Sampo-konsernin tulos tammi-kesäkuulta 2023

|

• Maksutulon vahva 9 prosentin kasvu kiintein valuuttakurssein tammi-kesäkuussa 2023 hinnankorotusten ja korkean asiakaspysyvyyden myötä; 4 prosentin kasvu raportoidusti

• Underwriting-tulos kasvoi 3 prosenttia kiintein valuuttakurssein, vaikka konsernin yhdistetty kulusuhde heikkeni 83,8 prosenttiin (82,9) laajojen suurvahinkojen ja luonnonkatastrofeihin liittyvän epäsuotuisan vahinkokehityksen seurauksena

• Alla olevan kannattavuuden kehitys pysyi vahvana Pohjoismaissa Ifin oikaistun riskisuhteen parantuessa 0,4 prosenttiyksikköä ilman diskonttovaikutusta

• Tulos ennen veroja kasvoi 32 prosenttia 722 miljoonaan euroon IFRS 9:n mukaisesti (546), mutta laski raportoidusta vertailukauden luvusta (1 515)

• Vakavaraisuussuhde oli vakaat 212 prosenttia osinkokertymä huomioiden ja velkaisuusaste 26,9 prosenttia ilmoitetut pääomanpalautukset huomioiden

• Mandatumin listautuminen Nasdaq Helsinkiin 2.10.2023 etenee suunnitellusti

 

Avainluvut

Milj. e 1–6/
2023
1–6/
2022
Muutos, % 4–6/
2023
4–6/
2022
Muutos, %
Tulos ennen veroja (vahinkovakuutustoiminnot) 722 1 515 -52 363 824 -56
  If 657 1 227 -46 320 732 -56
  Topdanmark 105 43 142 42 28 47
  Hastings 27 46 -42 17 25 -31
  Omistusyhteisö -60 203 -15 40
Osakkeenomistajien osuus nettotuloksesta 575 1 658 -65 304 886 -66
Underwriting-tulos 598 611 -2 306 369 -17
      Muutos     Muutos
Osakekohtainen tulos (EUR) 1,13 3,08 -1,95 0,60 1,66 -1,06
Osakekohtainen operatiivinen tulos (EUR) 1,07 0,56
Oman pääoman tuotto (RoE), % 10,1 6,5 3,6
Tulos ennen veroja (IFRS 9 -oikaistu), milj.e* 722 546 32 % 363 269 35 %

Vuoden 2022 vertailuluvut on uudelleenlaskettu IFRS 17 -standardin mukaisesti, mutta ei IFRS 9 -standardin mukaisesti. Tästä johtuen kaikki ajanjakson luvut, erityisesti sijoitustoiminnan nettotuotot, eivät ole täysin vertailukelpoisia. Osakkeenomistajien osuus nettotuloksesta, osakekohtainen tulos ja oman pääoman tuotto -luvut sisältävät henkivakuutustoiminnan tuloksen. Mandatum on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi 31.3.2023 alkaen.

*) IFRS 9:n mukainen, markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin tulos ennen veroja (vahinkovakuutustoiminnot) -vertailuluku julkaistu vertailtavuuden parantamiseksi.

Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

 

Sampo-konsernin taloudelliset tavoitteet vuosille 2021–2023

  Tavoite 1-6/2023
Konserni Underwriting-tuloksen kasvu keskimäärin 4-6 (mid-single-digit) prosenttia vuositasolla -2 %
  Konsernin yhdistetty kulusuhde: alle 86 % 83,8 %
  Vakavaraisuussuhde: 170-190 % 224 % (212 % ml. osinkokertymä)
  Velkaisuusaste: alle 30 % 26,7 % (26,9 % sisältäen jäljellä olevat takaisinostot)
If Yhdistetty kulusuhde: alle 85 % 82,7 %
Hastings Operatiivinen kulusuhde: alle 88 % 90,8 %

 

KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTTI

Vuoden 2023 ensimmäinen vuosipuolisko oli osoitus Sammon vahinkovakuutustoimintojen korkeasta laadusta, sillä ylsimme vankkaan underwriting-tulokseen aiempaa epäsuotuisammasta vahinkokehityksestä huolimatta. Konsernin operatiivinen kehitys jatkuu vahvana erityisesti siksi, että hinnoittelu on kovenemassa nopeasti Ison-Britannian moottoriajoneuvovakuutusmarkkinoilla. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos ennen veroja kasvoi 32 prosenttia 722 miljoonaan euroon vuodentakaisesta, kun tarkastellaan vertailuajankohtaa äskettäin voimaan tulleen IFRS 9 -kirjanpitostandardin mukaisesti.

