risk policy

Vakuutus, joka antaa turvan vakuutetulle eri riskejä vastaan (esim. kuolintapaus, pysyvä työkyvyttömyys, sairastuminen, tapaturma jne.).

Run-off-tulos

Run-off result

Vahinkovakuutusyhtiön voitto tai tappio, joka syntyy kun aikaisempina vuosina sattuneet vahingot on joko korvattu lopullisesti tai arvioitu uudelleen.

Ryhmäeläkevakuutus

Group pension policy

Eläkevakuutus, jossa vakuutuksenottajana on yritys ja vakuutettuina on nimetty ryhmä yrityksen työntekijöitä.

Ryhmän konsolidoitu SCR

Consolidated Group SCR

Pääomavaatimus laskettuna Solvenssi II -sääntelyn alaiselle ryhmälle, joka Sampo-konsernissa koostuu Sampo Oyj:stä, Ifistä, Topdanmarkista, Hastingsistä ja Ifistä.

Ryhmän konsolidoitu vähimmäis-SCR

Minimum consolidated Group SCR

Solvenssi II -minimipääomavaatimus laskettuna Solvenssi II -sääntelyn alaiselle ryhmälle, joka Sampo-konsernissa koostuu Sampo Oyj:stä, Ifistä, Topdanmarkista, Hastingsistä ja Mandatumista.

Ryhmän SCR

Group solvency capital requirement (Group SCR)

Koko ryhmän pääomavaatimus laskettuna Solvenssi II -sääntelyn alaiselle ryhmälle, joka Sampo-konsernissa koostuu Sampo Oyj:stä, Ifistä, Topdanmarkista, Hastingsistä ja Mandatumista, lisättynä osuudella muiden sen omistamien yhtiöiden pääomavaateista.

Ryhmän SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus yhteensä

Total eligible own funds to meet the Group SCR

Hyväksyttävä oma varallisuus, jota voidaan käyttää kattamaan ryhmän kokonaispääomavaatimusta, sisältäen omat varallisuudet muista yhtiöistä, joihin sovelletaan yhteen- ja vähennyslaskumenetelmää (Solvenssi II).

S Sivun alkuun

Sedentti

Cedent

Ensivakuutusyhtiö, joka siirtää jälleenvakuutuksella osan ensivakuutusriskeistään jälleenvakuutusyhtiöön.

Siirtovastuun täydennys

Provision for unexpired risks

Vakuutusmaksuvastuun täydennyserä, jolla esim. vahinkovakuutustoiminnassa katetaan vakuutuskauden aikana odotettavissa olevia korvaus- ja liikekuluja tilinpäätöspäivänä voimassa olevista vakuutussopimuksista.

Siirtymäsäännös

Transitional rules

Solvenssi II -pääomavaateen laskentakaavat eivät kaikin osin tulleet voimaan välittömästi, sillä valvontaviranomaiset loivat kaavoihin siirtymäsäännöksiä.

Sammon konserniyhtiössä siirtymäsäännöksiä on olemassa vastuuvelan laskennan ja osakeriskin laskennan osalta. Ensin mainitun soveltamiseen tarvitaan valvontaviranomaisen lupa, kun taas jälkimmäistä voidaan soveltaa yhtiön omalla päätöksellä. Mandatum Life soveltaa vastuuvelan siirtymäsäännöstä, kun taas If, Topdanmark tai Hastings eivät sovella kumpaakaan siirtymäsäännöistä. 

Sijoitusomaisuus

Investment assets

Yhtiön sijoitettava varallisuus. Yhtiö sijoittaa vastuuvelan katteena olevat varat ja oman pääomansa esimerkiksi osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja kiinteistöihin.

Sijoitussidonnainen vakuutussopimus

Unit-linked insurance policy

Henkivakuutussopimus, jossa vakuutussäästön kehitys on sidottu jonkin ulkoisen instrumentin, yleensä sijoitusrahaston, arvoon. Vakuutuksenottaja kantaa riskin näiden instrumenttien arvonmuutoksista.

Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka

Unit-linked reserves of total technical reserves

Sijoitussidonnaisista vakuutuksista henkivakuutusyhtiölle aiheutuvan vastuun määrä.

Sijoitussopimus

Investment contract

IFRS-luokittelu henkivakuutussopimuksesta, joka ei sisällä vakuutusriskiä (esim. kapitalisaatiosopimus).

Sijoitustoiminnan nettotuotot

Net income from investments

Sijoitusomaisuuden tuotto vähennettynä sijoituksista aiheutuneilla kuluilla.

Sijoitustoiminnan tulos

Investment result

Sijoitustoiminnan nettotuotot vähennettynä vakuutuksiin maksetuilla laskuperustekoroilla ja mahdollisilla asiakashyvityksillä.

Sisäinen malli

Internal model

Sisäinen malli tarkoittaa vakuutusyhtiön omia sisäisiä menetelmiä, joilla se kvantifioi riskiprofiiliinsa liittyvän pääomatarpeen. Vrt. Osittainen sisäinen malli

Solvenssi II

Solvency II

Solvenssi II -sääntely koskettaa Ifiä, Topdanmarkia, Hastingsiä, Mandatumia sekä Sampo-konsernia. Solvenssi II -direktiivin tarkoitus on harmonisoida vakuutusyhtiöiden sääntelyä EU:ssa ja ennen kaikkea se vaikuttaa vakuutusyhtiöiltä vaadittaviin pääoman määriin. Sampo-konsernin yhtiöissä vaikutukset kohdistuvat erityisesti vakavaraisuuteen ja raportointiin.

Spread-riski

Spread risk

Spread-riskillä tarkoitetaan rahoitusvarojen ja -velkojen markkina-arvojen sekä vakuutusvelkojen markkinaperusteisessa arvossa tapahtuvien muutosten aiheuttamia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen tulokseen tai pääomiin, kun luottoriski-spread muuttuu. Lisätiedot: markkinariskit, luottoriskit

Standardikaava

Standard formula

Solvenssi II -sääntelykehikkoon kuuluva viranomaisten standardikaava pääomavaatimuksen laskemiseksi.

T Sivun alkuun

Takaisinosto

Surrender

Asiakas irtisanoo ennen eräpäivää vakuutuksen, jossa on vakuutussäästöä ja yhtiö maksaa asiakkaalle vakuutuksen takaisinostoarvon

Takaisinostoarvo

Surrender value

Vakuutukselle laskettava arvo, joka saadaan vähentämällä vakuutussäästöistä sakko vakuutussopimuksen irtisanomisesta ennen eräpäivää.

Takaisinostoriski

Surrender risk

Takaisinostoriski liittyy asiakkaiden mahdollisuuteen lopettaa vakuutussopimus ja nostaa säästönsä ennenaikaisesti. Lisätiedot: vakuutuksenottajien käyttäytymisriski

Taseriskit

Asset and liability management risk (ALM risk)

Yhtiö altistuu taseriskeille eli ALM-riskeille (asset and liability management risks), mikäli markkinamuuttujissa (kuten korot, inflaatio ja valuuttakurssit) tapahtuvat muutokset vaikuttavat sijoitusten ja johdannaisten arvoon erisuuruisesti, kuin mitä ne vaikuttavat vakuutusvelkojen markkinaehtoiseen arvoon.

Vastuuvelan kassavirrat ovat mallinnettuja estimaatteja ja tästä johtuen sekä niiden suuruuteen että ajoittumiseen liittyy epävarmuutta. Tämä epävarmuus on keskeinen ALM-riskin aiheuttaja.

Tasoitusmäärä

Equalization provision

Puskuri riskiliikkeen tuloksen heilahteluja vastaan.

