Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013

SUUNTA VAKAA

Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2013 tammi-maaliskuulta oli 370 miljoonaa euroa (370). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos aleni 490 miljoonaan euroon (659).

  • Osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa (0,57) ja osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 0,88 euroa
     (1,18). Konsernin oman pääoman tuotto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 19,1 prosenttia
    (28,7).
  • Osakekohtainen substanssi nousi kaikkien aikojen korkeimpaan arvoonsa 21,03 euroon (17,38). Konsernin käyvän arvon rahasto kasvoi verojen jälkeen 846 miljoonaan euroon (749).
  • Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli kaikkien aikojen paras ensimmäisen vuosineljänneksen kulusuhde. Yhdistetty kulusuhde oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 90,9 prosenttia (91,7). Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja oli 204 miljoonaa euroa (198). Tulos markkina-arvoin oli 279 miljoonaa euroa (328) ja oman pääoman tuotto 39,2 prosenttia (52,1).
  • Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä. Sammon osuus Nordean tammi-maaliskuun 2013 nettotuloksesta oli 162 miljoonaa euroa (158).
  • Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja nousi 36 miljoonaan euroon (33), kun 20 miljoonaa euroa käytettiin laskuperustekorkoisen vakuutusten diskonttokorkojen alentamiseen edelleen. Tulos markkina-arvoin laski 66 miljoonaan euroon (172). Oman pääoman tuotto markkina-arvoin oli 22,4 prosenttia (72,3).

 

AVAINLUVUT 1-3/2013 1-3/2012 Muutos-%
Milj. e      
Tulos ennen veroja 370 370 0
  Vahinkovakuutus 204 198 3
  Henkivakuutus 36 33 8
  Osakkuusyhtiö (Nordea) 162 158 3
  Omistusyhteisö -30 -19 57
Tilikauden tulos 320 321 0
       
      Muutos
Tulos/osake, euroa 0,57 0,57 0
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 0,88 1,18 -0,30
Substanssi/osake, euroa*) 21,03 17,38 3,65
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 787 6 796 -9
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 175,8 170,4 5,4
Oman pääoman tuotto, % 19,1 28,7 -9,6

 

*) Vertailuajankohta 31.12.2012

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2012 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Työsuhde-etuuksia koskevan muutetun tilinpäätösstandardin IAS 19:n käyttöönoton vuoksi vertailulukuina käytettävät vuoden 2012 luvut on laskettu uudelleen ja ne eroavat aiemmin julkistetuista luvuista. Muutokset koskevat pääasiassa vahinkovakuutussegmenttiä mutta heijastuvat myös konsernitason tunnuslukuihin.

Tuloslaskelmaerien muuntamisessa käytetty vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen keskimääräinen EUR-SEK vaihtokurssi on 8,4955 ja taselukuihin sovellettu tarkastelukauden lopun vaihtokurssi 8,3553.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta (Standardi 5.2b) julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutustoiminnan tammi-maaliskuun 2013 tulos ennen veroja kohosi 204 miljoonaan euroon (198). Yhdistetty kulusuhde parani 90,9 prosenttiin (91,7) riskisuhteen laskettua 67,6 prosenttiin (69,0). Riskisuhde parani, koska suurvahinkoja oli vähemmän kuin vertailuajankohtana. Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 14 miljoonalla eurolla (26).

Vakuutustekninen tulos säilyi vakaana ja oli 122 miljoonaa euroa (120), vaikka allokoitujen sijoitustuottojen aleneminen jatkuikin edelleen. Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos kasvoi 73 miljoonaan euroon (68) ja Yritysasiakkaiden 32 miljoonaan euroon (26). Suurasiakkaiden vakuutustekninen tulos aleni 11 miljoonaan euroon (13) ja Baltian 2 miljoonaan euroon (4). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 10,9 prosenttia (11,1).

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) oli 39,2 prosenttia (52,1). Käyvän arvon rahasto kasvoi vuodenvaihteesta ja oli maaliskuun lopussa 421 miljoonaa euroa (364).

Ifin osuus Topdanmarkin tuloksesta tammi-maaliskuussa 2013 oli 16 miljoonaa euroa (12). Ifillä oli maaliskuun 2013 lopussa yhteensä 31 476 920 Topdanmarkin osaketta eli noin 23 prosenttia yhtiön osakkeista ja yli 26 prosenttia äänivallasta. Osakemäärän kasvu johtuu Topdanmarkin 13.3.2013 toteuttamasta osakesplittauksesta, jonka suhdeluku oli 1:10.