Pohjoismainen vahinkovakuutusmarkkina säilyi dynamiikaltaan houkuttelevana ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ifin maksutulo ylsi kiintein valuuttakurssein tukevaan, 5,6 prosentin kasvuun toisella vuosineljänneksellä ja samalla alla oleva (underlying) kannattavuus parani. Jatkoimme hinnantarkistuksia kattaaksemme korvausinflaation, joka pysytteli vakaana 4–5 prosentissa kolmatta vuosineljännestä peräkkäin. Samaan aikaan asiakaspysyvyys säilyi vahvana. Henkilöasiakasliiketoiminnan bruttomaksutulon kasvu kiihtyi toisella vuosineljänneksellä 5,1 prosenttiin ensimmäisen neljänneksen 3,5 prosentista muiden vakuutuslajien kuin moottoriajoneuvovakuutuksien vakaan kehityksen ansiosta. Henkilöasiakkaille myytävissä henkilövakuutuksissa nähtiin 11 prosentin kasvu.

Vahinkokehitys on Pohjoismaissa odotusten mukaista, mutta suotuisan vuoden alun jälkeen varsinkin kiinteistövakuutuspuolella sattui suurvahinkoja ja luonnonkatastrofeihin liittyviä vahinkoja toisella vuosineljänneksellä huomattavasti tavallista enemmän. Ylsimme Suurasiakasliiketoiminnassa ensimmäisellä vuosipuoliskolla 88,3 prosentin yhdistettyyn kulusuhteeseen siitä huolimatta, että toisella vuosineljänneksellä sattui suurvahinkoja ja luonnonkatastrofien aiheuttamia vahinkoja enemmän kuin koskaan Ifin historiassa. Suurvahingot ovat ajoitukseltaan sattumanvaraisia, kuten vuoden kaksi ensimmäistä neljännestä todistavat, mutta olemme ryhtyneet merkittäviin hinnantarkistustoimenpiteisiin kannattavuuden varmistamiseksi.

Isossa-Britanniassa moottoriajoneuvovakuutusten hintakehitys kiihtyi toisella vuosineljänneksellä korkean korvausinflaation ja hieman kasvaneen vahinkofrekvenssin seurauksena. Hinnankorotusten seurauksena hinnat vastaavat paremmin kohonneita kustannuksia ja asiakkaiden liikehdintä markkinoilla kasvoi, minkä ansiosta Hastings onnistui kasvattamaan asiakasmääräänsä 7 prosenttia vuodentakaisesta. Koska vakuutussopimusten solmimisesta kestää aikansa ennen kuin vakuutusmaksutuotot näkyvät tuloslaskelmassa, nykyinen vahinkokehitys vaikutti vakuutustoiminnan kannattavuuteen negatiivisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Nopea kasvu loi tähän vielä lisäpaineita aiheuttaessaan tarpeen kirjata jakelukustannuksia etupainotteisesti. Näin ollen tarkistimme Hastingsin vuoden 2023 operatiivisen kulusuhteen näkymää 88–90 prosenttiin aiemmasta alle 88 prosentista siitä huolimatta, että suhtaudumme aiempaa luottavaisemmin markkinaan ja tulevaan kehitykseen vuoteen 2024 edettäessä.

Laajemmin asiaa tarkastellen olemme parina viime vuonna nähneet vahinkokehityksessä joukon erilaisia muutoksia, kuten korvausinflaation kiihtymisen ja vahinkofrekvenssin vaihtelun sekä Pohjoismaissa että Isossa-Britanniassa. Tämä on osa liiketoimintaamme; luomme arvoa kurinalaisella hinnoittelulla ja riskien arvioinnilla sekä erinomaisella korvauspalvelulla. Itse asiassa juuri vahinkokehityksen huonontuessa todella näemme hyödyt, joita saamme underwriting-osaamiseen ja digitaaliseen palveluvalikoimaamme jatkuvasti tekemistämme investoinneista sekä hajautuksestamme. Ifin oikaistu riskisuhde parani ensimmäisellä vuosipuoliskolla 0,4 prosenttiyksikköä ilman diskonttovaikutusta ja konsernitason yhdistetty kulusuhde oli 83,8 prosenttia eli selkeästi parempi kuin alle 86 prosentin tavoitteemme.

