Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos tammi-maaliskuulta 2014

Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi-maaliskuussa 2014 nousi 396 miljoonaan euroon (370). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos aleni 374 miljoonaan euroon (490).

  • Osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,57) ja markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 0,66 euroa (0,88) ja konsernin oman pääoman tuotto oli 13,7 prosenttia (19,1).
  • Osakekohtainen substanssi nousi maaliskuun 2014 lopussa 24,06 euroon (22,15) ja käyvän arvon rahasto vahvistui verojen jälkeen 1 026 miljoonaan euroon (960).
  • Vahinkovakuutussegmentin yhdistetty kulusuhde parani 90,3 prosenttiin (90,9), joka on Ifin historian paras yhdistetty kulusuhde ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tulos ennen veroja oli 194 miljoonaa euroa (204). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos aleni 209 miljoonaan euroon (279) ja oman pääoman tuotto oli 27,5 prosenttia (39,2).
  • Nordeaa on käsitelty Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä. Nordean tammi-maaliskuun 2014 nettotuloksesta kirjataan Sammolle 170 miljoonaa euroa (162).
  • Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja oli 37 miljoonaa euroa (36). Laskuperustekorkoisiin vakuutuksiin sovellettavaa diskonttokorkoa alennettiin 2 prosenttiin vuodelle 2014 ja 2,25 prosenttiin vuodelle 2015. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos aleni 18 miljoonaan euroon (66). Oman pääoman tuotto oli 6,1 prosenttia (22,4).
AVAINLUVUT 1-3/2014 1-3/2013 Muutos-%
Milj. e
Tulos ennen veroja 396 370 7
  Vahinkovakuutus 194 204 -5
  Osakkuusyhtiö (Nordea) 170 162 5
  Henkivakuutus 37 36 4
  Omistusyhteisö -4 -30 -87
Tilikauden tulos 351 320 9
Muutos
Tulos/osake, euroa 0,63 0,57 0,06
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 0,66 0,88 -0,22
Substanssi/osake, euroa*) 24,06 22,15 1,91
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 731 6 787 -56
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 182,9 184,4 -1,5
Oman pääoman tuotto, % 13,7 19,1 -5,4

*) Vertailuajankohta 31.12.2013

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2013 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Tuloslaskelmaerien muuntamisessa käytetty vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen keskimääräinen EUR-SEK vaihtokurssi on 8,8598 ja taselukuihin sovellettu tarkastelukauden lopun vaihtokurssi 8,9483. Tammi-maaliskuussa 2013 vastaavat vaihtokurssit olivat 8,4955 ja 8,3553.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutustoiminnan tammi-maaliskuun 2014 tulos ennen veroja aleni 194 miljoonaan euroon (204). Yhdistetty kulusuhde oli 90,3 prosenttia (90,9). Riskisuhde aleni 0,1 prosenttiyksikköä ja toimintakulusuhde 0,5 prosenttiyksikköä. Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 6 miljoonalla eurolla (14).

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin aleni 27,5 prosenttiin (39,2). Vahinkovakuutuksen käyvän arvon rahasto kasvoi vuoden 2013 lopusta maaliskuun 2014 loppuun mennessä 548 miljoonaan euroon (472).

Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta yhdisteltävä tulososuus Sammon tammi-maaliskuun 2014 tuloksesta oli 11 miljoonaa euroa (16). If omisti 31.3.2014 kaikkiaan 31 476 920 Topdanmarkin osaketta eli yli 25 prosenttia kaikista osakkeista. Kaikki Sampo-konsernin omistamat Topdanmarkin osakkeet ovat If Skadeförsäkring Holding AB (publ):in hallussa.

Leudon talven ansiosta vahinkofrekvenssit olivat yleisesti ottaen matalia. Suurasiakkaiden yhdistetty kulusuhde heikkeni kahden Ruotsissa sattuneen omaisuusvahingon vuoksi. Kaiken kaikkiaan suurvahingot heikensivät Suurasiakkaiden yhdistettyä kulusuhdetta yli 7 prosenttiyksikköä. Tanskassa yhdistetty kulusuhde kehittyi suotuisasti suurvahinkojen vähentymisen ja parantuneen kustannustehokkuuden ansiosta. Baltia-liiketoiminnassa leuto talvi vähensi vahinkofrekvenssiä. If-konsernin suurvahingoista koituneet kulut olivat tammi-maaliskuussa 2014 kaiken kaikkiaan odotusten mukaiset.

