Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos tammi-joulukuulta 2011

Hallitus ehdottaa osingoksi 1,20 euroa osakkeelta

Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuodelta 2011 oli 1 228 miljoonaa euroa (1 320). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos laski 686 miljoonaan euroon (1 807).

- Osakekohtainen tulos oli 1,85 euroa (1,97). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 1,22 euroa (3,22) ja konsernin oman pääoman tuotto vuonna 2011 laski 7,7 prosenttiin (21,8).

- Hallitus ehdottaa 12.4.2012 järjestettävälle yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 1,20 euroa osakkeelta (1,15) ja valtuutusta enintään 50 miljoonan Sammon A-osakkeen hankkimiseksi.

- Osakekohtainen substanssi oli vuoden lopussa 14,05 euroa (17,79). Konsernin käyvän arvon rahasto aleni 355 miljoonaan euroon (736).

- Vahinkovakuutussegmentin tulos ennen veroja oli 636 miljoonaa euroa (707). Yhdistetty kulusuhde vuodelta 2011 parani 92,0 prosenttiin (92,8). Oman pääoman tuotto oli 12,4 prosenttia (39,8) ja käyvän arvon rahasto aleni 139 miljoonaan euroon (315).

- Sammon osuus Nordean vuoden 2011 nettotuloksesta nousi 534 miljoonaan euroon (523). Segmenttiraportoinnissa osuus Nordean tuloksesta sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin.

- Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja säilyi vakaana ja oli 137 miljoonaa euroa (142). Käyvän arvon rahasto laski vuoden lopussa 214 miljoonaan euroon (436). Oman pääoman tuotto oli -11,7 prosenttia (36,2).

 

AVAINLUVUT  2011 2010 Muutos, % Q4/2011 Q4/2010 Muutos, %
Milj. e            
Tulos ennen veroja 1 228 1 320 -7 322 361 -11
  Vahinkovakuutus 636 707 -10 171 188 -9
  Osakkuusyhtiö (Nordea) 534 523 2 161 152 6
  Henkivakuutus 137 142 -3 30 42 -27
  Omistusyhteisö (pl. Nordea) -77 -48 60 -40 -21 93
Tilikauden tulos 1 038 1 104 -6 279 302 -8
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 1,85 1,97 -0,12 0,50 0,54 -0,04
Tulos ml. käyvän arvon rahaston muutos/osake, euroa 1,22 3,22 -2,00 0,94 0,82 0,12
Substanssi/osake, euroa 14,05 17,79 -3,74 - - -
Keskim. henkilöstömäärä(FTE) 6 874 6 914 -40 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, % 138,6 167,1 -28,5 - - -
Oman pääoman tuotto, % 7,7 21,8 -14,1 - - -

 

Tulostiedotteen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2010 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta (Standardi 5.2b) julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Vuoden 2011 viimeinen neljännes lyhyesti

Sampo-konsernin vuoden 2011 viimeisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 322 miljoonaa euroa (361). Osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (0,54). Osakekohtainen tulos markkina-arvoin nousi 0,94 euroon (0,82).

Osakekohtainen substanssi kasvoi vuoden 2011 neljännellä vuosineljänneksellä 0,43 euroa ja oli vuoden lopussa 14,05 euroa.

Vahinkovakuutustoiminnan hyvä vakuutustekninen kannattavuus säilyi ja yhdistetty kulusuhde parani 90,2 prosenttiin (92,3) sekä riski- että toimintakulusuhteen alennuttua. Tulos ennen veroja oli 171 miljoonaa euroa (188).

Sammon osuus Nordean vuoden 2011 viimeisen neljänneksen nettotuloksesta nousi 161 miljoonaan euroon (152).

Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja aleni 30 miljoonaan euroon (42). Maksutulo oli 237 miljoonaa euroa (284).

