Hallituksen valiokunnat

Hallitus voi perustaa osoittamiaan tehtäviä varten valiokuntia, johtoryhmiä ja muita pysyviä tai määräaikaisia elimiä.

Hallitus vahvistaa Sammon valiokuntien ja johtoryhmän työjärjestyksen ja muiden asettamiensa toimielinten toimintaohjeet ja toimintavaltuudet.

Hallituksella on tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, joiden jäsenet se nimittää keskuudestaan valiokuntien työjärjestysten mukaisesti.

 

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta sekä tilinpäätösraportoinnin prosessia ja konsernin muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnin valmistelua. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on lisäksi valvoa ja arvioida Sampo-konsernin tilinpäätöksen oikeellisuutta sekä valvoa ja arvioida konsernin taloudellista raportointiprosessia ja valvoa Solvenssi II -sääntelyyn liittyvää konsernin vakavaraisuusraportoinnin valmistelua. Se myös seuraa konserniyhtiöiden kannattavuutta, rahoitusasemaa ja pääomien riittävyyttä.

Valiokunta myös valvoo tilintarkastajien toimintaa Suomen lakien puitteissa ja seuraa ja arvioi tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla tilintarkastajien tilintarkastuksen ja muiden kuin tilintarkastuspalveluiden laskutusta.  Edelleen valiokunnan tehtävänä on seurata ja arvioida tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista Sampo-konsernille sekä valmistella tilintarkastajan valintaa ja heidän palkkiotaan koskevat päätösehdotukset yhtiökokoukselle.

Niin ikään valiokunta seuraa ja arvioi konsernin sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen tehokkuutta, riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä valvoo konsernin riskejä ja riskienhallinnan laatua ja kattavuutta. Lisäksi valiokunta vahvistaa sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman, seuraa liiketoiminta-alueittain riskinottopolitiikkojen toteutumista, limiittien käyttöä ja tuloksen kehitystä, valvoo riskienhallinnan periaatteiden ja muiden riskienhallintaan ja tarkastusvaliokunnan toimialaan kuuluvien muiden yleisohjeiden valmistelua ja noudattamista sekä käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä. Valiokunta määrittelee Sampo Oyj:n lähipiiriliiketoimien seuraamiseen ja arvioimiseen liittyvät yleiset periaatteet ja lisäksi se seuraa näiden lähipiiriliiketoimien raportointiprosessia.

Valiokunta myös arvioi lakien ja määräysten noudattamista Sampo-konsernissa, seuraa konserniyhtiöiden merkittäviä oikeudenkäyntejä, valvoo valiokunnalle osoitettua eri viranomaisille toimitettavaa raportointia sekä toimeenpanee hallituksen valiokunnalle antamat muut tehtävät.

Työjärjestyksensä mukaan tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme yhtiön johtoon kuulumatonta hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joiden tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja joista ainakin yhden tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistuvat päävastuullinen tilintarkastaja, konsernijohtaja, konsernin talousjohtaja, sisäisen tarkastuksen johtaja, ja riskienhallintajohtaja.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Jannica Fagerholm ja muut jäsenet ovat Fiona Clutterbuck, Georg EhrnroothJohanna Lamminen, Steve Langan ja Annica Witschard.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä Sammon yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen kokoonpanosta, Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikasta, sen mukaisista hallituksen jäsenten palkkioista ja toimielinten palkitsemisraportista. Näissä asioissa valiokunta kuulee suurimpia osakkeenomistajia.

Lisäksi valiokunnan tehtävänä on valmistella Sammon hallitukselle tehtäviä esityksiä hallituksen jäsenten riippumattomuudesta, hallituksen monimuotoisuuspolitiikasta, hallituksen valiokuntien kokoonpanosta ja puheenjohtajasta, konsernijohtajan ja Sampo-konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien, johtoryhmän yhteydessä toimivan työvaliokunnan kokoonpanosta ja nimittämisestä sekä tarvittaessa heidän seuraajiensa kartoittamisesta. Edelleen valiokunta valmistelee esitykset johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen päätettäväksi Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet sekä Sampo Oyj:n henkilöstön palkitsemispolitiikan, Sampo-konsernin pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät, pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ja lyhytaikaisten kannustinohjelmien perusteella maksettavat enimmäismäärät samoin kuin niiden pohjalta tehtävät lopulliset maksut.

Hallituksen valtuuttamana valiokunta päättää konsernijohtajaa ja konsernijohtajan sijaista lukuun ottamatta johtoryhmään kuuluvien johtajien kiinteistä palkoista.

Valiokunta valmistelee Sammon hallitukselle esityksen Sampo-konsernin tarkastusjohtajan nimittämisestä, työsuhteen ehdoista ja muusta palkitsemisesta. Lisäksi valiokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle tehtäviä esityksiä hyvän hallintotavan (corporate governance) kehittämiseen liittyvistä asioista ja vahvistaa kriteerit ja prosessit hallituksen itsearviointia varten.

Lisäksi valiokunta arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja yhteistyötään johdon kanssa.

Työjärjestyksensä mukaisesti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtaja valiokunnan puheenjohtajana ja kolme hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Antti Mäkinen ja muut jäsenet Christian ClausenRisto Murto ja Markus Rauramo.

Päivitetty