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.3.2013 yhteensä 12,0 miljardia euroa (11,7). Korkosijoitusten duraatio oli 1,1 vuotta (1,3) ja keskimääräinen maturiteetti 2,3 vuotta (2,5). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 3,4 prosenttia (3,9).

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB

Sampo Oyj omisti maaliskuun 2013 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 7,57 euroa osakkeelta. Nordean päätöskurssi 31.3.2013 oli 8,83 euroa.

Sammon omistusosuus ylittää 20 prosenttia ja Nordeaa on käsitelty Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä 31.12.2009 alkaen. Sammon osuus Nordean nettotuloksesta on esitetty tuloslaskelmassa kohdassa Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista.

Nordea maksoi maaliskuussa 2013 osinkoa kaikkiaan 1 370 miljoonaa euroa, josta Sampo Oyj:lle maksettiin 293 miljoonaa euroa.

Kulut yhteensä pysyivät paikallisissa valuutoissa laskettuna aiemmalla tasollaan vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, kun ei oteta huomioon tulosperusteisia palkkioita eikä voittopalkkiojärjestelmiä. Tehostamistoimilla pyritään varmistamaan, että kulut pysyvät suurin piirtein muuttumattomina paikallisissa valuutoissa laskettuna, ja kulukehitys oli tämän tavoitteen mukaista. Henkilöstökulut laskivat paikallisissa valuutoissa laskettuna 2 prosenttia, kun ei oteta huomioon tulosperusteisia palkkioita eikä voittopalkkiojärjestelmiä.

Luottotappioiden nettomäärä pieneni 199 miljoonaan euroon. Luottotappiotaso oli 23 pistettä (edellisvuonna 25 pistettä, kun Tanskan talletussuojajärjestelmään liittyviä varauksia ei oteta huomioon).

Tulos kasvoi 3 prosenttia 796 miljoonaan euroon tuottojen kasvun ja vakaina pysyneiden kulujen ansiosta.

Konsernin ydinvakavaraisuussuhde oli ensimmäisen neljänneksen lopussa 13,2 prosenttia ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista eli 0,1 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisneljänneksen lopussa. Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin laski 0,3 prosenttiyksikköä 14,0 prosenttiin ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Syynä laskuun olivat vakuutusyhtiöomistuksista tehtäviä vähennyksiä koskevien säännösten muutokset. Vakavaraisuussuhde parani 0,3 prosenttiyksikköä ja oli 16,5 prosenttia ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Ydinvakavaraisuussuhteen paraneminen perustuu vahvoihin tuloksiin. Muutetun IAS 19 "Työsuhde-etuudet" -standardin käyttöönotto kuitenkin heikensi suhdetta.

Henkivakuutus

Henkivakuutustoiminnan tammi-maaliskuun 2013 tulos ennen veroja nousi 36 miljoonaan euroon (33). Laskuperustekorkoisten vakuutusten diskonttauskoron alentamiseen vuodelle 2014 käytettiin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 20 miljoonaa euroa. Diskonttokorko laskettiin 2,7 prosenttiin. Vuoden 2013 diskonttokorko oli jo aiemmin laskettu 2,5 prosenttiin. Kaiken kaikkiaan Mandatum Life on täydentänyt alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 128 miljoonalla eurolla. Oman pääoman tuotto (RoE) oli 22,4 prosenttia (72,3). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos laski 66 miljoonaan euroon (172).

Kun jätetään huomioimatta 4,1 miljardin euron (3,8) suuruiset sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevat sijoitukset, Mandatum Life -konsernilla oli 31.3.2013 sijoitusomaisuutta markkina-arvoin 5,6 miljardin euron (5,5) arvosta. Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli vuoden 2013 tammi-maaliskuussa 2,3 prosenttia (5,2). Käyvän arvon rahasto kasvoi vuoden 2012 lopusta 38 miljoonaa euroa 429 miljoonaan euroon. Korkosijoitusten duraatio oli maaliskuun 2013 lopussa 1,7 vuotta (1,8) ja keskimääräinen maturiteetti 2,0 vuotta (2,4). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 4,4 prosenttia (5,3).

Mandatum Lifen vakavaraisuusasema säilyi vahvana. Mandatum Life -konsernin vakavaraisuussuhde oli vuosineljänneksen lopulla 27,3 prosenttia (27,7). Sampo Oyj:lle huhtikuussa 2013 maksettu 100 miljoonan euron osinko on vähennetty vakavaraisuuspääomasta. Mandatum Lifelle asetettu pääomavaatimus on hyvin vahvasti riippuvainen laskuperustekorkoisesta vastuuvelasta ja sen katteena olevasta sijoitusomaisuudesta. Laskuperustekorkoinen kanta on kahden viime vuoden aikana pienentynyt 340 miljoonaa euroa, mikä on pienentänyt pääomavaadetta ja myötävaikuttanut yhtiön osingonmaksukykyyn. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan odotetaan seuraavan viiden vuoden aikana pienenevän vuosittain edelleen suunnilleen saman verran.

