Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2013

ERINOMAINEN VUOSI, PAREMPI OSINKO

Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuodelta 2013 nousi 1 668 miljoonaan euroon (1 622). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos oli 1 425 miljoonaa euroa (1 887).

  • Osakekohtainen tulos oli 2,59 euroa (2,51) vuonna 2013. Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 2,54 euroa (3,37) ja konsernin oman pääoman tuotto aleni 13,8 prosenttiin (19,9).
  • Hallitus ehdottaa 24.4.2014 järjestettävälle yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 1,65 euroa osakkeelta (1,35) ja valtuutusta enintään 50 miljoonan Sammon A-osakkeen hankkimiseksi. Maksettavan osingon kokonaismäärä on 924 miljoonaa euroa (756).
  • Osakekohtainen substanssi kasvoi Nordean osakekurssin nousun tukemana 31.12.2013 mennessä 22,15 euroon (17,38).
  • Vahinkovakuutussegmentin tulos ennen veroja oli 929 miljoonaa euroa (864). Koko vuoden yhdistetty kulusuhde oli 88,1 prosenttia (88,9), mikä oli If Vahinkovakuutuksen historian paras yhdistetty kulusuhde. Oman pääoman tuotto oli 24,4 prosenttia (36,9). Osakkuusyhtiö Topdanmarkin osuus tuloksesta oli 52 miljoonaa euroa (50).
  • Sammon osuus Nordean vuoden 2013 nettotuloksesta oli 635 miljoonaa euroa (653). Nordean oman pääoman tuotto oli 11,0 prosenttia (11,6) ja ydinvakavaraisuussuhde nousi ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista 14,9 prosenttiin (13,1). Segmenttiraportoinnissa osuus Nordean tuloksesta sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin.
  • Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja nousi 153 miljoonaan euroon (136). Laskuperustekorkoisiin vakuutuksiin sovellettavaa diskonttauskorkoa alennettiin 2,25 prosenttiin vuodelle 2014 ja 2,75 prosenttiin vuodelle 2015. Oman pääoman tuotto aleni 18,3 prosenttiin (28,5).

AVAINLUVUT  2013  2012 Muutos, %
Q4/2013 Q4/2012 Muutos, %
Milj. e            
Tulos ennen veroja 1 668 1 622 3 440 439 0
  Vahinkovakuutus 929 864 8 230 205 12
  Osakkuusyhtiö Nordea 635 653 -3 157 188 -16
  Henkivakuutus 153 136 12 49 38 30
  Omistusyhteisö (pl. Nordea) -45 -30 50 4 10 -58
Tilikauden tulos 1 452 1 408 3 397 397 0
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 2,59 2,51 0,08 0,71 0,71 0,00
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 2,54 3,37 -0,83 0,56 0,83 -0,27
Substanssi/osake, euroa 22,15 17,38 4,77 - - -
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 832 6 823 9 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, % 184,4 170,9 13,5 - - -
Oman pääoman tuotto, % 13,8 19,9 -6,1 - - -


Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2012 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Työsuhde-etuuksia koskevan muutetun tilinpäätösstandardin IAS 19:n käyttöönoton vuoksi vertailulukuina käytettävät vuoden 2012 luvut on laskettu uudelleen ja ne eroavat aiemmin julkistetuista luvuista. Muutokset koskevat pääasiassa vahinkovakuutussegmenttiä, mutta heijastuvat myös konsernitason tunnuslukuihin.

Tuloslaskelmaerien muuntamisessa käytetty keskimääräinen EUR-SEK-vaihtokurssi on 8,6522 ja taselukuihin sovellettu vuoden lopun vaihtokurssi 8,8591. Vuonna 2012 vastaavat vaihtokurssit olivat 8,7040 ja 8,5820.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

VUODEN 2013 VIIMEINEN NELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin tulos ennen veroja loka-joulukuulta 2013 oli 440 miljoonaa euroa (439). Osakekohtainen tulos oli 0,71 euroa (0,71). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos aleni 0,56 euroon (0,83) suurelta osin valuuttakurssimuutosten ja eläkevastuun muutosten takia. Osakekohtainen substanssi kasvoi vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä 1,62 euroa 22,15 euroon.

Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 87,9 prosenttia (89,1). Tulos ennen veroja nousi 230 miljoonaan euroon (205). Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta kirjattiin osuutena 10 miljoonaa euroa (14).