Toimintakulusuhde

Cost ratio

Vahinkovakuutusyhtiön liikekulujen ja korvausten hoitokulujen suhde vakuutusmaksutuottoihin prosentteina.

Laskentakaava:

Toimintakulut

Operating expenses in insurance operations

Vahinkovakuutusyhtiön liikekulujen ja vakuutuskorvausten hoitokulujen summa.

Toimintapääoma-aste

Solvency margin ratio

Yhtiön toimintapääoman ja viranomaisten vaatiman toimintapääoman vähimmäismäärän suhde.

Toimitusriski

Settlement Risk

Riski siitä, että vastapuoli ei toimita arvopaperia tai sitä vastaavaa käteissummaa sopimuksen mukaisesti, vaikka sopimuksen toinen osapuoli tai toiset osapuolet ovat jo peruuttamattomasti toimittaneet arvopaperia vastaavan käteisumman tai arvopaperin sopimuksen mukaisesti.

Tuleva jälleenvakuutus

Assumed reinsurance

Yhtiön vastaanottama jälleenvakuutusliike toiselta vakuutusyhtiöltä.

Tulos käyvin arvoin

Profit at market values

Tulos ennen veroja lisättynä sijoitusten markkina-arvojen muutoksella ennen laskennallista verovelkaa.

Työkyvyttömyysriski

Morbidity risk

Riski siitä, että yhtiön olisi maksettava enemmän työkyvyttömyyskorvauksia kuin vakuutusten hinnoitteluhetkellä on oletettu.

Täsmäytyserä

Reconciliation reserve

Täsmäytyserä on oman varallisuuden pääomaerä, joka lasketaan Solvenssi II -taseen ylijäämästä, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat, vähennettynä mm. odotettavissa olevalla osingolla.

U Sivun alkuun

Underwriting

Underwriting

Vahinkovakuutussopimuksen tekemisen yhteydessä suoritettava riskin arviointi ja hinnoittelu. Tilinpäätöksen yhteydessä termiä käytetään myös laajemmassa merkityksessä, eli kuvaamaan vakuutusyhtiön sitä toimintaa, joka ei ole sijoitustoimintaa.

V Sivun alkuun

Vahinkosuhde

Loss ratio (Claims ratio)

Vahinkovakuutusyhtiön korvauskulujen (sis. korvausten hoitokulut) suhde vakuutusmaksutuottoihin prosentteina.

Laskentakaava:

Vahinkotiheys

Claims frequency

Tietyn ajanjakson kuluessa havaittu, tiettyyn vahinkovakuutuskannan osaan sisältyvien vahinkojen ja vakuutusten kappalemäärien välinen suhde. Ei sisällä suurvahinkoja.

Vahinkovakuutus

Property and casualty insurance

Yhteisnimitys omaisuus-, tapaturma- ja sairauskuluvakuutuksille sekä vastuu- ja jälleenvakuutuksille. Esinevakuutuksia ovat sellaiset vakuutukset, joilla suojataan yhden tai useamman kohteen (esimerkiksi koti-irtaimiston, auton, veneen, tehdasrakennuksen tai tavaravaraston) taloudellinen arvo.

Muu vahinkovakuutus käsittää ennen kaikkea etuusvakuutukset (esimerkiksi keskeytys- ja vastuuvakuutukset), jolloin kyse ei ole yhden tai useamman kohteen taloudellisen arvon suojaamisesta, vaan puhtaasti taloudellisen edun suojaamisesta.

Vahinkovakuutusriskit

P&C insurance underwriting risks

Vahinkovakuutusriskit jaetaan usein vakuutusmaksuriskiin ja korvausvastuuriskiin, jotta erotetaan voimassa oleviin ja päättyneisiin sopimuksiin liittyvät riskit.

