Muut palkitsemista koskevat tiedot

Tietoa hallituksen, konsernijohtajan ja konsernin johtoryhmän (pois lukien konsernijohtaja) palkitsemisesta.

Valmistellessaan esitystä hallituksen jäsenten palkitsemisesta varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ottaa Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteiden ja Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan lisäksi huomioon asiaankuuluvilla markkina-alueilla ja verrokkiyhtiöissä tapahtuneen palkkiokehityksen.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan vuotuisia palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuotuisena palkkiona 228 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 101 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen varapuheenjohtajalle 30 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 28 000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 400 euroa. 

Hallituksen jäsenille ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Sampo Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi hallituksen jäsenen matkakulut ja majoituksesta aiheutuneet kulut maksetaan todellisten kustannusten mukaan. Hallituksen jäsenille ei makseta muita taloudellisia etuuksia. 

Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen päätöksen perusteella Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, josta on ensin vähennetty verot ja vastaavat maksut. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenen edellytetään säilyttävän hankkimansa osakkeet omistuksessaan hankintahetkestä lukien kahden vuoden ajan. Osakkeisiin kohdistuvan luovutusrajoituksen sitovuus kuitenkin päättyy, mikäli hallituksen jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy ennen kahden vuoden määräajan umpeutumista.

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa Sampoon tai muihin Sampo-konserniyhtiöihin, eivätkä kuulu työsuhdeperusteisten palkkiojärjestelmien piiriin. Hallituksen jäsenet eivät osallistu Sammon kannustinjärjestelmiin.

Palkitsemismuodot

Sammon konsernijohtaja Torbjörn Magnusson aloitti tehtävässään 1.1.2020. 

Konsernijohtajan palkitseminen arvioidaan vuosittain, ja se perustuu Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteisiin sekä Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikkaan. Konsernijohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä palkasta, luontoiseduista ja lisäeläkkestä sekä mahdollisista lyhytaikaisista ja pitkäaikaisista kannustepalkkioista vuonna 2022. Alla kuvataan konsernijohtajan palkitsemista. Tarkemmat tiedot konsernijohtajan vuoden 2022 palkitsemisesta selostetaan vuoden 2022 Toimielinten palkitsemisraportissa.

Kiinteä palkka

Konsernijohtajan kiinteä palkka oli 967 490 euroa (10 283 060 Ruotsin kruunua) vuonna 2022.

Muut etuudet

Konsernijohtajan muihin etuihin sisältyy lounasetu, sairausvakuutus ja vuosittainen matkapassi, joka kattaa Tukholman ja Helsingin väliset lennot.

Lyhytaikaiset kannustepalkkiot

Hallitus päättää kunakin vuonna erikseen yhden vuoden mittaisista lyhytaikaisista kannustinohjelmista sekä niistä rahana maksettavista palkkioista seuraavana vuonna. Konsernijohtaja osallistuu vuoden mittaiseen lyhytaikaiseen kannustinohjelmaan, jossa palkkion maksu perustuu Sampo-konserniin ja tytäryhtiöihin liittyviin taloudellisiin ja ei-taloudellisiin suoritusmittareihin. Näiden ansaintakriteereiden lisäksi kannustinohjelmalle on asetettu suoritukseen perustuva kynnysarvo (vuonna 2022 kynnysarvona toimi osakekohtainen tulos EPS). Konsernijohtajalle voidaan maksaa ohjelmasta palkkiona enintään yhdeksän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä. Osa maksettavasta palkkiosta lykätään vähintään kolmeksi vuodeksi Sampoon sovellettavan sääntelyjärjestelmän mukaisesti.

Konsernijohtaja Torbjörn Magnussonin lyhytaikaisen kannustinohjelman tavoitteet, 2022

Suoritusperusteiden
kuvaus
Suhteellinen
painoarvo
Suoritus-perusteen toteuma Tavoitteesta saavutettu* Toteuma yhteensä, euroa**
Sampo-konserni Sampo-konsernin yhdistetty kulusuhde 12,5 % 82,1 % 100 % 90 702
(964 037 SEK)
Osakekohtainen vakuutusosinko 12,5 % Kasvoi 0,10 euroa 100 % 90,702
(964 037 SEK)
Muut synergiaetuja ja lisäarvoa luovat kehitysprojektit ja aktiviteetit 20 % Pääosin saavutettu 75 % 108 843
(1 156 844 SEK)
Tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt Ifin yhdistetty kulusuhde 10 % 80,3 % 100 % 72 562
(771 230 SEK)
Ifin bruttovakuutus-maksutulon kasvu 15 % 7,2 % 100 % 108 843
(1 156 844 SEK)
Hastingsin operatiivinen kulusuhde 10 % 89,7 % 0 % 0
(0 SEK)
Arvonluomiseen tähtäävä, Nordea-omistukseen liittyvä strategia 10 % Täysimääräisesti saavutettu 100 % 72 562
(771 230 SEK)
ESG (ympäristö-, yhteiskuntavastuu- ja hallintokriteerit) Sammon ESG-luokituksien nostaminen vuoden 2022 aikana 10 % Täysimääräisesti saavutettu 100 % 72 562
(771 230 SEK)
Yhteensä 100 %   85 % 616 775
(6,555,451 SEK)