Bruttovakuutusmaksutulo aleni 1 714 miljoonaan euroon (1 775) valuuttakurssivaihteluiden vuoksi. Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo kasvoi 1,7 prosenttia. Maksutulo kasvoi kaikkialla muualla paitsi Suurasiakkaat-liiketoiminnassa. Toimintakulusuhde parani 0,5 prosenttiyksikköä 22,8 prosenttiin ja liikekulusuhde parani 0,2 prosenttiyksikköä 16,8 prosenttiin.

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.3.2014 yhteensä 11,9 miljardia euroa (11,7). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 81 miljoonaa euroa (92). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin tammi-maaliskuussa 2014 oli 1,7 prosenttia (1,4). Korkosijoitusten duraatio oli 1,2 vuotta (1,3) ja keskimääräinen maturiteetti 2,2 vuotta (2,3). Korkosalkun keskimääräinen tuotto oli eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) 2,8 prosenttia (3,4).

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB

Sampo Oyj omisti maaliskuun 2014 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 7,78 euroa osakkeelta. Nordean päätöskurssi 31.3.2014 oli 10,26 euroa. Nordeaa on käsitelty Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä.

Alla oleva teksti perustuu Nordean 29.4.2014 julkaistuun osavuosikatsaukseen tammi-maaliskuulta 2014.

Rahoituskate pieneni 2 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja oli 1 362 miljoonaa euroa. Pääasiallinen syy rahoituskatteen pienenemiseen oli se, että vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli kaksi pankkipäivää vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Paikallisissa valuutoissa laskien rahoituskate aleni 1 prosentin.

Nettomääräiset palkkiotuotot säilyivät edellisneljänneksen tasolla 704 miljoonassa eurossa säästämisen tuotteiden ja palvelujen vakaan, vahvan tuoton sekä luottoihin liittyvien palkkioiden kasvun ansiosta.

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä kasvoi edellisestä neljänneksestä 23 prosenttia 411 miljoonaan euroon.

Kulut yhteensä olivat 1 237 miljoonaa euroa. Kulut pienenivät paikallisissa valuutoissa laskettuna 3 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä pääosin kausivaihtelun vuoksi. Tehostamisohjelma eteni ensimmäisellä vuosineljänneksellä suunnitelmien mukaisesti. Ensimmäisellä neljänneksellä kulusäästöjen bruttovaikutus vuositasolle muunnettuna oli 45 miljoonaa euroa ja vuoden 2013 alusta alkaen 255 miljoonaa euroa.

Jatkuvien toimintojen luottotappioiden nettomäärä oli 158 miljoonaa euroa ja luottotappiotaso oli 18 pistettä (edellisellä vuosineljänneksellä 180 miljoonaa euroa tai 21 pistettä).

Jatkuvien toimintojen tulos kasvoi 10 prosenttia 1 106 miljoonaan euroon. Kaikkien toimintojen tulos säilyi jotakuinkin ennallaan 831 miljoonassa eurossa.

Basel III -säännösten mukaan laskettu konsernin ydinvakavaraisuussuhde koheni 14,6 prosenttiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kun viimeisellä vuosineljänneksellä ydinvakavaraisuussuhde oli 13,9 prosenttia. Ydinvakavaraisuuden vahvistumista tukivat vahva tulos ja valvontaviranomaisilta saatu lupa soveltaa ns. advanced IRB -mallia pohjoismaisiin yritysluottoihin.

Lisätietoja Nordea Bank AB:sta ja yhtiön tammi-maaliskuun 2014 tuloksesta on saatavilla yhtiön internetsivustolta osoitteessa www.nordea.com.

Henkivakuutus

Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja tammi-maaliskuussa 2014 oli 37 miljoonaa euroa (36). Laskuperustekorkoisten sopimusten vastuuvelan diskonttaamiseen käytettävä korko laskettiin 2 prosenttiin vuodelle 2014 ja 2,25 prosenttiin vuodelle 2015. Vuoden 2014 ensimmäisellä korkotäydennysten määrää lisättiin 12 miljoonalla eurolla. Vastuuvelkaa on täydennetty matalan korkotason vuoksi kaikkiaan 158 miljoonalla eurolla.

Oman pääoman tuotto (RoE) oli 6,1 prosenttia (22,4). Markkina-arvojen muutokset huomioiva henkivakuutustoiminnan laaja tulos oli 18 miljoonaa euroa (66).

Maksutulo aleni 7 prosenttia 244 miljoonaan euroon (262) ja kokonaismarkkinaosuus Suomessa putosi 15,8 prosenttiin (18,2).

Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi-maaliskuulta 2014 oli 1,1 prosenttia (2,3). Käyvän arvon rahasto aleni 480 miljoonaan euroon (492). Maaliskuun 2014 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 1,8 vuotta (1,8) ja keskimääräinen maturiteetti 2,1 vuotta (2,2). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 3,7 prosenttia (4,4) erääntyvien sijoitusten tilalle tehtyjen uusien sijoitusten pienemmän tuoton vuoksi.

Kustannusliikkeen tulos jatkoi vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä suotuisaa kehitystään noustessaan 4 miljoonaan euroon (1). Riskiliikkeen tulos laski samanaikaisesti 4 miljoonaan euroon (7).

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ilmoittivat 19.3.2014 sopineensa Suomi-yhtiön laskuperustekorkoisen ryhmäeläkekannan luovutuksesta Mandatum Lifelle. Kannanluovutuksen suunniteltu ajankohta on 30.12.2014. Siirtyvän omaisuuden lopullinen määrä selviää kannanluovutuksen yhteydessä, mutta sen arvioidaan 31.12.2013 olleen noin 1,3 miljardia euroa. Kannanluovutus edellyttää molempien yhtiöiden yhtiökokousten hyväksyntää sekä Finanssivalvonnan suostumusta. Mandatum Lifen ja Suomi-yhtiön yhtiökokoukset pidetään 7.5.2014.

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 166 miljoonaa euroa (132), josta 170 miljoonaa euroa (162) tuli Nordean tammi-maaliskuun 2014 tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Ilman osuutta Nordean tuloksesta omistusyhteisö teki -4 miljoonan euron tuloksen (-30). Rahoituskulujen aleneminen johtui Ruotsin kruunun heikkenemisestä ja swap-korkojen laskusta.

Sampo Oyj:llä oli 31.3.2014 velkarahoitusta 2 009 miljoonaa euroa (2 027) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä pankkitalletukset mukaan lukien 1 176 miljoonaa euroa (980). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, rahamarkkinainstrumentit sekä 352 miljoonaa euroa tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemia pääomalainoja. Tammi-maaliskuussa 2014 nettovelka aleni 216 miljoonaa euroa 833 miljoonaan euroon (1 048). Nettovelka aleni edelleen, kun Nordea maksoi osinkonsa 1.4.2014. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 27 prosenttia (29) yhtiön omasta pääomasta.

Sampo Oyj:n taseessa 31.3.2014 olleet rahoitusvelat koostuivat 1 711 miljoonan euron (1 720) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 298 miljoonan euron (308) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko 31.3.2014 oli 2,24 prosenttia (2,26).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2014

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2014.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2014 saavuttavan yhdistetty kulusuhde -tavoitteensa, jonka mukaisesti pitkän aikavälin kulusuhde on alle 95 prosenttia. Koko vuoden yhdistetyn kulusuhteen arvioidaan olevan 89-92 prosenttia.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni tunnistaa ja analysoi säännöllisesti riskejä ja epävarmuustekijöitä, joille se altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat merkittävimmin markkina-, luotto- ja vakuutusriskit, joiden määrää voidaan arvioida erilaisin mittaustekniikoin. Näiden riskien osuudet konsernin taloudellisen pääoman vaateesta, jota käytetään sisäisesti pääomatarpeen arviointiin, ovat normaalitasollaan. Markkinariskin osuus on 33 prosenttia, luottoriskin 45 prosenttia ja vakuutusriskin 10 prosenttia.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat tai liiketoimintaympäristön äkilliset rakenteelliset muutokset voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi tai hankaloittaa sen kykyä harjoittaa liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Esimerkiksi Krimin tilanne kärjistyi äskettäin ennalta arvaamatta lisäten finanssimarkkinoiden volatiliteettia. Kriisillä voi olla myös pitkäaikaisia vaikutuksia liiketoimintaympäristöön. Sampo-konsernilla ei ole toimintaa eikä suoria sijoituksia mainitulla alueella.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010

Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030

Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Puhelinkonferenssi

Sampo järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille ja sijoittajille klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (0)9 8171 0461, +46 (0)8 5199 9350, +44 (0)20 7660 2077 tai +1 855 269 2605. Puhelinkonferenssin nimi on "Sampo's Interim Report Q1/2014".

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2014 tammi-kesäkuun osavuosikatsauksensa 13.8.2014.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com