Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos tammi-kesäkuulta 2014

Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa 2014 oli 861 miljoonaa euroa (825). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos kohosi 790 miljoonaan euroon (579).

- Osakekohtainen tulos oli 1,34 euroa (1,27). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos kasvoi 1,41 euroon (1,03). Konsernin oman pääoman tuotto oli 14,9 prosenttia (11,6).

- Osakekohtainen substanssi oli kesäkuun 2014 lopussa 23,00 euroa (22,15). Nettovaroja pienensi Sampo Oyj:n toukokuun 2014 alkupuolella maksama 1,65 euron suuruinen osakekohtainen osinko. Konsernin käyvän arvon rahasto kasvoi verojen jälkeen 1 106 miljoonaan euroon (960).

- Vahinkovakuutussegmentin yhdistetty kulusuhde tammi-kesäkuussa 2014 oli 88,3 prosenttia (88,8), joka on ensimmäisen vuosipuoliskon yhdistetyistä kulusuhteista  Ifin historian paras. Tulos ennen veroja kasvoi 483 miljoonaan euroon (473). Oman pääoman tuotto oli 25,1 prosenttia (21,7).

- Nordeaa on käsitelty Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä. Nordean tammi-kesäkuun 2014 nettotuloksesta kirjataan Sammolle 21,2 prosentin osuutena 309 miljoonaa euroa (319). Nordean toisen vuosineljänneksen tulokseen sisältyy tehostamisohjelmaan liittyviä uudelleenjärjestelykuluja 190 miljoonaa euroa.

- Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja kasvoi 73 miljoonaan euroon (69). Laskuperustekorkoisiin vakuutuksiin sovellettavaa diskonttokorkoa alennettiin 2 prosenttiin vuodelle 2015 ja 3,25 prosenttiin vuodelle 2016. Vuoden 2014 korko on jo aiemmin laskettu 2 prosenttiin.  Oman pääoman tuotto oli 17,9 prosenttia (4,6).

Avainluvut 1-6/2014 1-6/2013 Muutos, %
4-6/2014 4-6/2013 Muutos, %
Milj. e            
Tulos ennen veroja 861 825 4 465 455 2
  Vahinkovakuutus 483 473 2 289 270 7
  Osakkuusyhtiö Nordea 309 319 -3 139 157 -11
  Henkivakuutus 73 69 6 36 33 8
  Omistusyhteisö (pl. Nordea) -3 -34 -92 1 -4 -
Tilikauden tulos 749 710 6 399 390 2
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 1,34 1,27 0,07 0,71 0,70 0,01
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 1,41 1,03 0,38 0,74 0,16 0,58
Substanssi/osake, euroa*) 23,00 22,15 0,85 - - -
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 757 6 827 -70 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 189,3 184,4 4,9 - - -
Oman pääoman tuotto, % 14,9 11,6 3,3 - - -

*) Vertailuajankohta 31.12.2013

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2013 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Tuloslaskelmaerien muuntamisessa käytetty tammi-kesäkuun 2014 keskimääräinen EUR-SEK-vaihtokurssi on 8,9592 ja taselukuihin sovellettu tarkastelukauden lopun vaihtokurssi 9,1762. Tammi-kesäkuussa 2013 vastaavat vaihtokurssit olivat 8,5302 ja 8,7773.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

VUODEN 2014 TOINEN VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin huhti-kesäkuun 2014 tulos ennen veroja oli 465 miljoonaa euroa (455). Osakekohtainen tulos nousi 0,71 euroon (0,70). Osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 0,74 euroa (0,16).

Osakekohtainen substanssi aleni vuoden 2014 toisella neljänneksellä 23,00 euroon maaliskuun 2014 lopun 24,06 eurosta. Osakekohtaista substanssia alensi 7.5.2014 maksettu 1,65 euron osinko.

Vahinkovakuutusliiketoiminnan yhdistetty kulusuhde oli 86,5 prosenttia (86,7). Tulos ennen veroja kasvoi 289 miljoonaan euroon (270). Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta kirjattiin vahinkovakuutustoiminnan tulokseen 15 miljoonaa euroa (18).

Nordean huhti-kesäkuun 2014 nettotuloksesta kirjattiin Sammon tulokseen 139 miljoonaa euroa (157). Nordea ilmoitti tehostamisohjelman kulujen olleen toisella vuosineljänneksellä 190 miljoonaa euroa. Pankin ydinvakavaraisuussuhde vahvistui entisestään ja oli 15,2 prosenttia.

Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja kohosi 36 miljoonaan euroon (33). Maksutulo kasvoi 18 prosenttia 339 miljoonaan euroon. Vertailuajankohtana huhti-kesäkuussa 2013 henkivakuutustoiminnan maksutulo oli 288 miljoonaa euroa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

Tammi-kesäkuussa 2014 vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 483 miljoonaan euroon (473). Yhdistetty kulusuhde oli 88,3 prosenttia (88,8), mikä oli kaikkien aikojen paras tammi-kesäkuussa saavutettu yhdistetty kulusuhde. Riskisuhde aleni 0,2 prosenttiyksikköä ja toimintakulusuhde 0,3 prosenttiyksikköä. Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 5 miljoonalla eurolla (39). Oman pääoman tuotto nousi 25,1 prosenttiin (21,7) ja käyvän arvon rahasto kasvoi 30.6.2014 mennessä 561 miljoonaan euroon (472).

Ifin tammi-kesäkuun 2014 tulokseen kirjattiin Topdanmarkista tulososuudeksi 26 miljoonaa euroa (34). Ifin omistuksessa oli 30.6.2014 yhteensä 31 476 920 Topdanmarkin osaketta eli yli 28 prosenttia Topdanmarkin koko osakekannasta. Kaikki Sampo-konsernin Topdanmarkin osakkeet ovat If Skadeförsäkring Holding AB (publ):in hallussa.

Korvauskulujen kehitys oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla yleisesti ottaen suotuisa. Suurasiakas-liiketoiminnon yhdistetty kulusuhde parani merkittävästi, kun sekä riski- että toimintakulusuhde alenivat. Kaiken kaikkiaan suurvahinkoja toteutui lähes odotusten mukaisesti. Niistä maksettiin korvauskuluja 3 miljoonaa euroa odotettua enemmän. Poikkeuksena oli Ruotsi, jossa suurvahinkojen korvausmäärä oli 20 miljoonaa euroa odotettua suurempi. Tämän lisäksi tulosta heikensi Ruotsissa vakuutusvelan diskonttaukseen käytetyn koron aleneminen entisestään. Suomessa riskisuhde parani merkittävästi toisella vuosineljänneksellä 2014 suurimmaksi osaksi siksi, että vertailuajankohtaan osui diskonttokoron alentaminen. Myös suurvahingoista aiheutui edellisvuotta vähemmän kustannuksia.

Bruttovakuutusmaksutulo aleni 2 812 miljoonaan euroon (2 907) Ruotsin kruunun heikkenemisen vuoksi. Valuuttakurssimuutokset huomioiden maksutulo nousi 1,5 prosenttia. Suurasiakasliiketoiminnan maksutulo aleni, mutta muiden liiketoimintojen maksutulo kasvoi. Toimintakulusuhde parani 22,6 prosenttiin (22,9) ja liikekulusuhde oli edelleen 16,7 prosenttia.

If Vahinkovakuutuksen sijoitusomaisuuden arvo oli kesäkuun 2014 lopussa 11,9 miljardia euroa (11,7). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 209 miljoonaa euroa (198). Tammi-kesäkuussa 2014 sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 3,1 prosenttia (1,9). Korkosijoitusten duraatio oli 1,0 vuotta (1,3) ja keskimääräinen maturiteetti 2,2 vuotta (2,3). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 2,5 prosenttia (3,1).

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB

Sampo Oyj omisti kesäkuun 2014 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 7,94 euroa osakkeelta. Nordean päätöskurssi 30.6.2014 oli 10,28 euroa. Nordeaa käsitellään Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä.

Alla oleva teksti perustuu Nordean 17.7.2014 julkaistuun osavuosikatsaukseen tammi-kesäkuulta 2014.

Rahoituskate aleni 1 prosentin vuodentakaiseen verrattuna. Luotonannon volyymit kasvoivat 3 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna, kun käänteisiä takaisinostosopimuksia ei oteta huomioon. Yritys- ja henkilöasiakkaille annettujen luottojen marginaalit olivat vuodentakaista korkeammat mutta talletusmarginaalit olivat matalammat kuin vuotta aiemmin.

Nettomääräiset palkkiotuotot ja -kulut kasvoivat 10 prosenttia ja nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä laski 11 prosenttia tammi-kesäkuuhun 2013 verrattuna.

Kulut yhteensä säilyivät paikallisissa valuutoissa laskien samansuuruisina kuin vuoden 2013 alkupuoliskolla, kun huomioon ei oteta uudelleenjärjestelykuluja. Uudelleenjärjestelykulut pois lukien henkilöstökulut kasvoivat paikallisissa valuutoissa laskettuna 3 prosenttia.

