Palkitsemismuodot

Sampo-konsernin käyttämät erilaiset palkitsemismuodot ovat kiinteä ja muuttuva palkitseminen sekä eläke ja muut edut.

Kiinteä palkitseminen

Kiinteä palkitseminen on työntekijän palkitsemiskokonaisuuden perusta. Kiinteän palkan tulee luoda taloudellista vakautta muodostamalla riittävän suuren osuuden kokonaispalkitsemisesta. Kiinteän palkan tulee olla oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen, mutta ei markkinoiden johtava. Kiinteä palkka perustuu pääsääntöisesti työntekijän yleiseen vastuutasoon ja asemaan organisaatiossa. Paikalliset työehtosopimukset muodostavat kehyksen useimpien Sampo-konsernin työntekijöiden palkkakehitykselle.

Muuttuva palkitseminen

Muuttuvalla palkitsemisella varmistetaan palkitsemiskokonaisuuksien kilpailukykyisyys. Muuttuva palkitseminen voi joko perustua yhtiön tulokseen liittyvään kontribuutioon ja yksilölliseen suoritukseen (lyhytaikaiset kannustinohjelmat) tai liittyä työntekijöiden sitouttamiseen Sampo-konserniin pitkällä aikavälillä ja työntekijöiden ja osakkeenomistajien etujen yhdenmukaistamiseen kytkemällä palkkiot keskeisiin suorituskriteereihin ja soveltuvin osin Sammon osakkeen positiiviseen hintakehitykseen (pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät).

Muuttuvan palkitsemisen tulee pääsääntöisesti perustua yksilön suorituksen arviointiin, liiketoimintayksikön ja/tai liiketoiminta-alueen tulokseen sekä yhtiön, divisioonan ja/tai Sampo-konsernin kokonaistulokseen. Määrälliset ja laadulliset suorituskriteerit ja niiden suhteellinen painoarvo on määriteltävä etukäteen. Muuttuvan palkkion maksamiselle tulee aina olla kynnysarvot ja ylärajat.

Muuttuvien palkkioiden maksamisen tulee perustua riskinoton arviointiin ja vakavaraisuuspääomavaatimusten täyttymiseen. Tietty osuus ylimmälle johdolle ja tietyille avainhenkilöille maksettavasta muuttuvasta palkkiosta lykätään määritellyn ajanjakson ajaksi kussakin Sampo-konserniin kuuluvassa yhtiössä sovellettavan sääntelyjärjestelmän mukaisesti. Lykkäysajanjakson jälkeen tehdään jälkikäteinen riskiarviointi, ja kunkin Sampo-konserniyhtiön hallitus päättää, voidaanko lykättyjä muuttuvia palkkioita maksaa/vapauttaa kokonaan tai osittain, vai jätetäänkö ne kokonaan maksamatta/vapauttamatta.

Lyhytaikaiset kannustepalkkiot

Lyhytaikaiset kannustepalkkiot perustuvat yksilölliseen suoritukseen ja yksittäisen työntekijän kontribuutioon kunkin konserniyhtiön tuloksen luonnissa. Suorituskriteerit ja kontribuution arviointi perustuvat pääsääntöisesti yksilöllisen suorituksen analysointiin ja asianomaisen liiketoimintayksikön ja/tai liiketoiminta-alueen tulokseen sekä yhtiön, divisioonan ja/tai Sampo-konsernin kokonaistulokseen.

Sampo Oyj:ssä työntekijät osallistuvat joko vuosittaiseen lyhytaikaiseen kannustinohjelmaan, jossa enimmäispalkkio vastaa 2–9 kuukauden kiinteää palkkaa tai vuosittaiseen lyhytaikaiseen voitonjako-ohjelmaan, jossa enimmäispalkkio vastaa 1 kuukauden kiinteää palkkaa. Ohjelmissa on Sampo-konsernin suoritukseen perustuva kynnysarvo (vuonna 2022 osakekohtainen tulos EPS). Mikäli kynnysarvoa ei ylitetä, palkkiota ei makseta. Ohjelmat sisältävät myös henkilöstörahastoelementin. Näiden lyhytaikaisten kannustinohjelmien lisäksi harkinnanvaraisia kertaluonteisia käteispalkkioita voidaan käyttää poikkeuksellisen hyvän suorituksen palkitsemiseksi.