Yhtiökokouksen 17.5.2023 tekemän päätöksen mukaisesti etenemme suunnitelmassamme Mandatumin listaamisesta Nasdaq Helsinkiin 2.10.2023, jolloin Sammosta tulee puhdas vahinkovakuutuskonserni. Jakautumisen myötä Mandatumilla on mahdollisuudet jatkaa vankkaa kasvukehitystään palkkiotuottoihin perustuvassa, vähän pääomaa sitovassa liiketoiminnassaan. Yhtiön hallinnoitavana olevat asiakasvarat kohosivat vuoden alkupuoliskolla 9 prosenttia 11,2 miljardiin euroon. Pitkän aikavälin kasvun lisäksi Mandatum tarjoaa mahdollisuuden houkuttelevaan voitonjakoon, jonka perustana on yhtiön perinteinen laskuperustekorkoinen vakuutuskanta ja sen vahva vakavaraisuusasema. Uskon vahvasti, että Mandatum hyötyy tulevasta itsenäisyydestään.

Vuodet 2021–2023 kattavan strategiajaksomme nyt lähestyessä loppuaan uskomme yltävämme kaikkiin strategisiin ja konsernitason taloudellisiin tavoitteisiimme. Aiomme järjestää pääomamarkkinapäivän 14.12.2023 kertoaksemme sijoittajille ja analyytikoille keskipitkän aikavälin strategisista tavoitteistamme ja taloudellisista suunnitelmistamme. Mandatumin eriyttämisen edetessä suunnitellusti järjestämme kyseisen tapahtuman ensi kertaa puhtaasti vahinkovakuuttajana. Liiketoimintamme hyvä kehitys sekä Pohjoismaiden houkutteleva markkinatilanne ja Ison-Britannian kohentuva hinnoitteludynamiikka huomioiden uskon meidän voivan edistää houkuttelevan omistaja-arvon luontia jatkossakin.

Torbjörn Magnusson
Konsernijohtaja


TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2023

Sampo-konsernin vahinkovakuutusliiketoiminnan odotetaan yltävän vuosille 2021–2023 asetettujen tavoitteiden mukaisiin underwriting-marginaaleihin. Konsernitasolla Sampo tavoittelee alle 86 prosentin yhdistettyä kulusuhdetta, ja konsernin kokonaan omistamille tytäryhtiöille Ifille ja Hastingsille on asetettu alle 85 prosentin ja alle 88 prosentin tavoitteet.

Ensimmäisen vuosipuoliskon vahvan kehityksen myötä näkymää Ifin vuoden 2023 yhdistetyksi kulusuhteeksi on parannettu 81,5–83,5 prosenttiin aiemmasta 82–84 prosentista. Hastingsin vuoden 2023 operatiivisen kulusuhteen näkymää on tarkistettu 88–90 prosenttiin aiemmasta alle 88 prosentista, missä huomioidaan kiihtyvien hinnankorotusten ja vakuutusmaksutuottojen välinen viive, vahinkotrendien suuri epävarmuus ja nopeaan kasvun liittyvät etupainotteiset jakelukustannukset.

Sampo-konsernin vahinkovakuutustoimintojen yhdistetyt kulusuhteet ja operatiiviset kulusuhteet vaihtelevat muun muassa sään kausivaihteluiden, suurvahinkojen ja aiempien tilikausien vahinkoihin liittyvän vastuuvelan kehityksen vuoksi. Näillä tekijöillä on erityisen olennainen merkitys yksittäisille segmenteille ja liiketoiminta-alueille, kuten Tanskan ja Ison-Britannian toiminnoille.

Rahoitustoiminnan nettotulos on vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.


Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä. Sammon konserniyhtiöiden kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitys vaikuttaa Sampo-konserniin pääasiassa omistamiensa vakuutusyhtiöiden sijoitusomaisuuden ja vastuuvelan sekä strategisten sijoitustensa kautta. Ajan kuluessa mahdolliset epäsuotuisat makrotaloudelliset vaikutukset voivat heijastua myös Sammon operatiiviseen liiketoimintaan esimerkiksi talouskasvua alentaessaan tai korvauskuluja nostaessaan.

Kuluttajahintainflaatio on viime aikoina hidastunut energian hintojen laskun vuoksi. Pohjainflaatio on kuitenkin edelleen nopeaa, mikä saattaa pakottaa keskuspankkeja jatkamaan koronnostoja ja pitämään korot ylhäällä ennakoitua pidempään. Tämä voi johtaa sekä talouskasvun merkittävään hidastumiseen että ongelmiin yritysten, kotitalouksien ja valtioiden velanhoitokyvyssä, nostaen riskiä sijoituskohteiden äkillisestä uudelleenhinnoittelusta rahoitusmarkkinoilla. Lisäksi Euroopan energiahuollon uudelleenjärjestelyt vievät aikaa ja luovat riskin energiakriisin puhkeamiselle. Myös Ukrainan sota on edelleen merkittävä taloudellinen riski. Nämä tekijät tuovat talouden ja pääomamarkkinoiden kehitykseen tällä hetkellä merkittävää epävarmuutta. Samaan aikaan nopeasti kehittyvät hybridiuhat luovat uusia haasteita valtioille ja yrityksille. On olemassa myös lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti.

Sampo-konsernin vakuutusriskit Venäjällä tai Ukrainassa ovat rajalliset ja koskevat lähinnä Suurasiakkaat-liiketoiminnan tiettyjä pohjoismaisia asiakkaita, joiden vakuutusehdoissa sotatilanteesta seuranneet vahingot on rajattu vakuutusvastuun ulkopuolelle. Sammon taseeseen ei myöskään sisälly merkittäviä suoria sijoituksia Venäjälle tai Ukrainaan. Suorien riskipositioiden vähyys huomioiden suurin Ukrainan sodasta Sammolle aiheutuva riski liittyy yllä kuvailtuihin toisen asteen vaikutuksiin pääomamarkkinoilla ja makrotaloudessa. Koronapandemialla ei ollut merkittäviä vaikutuksia konsernin vakuutusliiketoimintaan vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana. Koronapandemian vaikutusten vähäisyyden ja niiden luotettavan arvioinnin hankaloitumisen vuoksi Sampo luopui koronapandemian vaikutuksien kvantitatiivisten arvioiden julkaisusta taloudellisessa raportoinnissaan helmikuusta 2022 alkaen.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut toimintaympäristöön vaikuttavat trendit ja mahdolliset vaikutuksiltaan suuret tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia Sampo-konsernin liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä tunnistetuista trendeistä ovat demografiset muutokset, kestävän kehityksen teemat ja teknologinen kehitys esimerkiksi keinoälyn ja digitalisaation saralla mukaan lukien kyberturvallisuuteen liittyvät uhat.


TAMMI-KESÄKUUN 2023 KESKEISET TAPAHTUMAT

Sampo-konsernin vahinkovakuutustoiminnot ylsivät vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla hyvään tulokseen operatiivisen kehityksen säilyessä vahvana, mutta valuuttakurssien epäsuotuisa kehitys sekä suurvahingot ja luonnonkatastrofeihin liittyvät vahingot heikensivät raportoituja lukuja. Bruttomaksutulo sekä muut tuotot vakuutussopimuksista kasvoivat kiintein valuuttakurssein 9 prosenttia 5 031 miljoonaan euroon (4 821) tai 4 prosenttia raportoidusti. Pohjoismaissa kasvu jatkui vahvana kiintein valuuttakurssein tarkasteltuna kaikilla liiketoiminta-alueilla hinnantarkistusten ja korkeana jatkuneen asiakaspysyvyyden siivittäminä. Henkilöasiakasliiketoiminnassa kasvu kiihtyi toisella vuosineljänneksellä kiintein valuuttakurssein 5,1 prosenttiin ensimmäisen neljänneksen 3,5 prosentista ja sitä tuki vahva kehitys muissa kuin moottoriajoneuvovakuutuksissa. Lisäksi kasvua tukivat tammikuun alussa uusittavien sopimusten hyvä kehitys Suurasiakkaat- ja Yritysasiakkaat-liiketoiminnoissa, hyvin sujunut uusmyynti sekä korkea asiakaspysyvyys. Useissa eri liiketoiminnoissa tarjottavien henkilövakuutusten, pois lukien lakisääteiset tapaturmavakuutukset, kasvu jatkui vahvana ollen 11 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Isossa-Britanniassa maksutulo kohosi 37 prosenttia kiintein valuuttakurssein hinnantarkistusten jatkuessa edelleen. Vakuutussopimusten määrä kasvoi 7 prosenttia vuodentakaisesta 3,4 miljoonaan sekä moottoriajoneuvo- että kotivakuutussopimusten määrän kasvaessa.

