Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätökset: Jakautuminen hyväksyttiin ja Sammon uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Antti Mäkinen

|

Sampo Oyj:n 17.5.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2022 osinkoa 2,60 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 22.5.2023 ja osinko maksetaan Sammon osakkeenomistajille 31.5.2023 ja ruotsalaisten talletustodistusten omistajille 2.6.2023. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen Sampo Oyj:n hallituksen 29.3.2023 hyväksymän ja allekirjoittaman jakautumissuunnitelman mukaisesti. Osittaisjakautumisessa kaikki Mandatum Holding Oy:n osakkeet ja niihin liittyvät varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Mandatum Oyj:lle.

Jakautuminen edistää Sammon vahinkovakuutuspainotteista strategiaa sekä mahdollistaa Mandatum-konsernille suuremman strategisen ja taloudellisen joustavuuden itsenäisenä toimijana antaen sille mahdollisuuden jatkaa nykyisen kasvustrategiansa täytäntöönpanoa keskittyen palkkioita tuottaviin tuotteisiin ja supistaen laskuperustekorkoista kantaansa.

Hallituksen jäsenet ja palkitseminen

Yhtiökokous päätti kasvattaa hallituksen jäsenten lukumäärää kymmeneen jäseneen. Hallitukseen valittiin uudelleen Christian Clausen, Fiona Clutterbuck, Georg Ehrnrooth, Jannica Fagerholm, Johanna Lamminen, Steve Langan, Risto Murto ja Markus Rauramo. Lisäksi Antti Mäkinen ja Annica Witschard valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Johanna Lamminen on ilmoittanut, ettei hän jatka hallituksen jäsenenä siinä tilanteessa, että Sampo Oyj:n osittaisjakautuminen toteutetaan suunnitelman mukaisesti, jotta hän voi käyttää riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen. Tällöin hallituksen jäsenmäärä laskee yhdeksään.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Antti Mäkisen ja varapuheenjohtajakseen Jannica Fagerholmin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Christian Clausen, Risto Murto, Antti Mäkinen (puheenjohtaja) ja Markus Rauramo. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Fiona Clutterbuck, Georg Ehrnrooth, Jannica Fagerholm (puheenjohtaja), Johanna Lamminen, Steve Langan ja Annica Witschard.

Kaikkien hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/hallitus.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuotuisena palkkiona 228 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 101 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen varapuheenjohtajalle 30 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 28 000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 400 euroa. Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen päätöksen perusteella Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, josta on ensin vähennetty verot ja vastaavat maksut. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Yhtiökokous hyväksyi Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava.

Osittaisjakautumiseen liittyvät päätökset

Osana Sampo Oyj:n jakautumispäätöstä varsinainen yhtiökokous päätti ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle uuden yhtiön Mandatum Oyj:n perustamisesta ja sen yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä. Mandatum Oyj:n hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Markus Aho, Jannica Fagerholm, Kimmo Laaksonen, Johanna Lamminen, Patrick Lapveteläinen ja Jukka Ruuska. Hallituksen ehdotetaan valitsevan keskuudestaan puheenjohtajakseen Patrick Lapveteläisen ja varapuheenjohtajakseen Jannica Fagerholmin. Yhtiökokous päätti osittaisjakautumisen täytäntöönpanosta Mandatumin ensimmäiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävältä ajanjaksolta:

  • maksaa toimikaudelta palkkiota kullekin hallituksen jäsenelle 27 000 euroa, hallituksen puheenjohtajalle 42 000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle 36 000 euroa;
  • maksaa toimikaudelta maksettavien palkkioiden lisäksi Mandatumin hallituksen jäsenille kultakin kokoukselta kokouspalkkiota 600 euroa sekä puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle tämän toimiessa puheenjohtajana 1 500 euroa.
  • maksaa kokouspalkkiota kultakin mahdolliselta tarkastusvaliokunnan kokoukselta 600 euroa kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle ja 1 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle.

Varsinainen yhtiökokous valitsi Mandatum Oyj:n tilintarkastajaksi Deloitte Oy:n KHT Reeta Virolaisen toimiessa päävastuullisena tilintarkastajana. Yhtiökokous päätti maksaa Mandatum Oyj:n tilintarkastajalle palkkion Mandatum Oyj:n hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous päätti myös Mandatum Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta.

Muut yhtiökokouksen päätökset

Sampo Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jolle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Jukka Vattulainen toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 000 Sampo Oyj:n oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista. Mikäli hallitus päättää yhtiökokouksen sille myöntämän valtuutuksen mukaisesti maksuttomasta osakeannista, Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 300 000 000 kappaletta vastaten noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista sen jälkeen, kun uudet osakeannissa annettavat osakkeet on rekisteröity. Omat osakkeet hankitaan mitätöitäviksi.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa (ns. osakkeiden splittaus). Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää, että kaikille osakkeenomistajille annettaisiin maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-osaketta kohti annettaisiin enintään viisi (5) uutta A-osaketta ja kutakin B-osaketta kohti annettaisiin enintään viisi (5) uutta B-osaketta. Hallituksen ehdotuksen julkistamispäivämäärän mukaisten osakemäärän perusteella A-osakkeita annettaisiin enintään 2 581 897 560 kappaletta ja B-osakkeita annettaisiin enintään 1 000 000 kappaletta. Maksuton osakeanti ei vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Yhtiökokous päivitti Sampo Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaista toimialaa vastaamaan yhtiön nykyistä strategiaa ja päätoimialaa. Lisäksi päivitettiin molempien osakelajien osakemääriä koskevia yhtiöjärjestysmääräyksiä poistamalla yhtiön A-osakkeiden ja B-osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismääriä koskevat määräykset. Yhtiöjärjestykseen tehtiin myös muita pääasiassa teknisluontoisia muutoksia, joilla yhtiöjärjestystä selkeytettiin ja se saatettiin vastaamaan osakeyhtiölain nykyistä sanamuotoa ja määräyksiä.

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksen, jonka mukaan hallituksen niin päättäessä yhtiökokous voidaan järjestää niin sanottuna hybridi- tai etäkokouksena.

Yhtiökokouksessa oli ennakkoon annetut ja asiamiehen edustamat äänet mukaan luettuna edustettuna 324 489 527 osaketta (63,5 prosenttia osakkeista) ja 325 289 527 ääntä (63,5 prosenttia kaikista äänioikeuksista).

Varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymät ehdotukset julkaistiin pörssitiedotteina 10.2. ja 29.3.2023. Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti julkaistiin 4.4.2023. Yhtiökokousesitykset ovat saatavilla kokonaisuudessaan Sammon verkkosivustolla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous. Jakautumissuunnitelmasta on lisätietoja saatavilla osoitteessa www.sampo.com/jakautuminen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä osoitteessa yhtiökokoussivustolla sekä Sampo Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Fabianinkatu 27, Helsinki, 31.5.2023 työpäivän loppuun mennessä.

SAMPO OYJ

Lisätiedot:

Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

Maria Silander
viestintäpäällikkö, mediayhteydet
puh. 010 516 0031

Mirko Hurmerinta
sijoittajasuhdepäällikkö
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com