Sammon osuus Nordean loka-joulukuun 2013 tuloksesta oli 157 miljoonaa euroa (188). Nordea-konsernin ydinvakavaraisuussuhde oli vuoden 2013 lopulla ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista 14,9 prosenttia (13,1).

Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja nousi 49 miljoonaan euroon (38). Maksutulo oli 275 miljoonaa euroa (299).

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja vuodelta 2013 kasvoi 929 miljoonaan euroon (864) liiketoiminnan erinomaisen vakuutusteknisen kannattavuuden ansiosta. Yhdistetty kulusuhde vuodelta 2013 oli 88,1 prosenttia (88,9), ja siten Ifin historian paras. Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 79 miljoonalla eurolla (133).

Vakuutustekninen tulos parani 601 miljoonaan euroon (574) vuonna 2013. Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos kasvoi 360 miljoonaan euroon (349) ja Suurasiakkaiden 43 miljoonaan euroon (28). Yritysasiakkaat-liiketoiminnan tekninen tulos säilyi vakaana ja oli 166 miljoonaa euroa (168), ja Baltia-liiketoiminnan tekninen tulos oli 15 miljoonaa euroa (17). Vuoden 2013 alussa ja loppupuolella vallinnut leuto sää pienensi vahinkofrekvenssiä.  Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä sattuneet myrskyvahingot toisaalta heikensivät tulosta. Merkittävimmän yksittäisen myrskyn aiheuttamat vahingot olivat noin 23 miljoonaa euroa. Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) parani 13,3 prosenttiin (13,1).

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin aleni 24,4 prosenttiin (36,9). Vahinkovakuutuksen käyvän arvon rahasto kasvoi hyvien osaketuottojen ansiosta vuoden 2012 lopusta vuoden 2013 loppuun mennessä 472 miljoonaan euroon (364). Valuuttakurssimuutokset pienensivät käyvän arvon rahastoa 153 miljoonalla eurolla.

Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 1,5 prosenttia ja oli 4 768 miljoonaa euroa (4 698). Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo kasvoi 2,9 prosenttia. Maksutulo kasvoi kaikkialla muualla paitsi Suurasiakkaat-liiketoiminnassa. Henkilöasiakkaiden bruttovakuutusmaksutulo kasvoi valuuttakurssimuutokset huomioiden 5,0 prosenttia, Yritysasiakkaiden 1,7 prosenttia ja Baltian toimintojen 1,6 prosenttia. Suurasiakkaiden bruttovakuutusmaksutulo laski 4,4 prosenttia.

Toimintakulusuhde parani 0,2 prosenttiyksikköä vuonna 2013 ja oli 22,8 prosenttia (23,0). Liikekulusuhde aleni 16,8 prosenttiin (16,9). Nimelliskustannuksia kasvatti Suomessa se, että Trygin Suomen-liiketoiminnan hankinta kasvatti henkilöstömäärää. Hankitun liiketoiminnan integrointi on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.12.2013 yhteensä 11,7 miljardia euroa (11,7). Sijoitustoiminnan nettotuotot nousivat 368 miljoonaan euroon (359). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin vuonna 2013 oli 5,0 prosenttia (6,1). Korkosijoitusten duraatio oli 1,3 vuotta (1,1) ja keskimääräinen maturiteetti 2,3 vuotta (2,3). Korkosalkun keskimääräinen tuotto oli 31.12.2013 eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) 2,9 prosenttia (3,6).

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB

Sampo Oyj omisti joulukuun 2013 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 8,03 euroa osakkeelta. Nordean päätöskurssi 30.12.2013 oli 9,78 euroa.

Nordean hallitus ehdottaa vuoden 2014 yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,43 euroa osakkeelta (0,34 euroa). Osingon osuutta tuloksesta pyritään kasvattamaan vuosina 2014-2015 samalla kun pääomarakenne pidetään vahvana. Yhtiökokouksen hyväksyessä osinkoehdotuksen Sampo Oyj saa huhtikuussa 2014 Nordeasta osinkoa 370 miljoonaa euroa.