Liiketoiminta-alueet

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja laski 636 miljoonaan euroon (707) vuonna 2011. Lasku johtui pääosin rahoitusmarkkinoilla vuonna 2011 vallinneesta epävarmuudesta, joka johti matalampiin sijoitusten tuottoihin. Vuodelle 2011 oli ominaista myös läpi vuoden jatkuneet vaativat sääolosuhteet. Normaalia suuremmista sääoloista johtuvista vahingoista huolimatta riskisuhde parani 68,4 prosenttiin (69,1) ja yhdistetty kulusuhde 92,0 prosenttiin (92,8). Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 135 miljoonalla eurolla (113), josta 85 miljoonaa euroa kohdistui Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueeseen.

Ifin omistus tanskalaisessa vakuutusyhtiössä Topdanmarkissa ylitti 20 prosenttia 16.5.2011. Omistuksen ylittäessä 20 prosenttia Topdanmarkista tuli Ifin osakkuusyhtiö. Ifin osuus Topdanmarkin tuloksesta vuonna 2011 oli 7 miljoonaa euroa ja Topdanmarkin kirja-arvo konsernin taseessa oli vuoden 2011 lopussa 329 miljoonaa euroa. If omisti vuoden lopussa kokonaisuudessaan 3 147 692 Topdanmarkin osaketta, mikä vastaa 23,6 prosentin osuutta yhtiön äänimäärästä.

Vakuutustekninen tulos kasvoi 457 miljoonaan euroon (449). Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos kasvoi 256 miljoonaan euroon (236). Yritysasiakkaiden vakuutustekninen tulos oli 124 miljoonaa euroa (127), Suurasiakkaiden 53 miljoonaa euroa (65) ja Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan 22 miljoonaa euroa (15).

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin laski 12,4 prosenttiin (39,8) johtuen pääasiassa markkina-arvoisen sijoitustoiminnan tuloksen laskusta sekä Topdanmark-omistuksen kirjauskäytännön muutoksesta vuoden toisella vuosineljänneksellä. Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 11,1 prosenttia (11,5). Käyvän arvon rahasto laski vuoden aikana ja oli joulukuun 2011 lopussa 139 miljoonaa euroa (315).

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB vuonna 2011

Sampo Oyj omisti vuoden 2011 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,3 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 7,27 euroa osakkeelta. Nordean osakkeen markkinahinta 31.12.2011 oli 5,98 euroa.

Alla oleva teksti perustuu Nordean 24.1.2012 julkaistuun vuoden 2011 tilinpäätöstiedotteeseen.

Tuottojen kasvu jatkui vuonna 2011 ja niitä kertyi 2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Rahoituskate parani 6 prosenttia edellisvuodesta. Luottovolyymit kasvoivat 7 prosenttia ja talletusvolyymit 8 prosenttia. Luotto- ja talletusmarginaalit paranivat edellisvuodesta.

Nettomääräiset luottotappiot pienenivät edellisvuodesta 16 prosenttia 735 miljoonaan euroon. Luottotappiotaso oli 23 pistettä, kun se edellisvuonna oli 31 pistettä.

Liikevoitto pieneni 3 prosenttia edellisvuodesta. Tulos pieneni edellisvuodesta prosentin 2 634 miljoonaan euroon. Riskisopeutettu tulos kasvoi 2 714 miljoonaan euroon eli 4 prosenttia edellisvuodesta.

Nordean hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,26 euroa osakkeelta (0,29). Osinkoehdotus on 40 prosenttia tilikauden tuloksesta, mikä vastaa Nordean osingonmaksua koskevia periaatteita. Ehdotuksen mukaan osinkoa maksetaan kaikkiaan 1 048 miljoonaa euroa.

Henkivakuutus

Sampo-konsernin henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja säilyi edellisen vuoden tasolla huolimatta haastavista sijoitusmarkkinoista vuonna 2011. Tulos ennen veroja oli 137 miljoonaa euroa (142). 849 miljoonan euron maksutulo on konsernin historian toiseksi korkein. Sijoitustoiminnan nettotuotot sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja lukuun ottamatta olivat 255 miljoonaa euroa (312). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitustuotot olivat -296 miljoonaa euroa (333). Käyvän arvon rahasto aleni vuoden 2011 aikana 222 miljoonaa euroa ja oli 214 miljoonaa euroa. Henkivakuutustoiminnan oman pääoman tuotto (RoE) oli -11,7 prosenttia (36,2).