Konsernin vastuuvelka ylitti ensi kertaa 8 miljardin euron rajan ja oli 8,1 miljardia euroa (7,9). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus oli 4,1 miljardia euroa (3,8). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka kohosi uuteen ennätykseen ylittäessään 50 prosentin (48) osuuden koko kannasta.

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 132 miljoonaa euroa (139), josta 162 miljoonaa euroa (158) tuli Nordean vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Ilman osuutta Nordean tuloksesta segmentti teki 30 miljoonan (-19) euron tappion. Ruotsin kruunun vahvistuminen ja koronvaihtosopimusten käyvän arvon alentuminen heikensivät tulosta 19 miljoonalla eurolla.

Sampo Oyj:llä oli 31.3.2013 velkarahoitusta 2 108 miljoonaa euroa (2 162) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä pankkitalletukset mukaan lukien 1 215 miljoonaa euroa (1 048). Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana nettovelka aleni 221 miljoonaa euroa 893 miljoonaan euroon (1 113). Sampo Oyj:n bruttovelka oli 30 prosenttia (32) yhtiön omasta pääomasta.

Katsauskauden päättymisen jälkeen Sampo Oyj maksoi kaikkiaan 756 miljoonaa euroa osinkoja ja sai Mandatum Lifeltä osinkoa 100 miljoonaa euroa. Osingonmaksujen jälkeen nettovelka kasvoi huhtikuun loppuun mennessä noin 1,5 miljardiin euroon.

MUUT TAPAHTUMAT

IAS 19R:n käyttöönotto

Muutos Työsuhde-etuuksia koskevaan IAS 19:ään (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) edellyttää kaikkien vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamista välittömästi muihin laajan tuloslaskelman eriin eli ns. putkimenetelmästä luovuttiin ja rahoitusmeno määritettiin nettorahastointiin perustuen.

Muutos vaikutti konsernin etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen kirjaamiseen If-alakonsernissa.Siirtymävaiheessa putkimenetelmään liittyneet tilikauden 2011 lopun kertyneet realisoitumattomat tappiot, noin 123 miljoonaa euroa, pienensivät vertailuvuoden 2012 alkavan taseen omaa pääomaa.  Vastaava määrä tilikauden 2012 lopussa oli 93 miljoonaa euroa. Siirtymisen jälkeiset muutokset kirjataan vuodesta 2013 alkaen (mukaan lukien 2012 vertailuluvut) muihin laajan tuloslaskelman eriin. If-alakonsernin pääomalaskennassa muutos on jo otettu huomioon.

Näkymät loppuvuodelle 2013

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2013.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2013 saavuttavan pitkän aikavälin tavoitteensa mukaisen alle 95 prosentin yhdistetyn kulusuhteen ja kulusuhteen odotetaan asettuvan 89-92 prosenttiin. Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan useille riskeille. Finanssialalla toimivan Sammon kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat merkittävimmin markkina-, luotto- ja vakuutusriskit. Niiden osuudet konsernin taloudellisen pääoman vaateesta ovat normaalitasollaan. Markkinariskin osuus on 32 prosenttia, luottoriskin 45 prosenttia ja vakuutusriskin 12 prosenttia.

Liiketoimintaympäristön ennalta arvaamattomat tapahtumat tai äkilliset rakenteelliset muutokset voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen tai sen kykyyn harjoittaa liiketoimintaansa. Esimerkiksi Euroopan jatkuvat poliittiset ja rahoitukselliset kriisit, hitaaseen talouskasvuun yhdistettynä, voivat kärjistyessään vaikuttaa konsernin toimintaan epäedullisesti. Mahdollisia vaikutuksia lieventää kuitenkin se, että Sampo-konsernin yhtiöt eivät omista vaikeuksissa olevien valtioiden velkakirjoja ja konsernin sijoitukset Pohjoismaiden ulkopuolisiin pankkeihin ovat pieniä.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030
Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Sampo järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille ja sijoittajille tänään klo 17.00.
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +44 20 7162 0025 tai +1 334 323 6201.
Osallistujia pyydetään ilmoittamaan puhelinkonferenssin tunnus 931495 ja salasana "Sampo".

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa
www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa
www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2013 toisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 7.8.2013.

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com