Tuotot laskivat vuonna 2013 prosentin ja liikevoitto kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta. Riskisopeutettu tulos kasvoi prosentin edellisvuodesta. Valuuttakurssimuutokset pienensivät tuottoja ja kuluja noin prosenttiyksikön ja luotto- ja talletusvolyymejä noin 3 prosenttiyksikköä, kun verrataan vuoden 2013 lukuja vuoden 2012 lukuihin.

Kulut yhteensä pysyivät paikallisissa valuutoissa laskettuna suurin piirtein edellisvuoden tasolla, kun ei oteta huomioon tulosperusteisia palkkioita eikä voittopalkkiojärjestelmiä. Kulut on pidetty samalla tasolla jo 13 peräkkäisen neljänneksen ajan.

Jatkuvien toimintojen luottotappioiden nettomäärä pieneni 735 miljoonaan euroon. Luottotappiotaso oli 21 pistettä (edellisvuonna 26 pistettä).

Jatkuvien toimintojen tulos kasvoi prosentin 3 107 miljoonaan euroon. Kaikkien toimintojen tulos pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 3 116 miljoonaa euroa. Riskisopeutettu tulos kasvoi prosentin edellisvuodesta.

Ydinvakavaraisuussuhde parani ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista 1,8 prosenttiyksikköä 14,9 prosenttiin. Jos osingon aiempaa suurempaa osuutta tuloksesta ei oteta huomioon, ydinvakavaraisuussuhde olisi noussut 0,8 prosenttiyksikköä. Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin parani 0,4 prosenttiyksikköä 15,7 prosenttiin ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista.

Nordea odottaa luottojen kysynnän pysyvän tulevina vuosina vaisumpana, asiakastoiminnan hiljaisempana ja korkojen matalampina kuin aiemmin oletettiin. Siksi pankki julkisti vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteessa tehostamishankkeita, joiden kustannusvaikutuksiksi arvioitiin 450 miljoonaa euroa vuosina 2013-2015. Monet näistä hankkeista ovat tuottaneet odotettua parempia tuloksia. Lisäksi Nordea nopeuttaa ja laajentaa käynnissä olevaa tehostamisohjelmaa. Tavoite on nostettu 450 miljoonasta eurosta 900 miljoonaan euroon vuosina 2013-2015. Tavoitteesta on jo saavutettu 210 miljoonaa euroa. Osa kustannussäästöistä käytetään investointeihin, mutta Nordea odottaa kulujen laskevan nettomääräisesti noin 5 prosenttia vuodesta 2013 vuoteen 2015. Kulusäästöt syntyvät toimintakulujen vähentämisestä, konttoriverkoston sopeuttamisesta muuttuvaan asiakaskäyttäytymiseen, tuotteiden ja IT-toimintojen tehostamisesta, prosessien optimoinnista ja keskitettyjen toimintojen kululeikkauksista, kuten sisäisten palvelujen supistamisesta.

Henkivakuutus

Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 12 prosenttia vuonna 2013 ja oli 153 miljoonaa euroa (136). Markkina-arvojen muutokset huomioiva henkivakuutustoiminnan laaja tulos oli 220 miljoonaa euroa (286). Oman pääoman tuotto (RoE) oli 18,3 prosenttia (28,5).

Mandatum Life -konsernilla oli 31.12.2013 sijoitusomaisuutta markkina-arvoin mitaten 5,5 miljardin euron (5,5) arvosta, kun mukaan ei lasketa 4,6 miljardin euron (3,8) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia. Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuodelta 2013 oli 7,1 prosenttia (9,4). Joulukuun 2013 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 1,8 vuotta (1,8) ja keskimääräinen maturiteetti 2,2 vuotta (2,1). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 3,7 prosenttia (4,8).

Mandatum Life -konsernin vakavaraisuuspääoma ylitti Solvenssi I -säännösten mukaisen vakavaraisuuden minimivaatimuksen selvästi ja oli joulukuun 2013 lopussa 1 403 miljoonaa euroa (1 391). Vakavaraisuussuhde oli 27,6 prosenttia (27,7). Mandatum Life -konsernin vastuuvelka kasvoi 8,5 miljardiin euroon (7,9). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka ylsi vuoden lopussa 4,6 miljardiin euroon (3,8), mikä vastaa 54 prosentin (48) osuutta vastuuvelan koko määrästä. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä väheni edelleen vuonna 2013 ja oli 3,9 miljardia euroa (4,1). Luku sisältää diskonttauskoron alentamiseksi tehdyt 146 miljoonan euron varaukset.