Jatkuvien toimintojen luottotappiovaraukset alenivat 293 miljoonaan euroon. Luottotappiotaso oli 0,17 prosenttia, kun se tammi-kesäkuussa 2013 oli 0,23 prosenttia.

Uudelleenjärjestelykulut mukaan luettuna nettotulos aleni 2 prosenttia 1 556 miljoonaan euroon.

Basel III -säännösten mukaan laskettu konsernin ydinvakavaraisuussuhde (CET1) nousi ensimmäisen vuosineljänneksen lopun 14,6 prosentista 15,2 prosenttiin toisen vuosineljänneksen lopulle tultaessa. Ydinvakavaraisuus parani Nordea Bank Polskan myynnin, vahvojen tulosten ja riskipainotettujen saamisten käytön tehostamisen ansiosta. Riskipainotetut saamiset alenivat edellisen vuosineljänneksen lopusta 6,7 miljardia euroa ja olivat 152,2 miljardia euroa.

Nordean tehostamisohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti. Sen nettokustannusvaikutusten odotetaan alkavan näkyä vuoden 2014 lopusta alkaen. Toisella vuosineljänneksellä toimeenpantiin vuositasolle muuntaen bruttomääräisesti 45 miljoonan euron kustannussäästöt ja vuoden 2013 alusta alkaen kokonaiskuluja on alennettu 300 miljoonalla eurolla. Suunnitelmana on alentaa kokonaiskuluja vuoden 2015 loppuun mentäessä 5 prosenttia vuodesta 2013. Tehostamisohjelman kulut olivat toisella vuosineljänneksellä 190 miljoonaa euroa.

Kustannustehokkuus säilyy edelleen keskeisenä painopisteenä. Tehostustoimilla saavutettiin toisella vuosineljänneksellä arviolta 6 miljardin euron säästöt. Jatkossa tehostamistoimien fokus on prosessien tehostamisessa.

Puolalaisen Nordea Bank Polskan myynti saatiin päätökseen 1.4.2014.

Nordean 20,7 prosentin suuruisen Nets Holding A/S -omistusosuuden myynti saatiin päätökseen 9.7.2014. Nordea sai myynnistä kaiken kaikkiaan noin 3,5 miljardia Tanskan kruunua (noin 470 miljoonaa euroa), joten verovapaa myyntivoitto on noin 2,8 miljardia Tanskan kruunua (378 miljoonaa euroa). Myyntivoitto kirjataan kolmannella neljänneksellä muihin tuottoihin.

Lisätietoja Nordea Bank AB:n tammi-kesäkuun 2014 tuloksesta on saatavilla osoitteessa www.nordea.com.

Henkivakuutus

Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa 2014 oli 73 miljoonaa euroa (69). Laskuperustekorkoisten sopimusten vastuuvelan diskonttaamiseen käytettävä korko laskettiin 2 prosenttiin vuodelle 2015 ja 3,25 prosenttiin vuodelle 2016. Vuoden 2014 diskonttauskorkoa oli alennettu jo aiemmin 2 prosenttiin. Vastuuvelkaa on täydennetty Mandatum Lifessä matalan korkotason vuoksi kaikkiaan 161 miljoonalla eurolla.

Oman pääoman tuotto (RoE) kohosi 17,9 prosenttiin (4,6). Markkina-arvojen muutokset huomioiva henkivakuutustoiminnan laaja tulos oli 113 miljoonaa euroa (25).

Maksutulo kasvoi 6 prosenttia 584 miljoonaan euroon (549) ja kokonaismarkkinaosuus säilyi Suomessa vakaana 18,6 prosentissa (18,8). Sijoitussidonnaiset vakuutukset olivat 84 prosenttia koko vakuutuskannan volyymista.

Mandatum Life -konsernilla oli 30.6.2014 sijoitusomaisuutta markkina-arvoin mitaten 5,4 miljardin euron (5,5) arvosta, kun mukaan ei lasketa 5,1 miljardin euron (4,6) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia. Sijoitusomaisuuden nettotuotot ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja olivat 152 miljoonaa euroa (145). Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot kasvoivat 202 miljoonaan euroon (31).

Tammi-kesäkuussa 2014 sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli 3,9 prosenttia (1,7). Käyvän arvon rahasto oli 544 miljoonaa euroa (492). Korkosijoitusten duraatio oli kesäkuun 2014 lopussa 1,7 vuotta (1,8) ja keskimääräinen maturiteetti 2,0 vuotta (2,2). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 3,3 prosenttia (4,2).