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR)

Solvency capital requirement (SCR)

Vaadittava pääoman määrä, joka vakuutusyhtiöllä on oltava Solvenssi II:n pilari 1:ssä (kvantitatiiviset vaatimukset) määriteltyjä riskejä vastaan. Laskenta perustuu 99,5 prosentin luottamusväliin yhden vuoden horisontilla. Tämän pääomatason alittuminen johtaa viranomaistoimenpiteisiin.

Vakuutettu

Insured

Henkilö tai yhtiö, jolla on vakuutus vakuutussopimuksessa määritellyn tapahtuman varalta.

Vakuutuksenottaja

Policyholder

Vakuutussopimuksen ostaja.

Vakuutuksenottajien käyttäytymisriski

Policyholder behavior risk

Vakuutuksenottajien käyttäytymisriski on epävarmuutta vakuutuksenottajien tulevaisuudessa suorittamien vakuutusmaksujen suuruudesta ja vakuutuksenottajien halusta lopettaa sopimus.

Riski on siis vakuutuksenottajien käyttäytymisestä johtuvaa epävarmuutta maksettavien vakuutuskorvausten suuruudesta ja ajoituksesta.

Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos

Change in liabilities for insurance and investment contracts

Vakuutuskanta on luokiteltu vakuutus- ja sijoitussopimuksiin sen mukaan, sisältyykö niihin merkittävää vakuutusriskiä. Henkivakuutustoiminnassa vain kapitalisaatiosopimukset on määritelty sijoitussopimuksiksi. Muussa tapauksessa velat ovat vakuutusvelkoja.

Tilinpäätöspäivänä määritetään ko. hetken mukainen vakuutustekninen vastuuvelka. Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos tiettynä tilinpäätöspäivänä on  tilinpäätöspäivän vastuun ja edellisen tilinpäätöksen mukaisen vastuun erotus.

Vakuutusliikkeen tuotto

Insurance margin (IM)

Vakuutusteknisen tuloksen suhde vakuutusmaksutuottoihin prosentteina, kun tunnusluvusta on ensin vähennetty muut vakuutustekniset tuotot ja kulut. Vahinkovakuutustoiminnnan termi.

Vakuutusmaksuriski

Premium risk

Vakuutusmaksuriski liittyy ennakoituihin vakuutustapahtumiin, jotka eivät ole tapahtuneet tilikauden päättyessä. Vahinkotapahtumien määrä, niiden vakavuusaste ja ajoitus ja siten niistä aiheutuvat kustannukset saattavat poiketa ennakoidusta.

Lopputulemana ennakoitua korkeammat vakuutuskorvaukset aiheuttavat kirjanpidollisia tappioita tai kasvattavat yhtiön vastuuvelkaa.

Vakuutusmaksutulo (vahinkovakuutus)

Premiums written

Vakuutusmaksut vakuutuskausilta, jotka ovat alkaneet tilikauden aikana riippumatta siitä, onko maksut laskutettu tai maksettu.

Vakuutusmaksutuotot

Premiums earned

Vahinkovakuutustoiminnassa vakuutusmaksutuotot kattaa tilikauden osuuden vakuutusmaksutulosta, eli vakuutusmaksutuotot on vakuutusmaksutulo oikaistuna vakuutusmaksuvastuun muutoksella.

Vakuutusmaksuvastuu

Provision for unearned premiums

Se osa yhtiön vastuuvelasta, joka vastaa tulevien vakuutusmenojen ja tulevien vakuutusmaksujen erotusta.

Vakuutussopimus

Insurance policy

IFRS-luokitus sopimuksesta, jossa siirtyy merkittävä vakuutusriski vakuutuksenottajalta vakuutuksenantajalle.

Vakuutustekninen tulos

Technical result

Tulos ennen sijoitustuottoja ja muita tuottoja sekä kuluja (esim. osakkuusyhtiötulososuus) ja veroja (vahinkovakuutus).

Vakuutustekninen tulos ennen sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirtoa

Technical result before the transfer of return of allocated investment return

Vahinkovakuutuksen käyttämä vakuutusteknisen laskelman osa, joka muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista on vähennetty korvaus- ja liikekulut.

Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto

Allocated investment return transferred to the technical account

Tuotto, joka lasketaan vahinkovakuutuksessa keskimääräiselle velalle vakuutussopimuksista, josta on vähennetty vakuutusliikkeeseen sitoutunut pääoma, kuten  vakuutusmaksusaamiset, jälleenvakuutustalletesaamiset ja muiden saamisten ja velkojen nettomäärä, johon on lisätty puolet vakuutusteknisestä tuloksesta ennen tilikauden kohdistettua korkoa.

Kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto lasketaan riskittömällä korolla.

Vakuutustulos

Underwriting result

Vakuutusyhtiön tulos vakuutustoiminnasta kaikkien kulujen jälkeen, tunnetaan myös nimellä underwriting-tulos. Vakuutustappio syntyy, jos maksutulo ei riitä kattamaan vakuutuskorvauksia ja muita kuluja. Vakuutustoiminnasta syntyviä tappioita on perinteisesti paikattu sijoitustuotoilla.

Vakuutusvelkojen markkinaperusteinen arvo

Economic value of insurance liabilities

Sampo-konserni laskee sisäiseen käyttöön vakuutusvelkojen markkinaperusteisen arvon diskonttaamalla odotettavissa olevat vastuuvelan kassavirrat markkinakoroilla.

Valuuttariski

Currency risk

Valuuttariskillä tarkoitetaan rahoitusvarojen ja -velkojen markkina-arvojen sekä vakuutusvelkojen markkinaperusteisessa arvossa tapahtuvien muutosten aiheuttamia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen tulokseen tai pääomiin, kun valuuttakurssit muuttuvat. Lisätiedot: markkinariskit

Vapaaehtoinen eläkevakuutus

Voluntary pension insurance

Vapaaehtoiset eläkevakuutukset ovat eläkesäästöjä, joita yleensä käytetään täydentämään lakisääteistä eläketurvaa. Vakuutussopimukset ovat usein pitkäaikaisia, useiden vuosikymmenten pituisia. Vapaaehtoiset eläkevakuutukset muodostuvat pääosin joko sijoitussidonnaisista vakuutuksista tai laskuperustekorkoisista vakuutuksista tai niiden yhdistelmästä.

Vapaakirja

Paid-up policy

Vakuutus muuttuu vapaakirjaksi, kun on sovittu, ettei vakuutuksenottaja maksa enää vakuutusmaksuja.

Vastapuoliriski

Counterparty default risk

Riski siitä, että vastapuoli ajautuu maksukyvyttömyystilaan, eikä suoriudu velvoitteistaan. Riskin toteutuessa lopullinen tappio riippuu johdannais- tai jälleenvakuutussopimuksen mahdollisesta positiivisesta markkina-arvosta maksukyvyttömyyshetkellä, saaduista vakuuksista sekä kertyvästä palautusosuudesta. Vastapuoliriskin katsotaan kuuluvan luottoriskeihin.

Vastuunsiirto

Transfer of liability

Vakuutuskannan siirtäminen toisesta vakuutusyhtiöstä/eläkesäätiöstä toiseen vakuutusyhtiöön.

Vastuunvalinta

Risk selection

Vakuutuksenantajan vahinkovakuutustoiminnassa tekemä valinta siitä, mitä riskejä otetaan. Vakuutusyhtiölle vastuunvalinnalla on suuri merkitys, muun muassa mahdollisimman tasapainoisen vakuutusliikkeen saavuttamiseksi. Tasapainoisella vakuutusliikkeellä on yleensä myönteinen vaikutus tulokseen.

Vastuuvelan riittävyystesti

Liability adequacy test

IFRS-säännösten mukaan suoritettu testi siitä, että vastuuvelka on riittävän suuri tulevien vakuutustapahtumien kattamiseksi.