Laskuperustekorkoisen vastuuvelan diskonttauskorko on alennettu 3,5 prosenttiin. Tästä johtuen vastuuvelkaa on täydennetty 75 miljoonalla eurolla (71). Lisäksi 71 miljoonaa euroa on varattu laskuperustekorkoisten sopimusten koron alentamiseksi 2,25 prosenttiin vuonna 2014 ja 2,75 prosenttiin vuonna 2015.

Viime vuosineljännesten aikana toteutettu tehostamisohjelma ja palkkiotuottojen kasvu nostivat henkivakuutustoiminnan kustannusliikkeen tuloksen 14 miljoonaan euroon (6). Riskiliikkeen tulos oli vuonna 2013 erinomainen yltäessään 24 miljoonaan euroon (19). Kustannusliikkeen tuloksen odotetaan kasvavan edelleen vuonna 2014 sijoitussidonnaisen kannan kasvun ja kustannussäästöohjelman vaikutusten ansiosta.

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 589 miljoonaa euroa (623), josta 635 miljoonaa euroa (653) tuli Nordean vuoden 2013 tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Ilman osuutta Nordean tuloksesta omistusyhteisö teki -45 miljoonan euron tuloksen (-30).

Sampo Oyj:llä oli 31.12.2013 velkarahoitusta 2 027 miljoonaa euroa (2 162) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä pankkitalletukset mukaan lukien 980 miljoonaa euroa (1 048). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, rahamarkkinainstrumentit sekä 350 miljoonaa euroa tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemia pääomalainoja. Vuoden 2013 aikana nettovelka aleni 65 miljoonaa euroa 1 048 miljoonaan euroon (1 113). Sampo Oyj:n bruttovelka oli 29 prosenttia (32) yhtiön omasta pääomasta.

Sampo Oyj:n taseessa 31.12.2013 olleet rahoitusvelat koostuivat 1 720 miljoonan euron (1 710) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 308 miljoonan euron (451) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko 31.12.2013 oli 2,26 prosenttia (2,33).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2014

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2014. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2014 saavuttavan kirkkaasti yhdistetty kulusuhde -tavoitteensa, jonka mukaisesti pitkän aikavälin kulusuhde on alle 95 prosenttia. Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni tunnistaa ja analysoi säännöllisesti riskejä ja epävarmuustekijöitä, joille se altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat merkittävimmin markkina-, luotto- ja vakuutusriskit, joiden määrää voidaan arvioida erilaisin mittaustekniikoin. Näiden riskien osuudet konsernin taloudellisen pääoman vaateesta, jota käytetään sisäisesti pääomatarpeen arviointiin, ovat normaalitasollaan. Markkinariskin osuus on 34 prosenttia, luottoriskin 45 prosenttia ja vakuutusriskin 11 prosenttia.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat tai liiketoimintaympäristön äkilliset rakenteelliset muutokset voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi tai hankaloittaa sen kykyä harjoittaa liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien tai mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi.

VOITONJAKOEHDOTUS

Sampo Oyj:n osinkopolitiikan mukaan maksettujen osinkojen kokonaismäärä on vähintään 50 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta (satunnaiset erät pois lukien). Osingonjaon lisäksi voidaan ostaa omia osakkeita.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 6 775 182 609,93 euroa, josta tilikauden voitto on 829 380 952,52 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 1,65 euroa kullekin yhtiön 560 000 000 osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 924 000 000 euroa. Loput varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2014 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 7.5.2014.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

SAMPO OYJ
Hallitus

 

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010

Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030

Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Sampo järjestää tiedotusvälineiden edustajille suomenkielisen tiedotustilaisuuden tänään klo 12.30 alkaen Hotelli Kämpin Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa (Pohjoisesplanadi 29, 2. krs, Helsinki).

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8171 0461, +46 (0)8 5199 9354, +44 (0)20 3364 5372 tai +1 877 788 9023. Puhelinkonferenssin nimi on "Sampo Group's Results 2013".

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo-konsernin vuosikertomus vuodelta 2013 julkaistaan viikolla 12. Samaan aikaan julkaistaan myös selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys.

Sampo julkaisee vuoden 2014 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksensa 7.5.2014.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com