* Prosenttiosuus enimmäismäärästä.
** Lyhytaikaisten kannustinohjelmien ansaintajakso on tilikausi 1.1.–31.12. Suoritus arvioidaan ansaintajakson päättymisestä seuraavana keväänä. 60 prosenttia lyhytaikaisesta kannustepalkkiosta maksetaan suorituksen arvioinnin jälkeen ja 40 prosenttia lykätään kolmeksi vuodeksi Sampo Oyj:hin sovellettavan sääntelyn mukaisesti.

Pitkäaikaiset kannustepalkkiot

Hallitus päättää pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä sekä niistä rahana maksettavista palkkioista. Konsernijohtaja osallistuu Sampo-konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin 2017:1 ja 2020:1, joissa palkkio määräytyy Sammon A-osakkeen arvon kehityksen perusteella 3–5 vuoden ajanjakson aikana kannustinjärjestelmien käyttöönotosta. Palkkio maksetaan kolmessa vuosittaisessa erässä, joista ensimmäinen on 30 prosenttia, toinen 35 prosenttia ja kolmas 35 prosenttia. Konsernijohtajalle on allokoitu 350 000 kannusteyksikköä 2017:1-järjestelmässä ja 350 000 kannusteyksikköä 2020:1-järjestelmässä.

Yhden kannusteyksikön arvo lasketaan maksuhetkellä Sammon A-osakkeen vaihdolla painotetun keskikurssin ja osinko-oikaistun lähtökurssin erotuksen perusteella. Osakkeen arvon kehityksen lisäksi kannusteyksikön arvoa laskettaessa otetaan huomioon If Vahinkovakuutuksen vakuutusliikkeen tuotto ja/tai riskisopeutetun pääoman tuotto, kuten tarkemmin on määritelty kunkin kannustinjärjestelmän ehdoissa. Kannustinjärjestelmistä maksettaville palkkioille on asetettu yläraja. 2017:1-järjestelmässä yhden kannusteyksikön enimmäisarvo voi olla enintään 19 euroa korkeampi kuin lähtökurssi ja 2020:1-järjestelmässä enimmäisarvo voi olla 24 euroa korkeampi kuin lähtökurssi.

2017:1- ja 2020:1 -järjestelmiin liittyvien palkkioiden maksamisen yhteydessä konsernijohtaja on velvollinen ostamaan Sammon A-osakkeita 50 prosentilla kunkin saamansa palkkioerän määrästä tuloveron ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen. Osakkeet ovat luovutusrajoituksen alaisia kolme vuotta, minkä jälkeen hallitus päättää niiden mahdollisesta vapauttamisesta. Konsernijohtajalle ei ole asetettu muita muodollisia vaatimuksia Sammon A-osakkeen omistukseen liittyen.

Eläke

Konsernijohtaja on oikeutettu Ruotsin lakisääteiseen eläkkeeseen, jossa eläkkeen perusteena olevien tulojen yläraja on 7,5 kertaa tuloperusmäärä, jonka lisäksi hän on oikeutettu maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen. Lisäeläkkeen eläkemaksu on 38 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta ja 25 prosenttia vuosittain maksetusta lyhytaikaisesta kannustepalkkiosta. Eläkeikä on 65 vuotta.

Toimisuhteen päättyminen

Yhtiön irtisanoessa Torbjörn Magnussonin toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta, jolta ajalta hänelle maksetaan irtisanomisajan palkka. Lisäksi Magnusson on oikeutettu enintään 24 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen, mikäli i) Sampo Oyj irtisanoo sopimuksen tai ii) konsernijohtaja irtisanoo sopimuksen yhtiön rikottua olennaisesti sopimusta tai vastuiden olennaisesti muututtua Sampo-konsernin yhtiörakenteessa tai omistajuudessa tapahtuneiden merkittävien muutoksien seurauksena. Erokorvauksen enimmäismäärä perustuu Magnussonin aiemmassa tehtävässä If Skadeförsäkring Holding AB:n toimitusjohtajana sovellettuihin ehtoihin.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallitus valitsee ja vapauttaa konsernin johtoryhmän jäsenet. Hallitus päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja muista työ- tai toimisuhteen ehdoista sekä palkitsemisperiaatteista. Hallitus on valtuuttanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan päättämään konsernijohtajaa lukuun ottamatta konsernin johtoryhmän jäsenten kiinteistä palkoista. Konsernijohtaja valmistelee nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalle esitykset konsernin johtoryhmän jäsenten, lukuun ottamatta hänen itsensä, palkitsemisesta.