Valtaosassa Mandatum Lifen perinteisiä vakuutuksia laskuperustekorko on 3,5 prosenttia. Suomessa ennen vuotta 1999 myytyjen vakuutusten laskuperustekorko on 4,5 prosenttia. Jälkimmäisten vakuutusten diskonttokorko on alennettu 3,5 prosenttiin täydentämällä vastuuvelkaa 79 miljoonalla eurolla (86). Tämän lisäksi kaikkien laskuperustekorkoisten vakuutusten diskonttokorko on alennettu 2,75 prosenttiin vuodeksi 2012 täydentämällä vastuuvelkaa 29 miljoonalla eurolla. Täydennys laskee sijoitustoiminnan tuottovaatimuksen 2,75 prosenttiin vuodelle 2012. Kaiken kaikkiaan Mandatum Life on kasvattanut vastuuvelkaansa 108 (147) miljoonalla eurolla alhaisen korkotason takia.

Omistusyhteisö

Segmentin tulos ennen veroja oli 457 miljoonaa euroa (474), josta 534 miljoonaa euroa (523) tuli Sammon osuudesta Nordean vuoden 2011 tuloksesta. Segmentin tulos ennen veroja ilman Nordean osuutta oli -77 miljoonaa euroa (-48).

Vuoden 2011 lopussa Sampo Oyj:n taseessa olleet rahoitusvelat koostuivat 1 677 miljoonan euron senior-ehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 652 miljoonan euron arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko 31.12.2011 oli 3,73 prosenttia.

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Merkittävimmät Sampo-konsernin päivittäistä liiketoimintaa uhkaavat riskit ovat luotto-, markkina- ja vakuutusriskit. Niiden osuudet konsernin taloudellisen pääoman vaateesta ovat normaalitasollaan. Luottoriskin osuus on 38 prosenttia, markkinariskin 36 prosenttia ja vakuutusriskin 14 prosenttia.

Valtioiden velkakriisi, poliittisen järjestelmän kriisi, mahdollinen pankkikriisi ja hidas talouskasvu voivat kärjistyessään vaikuttaa konsernin toimintaan epäsuotuisasti, vaikka Sampo-konsernin yhtiöt eivät omista vaikeuksissa olevien valtioiden velkakirjoja ja konsernin sijoitukset Pohjoismaiden ulkopuolisiin pankkeihin ovat pieniä.

Näkymät vuodelle 2012

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2012. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2012 saavuttavan pitkän aikavälin tavoitteensa mukaisen alle 95 prosentin yhdistetyn kulusuhteen. Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Voitonjakoehdotus

Sampo-konsernin voitonjakopolitiikan mukaisesti maksettujen osinkojen kokonaismäärä on kunakin vuonna vähintään 50 prosenttia konsernin nettotuloksesta (pl. poikkeuserät). Osingonjaon lisäksi yhtiö voi ostaa omia osakkeitaan.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 6 623 776 460,88 euroa, josta tilikauden voitto on 682 234 763,79 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 1,20 euroa yhtiön 560 000 000 osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 672 000 000,00 euroa. Loput varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2012 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 24.4.2012.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030
IR-päällikkö Essi Nikitin puh. 010 516 0066
Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Sampo järjestää tiedotusvälineiden edustajille suomenkielisen tiedotustilaisuuden tänään klo 14.00 alkaen ravintola Savoy'ssa (Eteläesplanadi 14, 7. krs, Helsinki). Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +44 207 162 0025 (Eurooppa) tai +1 334 323 6201 (Pohjois-Amerikka). Osallistujia pyydetään ilmoittamaan puhelinkonferenssin ID-numero 910679 ja nimi "Sampo plc 2011/Q4 release".

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi konsernijohtaja Kari Stadighin video sekä tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto ovat nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo-konsernin vuosikertomus vuodelta 2011 julkaistaan viikolla 10. Samaan aikaan julkaistaan myös selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys.

Sampo julkaisee vuoden 2012 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksensa 8.5.2012.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com