Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Konsernin johtoryhmä (pois lukien konsernijohtaja)

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallitus valitsee ja vapauttaa konsernin johtoryhmän jäsenet. Hallitus päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja muista työ- tai toimisuhteen ehdoista sekä palkitsemisperiaatteista. Hallitus on valtuuttanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan päättämään konsernijohtajaa lukuun ottamatta konsernin johtoryhmän jäsenten kiinteistä palkoista. Konsernijohtaja valmistelee nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalle esitykset konsernin johtoryhmän jäsenten, lukuun ottamatta hänen itsensä, palkitsemisesta.

Palkitsemismuodot

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen arvioidaan vuosittain, ja se perustuu Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteisiin. Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä palkasta, luontoiseduista ja maksuperusteisesta tai etuusperusteisesta lisäeläkesopimuksesta sekä mahdollisista lyhytaikaisista ja pitkäaikaisista kannustepalkkioista. 

Kiinteä palkka

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan päätöksen mukaisesti konsernin johtoryhmän jäsenten, pois lukien konsernijohtajan, kiinteitä palkkoja korotettiin keskimäärin 3,7 prosenttia 1.1.2021 alkaen.

Luontoisedut

Luontoisedut konsernin johtoryhmän jäsenillä voivat olla työ- tai toimisopimusten perusteella esimerkiksi puhelinetu, ravintoetu, autoetu, asuntoetu sekä täydentävät vakuutukset.

Lyhytaikaiset kannustepalkkiot

Sampo-konserniyhtiöiden hallitukset päättävät kunakin vuonna erikseen yhtiökohtaisista yhden vuoden mittaisista lyhytaikaisista kannustinohjelmista sekä niistä rahana maksettavista palkkioista seuraavana vuonna. Konsernin johtoryhmän jäsenet osallistuvat vuoden mittaiseen lyhytaikaiseen kannustinohjelmaan, joissa palkkion maksu perustuu Sampo-konsernin osakekohtaisen tuloksen (EPS) kynnysarvon ylitykseen ja joissa palkkio määräytyy Sampo-konsernin tuloksen, henkilökohtaisen suorituksen ja soveltuvin osin liiketoiminta-alueen tai divisioonan tuloksen perusteella. Johtoryhmän jäsenille voidaan maksaa ohjelmista palkkiona enintään yhdeksän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä. Osa maksettavasta palkkiosta lykätään vähintään kolmeksi vuodeksi kuhunkin Sampo-konserniyhtiöön sovellettavan sääntelyjärjestelmän mukaisesti. Vuoden 2022 osalta lyhytaikaisen kannustinohjelman tavoitteet perustuvat Sampo-konsernin strategiaan ja sen keskeisiin suoritusmittareihin sisältäen sekä laadullisia että määrällisiä kriteerejä. Lyhytaikaisen kannustinohjelman tavoitteet on jaettu kolmeen pääosaan: i) Sampo-konsernin tavoitteet, sisältäen mm. konsernin yhdistetyn kulusuhteen ja/tai vakuutusosingon, ii) tytär- ja osakkuusyhtiöihin liittyvät tavoitteet, sisältäen mm. tytäryhtiöiden taloudellisia ja ei-taloudellisia avaintavoitteita ja/tai osakkuusyhtiöiden arvon kehityksen ja iii) ESG:hen liittyvät mittarit kuten regulatiivinen ja säännönmukainen laatu, asiakkaisiin liittyvät mittarit, henkilöstön NPS sekä Science Based Targets implementointi.

Pitkäaikaiset kannustepalkkiot

Hallitus päättää Sampo Oyj:n rahoitusvälineisiin perustuvista pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä sekä niistä rahana maksettavista palkkioista. Konsernin johtoryhmän jäsenet osallistuvat Sampo-konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin 2017:1 ja 2020:1, joissa palkkio määräytyy Sammon A-osakkeen arvon kehityksen perusteella 3–5 vuoden ajanjakson aikana kannustinjärjestelmien käyttöönotosta. Palkkio maksetaan kolmessa vuosittaisessa erässä, joista ensimmäinen on 30 prosenttia, toinen 35 prosenttia ja kolmas 35 prosenttia. Johtoryhmän jäsenille on allokoitu 778 400 kannusteyksikköä 2017:1-järjestelmässä ja 1 180 000 kannusteyksikköä 2020:1-järjestelmässä.

Yhden kannusteyksikön arvo lasketaan maksuhetkellä Sammon A-osakkeen vaihdolla painotetun keskikurssin ja osinko-oikaistun lähtökurssin erotuksen perusteella. Osakkeen arvon kehityksen lisäksi kannusteyksikön arvoa laskettaessa otetaan huomioon If Vahinkovakuutuksen vakuutusliikkeen tuotto ja/tai riskisopeutetun pääoman tuotto, kuten tarkemmin on määritelty kunkin kannustinjärjestelmän ehdoissa. Kannustinjärjestelmistä maksettaville palkkioille on asetettu yläraja.

2017:1- ja 2020:1-järjestelmiin liittyvien palkkioiden maksamisen yhteydessä johtoryhmän jäsenet ovat velvollisia ostamaan Sammon A-osakkeita 50 prosentilla kunkin saamansa palkkioerän määrästä tuloveron ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen. Osakkeet ovat luovutusrajoituksen alaisia kolme vuotta, minkä jälkeen hallitus päättää niiden mahdollisesta vapauttamisesta.

Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot

Eläke-etuudet

Asuinvaltionsa lakisääteisen eläkejärjestelmän lisäksi, konsernin johtoryhmän jäsenillä on oikeus lisäeläkejärjestelmiin, joista osa on etuusperusteisia ja osa maksuperusteisia. Konsernin johtoryhmän suomalaiset jäsenet ovat 60 vuotta täytettyään oikeutettuja elinikäiseen etuusperusteiseen lisäeläkkeeseen. Eläke-etuus on 60 prosenttia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta. Eläkkeeseen oikeuttavaan palkkaan sisältyvät kiinteä palkka, luontoisedut, loma-ajan palkka sekä lyhytaikaiset kannustepalkkiot, ja se määritellään siten, että neljästä viimeisestä täydestä työvuodesta jätetään paras ja huonoin vuosi pois, ja lasketaan jäljelle jääneiden kahden työvuoden keskimääräinen palkka. Eläkkeen alkamista voi lykätä 68 vuoden ikään saakka.

Konsernin johtoryhmän ruotsalaiset jäsenet ovat oikeutettuja maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen. Eläkemaksu on 38 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta ja 25 prosenttia vuosittain maksetusta lyhytaikaisesta kannustepalkkiosta. Eläkeikä on 65 vuotta.

Konsernin johtoryhmän norjalaiset jäsenet ovat oikeutettuja maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen. Eläkemaksu on 7 prosenttia eläkkeeseen oikeutettavasta palkasta 7,1 G:hen asti (G = Norjan eläkejärjestelmän perusmäärä) ja 25,1 prosenttia 7,1 G:n ja 12 G:n välisestä eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta. Norjan eläkelainsäädännön mukaan eläkkeelle voi jäädä joustavasti 62 ja 75 ikävuoden välillä. 12 G:n ylittävän eläkkeeseen oikeuttavan palkan osalta norjalaiset johtoryhmän jäsenet kuuluvat maksuperusteiseen lisäeläkejärjestelmään, joka oikeuttaa määräaikaiseen eläkkeeseen 67 ja 82 ikävuoden välillä ja jonka eläkemaksu on 24 prosenttia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta.

Työ- tai toimisuhteen päättyminen

Konsernin johtoryhmän jäsenten työ- tai toimisopimusten irtisanomisaika on joko 3 tai 6 kuukautta, mikäli johtoryhmän jäsen irtisanoutuu itse. Työnantajan irtisanoessa työ- tai toimisopimuksen irtisanomisaika on joko 6 tai 12 kuukautta. Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja irtisanomisajan palkkaan.

Osalla johtoryhmän jäsenistä voi lisäksi olla työ- tai toimisopimuksen perusteella oikeus erokorvaukseen, mikäli työnantaja irtisanoo työ- tai toimisopimuksen. Erokorvaus voi olla 12–24 kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä työ- tai toimisopimuksen ehdoista riippuen. Osalla johtoryhmän jäsenistä voi työ- tai toimisopimuksen perusteella olla oikeus myös korvaukseen kilpailukiellon ajalta.

Konsernin johtoryhmän palkat ja palkkiot, pois lukien konsernijohtaja*

Palkitsemiselementti 2021
(euroa)
2020
(euroa)
Kiinteä palkka 2 632 935 2 670 499
Luontoisedut 50 231 191 953
Lyhytaikaiset kannustepalkkiot vuodelta 2020 (2019)** 962 528 1 284 627
Lykättyjen lyhytaikaisten kannustepalkkioiden vapautus vuodelta 2017 (2016) 550 141 717 072
Pitkäaikaiset kannustepalkkiot*** 3 683 768 0
Yhteensä 7 879 603  4 864 151
Hallituspalkkiot samaan konserniin kuuluvista yhtiöstä 370 306 335 775
Lisäeläke 1 178 349 1 185 285

*Sisältäen palkkioiden maksut entisille johtoryhmän jäsenille, joiden palkkioiden maksu perustui johtoryhmän jäsenyyteen. Johtoryhmässä oli vuonna 2020 seitsemän jäsentä ja vuonna 2021 kuusi jäsentä (pois lukien konsernijohtaja).
**Pois lukien kyseisenä vuonna lykätyt lyhytaikaiset kannustepalkkiot. Vuonna 2021 lykätyt lyhytaikaiset palkkiot olivat yhteensä 638 259 euroa ja ne voidaan maksaa aikaisintaan vuonna 2024. Vuonna 2020 lykätyt lyhytaikaiset palkkiot olivat yhteensä 390 496 euroa ja ne voidaan maksaa aikaisintaan vuonna 2023.
***Sisältäen pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien mukaiset osakehankinnat.

Konsernin johtoryhmän jäsenten, pois lukien konsernijohtaja, pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehtojen mukaisesti hankkimien Sammon A-osakkeiden lukumäärä

Asema Hankittujen
Sampo
A-osakkeiden
lukumäärä 2021*
Hankittujen
Sampo
A-osakkeiden
lukumäärä 2020
Konsernin johtoryhmä, pois lukien konsernijohtaja 19 884 0

*Luovutusrajoitus vuoteen 2024 saakka

Päivitetty 20.4.2022