Palkitsemismuodot

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen arvioidaan vuosittain, ja se perustuu Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteisiin. Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä palkasta, luontoiseduista ja maksuperusteisesta tai etuusperusteisesta lisäeläkesopimuksesta sekä mahdollisista lyhytaikaisista ja pitkäaikaisista kannustepalkkioista.

Kiinteä palkka

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan päätöksen mukaisesti konsernin johtoryhmän jäsenten, pois lukien konsernijohtajan, kiinteitä palkkoja korotettiin keskimäärin 7,5 prosenttia 1.1.2022 alkaen.

Muut etuudet

Luontoisedut konsernin johtoryhmän jäsenillä voivat olla työ- tai toimisopimusten perusteella esimerkiksi puhelinetu, ravintoetu, autoetu sekä täydentävät vakuutukset.

Lyhytaikaiset kannustepalkkiot

Sampo-konserniyhtiöiden hallitukset päättävät kunakin vuonna erikseen yhtiökohtaisista yhden vuoden mittaisista lyhytaikaisista kannustinohjelmista sekä niistä rahana maksettavista palkkioista seuraavana vuonna. Konsernin johtoryhmän jäsenet osallistuvat vuoden mittaiseen lyhytaikaiseen kannustinohjelmaan, jossa palkkion maksu perustuu Sampo-konserniin ja tytäryhtiöihin liittyviin taloudellisiin ja ei-taloudellisiin suoritusmittareihin. Näiden ansaintakriteereiden lisäksi kannustinohjelmalle on asetettu suoritukseen perustuva kynnysarvo (vuonna 2022 kynnysarvona toimi osakekohtainen tulos EPS). Johtoryhmän jäsenille voidaan maksaa ohjelmista palkkiona enintään yhdeksän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä. Osa maksettavasta palkkiosta lykätään vähintään kolmeksi vuodeksi kuhunkin Sampo-konserniyhtiöön sovellettavan sääntelyjärjestelmän mukaisesti.

Pitkäaikaiset kannustepalkkiot

Hallitus päättää Sampo Oyj:n rahoitusvälineisiin perustuvista pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä sekä niistä rahana maksettavista palkkioista. Konsernin johtoryhmän jäsenet osallistuvat Sampo-konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmään 2020:1, jossa kannustinjärjestelmän toteuma on sidottu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, sisältäen sekä osakkeen arvon kehityksen että maksetut osingot kyseisen erän ansaintajaksolla. Lisäksi arvoon vaikuttavat kullekin erälle soveltuvat riskisopeutettuun pääoman tuottoon liittyvät ansaintakriteerit. Pitkäaikainen kannustinjärjestelmä on jaettu kolmeen maksuerään, joista ensimmäinen on 30 prosenttia, toinen 35 prosenttia ja kolmas 35 prosenttia. Johtoryhmän jäsenille on allokoitu 600 000 kannusteyksikköä 2020:1-järjestelmässä (konsernijohtaja pois lukien).

Yhden kannusteyksikön arvo lasketaan maksuhetkellä Sammon A-osakkeen vaihdolla painotetun keskikurssin ja lähtökurssin erotuksen perusteella. Lähtökurssia korjataan alaspäin ansaintajakson aikana maksettujen osinkojen verran, jolloin osakkeen kokonaistuotto tulee huomioiduksi. Osakkeen arvon kehityksen lisäksi kannusteyksikön arvoa laskettaessa otetaan huomioon riskisopeutetun pääoman tuotto, kuten tarkemmin on määritelty kannustinjärjestelmän ehdoissa. Kannustinjärjestelmästä maksettaville palkkioille on asetettu yläraja. 2020:1-järjestelmässä yhden kannusteyksikön enimmäisarvo voi olla 24 euroa korkeampi kuin lähtökurssi.

2020:1-järjestelmään liittyvien palkkioiden maksamisen yhteydessä johtoryhmän jäsenet ovat velvollisia ostamaan Sammon A-osakkeita 50 prosentilla kunkin saamansa palkkioerän määrästä tuloveron ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen. Osakkeet ovat luovutusrajoituksen alaisia kolme vuotta, minkä jälkeen hallitus päättää niiden mahdollisesta vapauttamisesta.

