Sammon osittaisjakautuminen toteutui – Mandatum listataan Nasdaqin Helsingin pörssiin

|

Sammon osittaisjakautuminen toteutui – Mandatum listataan Nasdaqin Helsingin pörssiin

Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpano on tänään rekisteröity kaupparekisteriin ja Mandatum on näin ollen eriytetty Sampo-konsernista Sammon yhtiökokouksen 17.5.2023 tekemän päätöksen mukaisesti. Nasdaq Helsinki on hyväksynyt jakautumisen yhteydessä perustetun yhtiön Mandatum Oyj:n osakkeet pörssikaupankäynnin kohteeksi 2.10.2023.

- Eriyttämällä Mandatumin Sammosta olemme selkiyttäneet konsernin rakennetta ja luoneet kaksi yhtiötä, jotka ovat hyvissä asemissa omistaja-arvon luomiseen. Sammosta on tullut puhtaasti vahinkovakuutukseen keskittyvä konserni, ja Mandatum on vapaa jatkamaan kunnianhimoista kasvusuunnitelmaansa pääomakevyissä tuotteissa, sanoo hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkinen.

Jakautumisessa Mandatum Holding Oy:n osakkeet sekä niihin liittyvät varat ja velat siirtyivät selvitysmenettelyttä Mandatum Oyj:lle. Sammon osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena jokaista omistamaansa Sampo Oyj:n A- tai B-osaketta kohden yhden uuden Mandatum Oyj:n osakkeen. Jakautumisvastike annetaan arvo-osuusjärjestelmän kautta ilman, että Sammon osakkeenomistajilta edellytetään erillisiä toimenpiteitä. Mandatumin osakkeet rekisteröidään osakkeenomistajien arvo-osuustileille ja osakesäästötileille 2.10.2023, eli samana päivänä, kun Mandatum Oyj:n osakkeiden kaupankäynnin on tarkoitus alkaa Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Sammon ruotsalaisten talletustodistuksien (SDR) haltijat saavat jakautumisvastikkeen 9.10.2023 tai sen tienoilla sillä edellytyksellä, että ovat toimittaneet SDR:ien liikkeeseenlaskijalle ja säilyttäjäpankille SEB:lle tarvittavat tiedot 4.10.2023 klo 15.00 (Keski-Euroopan aikaa) mennessä.

Osittaisjakautumisesta ei aiheudu välittömiä veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osakkeenomistajille, sillä osittaisjakautumista kohdellaan veroneutraalina jakautumisena suomalaisessa verotuksessa.

Osittaisjakautumisen täytäntöönpanon seurauksena Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt päivittää pitkäaikaisen kannustinohjelman 2020:1 ehtoja. Päivitetyt ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/kannustinehdot.

SAMPO OYJ
Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

Lisätiedot:

Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

Tärkeitä tietoja

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa mainittuja Mandatum Oyj:n osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") mukaisesti, tai minkään osavaltion tai muun lainkäyttöalueen sääntelyviranomaisessa Yhdysvalloissa, ja niitä saa tarjota, myydä, käyttää, siirtää tai luovuttaa, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ainoastaan Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai liiketoimessa, joka ei ole Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen, ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden ja muita arvopaperilakeja noudattaen.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai levittää kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö hankkia arvopapereita sellaisissa valtioissa, joissa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen arvopapereiden rekisteröintiä tai rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Mandatum Oyj:n osakkeita ei ole listattu eikä listata Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoille eikä niitä olla noteerattu eikä tulla noteeraamaan missään Yhdysvaltain inter-dealer-hintanoteerausjärjestelmässä. Sampo Oyj tai Mandatum Oyj eivät aio ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin Mandatum Oyj:n osakkeiden markkinoiden edistämiseksi Yhdysvalloissa. Näin ollen on epätodennäköistä, että Mandatum Oyj:n osakkeille kehittyisi aktiiviset kaupankäyntimarkkinat Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission), mikään osavaltion arvopaperiviranomainen tai muu sääntelyviranomainen Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai hylännyt Mandatum Oyj:n osakkeita, eikä mikään edellä mainituista viranomaisista ole kommentoinut tai hyväksynyt osittaisjakautumista tai tämän tiedotteen tietojen paikkansapitävyyttä tai riittävyyttä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen tarkoittama esite. "Esiteasetus" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen (Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa sellaisena kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä eroa Euroopan unionista koskevan vuonna 2018 annetun lain (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti). Kaikki päätökset, jotka koskevat Sampo Oyj:n osittaisjakautumista tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät Sampo Oyj:n laatimaan ja Finanssivalvonnan hyväksymään jakautumis- ja listalleottoesitteeseen sekä itsenäiseen arvioon niihin sisältyvistä tiedoista. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan jakautumis- ja listalleottoesitteeseen, jossa esitetään kattavammat tiedot Mandatum Oyj:stä. Finanssivalvonnan antamaa esitteen hyväksyntää tai rekisteröintiä ei tule pitää kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla otettavien arvopapereiden hyväksymiseksi. Esite on saatavilla Sampo Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/jakautuminen.

Tämä tiedote sisältää "tulevaisuutta koskevia lausumia", jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei tulisi tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Sampo Oyj:n tai Mandatum Oyj:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Sampo Oyj tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.