Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi - syyskuulta 2013

Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2013 tammi-syyskuulta nousi 1 228 miljoonaan euroon (1 183). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos laski 1 112 miljoonaan euroon (1 425).

- Osakekohtainen tulos oli 1,88 euroa (1,81) ja osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 1,99 euroa (2,55). Konsernin oman pääoman tuotto oli tammi-syyskuussa 14,6 prosenttia (20,6).

- Osakekohtainen substanssi oli syyskuun 2013 lopussa 20,53 euroa (17,38). Konsernin käyvän arvon rahasto kasvoi verojen jälkeen 893 miljoonaan euroon (749).

- Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde parani edelleen ja oli 88,2 prosenttia (88,9) tammi-syyskuussa 2013. Tulos ennen veroja oli 700 miljoonaa euroa (660). Kauden laaja tulos aleni 586 miljoonaan euroon (763). Oman pääoman tuotto oli 26,0 prosenttia (38,9).

- Osakkuusyhtiö Nordean tammi-syyskuun 2013 tuloksesta kirjattiin 477 miljoonaa euroa (466) Sammon tulokseen.

- Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 103 miljoonaan euroon (98). Laskuperustekorkoisten vakuutusten diskonttokorkoa vuodelle 2015 laskettiin 3 prosenttiin. Vuosien 2013 ja 2014 diskonttokorkoa oli jo aiemmin alennettu 2,5 prosenttiin. Kauden laaja tulos aleni 137 miljoonaan euroon (218). Oman pääoman tuotto oli 15,7 prosenttia (29,9).

AVAINLUVUT 1-9/2013 1-9/2012 Muutos, %
7-9/2013 7-9/2012 Muutos, %
Milj. e            
Tulos ennen veroja 1 228 1 183 4 403 370 9
  Vahinkovakuutus 700 660 6 227 208 9
  Osakkuusyhtiö Nordea 477 466 2 158 140 13
  Henkivakuutus 103 98 5 34 33 3
  Omistusyhteisö (pl. Nordea) -49 -40 24 -15 -11 44
Kauden voitto 1 055 1 011 4 345 315 10
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 1,88 1,81 0,07 0,62 0,56 0,06
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 1,99 2,55 -0,56 0,95 1,03 -0,08
Substanssi/osake, euroa*) 20,53 17,38 3,15 - - -
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 815 6 828 -13 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 184,2 170,4 13,8 - - -
Oman pääoman tuotto, % 14,6 20,6 -6,0 - - -

*) Vertailuajankohta 31.12.2012

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2012 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Työsuhde-etuuksia koskevan muutetun tilinpäätösstandardin IAS 19:n käyttöönoton vuoksi vertailulukuina käytettävät vuoden 2012 luvut on laskettu uudelleen ja ne eroavat aiemmin julkistetuista luvuista. Muutokset koskevat pääasiassa vahinkovakuutussegmenttiä mutta heijastuvat myös konsernitason tunnuslukuihin.

Tuloslaskelmaerien muuntamisessa tammi-syyskuussa 2013 käytetty keskimääräinen EUR-SEK vaihtokurssi on 8,5811 ja taselukuihin sovellettu tarkastelukauden lopun vaihtokurssi 8,6575.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Kolmas vuosineljännes 2013 lyhyesti

Sampo-konsernin kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja kasvoi 9 prosenttia 403 miljoonaan euroon (370). Osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (0,56). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 0,95 euroa (1,03).

Osakekohtainen substanssi nousi vuoden 2013 heinä-syyskuussa 20,53 euroon kesäkuun 2013 lopun 19,27 eurosta.

Vahinkovakuutustoiminnan tekninen tulos oli erinomainen ja yhdistetty kulusuhde oli kolmannella neljänneksellä 87,2 prosenttia (89,0). Tulos ennen veroja kasvoi 227 miljoonaan euroon (208). Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta kirjattiin osuutena 8 miljoonaa euroa (8).

Sammon osuus Nordean kolmannen vuosineljänneksen tuloksesta oli 158 miljoonaa euroa (140). Nordea jatkoi keskittymistään tuottoihin, kuluihin ja pääoman tuottoon liittyviin tehostamistoimiin. Ydinvakavaraisuussuhde nousi 14,4 prosenttiin.

Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja oli 34 miljoonaa euroa (33). Maksutulo kohosi 29 prosenttia 238 miljoonaan euroon (185). Laskuperustekorkoisten vakuutusten diskonttokorko vuodelle 2015 laskettiin 3,0 prosenttiin. Diskonttokorko vuosille 2013 ja 2014 oli jo aiemmin alennettu 2,5 prosenttiin.


Liiketoiminta-alueet

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutustoiminnan tammi-syyskuun 2013 tulos ennen veroja nousi 700 miljoonaan euroon (660). Yhdistetty kulusuhde parani edelleen ja oli 88,2 prosenttia (88,9). Riskisuhde aleni 0,6 prosenttiyksikköä vahinkofrekvenssin ja suurvahinkojen suotuisan kehityksen ansiosta. Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 49 miljoonalla eurolla (100).