Maksutulon vahva kasvu ja vankka alla oleva marginaalikehitys kasvattivat underwriting-tulosta 3 prosenttia kiintein valuuttakurssein, vaikka suurvahinkojen ja luonnonkatastrofeihin liittyvien vahinkojen epäsuotuisa kehitys osin vaimensi kasvua. Raportoitu underwriting-tulos laski 2 prosenttia 598 miljoonaan euroon (611). Konsernin yhdistetty kulusuhde heikkeni 0,9 prosenttiyksikköä 83,8 prosenttiin (82,9) pääasiassa suurvahinkojen ja luonnonkatastrofeihin liittyvien vahinkojen vuoksi, sillä positiivinen aiempien vuosien kehitys kompensoi niitä vain osittain. Ifin oikaistu riskisuhde ilman diskonttovaikutusta parani 0,4 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta, sillä hintojentarkistukset ylittivät Pohjoismaissa edelleen korvausinflaation, joka pysytteli tasaisena 4-5 prosentissa kolmatta vuosineljännestä peräjälkeen. Hastings raportoi 90,8 prosentin (87,1) operatiivisen kulusuhteen merkittävien hinnankorotusten tuoman positiivisen vaikutuksen jäädessä korvauskulujen epäsuotuisan kehityksen ja nopean kasvun tuomien etupainotteisten jakelukustannusten peittoon. Korvausinflaatio pysyi korkeana noin 12 prosentissa ja vahinkofrekvenssi kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna osin ensimmäisen vuosineljänneksen epäsuotuisten sääilmiöiden vuoksi.

Nettorahoitustulos oli 229 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2023, ja sitä tukivat korkosijoitusten vakaan tuoton ja osakemarkkinoiden vahvan kehityksen myötä kertyneet 362 miljoonan euron suuruiset sijoitustoiminnan nettotuotot. Tätä pienensi osaltaan -113 miljoonan euron suuruinen diskonttauksen purun vaikutus, kun taas diskonttokoron muutoksilla oli 9 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

Sampo-konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde oli kesäkuun 2023 lopussa vahva, 212 prosenttia osinkokertymä huomioiden. Velkaisuusaste oli kesäkuun 2023 lopussa 26,7 prosenttia nousten ensimmäisen vuosineljänneksen 23,7 prosentista. Nousua selitti pääasiassa osingonmaksu sekä toteutetut omien osakkeiden takaisinostot toisella vuosineljänneksellä. Sampo tavoittelee 170-190 prosentin vakavaraisuussuhdetta ja alle 30 prosentin velkaisuusastetta.

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi Sampo Oyj:n jakautumisen 17.5.2023, minkä jälkeen prosessi Mandatumin listaamiseksi Nasdaq Helsinkiin lokakuussa on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Mandatumin tulos ennen veroja oli 87 miljoonaa euroa ja nettotulos 70 miljoonaa euroa Sampo-konsernin konsolidoidussa tuloslaskelmassa. Mandatumin ensimmäisen vuosipuoliskon taloudellista kehitystä on kuvattu tarkemmin Muut tapahtumat -osiossa.

Sampo tiedotti 20.6.2023 jättäneensä Finanssivalvonnalle hakemuksen vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskemiseen käytettävän, osittaisen ryhmän sisäisen mallin käyttöönotosta. Kyseinen malli ottaa huomioon Sammon vahinkovakuutustoimintojen riskiprofiilin standardikaavaa paremmin. Sen mukaisesti laskettuna vakavaraisuuspääomavaatimus olisi ollut vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä arviolta jopa 0,3 miljardia euroa matalampi. Sampo arvioi hakuprosessin tulevan päätökseen vuoden 2024 alkupuoliskolla.