Konsernin johtoryhmän palkat ja palkkiot, pois lukien konsernijohtaja*

Palkitsemiselementti 2022
(euroa)
2021
(euroa)
Kiinteä palkka, sisältäen lomapalkan 2 884 601 2 632 935
Muut etuudet 50 844 50 231
Lyhytaikaiset kannustepalkkiot vuodelta 2022 (2021)** 973 621 962 528
Lykättyjen lyhytaikaisten kannustepalkkioiden vapautus kolmen vuoden lykkäysjakson päätyttyä 510 328 550 141
Pitkäaikaiset kannustepalkkiot*** 6 143 921 3 683 768
Yhteensä 10 563 315 7 879 603
Muista konserniyhtiöistä maksetut palkkiot 370 013 370 306
Lisäeläke 982 622 1 178 349

*Sisältäen palkkioiden maksut entisille johtoryhmän jäsenille, joiden palkkioiden maksu perustui johtoryhmän jäsenyyteen.
**Pois lukien kyseisenä vuonna lykätyt lyhytaikaiset kannustepalkkiot. Vuonna 2022 lykätyt lyhytaikaiset palkkiot olivat yhteensä 645,534 euroa ja ne voidaan maksaa aikaisintaan vuonna 2025. Vuonna 2021 lykätyt lyhytaikaiset palkkiot olivat yhteensä 638 259 euroa ja ne voidaan maksaa aikaisintaan vuonna 2024.
***Sisältäen pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien mukaiset osakehankinnat.


Konsernin johtoryhmän jäsenten, pois lukien konsernijohtaja, pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehtojen mukaisesti hankkimien Sammon A-osakkeiden lukumäärä

Asema Hankittujen
Sampo
A-osakkeiden
lukumäärä 2022*
Hankittujen
Sampo
A-osakkeiden
lukumäärä 2021
Konsernin johtoryhmä, pois lukien konsernijohtaja 30 610 19 884

*Luovutusrajoitus vuoteen 2025 saakka

Eläke

Asuinvaltionsa lakisääteisen eläkejärjestelmän lisäksi, konsernin johtoryhmän jäsenillä on oikeus maksuperusteisiin lisäeläkejärjestelmiin. Konsernin johtoryhmän suomalainen jäsen on oikeutettu maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen kiinteällä vuosimaksulla. Lisäeläke maksetaan alimmasta lakisääteisestä eläkeiästä alkaen 75 vuoden ikään asti.

Konsernin johtoryhmän ruotsalaiset jäsenet ovat oikeutettuja maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen. Eläkemaksu on 38 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta ja 25 prosenttia vuosittain maksetusta lyhytaikaisesta kannustepalkkiosta. Eläkeikä on 65 vuotta.

Konsernin johtoryhmän norjalaiset jäsenet ovat oikeutettuja maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen. Eläkemaksu on 7 prosenttia eläkkeeseen oikeutettavasta palkasta 7,1 G:hen asti (G = Norjan eläkejärjestelmän perusmäärä) ja 25,1 prosenttia 7,1 G:n ja 12 G:n välisestä eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta. Norjan eläkelainsäädännön mukaan eläkkeelle voi jäädä joustavasti 62 ja 75 ikävuoden välillä. 12 G:n ylittävän eläkkeeseen oikeuttavan palkan osalta norjalaiset johtoryhmän jäsenet kuuluvat maksuperusteiseen lisäeläkejärjestelmään, joka oikeuttaa määräaikaiseen eläkkeeseen 67 ja 82 ikävuoden välillä ja jonka eläkemaksu on 24 prosenttia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta.

Työ- tai toimisuhteen päättyminen

Konsernin johtoryhmän jäsenten työ- tai toimisopimusten irtisanomisaika on 6 kuukautta, mikäli johtoryhmän jäsen irtisanoutuu itse. Työnantajan irtisanoessa työ- tai toimisopimuksen irtisanomisaika on joko 6 tai 12 kuukautta. Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja irtisanomisajan palkkaan.

Osalla johtoryhmän jäsenistä voi lisäksi olla työ- tai toimisopimuksen perusteella oikeus erokorvaukseen, mikäli työnantaja irtisanoo työ- tai toimisopimuksen. Erokorvaus voi olla 12–24 kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä työ- tai toimisopimuksen ehdoista riippuen. Osalla johtoryhmän jäsenistä voi työ- tai toimisopimuksen perusteella olla oikeus myös korvaukseen kilpailukiellon ajalta.

Päivitetty