Vakuutustekninen tulos oli 453 miljoonaa euroa (438). Vakuutustekninen tulos parani kaikilla liiketoiminta-alueilla Baltiaa lukuun ottamatta. Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos oli 272 miljoonaa euroa (264), Yritysasiakkaiden 122 miljoonaa euroa (119) ja Suurasiakkaiden 33 miljoonaa euroa (19). Baltian vakuutustekninen tulos aleni hieman ja oli 12 miljoonaa euroa (14).

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) laski 26,0 prosenttiin (38,9) sijoitustuottojen alentumisen vuoksi. Käyvän arvon rahasto kasvoi viime vuodenvaihteesta syyskuun lopulle tultaessa 449 miljoonaan euroon (364). Ifin osuus Topdanmarkin tammi-syyskuun 2013 tuloksesta oli 42 miljoonaa euroa (36).

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 30.9.2013 yhteensä 12,0 miljardia euroa (11,7). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 278 miljoonaa euroa (283). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin tammi-syyskuussa 2013 oli 3,7 prosenttia (5,0). Korkosijoitusten duraatio oli 1,3 vuotta (1,3) ja keskimääräinen maturiteetti 2,3 vuotta (2,5). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 3,0 prosenttia (3,6).

Ifin ja Nordean yhteistyö käynnistyi Suomessa ja Ruotsissa kesällä 2013. Myyntitulokset näyttävät ensimmäisten viikkojen perusteella erittäin lupaavilta. Trygin Suomen -liiketoiminnan integrointi on edennyt suunnitelmien mukaan.

Osakkuusyhtiö Nordea Bank

Sampo Oyj omisti syyskuun 2013 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 7,88 euroa osakkeelta. Nordean päätöskurssi 30.9.2013 oli 8,95 euroa. Nordeaa käsitellään Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä.

Tuotot olivat suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2012 tammi-syyskuussa. Liikevoitto kasvoi 3 prosenttia vuoden 2012 tammi-syyskuusta. Riskisopeutettu tulos kasvoi 3 prosenttia edellisvuodesta. Rahoituskate pieneni prosentin edellisvuoden tammi-syyskuusta. Luotonannon volyymit supistuivat prosentin paikallisissa valuutoissa laskettuna, kun käänteisiä takaisinostosopimuksia ei oteta huomioon. Yritysluottojen marginaalit kohenivat, kun taas talletusmarginaalit kaventuivat edellisvuodesta. Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 9 prosenttia viime vuoden tammi-syyskuusta. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä laski 9 prosenttia.

Kulut yhteensä laskivat paikallisissa valuutoissa laskettuna prosentin vuoden 2012 tammi-syyskuuhun verrattuna, kun ei oteta huomioon tulosperusteisia palkkioita eikä voittopalkkiojärjestelmiä. Tehostamistoimilla pyritään varmistamaan, että kulut pysyvät suurin piirtein muuttumattomina paikallisissa valuutoissa laskettuna, ja kulukehitys oli tämän tavoitteen mukaista. Henkilöstökulut laskivat paikallisissa valuutoissa laskettuna prosentin, kun ei oteta huomioon tulosperusteisia palkkioita eikä voittopalkkiojärjestelmiä.

Jatkuvien toimintojen luottotappioiden nettomäärä pieneni 555 miljoonaan euroon. Luottotappiotaso oli 22 pistettä (edellisvuonna 26 pistettä).

Jatkuvien toimintojen tulos kasvoi 4 prosenttia 2 347 miljoonaan euroon. Kaikkien toimintojen tulos kasvoi 3 prosenttia 2 343 miljoonaan euroon.

Konsernin ydinvakavaraisuussuhde oli kolmannen neljänneksen lopussa 14,4 prosenttia ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista eli 0,4 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisneljänneksen lopussa. Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin parani 0,5 prosenttiyksikköä 15,3 prosenttiin ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Vakavaraisuussuhde parani 0,1 prosenttiyksikköä 17,5 prosenttiin ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista.

Henkivakuutus

Henkivakuutustoiminnan tammi-syyskuun 2013 tulos ennen veroja oli 103 miljoonaa euroa (98). Laskuperustekorkoisten vakuutusten diskonttaamiseen käytettyä korkoa laskettiin 3 prosenttiin vuodelle 2015. Vuosien 2013 ja 2014 diskonttokorkoa oli jo aiemmin laskettu 2,5 prosenttiin. Kaiken kaikkiaan Mandatum Life on täydentänyt alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 134 miljoonalla eurolla.

Oman pääoman tuotto (RoE) oli 15,7 prosenttia (29,9). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos oli 137 miljoonaa euroa (218).

Kun jätetään huomioimatta 4,4 miljardin euron (3,8) suuruiset sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevat sijoitukset, Mandatum Life -konsernilla oli 30.9.2013 sijoitusomaisuutta markkina-arvoin 5,4 miljardin euron (5,5) arvosta.

Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli vuoden 2013 tammi-syyskuussa 5,2 prosenttia (7,5). Käyvän arvon rahasto kasvoi vuoden 2012 lopusta syyskuun lopulle tultaessa 56 miljoonaa euroa ja oli 447 miljoonaa euroa. Korkosijoitusten duraatio oli syyskuun 2013 lopussa 1,7 vuotta (1,8) ja keskimääräinen maturiteetti 2,0 vuotta (2,4). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) laski 4,1 prosenttiin (5,2).

Kustannustehokkuus parani viime vuosineljänneksinä tehtyjen tehostustoimenpiteiden ansiosta. Kun samanaikaisesti palkkiotuotot kasvavat, kaksinkertaistui kustannusliikkeen tulos 7 miljoonaan euroon (3). Suotuisan kehityksen odotetaan jatkuvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Riskiliikkeen tulos nousi vuoden 2013 tammi-syyskuussa 17 miljoonaan euroon (14).

Mandatum Lifen vakavaraisuusasema parani entisestään ja Mandatum Life -konsernin vakavaraisuussuhde oli syyskuun 2013 lopulla 28,5 prosenttia (27,7).

Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka kohosi uuteen ennätykseen 4,4 miljardiin euroon (3,8). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka oli 52 prosenttia (48) koko kannasta. Laskuperustekorkoinen vastuuvelka jatkoi supistumistaan. Sen osuus 8,4 miljardin euron (7,9) suuruisesta vastuuvelasta oli 4,0 miljardia euroa (4,1).

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 428 miljoonaa euroa (426), josta 477 miljoonaa euroa (466) tuli Nordean tammi-syyskuun 2013 tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Ilman Nordean tuloksesta kirjattavaa osuutta segmentti teki 49 miljoonan euron (-40) tappion.

Sampo Oyj:llä oli 30.9.2013 velkarahoitusta 2 013 miljoonaa euroa (2 162) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä pankkitalletukset mukaan lukien 514 miljoonaa euroa (1 048). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit sekä 348 miljoonaa euroa tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemia pääomalainoja. Tammi-syyskuussa 2013 nettovelka kasvoi 386 miljoonaa euroa 1 499 miljoonaan euroon (1 113). Sampo Oyj:n bruttovelka oli 32 prosenttia (32) yhtiön omasta pääomasta.

Sampo Oyj:n taseessa 30.9.2013 olleet rahoitusvelat koostuivat 1 716 miljoonan euron (1 710) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 298 miljoonan euron (451) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko 30.9.2013 oli 2,28 prosenttia (2,33).

Sampo Oyj osti takaisin 28.5.2013 eräpäivältään 16.9.2013 olevaa, 4 000 miljoonan Ruotsin kruunun suuruista senioriehtoista lainaansa nominaaliarvoltaan 3 391 miljoonan Ruotsin kruunun arvosta. Samanaikaisesti Sampo laski liikkeelle kaksi 2 000 miljoonan Ruotsin kruunun suuruista senioriehtoista, vakuudetonta vaihtuvakorkoista velkakirjaa, joiden eräpäivät ovat 28.5.2015 ja 29.5.2018. Senioriehtoisesta, vakuudettomasta vaihtuvakorkoisesta 4 000 miljoonan Ruotsin kruunun suuruisesta lainasta jäljelle jäänyt 609 miljoonan Ruotsin kruunun osuus erääntyi 16.9.2013.

Näkymät loppuvuodelle 2013

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2013.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2013 saavuttavan pitkän aikavälin tavoitteensa mukaisen alle 95 prosentin yhdistetyn kulusuhteen ja kulusuhteen odotetaan asettuvan 88-90 prosenttiin.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni tunnistaa ja analysoi säännöllisesti riskejä ja epävarmuustekijöitä, joille se altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan. Konserni julkaisee vuosittain laajan riskienhallintaraportin vuosikertomuksessaan osoitteessa www.sampo.com/vuosikertomus.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat merkittävimmin markkina-, luotto- ja vakuutusriskit, joiden määrää voidaan arvioida erilaisin mittaustekniikoin. Näiden riskien osuudet konsernin taloudellisen pääoman vaateesta, jota käytetään sisäisesti pääomatarpeen arviointiin, ovat normaalitasollaan. Markkinariskin osuus on 34 prosenttia, luottoriskin 45 prosenttia ja vakuutusriskin 11 prosenttia.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat tai liiketoimintaympäristön äkilliset rakenteelliset muutokset voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi tai hankaloittaa sen kykyä harjoittaa liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien tai mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Tällä hetkellä esimerkiksi poliittisten kriisien jatkuminen yhdessä hitaan talouskasvun kanssa aiheuttaa epävarmuutta, mikä voi kärjistyessään vaikuttaa konsernin toimintaan epäsuotuisasti.

 

SAMPO OYJ
Hallitus

 

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030
Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Puhelinkonferenssi

Sampo järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille ja sijoittajille klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 2313 9201, +44 (0)20 7162 0077, +46 (0)8 5052 0110 tai +1 334 323 6201. Puhelinkonferenssin tunnus on "937722" ja nimi "Sampo plc Q3 Release".

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013

Sampo julkaisee vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteensa 12.2.2014.

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com