If-konsernissa enemmistö työntekijöistä osallistuu vuosittaiseen voitonjako-ohjelmaan, jossa on kiinteä enimmäispalkkio. Esimiehet ja avainasiantuntijat osallistuvat vuosittaiseen lyhytaikaiseen kannustinohjelmaan, jossa enimmäispalkkio on 10–100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Molemmissa ohjelmissa on If-konsernin tulokseen liittyvä kynnysarvo. Myyntihenkilöstö voi osallistua vuosittaisiin myyntipalkkio-ohjelmiin, joissa on enimmäispalkkio. Näiden lyhytaikaisten kannustinohjelmin lisäksi harkinnanvaraisia kertaluonteisia käteispalkkioita voidaan käyttää poikkeuksellisen hyvän suorituksen palkitsemiseksi.

Topdanmark-konsernissa ylin johto ja avainhenkilöt osallistuvat vuosittaiseen lyhytaikaiseen kannustinohjelmaan, jossa enimmäispalkkio vastaa 40 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta sisältäen eläkemaksut. Kannustepalkkio maksetaan osin käteisenä, osin Topdanmarkin osakkeina. Lisäksi voidaan käyttää harkinnanvaraisia kertaluonteisia palkkioita käteisen, Topdanmarkin osakkeiden, optioiden tai muiden rahoitusinstrumenttien muodossa poikkeuksellisen hyvän suorituksen palkitsemiseksi. Lisätietoja Topdanmarkista on luettavissa osoitteesta topdanmark.com

Hastingsissä kaikki työntekijät ovat oikeutettuja osallistumaan vuosittaiseen lyhyen aikavälin kannustinohjelmaan, joka on suunniteltu palkitsemaan työntekijöitä yhtiön tuloksesta ja heidän työpanoksestaan sen saavuttamisessa. Kokonaispalkkio määräytyy taloudellisten ja ei-taloudellisten suoritusmittareiden toteutumien perusteella. Yhtiön vuosittainen tulostavoite (sisältäen kynnys- ja maksimiarvot) toimii ohjelman taloudellisten suoritusmittareiden perusteena. Ei-taloudelliset suoritusmittarit sisältävät tasapainotetun tuloskortin, jossa on työntekijöitä, asiakkaita, yhtiötä ja yhteiskuntaa koskevia tavoitteita. Henkilökohtainen osa tulospalkkiosta perustuu ennalta asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumiseen. Taloudellisten ja ei-taloudellisten mittareiden suhteelliset painoarvot sekä henkilökohtaiset enimmäispalkkiot vaihtelevat organisaatiotasosta riippuen.

Pitkäaikaiset kannustepalkkiot Sampo-konsernissa

Sampo-konsernin avainhenkilöt ovat oikeutettuja seuraaviin Sampo Oyj:n rahoitusvälineisiin perustuviin pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin.

Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot

Järjestelmä 2020:1 2020:1/2 2020:1/3
Kannusteyksiköitä allokoitu (kpl) 2 628 150 190 000 208 000
joista johtoryhmän jäsenille* 665 000 0 0
joista konsernijohtajalle* 245 000 0 0
Lähtökurssi (€)** 24,54 36,79 42,14
Teoreettinen markkina-arvo (milj. €)*** 44,5 1,4 1,1
Osallistujia 107 10 16
Ehdot Ehdot Ehdot Ehdot

* Allokoitujen kannusteyksiköiden jäljellä oleva määrä alkuperäisestä määrästä. Lukuihin sisältyy Mandatum-konsernin avainhenkilöitä, jotka jäävät kannustinjärjestelmiin, kunnes viimeinen erä on maksettu. Mandatum-konsernin avainhenkilöille ei tehdä uusia allokaatioita.
** Osinkokorjattu lähtökurssi
*** Laskelma tehty Black & Scholes -mallilla. Vakuutustuottokriteerin ja riskisopeutetun pääoman tuottokriteerin oletettu toteutuvan 100-prosenttisesti.


Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien suoritusmittareiden painoarvot, kynnysarvot sekä niiden toteumat on esitetty alla olevissa taulukossa.

Pitkäaikainen kannustinjärjestelmä 2020:1

Suoritusmittarit Kynnysarvo Toteuma
Sampo
A-osakkeen
hinta

Kynnysarvo 2020:1
Lähtökurssi 24,54 euroa*

Kynnysarvo 2020:1/2
Lähtökurssi 36,79 euroa*

Kynnysarvo 2020:1/3
Lähtökurssi 42,14 euroa*

Toteumat 2020:1
2023: 40,48 euroa (yhden kannustinyksikön arvo oli 15,94 euroa)
2024: arvioidaan myöhemmin
2025: arvioidaan myöhemmin

Riskisopeutetun pääoman tuotto (RoCaR)
Painoarvo 100 %

Riskitön tuotto**)

  • +3 % mutta vähemmän kuin +5 %: erästä maksetaan 50 %
  • vähintään +5 %: erästä maksetaan 100 %

2023: yli kynnysarvon
2024: arvioidaan myöhemmin
2025: arvioidaan myöhemmin

* Osinkokorjattu lähtökurssi kesäkuusta 2023 alkaen
** Riskitön tuotto on määritelty Suomen valtion obligaatioiden kolmen vuoden keskimääräisenä tuottona ajanjaksolla Q3 2020 – Q2 jokaisena maksuvuotena.