Sampo raportoi ensimmäisen vuosipuoliskon uuden ”IFRS 17: Vakuutussopimukset” -kirjanpitostandardin sekä ”IFRS 9: Rahoitusinstrumentit” -kirjanpitostandardin mukaisesti. Vuoden 2022 vertailuluvut on uudelleenlaskettu IFRS 17 -standardin mukaisesti, mutta ei IFRS 9 -standardin mukaisesti. Tämän vuoksi kaikki eri ajanjaksojen luvut, erityisesti sijoitustoiminnan nettotuotot, eivät ole täysin vertailukelpoisia.

 

Sampo-konsernin tulos tammi-kesäkuulta 2023

Milj. e If Top-
danmark
Hastings Omistus-yhteisö Elim. Sampo-konserni
Bruttomaksutulo sekä muut tuotot vakuutussopimuksista 3 273 846 912 5 031
Vakuutusmaksutuotot, netto 2 466 635 518 3 620
Korvauskulut sisältäen korvausten käsittelykulut, netto -1 659 -403 -330 -2 392
Liikekulut -380 -115 -124 -619
Vakuutuspalvelutulos 427 117 64 608
Muut vahinkovakuutustoimintaan liittyvät tuotot tai kulut -10 -10
Underwriting-tulos 427 117 54 598
Sijoitustoiminnan nettotuotot 339 37 -2 -4 -7 362
Vakuutuksen nettorahoitustuotot tai -kulut -101 -28 -4 -133
Nettorahoitustulos 238 9 -6 -4 -7 229
Muut erät -8 -21 -21 -56 1 -105
Voitto ennen veroja 657 105 27 -60 -6 722
Osakkeenomistajien osuus nettotuloksesta           575
 - josta henkivakuutustoiminnoista           70
             
Yhdistetty kulusuhde, % 82,7 81,5 90,8     83,8

 

Sampo-konsernin tulos tammi-kesäkuulta 2022

Milj. e If Top-
danmark
Hastings Omistus-yhteisö Elim. Sampo-konserni
Bruttomaksutulo sekä muut tuotot vakuutussopimuksista 3 267 842 712 4 821
Vakuutusmaksutuotot, netto 2 481 627 406 3 515
Korvauskulut sisältäen korvausten käsittelykulut, netto -1 658 -412 -218 -2 288
Liikekulut -379 -108 -110 -597
Vakuutuspalvelutulos 444 107 78 630
Muut vahinkovakuutustoimintaan liittyvät tuotot tai kulut 0 0 -19 -19
Underwriting-tulos 444 107 59 611
Sijoitustoiminnan nettotuotot 150 -133 4 174 -3 191
Vakuutuksen nettorahoitustuotot tai -kulut 626 93 15 734
Nettorahoitustulos 776 -41 19 174 -3 925
Muut erät 7 -23 -32 29 -1 -21
Voitto ennen veroja 1 227 43 46 203 -5 1 515
Osakkeenomistajien osuus nettotuloksesta           1 658
 -josta henkivakuutustoiminnoista*           441
             
Yhdistetty kulusuhde, % 82,1 82,9 87,1     82,9

*) Henkivakuutustoimintojen osuus tammi-kesäkuun 2022 nettotuloksesta sisältää Mandatumin ja Topdanmarkin henkivakuutustoiminnot.

 

VUODEN 2023 TOINEN NELJÄNNES LYHYESTI

Sammon bruttomaksutulon kasvu oli vuoden 2023 toisella neljänneksellä vahvaa ja alla oleva kannattavuus parani, mutta valuuttakurssien epäsuotuisa kehitys sekä suurvahinkojen ja luonnonkatastrofeihin liittyvien vahinkojen kasvu rasittivat tulosta.

