Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi - kesäkuulta 2013

TYLSYYS ON HYVÄSTÄ

Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2013 tammi-kesäkuulta oli 825 miljoonaa euroa (813). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos aleni 579 miljoonaan euroon (846) suurelta osin Ruotsin kruunun heikkenemisen ja sijoitusomaisuuserien markkina-arvojen laskun vuoksi.

  • Osakekohtainen tulos nousi 1,27 euroon (1,24) ja osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 1,03 euroa (1,51). Konsernin oman pääoman tuotto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 11,6 prosenttia (18,9).
  • Osakekohtainen substanssi oli kesäkuun 2013 lopussa 19,27 euroa (17,38). Konsernin käyvän arvon rahasto pieneni verojen jälkeen 710 miljoonaan euroon (749).
  • Vahinkovakuutustoiminnan tammi-kesäkuun 2013 yhdistetty kulusuhde oli 88,8 prosenttia (88,8). Kulusuhde oli erinomainen, vaikka Suomessa annuiteettivastuiden diskonttaamiseen käytettävää korkoa laskettiin 2,5 prosenttiin. Tulos ennen veroja oli 473 miljoonaa euroa (452). Tulos markkina-arvoin aleni 312 miljoonaan euroon (434). Oman pääoman tuotto oli 21,7 prosenttia (35,8).
  • Osakkuusyhtiöksi kirjatun Nordean tammi-kesäkuun 2013 tuloksesta 319 miljoonaa euroa (326) kirjattiin Sammon tulokseen.
  • Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 69 miljoonaan euroon (65). Laskuperustekorkoisten vakuutusten diskonttokorkoa laskettiin ja näin ollen vuosina 2013 ja 2014 kaikissa laskuperustekorkoisissa vakuutuksissa käytetään 2,5 prosentin korkoa. Tulos markkina-arvoin aleni 25 miljoonaan euroon (105). Oman pääoman tuotto oli 4,6 prosenttia (23,0).
AVAINLUVUT 1-6/2013 1-6/2012 Muutos, %
4-6/2013 4-6/2012 Muutos, %
Milj. e            
Tulos ennen veroja 825 813 1 455 444 3
  Vahinkovakuutus 473 452 5 270 254 6
  Osakkuusyhtiö Nordea 319 326 -2 157 168 -7
  Henkivakuutus 69 65 7 33 32 5
  Omistusyhteisö (pl. Nordea) -34 -29 16 -4 -10 -57
Tilikauden tulos 710 696 2 390 375 4
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 1,27 1,24 0,03 0,70 0,67 0,03
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 1,03 1,51 -0,48 0,16 0,33 -0,18
Substanssi/osake, euroa*) 19,27 17,38 1,89 - - -
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 827 6 833 -6 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 179,2 170,4 8,8 - - -
Oman pääoman tuotto, % 11,6 18,9 -7,3 - - -

*) Vertailuajankohta 31.12.2012

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2012 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Työsuhde-etuuksia koskevan muutetun tilinpäätösstandardin IAS 19:n käyttöönoton vuoksi vertailulukuina käytettävät vuoden 2012 luvut on laskettu uudelleen ja ne eroavat aiemmin julkistetuista luvuista. Muutokset koskevat pääasiassa vahinkovakuutussegmenttiä mutta heijastuvat myös konsernitason tunnuslukuihin.

Tuloslaskelmaerien muuntamisessa tammi-kesäkuussa 2013 käytetty keskimääräinen EUR-SEK vaihtokurssi on 8,5302 ja taselukuihin sovellettu tarkastelukauden lopun vaihtokurssi 8,7773.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Toinen vuosineljännes 2013 lyhyesti

Sampo-konsernin toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja kasvoi 3 prosenttia 455 miljoonaan euroon (444). Osakekohtainen tulos oli 0,70 euroa (0,67). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,33).

Osakekohtainen substanssi laski toisella vuosineljänneksellä 19,27 euroon maaliskuun 2013 lopun 21,03 eurosta osingonmaksun ja Nordean osakekurssin laskun vuoksi. Osinkoa maksettiin huhtikuussa 1,35 euroa osakkeelta.

Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde säilyi toisella neljänneksellä erinomaisena ja oli 86,7 prosenttia (85,9). Tulos ennen veroja kasvoi 270 miljoonaan euroon (254). Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta kirjattiin osuutena 18 miljoonaa euroa (16). Vastuuvelan diskonttokoron alennus Suomessa rasitti toisen vuosineljänneksen tulosta 75 miljoonalla eurolla. Toisaalta Ruotsissa vastaava diskonttokorko nousi, ja vastuuvelka pieneni koronnoston ansiosta 37 miljoonalla eurolla.

Sammon osuus Nordean toisen vuosineljänneksen tuloksesta oli 157 miljoonaa euroa (168). Kulut on pidetty samalla tasolla 11 peräkkäisen neljänneksen ajan. Ydinvakavaraisuussuhde nousi 14,0 prosenttiin.

Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja oli 33 miljoonaa euroa (32). Maksutulo kohosi 23 prosenttia 288 miljoonaan euroon (234). Laskuperustekorkoisten vakuutusten diskonttokorko vuodelle 2014 laskettiin 2,5 prosenttiin. Diskonttokorko vuodelle 2013 oli jo aiemmin alennettu 2,5 prosenttiin.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutustoiminnan tammi-kesäkuun 2013 tulos ennen veroja oli 473 miljoonaa euroa (452). Yhdistetty kulusuhde säilyi ennallaan 88,8 prosentissa (88,8). Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 39 miljoonalla eurolla (81).

Vakuutustekninen tulos oli 292 miljoonaa euroa (295) allokoitujen sijoitustuottojen alenemisen rasittaessa tulosta. Vakuutustekninen tulos parani kaikilla liiketoiminta-alueilla Baltiaa lukuun ottamatta. Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos oli 181 miljoonaa euroa (180), Yritysasiakkaiden 79 miljoonaa euroa (72) ja Suurasiakkaiden 14 miljoonaa euroa (12). Baltian vakuutustekninen tulos aleni 7 miljoonaan euroon (11). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 12,9 prosenttia (13,8).

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) laski 21,7 prosenttiin (35,8) sijoitustuottojen alentumisen vuoksi. Käyvän arvon rahasto aleni vuodenvaihteesta kesäkuun lopulle tultaessa 351 miljoonaan euroon (364).

Ifin osuus Topdanmarkin tammi-kesäkuun 2013 tuloksesta oli 34 miljoonaa euroa (28). If omisti kesäkuun 2013 lopussa yhteensä 31 476 920 Topdanmarkin osaketta eli yli 25 prosenttia yhtiön osakkeista. Osakemäärän kasvu johtuu Topdanmarkin 13.3.2013 toteuttamasta osakesplittauksesta, jonka suhdeluku oli 1:10. Kaikki Sampo-konsernin omistamat Topdanmarkin osakkeet ovat 18.6.2013 alkaen olleet If Skadeförsäkring Holding AB (publ):n hallussa.

Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan riskisuhde nousi 1,8 prosenttiyksikköä toisella vuosineljänneksellä Norjan tulvien ja Suomen diskonttokoron alentamisen vuoksi. Ruotsin yhdistetty kulusuhde parani merkittävästi suurvahinkojen määrän vähentymisen ja vastuuvelan diskonttaamiseen käytetyn koron nousun ansiosta. Vastuuvelka Ruotsissa supistui tästä johtuen 37 miljoonaa euroa. Suomessa vastuuvelka kasvoi 75 miljoonaa euroa, kun annuiteettivastuiden diskonttaamiseen käytetty korko alennettiin 3,0 prosentista 2,5 prosenttiin. Tanskassa riskisuhde parani merkittävästi vertailuajankohdasta, johon sisältyi merkittäviä suurvahinkoja. Suurvahinkoihin liittyvät kustannukset olivat tammi-kesäkuussa 2013 kaikkiaan 5 miljoonaa euroa odotettua pienemmät.

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 30.6.2013 yhteensä 11,7 miljardia euroa (11,7). Korkosijoitusten duraatio oli 1,2 vuotta (1,3) ja keskimääräinen maturiteetti 2,3 vuotta (2,5). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 3,1 prosenttia (3.8).

