Hallitus

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen vuosittain valitsema hallitus käyttää yhtiökokousten välillä ylintä päätösvaltaa Sampo-konsernissa.

Sammon hallituksen tehtävänä on yhtiön johtaminen lakien, viranomaismääräysten, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen tekemien päätösten mukaisesti.

Hallituksen toimintaperiaatteet ja hallituksen keskeiset tehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä. Konsernin asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi Sampo Oyj:n hallitus on vahvistanut sisäiset ohjeet, jotka koskevat Sampo-konsernin yleisiä toimintaperiaatteita, riskienhallintaa, palkitsemista, compliancea, sisäistä valvontaa ja raportointia.

Hallituksen keskeisimmät tehtävät

 • Vastaanottaa konsernitason raportointia.

 • Valvoo
  • liiketoimintojen asianmukaista järjestämistä;
  • taloudellisen raportoinnin järjestelmiä sekä sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuutta;
  • lähipiiritoimia; ja
  • tilintarkastajan riippumattomuutta sekä tilintarkastajan tarjoamia muita kuin lakisääteisiä tilintarkastuspalveluita.

 • Päättää
  • Sampo-konsernin strategiasta ja muista merkittävistä strategisista tai laajakantoisista asioista;
  • varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta;
  • konsernitasoisista sekä Sampo Oyj:n periaatteista ja politiikoista;
  • pääomitusta koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä ehdotuksesta voitonjaoksi; ja
  • konsernitasoisista palkitsemisasioista.

 • Valmistelee
  • konsolidoidun tilinpäätöksen; ja
  • ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

 • Valitsee ja vapauttaa tehtävistään konsernijohtajan, konsernin johtoryhmän jäsenet sekä konsernin sisäisen tarkastuksen johtajan. Hallitus myös päättää heidän palvelussuhteidensa ehdoista ja palkitsemisesta kulloinkin voimassa olevan palkitsemispolitiikan mukaisesti.

 • Keskustelee vuosittaisesta hallituksen toiminnan arvioinnista.

Sampo Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kymmenen osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsemaa jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ensimmäisessä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä kokouksessaan.

Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee ja esittelee Sammon yhtiökokoukselle tehtävän esityksen hallituksen kokoonpanosta ja sen yhteensopivuudesta Sampo Oyj:n hallituksen monimuotoisuuspolitiikan kanssa.

Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenmäärä on kymmenen jäsentä vuonna 2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Johanna Lamminen oli ilmoittanut, ettei hän jatka hallituksen jäsenenä siinä tilanteessa, että Sampo Oyj:n osittaisjakautuminen toteutetaan suunnitelman mukaisesti, jotta hän voi käyttää riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen. Näin ollen hallituksen jäsenmäärä laski 1.10.2023 alkaen yhdeksään.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää niin ikään valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ensimmäisessä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä kokouksessa.

Sampo Oyj on vahvistanut hallitusta koskeva monimuotoisuuspolitiikan, jonka tavoitteena on varmistaa, että hallituksella on tarvittava tietämys ja kokemus konsernin pääasiallisten toimintamaiden ja -markkinoiden yhteiskunnallisesta, liiketoiminta- ja kulttuuriympäristöstä. Politiikan mukaan hallitusta valittaessa haetaan monipuolista pätevyyttä ja osaamista, ja hallituksen monimuotoisuus, kuten ikä- ja sukupuolijakauma, maantieteellinen jakauma sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, on merkittävä huomioon otettava tekijä.

Sampo Oyj:n hallitusta koskevan monimuotoisuuspolitiikan mukaan molempien sukupuolten tulee olla edustettuina hallituksessa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta huomioi sukupuolten tasa-arvon päätöksissään ja varmistaa, että molemmat sukupuolet ovat aina edustettuina hallituksessa. Tavoitteena on, että molemmilla sukupuolilla on vähintään 37,5 prosentin edustus.

Hallituksen jäsenten toimikauden keskimääräinen pituus oli 3,9 vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päivänä 17.5.2023.

