Yleistä yhtiökokouksista

Osakeyhtiölaissa ja Sampo Oyj:n yhtiöjärjestyksessä säädetään niistä asioista, jotka on käsiteltävä yhtiökokouksessa (yhtiökokouksen toimivalta). Tavanomaisesti yhtiökokouksessa käsitellään lakimääräisten ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjen asioiden lisäksi yhtiön hallituksen kokoukselle esittelemät asiat. Myös osakkeenomistajalla on, osakeyhtiölain säännösten mukaisesti, oikeus saada yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle julkaisemalla sitä koskevan kutsun Sampo Oyj:n verkkosivustolla. Kutsu julkaistaan viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan myös pörssitiedotteella.

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on järjestettävä hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat sekä muut yhtiökokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouskutsun lisäksi muutkin yhtiökokousasiakirjat, kuten hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle, tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus  ovat nähtävillä yhtiön verkkosivustolla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Sampo Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös; ja
2. tilintarkastuskertomus ja

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;
7. tilintarkastajan palkkioista;

valittava

8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja sekä

käsiteltävä

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen yhtiökokous

Hallitus kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen koolle, kun se katsoo siihen olevan aihetta. Myös tilintarkastajalla sekä osakkeenomistajilla, jotka edustavat vähintään kymmentä prosenttia yhtiön osakkeista, on oikeus vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista käsittelemään heidän esittämäänsä asiaa.

Yhtiökokoukseen osallistuminen

Osallistumalla yhtiökokouksiin osakkeenomistajat voivat käyttää ääni- ja kyselyoikeuttaan sekä osallistua yhtiön asioita koskevaan päätöksentekoon. Yhtiökokouksessa jokainen Sampo Oyj:n A-osake oikeuttaa yhteen ääneen ja jokainen B-osake viiteen ääneen.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen joko henkilökohtaisesti tai asiamiehensä välityksellä. Ilmoitus kokoukseen osallistumisesta tulee tehdä kutsussa mainittuun määräpäivään mennessä. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Sampo Oyj:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Niiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ja ruotsalaisten talletustodistusten haltijat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, on tilapäisesti rekisteröidyttävä Sampo Oyj:n osakasluetteloon.

Yhtiökokousten pöytäkirjat

Yhtiökokouksista laadittavat pöytäkirjat julkistetaan osakkeenomistajien nähtäviksi kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Tämän lisäksi yhtiökokousten päätökset julkistetaan pörssitiedotteella ilman aiheetonta viivytystä yhtiökokouksen päätyttyä.

Päivitetty