Bruttomaksutulo ja muut tuotot vakuutussopimuksista kasvoivat kiintein valuuttakurssein 11 prosenttia 2 045 miljoonaan euroon (1 972) ja raportoiduin luvuin kasvu jäi 4 prosenttiin Ruotsin ja Norjan kruunujen heikentymisen myötä. Pohjoismaissa kehitys oli vakaata kaikilla liiketoiminta-alueilla ja sitä tukivat korvausinflaation kattaneet hinnankorotukset sekä korkeana säilynyt asiakaspysyvyys. Henkilöasiakasliiketoiminnassa maksutulon kasvu kiintein valuuttakurssein kiihtyi 5,1 prosenttiin ensimmäisen vuosineljänneksen 3,5 prosentista kasvun ajurien ollessa muualla kuin moottoriajoneuvovakuutuksissa. Henkilöasiakkaille myytävissä henkilövakuutuksissa nähtiin 11 prosentin kasvu. Voimakkaimmat kasvuluvut nähtiin kuitenkin Isossa-Britanniassa hinnankorotusten saattelemina, mutta myös vakuutussopimusten määrä kasvoi.

Konsernin underwriting-tulos laski kiintein valuuttakurssein 12 prosenttia ja raportoiduin valuuttakurssein 17 prosenttia 306 miljoonaan euroon (369). Konsernin yhdistetty kulusuhde heikkeni 3,8 prosenttiyksikköä 83,5 prosenttiin (79,7) selittyen epäsuotuisalla vahinkokehityksellä sekä Pohjoismaissa että Isossa-Britanniassa. Pohjoismaissa koko toimialaan vaikuttaneeseen Norjan kivivyörymään liittyvät vahingot sekä joukko muita suuria kiinteistövahinkoja lähinnä Suurasiakasliiketoiminnassa vaikuttivat Ifin kehitykseen negatiivisesti. Suurvahingoilla ja vakavilla säävahingoilla (sisältäen luonnonkatastrofit) oli yhteensä 7,1 prosentin (-1,7) negatiivinen vaikutus Ifin toisen vuosineljänneksen riskisuhteeseen, joskin tätä kompensoi osin 6,0 prosentin suuruinen edellisten vuosien korvausvastuun purku (0,0). Lopputuloksena Ifin yhdistetty kulusuhde heikkeni 82,9 prosenttiin (80,3). Ifin alla oleva kehitys jatkui kuitenkin vankkana toisella vuosineljänneksellä oikaistun riskisuhteen ilman diskonttovaikutusta parantuessa 0,5 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta. Isossa-Britanniassa korvausinflaatio pysyi noin 12 prosentissa, mikä rasitti kannattavuutta yhdessä hieman kasvaneen vahinkofrekvenssin kanssa. Hastingsin operatiivinen kulusuhde oli 88,6 prosenttia (83,7).

Nettorahoitustulos oli 106 miljoonaa euroa. Kehitystä tuki sijoitustoiminnan nettotuotot, jotka olivat 108 miljoonaa euroa. Efektiivisen korkotuoton (running yield) kohoaminen kompensoi lyhyiden korkojen nousun negatiivista vaikutusta, minkä lisäksi osakemarkkinat kehittyivät vahvasti. Vakuutuksen nettorahoitustuotot tai -kulut olivat -2 miljoonaa euroa diskonttokorkojen muutosten positiivisen vaikutuksen kompensoidessa jatkuvan diskonttauksen purun negatiivista vaikutusta.

Mandatumin tulos ennen veroja oli 50 miljoonaa euroa ja nettotulos 41 miljoonaa euroa Sampo-konsernin konsolidoidussa tuloslaskelmassa. Tulosta tukivat 44 miljoonan euron sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos ilman sijoitussidonnaista liikettä sekä 13 miljoonan euron palkkiotulos sijoitussidonnaisista ja muista ulkoisista asiakasvaroista. Mandatumin sijoitussidonnaiset ja muut ulkoiset asiakasvarat kasvoivat ennätyskorkealle, 11,2 miljardiin euroon, ja sitä tuki 157 miljoonan euron nettomerkinnät toisella vuosineljänneksellä. Mandatum-konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde oli 296 prosenttia. Jakautumisen jälkeinen pro-forma-vakavaraisuussuhde oli kesäkuun 2023 lopussa 225 prosenttia, kun huomioidaan taseen uudelleenjärjestely ja osinkokertymä viimeisimpään Sammolle maksettuun 150 miljoonan euron osinkoon perustuen.