Osakkuusyhtiö Nordea Bank

Sampo Oyj omisti kesäkuun 2013 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 7,69 euroa osakkeelta. Nordean päätöskurssi 30.6.2013 oli 8,55 euroa. Nordeaa käsitellään Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä.

Tuotot olivat suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2012 tammi-kesäkuussa. Myös liikevoitto oli vuoden 2012 tammi-kesäkuun tasolla. Riskisopeutettu tulos kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta. Rahoituskate pieneni prosentin edellisvuoden tammi-kesäkuusta. Luotonannon volyymit supistuivat 2 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna, kun käänteisiä takaisinostosopimuksia ei oteta huomioon. Yritysluottojen marginaalit kohenivat, kun taas talletusmarginaalit kaventuivat edellisvuodesta. Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 8 prosenttia viime vuoden tammi-kesäkuusta. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä laski 10 prosenttia.

Kulut yhteensä laskivat paikallisissa valuutoissa laskettuna prosentin vuoden 2012 alkupuoliskoon verrattuna, kun ei oteta huomioon tulosperusteisia palkkioita eikä voittopalkkiojärjestelmiä. Tehostamistoimilla pyritään varmistamaan, että kulut pysyvät suurin piirtein muuttumattomina paikallisissa valuutoissa laskettuna, ja kulukehitys oli tämän tavoitteen mukaista. Henkilöstökulut laskivat paikallisissa valuutoissa laskettuna 2 prosenttia, kun ei oteta huomioon tulosperusteisia palkkioita eikä voittopalkkiojärjestelmiä.

Jatkuvien toimintojen luottotappioiden nettomäärä pieneni 384 miljoonaan euroon. Luottotappiotaso oli 23 pistettä (edellisvuonna 24 pistettä).

Jatkuvien toimintojen tulos kasvoi prosentin 1 583 miljoonaan euroon. Kaikkien toimintojen tulos pieneni 2 prosenttia 1 567 miljoonaan euroon.

Konsernin ydinvakavaraisuussuhde oli toisen neljänneksen lopussa 14,0 prosenttia ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista eli 0,8 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisneljänneksen lopussa. Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin parani 0,8 prosenttiyksikköä 14,8 prosenttiin ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Vakavaraisuussuhde parani 0,9 prosenttiyksikköä 17,4 prosenttiin ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Ydinvakavaraisuussuhteen paraneminen perustuu riskipainotettujen saamisten käytön tehostamiseen ja vahvoihin tuloksiin.

Henkivakuutus

Henkivakuutustoiminnan tammi-kesäkuun 2013 tulos ennen veroja oli 69 miljoonaa euroa (65). Laskuperustekorkoisten vakuutusten diskonttaamiseen käytettyä korkoa laskettiin 2,5 prosenttiin vuodelle 2014. Vuoden 2013 diskonttokorkoa oli jo aiemmin laskettu 2,5 prosenttiin. Kaiken kaikkiaan Mandatum Life on täydentänyt alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 125 miljoonalla eurolla.

Oman pääoman tuotto (RoE) laski 4,6 prosenttiin (23,0). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos laski 25 miljoonaan euroon (105) sijoitusomaisuuden markkina-arvon alennuttua vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä.

Kun jätetään huomioimatta 4,2 miljardin euron (3,8) suuruiset sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevat sijoitukset, Mandatum Life -konsernilla oli 30.6.2013 sijoitusomaisuutta markkina-arvoin 5,3 miljardin euron (5,5) arvosta.

Mandatum Lifen vakavaraisuusasema säilyi vahvana. Mandatum Life -konsernin vakavaraisuussuhde oli kesäkuun 2013 lopulla 26,1 prosenttia (27,7). Vakavaraisuuspääomaa pienensi hieman Sampo Oyj:lle huhtikuussa 2013 maksettu 100 miljoonan euron osinko. Mandatum Lifelle asetettu pääomavaatimus on hyvin vahvasti riippuvainen laskuperustekorkoisesta vastuuvelasta ja sen katteena olevasta sijoitusomaisuudesta. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan odotetaan seuraavan viiden vuoden aikana pienenevän vuosittain arviolta 200 miljoonaa euroa. Tämä pienentää pääomavaadetta ja myötävaikuttaa yhtiön osingonmaksukykyyn.