Kustannusliikkeen tulos kohosi vuoden 2014 tammi-kesäkuussa 8 miljoonaan euroon (4). Samaan aikaan riskiliikkeen tulos aleni 9 miljoonaan euroon (11).

Sijoitussidonnainen vastuuvelka ylsi uuteen ennätykseen. Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka oli 5,1 miljardia euroa (4,6). Laskuperustekorkoisen vastuuvelan suuruus oli 3,9 miljardia euroa (3,9). Koko vastuuvelan suuruus oli 9,0 miljardia euroa (8,5).

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ilmoittivat maaliskuussa 2014 sopineensa Suomi-yhtiön laskuperustekorkoisen ryhmäeläkekannan luovutuksesta Mandatum Lifelle. Kannanluovutus on hyväksytty molempien yhtiöiden yhtiökokouksissa ja se on saanut myös Finanssivalvonnalta tarvitut luvat. Kannanluovutuksen suunniteltu ajankohta on 30.12.2014. Siirtyvän omaisuuden lopullinen määrä selviää kannanluovutuksen yhteydessä, mutta sen arvioidaan 31.12.2013 olleen noin 1,3 miljardia euroa.

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 306 miljoonaa (285), josta 309 miljoonaa euroa (319) tuli Nordean tammi-kesäkuun 2014 tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Segmentin tulos ilman Nordean tulososuutta oli -3 miljoonaa euroa (-34). Ruotsin kruunun heikkeneminen alensi rahoituskuluja vuoden 2014 tammi-kesäkuussa 16 miljoonalla eurolla.

Sampo Oyj:llä oli 30.6.2014 velkarahoitusta 2 009 miljoonaa euroa (2 027) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä pankkitalletukset mukaan lukien 460 miljoonaa euroa (980). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit ja 352 miljoonan euron arvosta tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemia pääomalainoja. Tammi-kesäkuussa 2014 nettovelka kasvoi 501 miljoonaa euroa 1 549 miljoonaan euroon (1 048). Nettovelkaa kasvatti Sampo Oyj:n toukokuun alkupuolella maksama 924 miljoonan euron suuruinen osinko, mutta toisaalta sitä pienensivät Nordean ja Mandatum Lifen maksamat yhteensä 470 miljoonan euron osingot. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 31 prosenttia (29) yhtiön omasta pääomasta.

Sampo Oyj:n taseessa 30.6.2014 olleet rahoitusvelat koostuivat 1 709 miljoonan euron (1 720) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 300 miljoonan euron (308) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko oli kesäkuun 2014 lopussa 2,25 prosenttia (2,26).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Näkymät loppuvuodelle 2014

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2014.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2014 saavuttavan yhdistetty kulusuhde -tavoitteensa, jonka mukaisesti pitkän aikavälin kulusuhde on alle 95 prosenttia. Koko vuoden yhdistetyn kulusuhteen arvioidaan olevan 88-91 prosenttia.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni tunnistaa ja analysoi säännöllisesti riskejä ja epävarmuustekijöitä, joille se altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat merkittävimmin markkina-, luotto- ja vakuutusriskit, joiden määrää voidaan arvioida erilaisin mittaustekniikoin. Näiden riskien osuudet konsernin taloudellisen pääoman vaateesta ovat normaalitasollaan. Taloudellisen pääoman vaadetta käytetään sisäisesti pääomatarpeen arviointiin. Markkinariskin osuus on 33 prosenttia, luottoriskin 45 prosenttia ja vakuutusriskin 11 prosenttia.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat tai liiketoimintaympäristön äkilliset rakenteelliset muutokset voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Yhtenä esimerkkinä viimeaikaisista ennalta arvaamattomista tapahtumista on Ukrainan jännittynyt tilanne, joka on johtanut finanssimarkkinoiden volatiliteetin lisääntymiseen, ja joka todennäköisesti vaikuttaa taloudellisten sanktioiden kautta myös toimintaympäristöön. Sampo-konsernilla ei ole toimintaa eikä suoria sijoituksia mainitulla alueella.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset ja jo tunnistetut trendit. Näillä molemmilla voi olla vaikutuksia liiketoimintaan myös pitkällä aikavälillä.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010

Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030

Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Sampo järjestää median edustajille suomenkielisen tiedotustilaisuuden Savoyssa (Eteläesplanadi 14, Helsinki) tänään klo 12.30.

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8171 0465, +46 8 5199 9355, +44 203 194 0550 tai +1 855 269 2605. Puhelinkonferenssin nimi on "Sampo's Interim Report Q2/2014".

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2014 tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa 6.11.2014.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com