Sampo raportoi toisen vuosineljänneksen uuden ”IFRS 17: Vakuutussopimukset” -kirjanpitostandardin sekä ”IFRS 9: Rahoitusinstrumentit” -kirjanpitostandardin mukaisesti. Vuoden 2022 vertailuluvut on uudelleenlaskettu IFRS 17 -standardin mukaisesti, mutta ei IFRS 9 -standardin mukaisesti. Tämän vuoksi kaikki eri ajanjaksojen luvut, erityisesti sijoitustoiminnan nettotuotot, eivät ole täysin vertailukelpoisia.

 

Sampo-konsernin tulos huhti-kesäkuulta 2023

Milj. e If Top-
danmark
Hastings Omistus-yhteisö Elim. Sampo-konserni
Bruttomaksutulo sekä muut tuotot vakuutussopimuksista 1 307 242 496 2 045
Vakuutusmaksutuotot, netto 1 231 317 272 1 821
Korvauskulut sisältäen korvausten käsittelykulut, netto -830 -200 -168 -1 198
Liikekulut -191 -57 -65 -313
Vakuutuspalvelutulos 210 61 39 310
Muut vahinkovakuutustoimintaan liittyvät tuotot tai kulut -4 -4
Underwriting-tulos 210 61 35 306
Sijoitustoiminnan nettotuotot 100 10 -16 18 -4 108
Vakuutuksen nettorahoitustuotot tai -kulut 13 -18 3 -2
Nettorahoitustulos 112 -8 -12 18 -4 106
Muut erät -2 -11 -6 -33 2 -50
Voitto ennen veroja 320 42 17 -15 -2 363
Osakkeenomistajien osuus nettotuloksesta           304
- josta henkivakuutustoiminnoista           41
             
Yhdistetty kulusuhde, % 82,9 80,8 88,6     83,5

 

Sampo-konsernin tulos huhti-kesäkuulta 2022

Milj. e If Top-
danmark
Hastings Omistus-yhteisö Elim. Sampo-konserni
Bruttomaksutulo sekä muut tuotot vakuutussopimuksista 1 343 245 384 1 972
Vakuutusmaksutuotot, netto 1 259 315 222 1 797
Korvauskulut sisältäen korvausten käsittelykulut, netto -818 -180 -117 -1 115
Liikekulut -194 -54 -55 -303
Vakuutuspalvelutulos 248 81 51 379
Muut vahinkovakuutustoimintaan liittyvät tuotot tai kulut 0 0 -10 -10
Underwriting-tulos 248 81 41 369
Sijoitustoiminnan nettotuotot 92 -90 1 -1 -2 1
Vakuutuksen nettorahoitustuotot tai -kulut 383 48 -1 430
Nettorahoitustulos 475 -42 0 -1 -2 431
Muut erät 9 -10 -16 40 0 23
Voitto ennen veroja 732 28 25 40 -1 824
Osakkeenomistajien osuus nettotuloksesta           886
-josta henkivakuutustoiminnoista*           242
             
Yhdistetty kulusuhde, % 80,3 74,3 83,7     79,7

*) Henkivakuutustoimintojen osuus huhti-kesäkuun 2022 nettotuloksesta sisältää Mandatumin ja Topdanmarkin henkivakuutustoiminnot.

 

SAMPO OYJ
Hallitus

 

Sampo-konsernin puolivuosikatsaus 2023, tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto ja konsernijohtaja Torbjörn Magnussonin videokatsaus ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/tulos.


Puhelinkonferenssi

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 13.30. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 2319 5437, +1 786 697 3501, +44 (0) 33 0551 0200 tai +46 (0) 8 50520424.

Puhelinkonferenssin tunnus: Sampo

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.


Lisätiedot:

Knut Arne Alsaker, talousjohtaja, puh. 010 516 0010
Sami Taipalus, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 516 0030
Maria Silander, viestintäpäällikkö, mediayhteydet, puh. 010 516 0031


Sampo julkaisee tammi-syyskuun 2023 osavuosiraporttinsa 8.11.2023.

Sampo aikoo järjestää pääomamarkkinapäivän 14.12.2023 kertoakseen keskipitkän aikavälin strategisista tavoitteistaan ja taloudellisista suunnitelmistaan.

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Liite