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli 8,1 miljardia euroa (7,9). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus oli 4,1 miljardia euroa (3,8) ja jatkuvasti supistuvan laskuperustekorkoisen vastuuvelan osuus oli 4,0 miljardia euroa (4,1). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka kohosi uuteen ennätykseen ja oli 51 prosenttia (48) koko kannasta.

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 285 miljoonaa euroa (297), josta 319 miljoonaa euroa (326) tuli Nordean tammi-kesäkuun 2013 tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Ilman Nordean tuloksesta kirjattavaa osuutta segmentti teki 34 miljoonan euron (-29) tappion.

Sampo Oyj:llä oli 30.6.2013 velkarahoitusta 2 090 miljoonaa euroa (2 162) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä pankkitalletukset mukaan lukien 521 miljoonaa euroa (1 048). Tammi-kesäkuussa 2013 nettovelka kasvoi 456 miljoonaa euroa 1 569 miljoonaan euroon (1 113). Nettovelka kasvoi pääasiassa huhtikuussa 2013 toteutetun 756 miljoonan euron suuruisen osingonmaksun vuoksi. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 33 prosenttia (32) yhtiön omasta pääomasta.

Sampo Oyj:n taseessa 30.6.2013 olleet rahoitusvelat koostuivat 1 783 miljoonan euron (1 710) senior-ehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 307 miljoonan euron (451) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko 30.6.2013 oli 2,29 prosenttia (2,33).

Sampo Oyj laski 28.5.2013 liikkeelle kaksi 2 000 miljoonan Ruotsin kruunun suuruista senior-ehtoista, vakuudetonta vaihtuvakorkoista velkakirjaa, joiden eräpäivät ovat 28.5.2015 ja 29.5.2018. Samanaikaisesti Sampo Oyj lyhensi 3 391 miljoonalla Ruotsin kruunulla 4 000 miljoonan Ruotsin kruunun suuruista lainaa, jonka eräpäivä on 16.9.2013.

Näkymät loppuvuodelle 2013

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2013.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2013 saavuttavan pitkän aikavälin tavoitteensa mukaisen alle 95 prosentin yhdistetyn kulusuhteen ja kulusuhteen odotetaan asettuvan 88-91 prosenttiin. Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan useille riskeille. Finanssialalla toimivan Sammon kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat merkittävimmin markkina-, luotto- ja vakuutusriskit. Niiden osuudet konsernin taloudellisen pääoman vaateesta ovat normaalitasollaan. Markkinariskin osuus on 32 prosenttia, luottoriskin 45 prosenttia ja vakuutusriskin 12 prosenttia.

Liiketoimintaympäristön ennalta arvaamattomat tapahtumat tai äkilliset rakenteelliset muutokset voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen tai sen kykyyn harjoittaa liiketoimintaansa. Esimerkiksi Euroopan jatkuvat poliittiset ja rahoitukselliset kriisit, hitaaseen talouskasvuun yhdistettynä, voivat kärjistyessään vaikuttaa konsernin toimintaan epäedullisesti. Mahdollisia vaikutuksia lieventää kuitenkin se, että Sampo-konsernin yhtiöt eivät omista vaikeuksissa olevien valtioiden velkakirjoja ja konsernin sijoitukset Pohjoismaiden ulkopuolisiin pankkeihin ovat pieniä.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010

Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030

Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Sampo järjestää tiedotusvälineiden edustajille suomenkielisen tiedotustilaisuuden tänään klo 12.30 alkaen ravintola Savoy'n Salikabinetissa (Eteläesplanadi 14, 7. krs, Helsinki).

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 7162 0077 tai +1 334 323 6201. Osallistujia pyydetään ilmoittamaan puhelinkonferenssin tunnus 934057 ja nimi "Sampo".

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.  Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013

Sampo julkaisee vuoden 2013 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen 5.11.2013.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com