 

Pitkäaikainen kannustinjärjestelmä 2017:1

Suoritusmittarit Kynnysarvo Toteuma
Sampo
A-osakkeen
hinta

Kynnysarvot 2017:1*
2020: lähtökurssi 36,29 euroa
2021: lähtökurssi 34,59 euroa
2022: lähtökurssi 30,49 euroa

 

Toteumat 2017:1
2020: 31,71 euroa (yhden kannustinyksikön arvo oli 0,00 euroa)
2021: 43,14 euroa (yhden kannustinyksikön arvo oli 8,55 euroa)
2022: 44,75 euroa (yhden kannustinyksikön arvo oli 14,26 euroa)

Kynnysarvot 2017:1/2*
2021: lähtökurssi 37,48 euroa
2022: lähtökurssi 33,38 euroa
2023: lähtökurssi 30,78 euroa

Toteumat 2017:1/2
2021: 43,14 euroa (yhden kannustinyksikön arvo oli 5,66 euroa)
2022: 44,75 euroa (yhden kannustinyksikön arvo oli 11,37 euroa)
2023: 40,43 euroa (yhden kannustinyksikön arvo oli 9,65 euroa)

Vakuutusliikkeen tuotto
Painoarvo 60 %

  • vähintään 4 % mutta vähemmän kuin 6 %:
    erästä maksetaan 30 %

  • vähintään 6 %: erästä maksetaan 60 %

2020: yli kynnysarvon
2021: yli kynnysarvon
2022: yli kynnysarvon
2023: yli kynnysarvon

Riskisopeutetun pääoman tuotto
Painoarvo 40 %

Riskitön tuotto**)

  • +2 %, mutta vähemmän kuin 4 %: erästä maksetaan 20 %
  • vähintään +4 %: erästä maksetaan 40 %

2020: yli kynnysarvon
2021: yli kynnysarvon
2022: yli kynnysarvon
2023: yli kynnysarvon

* Osinkokorjatut lähtökurssit
** Riskitön tuotto on määritelty Suomen valtion obligaatioiden kolmen vuoden keskimääräisenä tuottona ajanjaksolla Q3 2017 – Q2 jokaisena maksuvuonna, tai nollana, kumpi tahansa on korkeampi.

 

Topdanmark-konsernin avainhenkilöt ovat oikeutettuja osakeoptiojärjestelmiin. Optiot myönnetään tilivuoden alussa, ja niiden perusteella avainhenkilöillä on oikeus ostaa tai merkitä Topdanmarkin osakkeita. Toteutushinta on 110 prosenttia Topdanmarkin osakkeen edellisen tilivuoden viimeisen kaupankäyntipäivän markkinahinnasta (kaikkien kauppojen keskihinta). Optiot voidaan käyttää 3 - 5 vuoden aikana myöntämisajankohdasta. Optioiden arvo lasketaan Black & Scholes -mallilla. Optiot katetaan Topdanmarkin hallussa olevilla omilla osakkeilla.

Hastingsissä työntekijät, joita pidetään pitkän aikavälin avainhenkilöinä ja kriittisinä yhtiön strategian kannalta, ovat oikeutettuja osallistumaan pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin. Pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät on suunniteltu yhdistämään yhtiön pitkän aikavälin visio ja menestys palkitsemiseen sekä avainhenkilöiden sitouttamiseen.

Osallistujille myönnetään käteisperusteinen kannustinpalkkio, jonka arvo on sidoksissa yhtiön arvoon. Palkkiot erääntyvät maksettaviksi kolmen vuoden kuluttua suoritusmittareiden toteuman perusteella. Suoritusmittarit ovat linjassa Hastingsin kolmen vuoden liiketoimintasuunnitelman kanssa.

Eläke

Eläkkeet perustuvat työehtosopimuksiin ja/tai vastaavat paikallisten työmarkkinoiden tilannetta. Uudet eläkejärjestelyt ovat säännönmukaisesti maksuperusteisia.

Muut edut

Muut edut perustuvat paikallisten työmarkkinoiden käytäntöihin.

Päivitetty