Vastuuvelka

Technical provisions

Yhtiön myöntämistä vakuutuksista yhtiölle aiheutuvan vastuun määrä. Vakuutusmaksuvastuun, siirtovastuun täydennyserän ja korvausvastuun summa.

Vastuuvelka omalla vastuulla

Total technical reserves on own account

Omalla vastuulla oleva vastuuvelka koostuu vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusmaksuvastuusta ja korvausvastuusta, joista on vähennetty jälleenvakuuttajien vastuulla oleva osuus.

Vastuuvelkariski

Reserve risk

Vastuuvelkariski liittyy jo sattuneista vahinkotapahtumista tehtyihin korvausvaatimuksiin. Vastuuvelkariski on riski siitä, että korvausvaatimukset ovat kooltaan ennakoitua suurempia, että korvausvaatimukset poikkeavat ajallisesti ennakoidusta tai että korvausvaatimuksia tehdään ennakoitua useammin.

Tämän seurauksena vastuuvelan katteena olevat varat eivät riitä kattamaan toteutuneita vakuutustapahtumia ja tulevaisuuden vastuuvelka kasvaa aiheuttaen tappioita. 

Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista

Liabilities for unit-linked insurance and investment contracts

Sijoitussidonnaiset vakuutus- ja sijoitussopimukset ovat sopimuksia, joihin perustuvat etuudet määräytyvät kuhunkin sopimukseen liitettyjen sijoituskohteiden arvon kehityksen perusteella. Sijoitussidonnaisia sijoitussopimuksia ovat ainoastaan kapitalisaatiosopimukset.

Kunkin tilinpäätöspäivän mukainen velka sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista määräytyy niihin liittyvien sijoitusten tilinpäätöspäivän mukaisten markkina-arvojen perusteella.

Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista

Liabilities for insurance and investment contracts

Sijoitus- ja vakuutussopimuksista vakuutusyhtiölle aiheutuvan vastuun määrä. 

Vähimmäisvakavaraisuuspääomavaatimus (Vähimmäis-SCR)

Minimum solvency capital requirement (Minimum SCR)

Solvenssi II -sääntelykehikon mukainen vakavaraisuuspääoman ehdoton alaraja, jonka alittuminen johtaa tiukentuviin viranomaistoimenpiteisiin.

Y Sivun alkuun

Yhdistetty henki- ja pääomavakuutus

Endowment insurance

Korvaus, joka voi koostua vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta tai säästöhenkivakuutuksesta, maksetaan vakuutetulle, jos hän on elossa vakuutussopimuksen kattaman ajanjakson lopussa. Vakuutetun kuollessa ennen sopimuksen päättymistä edunsaajalle maksetaan kuolemantapauskorvaus.

Yhdistetty kulusuhde

Combined ratio

Vahinkovakuutustoiminnan keskeinen tehokkuutta kuvaava tunnusluku, joka lasketaan summaamalla vahinkosuhde ja liikekulusuhde yhteen. Yhdistetty kulusuhde ilmoitetaan prosentteina.

Laskentakaava:

  

Yksilöllinen eläkevakuutus

Individual pension insurance

Eläkevakuutus, jossa vakuutettuna on tietty henkilö. Kyseessä voi olla joko laskuperustekorollinen tai sijoitussidonnainen vakuutus.

Yksilöllinen henkivakuutus

Individual life insurance

Henkivakuutus, jossa vakuutettuna on tietty henkilö. Kyseessä voi olla joko laskuperustekorollinen tai sijoitussidonnainen vakuutus.

Ylijäämä, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat

Excess of assets over liabilities

Solvenssi II -taseen osoittama varojen ylijäämä suhteessa velkoihin eli varat vähennettynä veloilla. Vastaa käsitteellisesti IFRS-taseen omaa pääomaa suurimpien erojen ollessa vakuutusteknisen vastuuvelan ja sijoitusomaisuuden arvostuksessa sekä aineettomien hyödykkeiden käsittelyssä.