Hallituksen sukupuolijakauma*
Sampo Oyj, 17.5.2023

* Tiedoissa mukana Johanna Lamminen, jonka jäsenyys Sammon hallituksessa päättyi 30.9.2023.


Hallituksen jäsenten kauden pituus*

Sampo Oyj, 17.5.2023

* Tiedoissa mukana Johanna Lamminen, jonka jäsenyys Sammon hallituksessa päättyi 30.9.2023.


Hallituksen jäsenten maantieteellinen jakauma*

Sampo Oyj, 17.5.2023

* Tiedoissa mukana Johanna Lamminen, jonka jäsenyys Sammon hallituksessa päättyi 30.9.2023.


Hallituksen jäsenten koulutustausta*

Sampo Oyj, 17.5.2023

* Tiedoissa mukana Johanna Lamminen, jonka jäsenyys Sammon hallituksessa päättyi 30.9.2023.

 

Sampo Oyj:n hallitus koostui 17.5.2023 (vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärä) kymmenestä jäsenestä*. Sampo Oyj on tunnistanut merkittävät osaamisalueet, joista hallituksen jäsenillä tulee olla tarvittavat taidot ja kokemus. Jokaisen hallitukseen ehdolla olevan henkilön tulee vähintään kerran vuodessa (ja aina kun nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee henkilön valintaa hallituksen jäseneksi) antaa hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalle tarvittavat tiedot, jotta hallitus voi arvioida henkilön riippumattomuuden. Ehdolla olevien henkilöiden tulee toimittaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalle myös oma arvionsa riippumattomuudesta.

Lisäksi konsernin compliance-yksikkö kerää tietoa yhtiön asiakirjoista ja tarvittaessa julkisista rekistereistä arvioidakseen jokaisen nykyisen tai mahdollisen jäsenen riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin tai muiden sovellettavien määräyksien mukaisesti.

Riippumattomuuden arviointi perustuu henkilökohtaiseen yleisarvioon, jossa otetaan huomioon henkilön itse antamat tiedot sekä analyysi, jossa arvioidaan, voidaanko henkilöä pitää riippumattomana. Arviointi toimitetaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalle, joka tekee suosituksen kunkin henkilön riippumattomuudesta täydelle hallitukselle, joka puolestaan määrittelee lopullisesti kunkin henkilön riippumattomuuden ja ilmoittaa ketkä hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Arviosta tulee myös käydä ilmi perusteet, minkä vuoksi hallituksen jäsen ei ole riippumaton, ja arviota tulee tarvittaessa päivittää jäsentä koskevien muuttuneiden tietojen perusteella.

Sampo Oyj:n hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukaan hallituksella kokonaisuutena tulee olla sen työn kannalta riittävä osaaminen ja kokemus konsernin toiminnan kannalta tärkeimpien alueiden ja markkinoiden yhteiskunnallisista, liiketoiminnallisista ja kulttuurillisista olosuhteista. Politiikan mukaan hallitukseen haetaan hallitusta valittaessa monipuolista pätevyyttä ja osaamista, ja hallituksen monimuotoisuus, kuten ikä- ja sukupuolijakauma, maantieteellinen jakauma sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, on merkittävä huomioon otettava tekijä. Alla kuvataan hallituksen jäsenten taitoja ja tietoja niillä osaamisalueilla, joilla hallituksen jäsenet ovat arvioineet omaavansa vahvan asiantuntijuuden. Lisäksi hallituksen jäsenillä on paljon muita taitoja ja tietoja. Jokainen alla esitetty osaamisalue on arvioitu Sampo Oyj:n ja Sampo-konsernin liiketoiminnan onnistuneen harjoittamisen kannalta merkittäväksi.

* Aiemmin ilmoittamansa mukaisesti, Johanna Lamminen jätti tehtävänsä Sampo Oyj:n hallituksen jäsenenä 30.9.2023 alkaen Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon seurauksena.

Hallituksen kokemus ja taidot*
Sampo Oyj

* Tiedoissa mukana Johanna Lamminen, jonka jäsenyys Sammon hallituksessa päättyi 30.9.2023.

Päivitetty