Photo: forest

Aloitteet ja sitoumukset

Vastuullisuuden kannalta merkittävimmät aloitteet ja sitoumukset, joissa Sampo-konsernin yhtiöt ovat mukana.

Sampo-konserni

 • YK:n Global Compact
 • YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (If ja Sampo Oyj)
 • Science Based Targets initiative (SBTi)
 • TCFD, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures
 • CDP (If, Hastings ja Sampo Oyj)
 • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
 • Climate Action 100+ (If ja Sampo Oyj)


If

 • Science Based Targets initiative (SBTi)
 • Business for Climate (Norja)
 • The Stockholm Climate Pact (Ruotsi)
 • Energiansäästöviikko (Suomi)
 • Joutsenmerkki
 • Paris Pledge for Action
 • WWF Green Office (Suomi)


Topdanmark

 • Science Based Targets initiative (SBTi)
 • CDP
 • Dansif, vastuullisen sijoittamisen suunnannäyttäjä Tanskassa
 • Paris Pledge for Action
 • Knæk Cancer -kampanja
 • Tanskan hallituksen tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 70 prosenttia vuoteen 2030 mennessä
 • Make Life Fit (hanke, jossa tuetaan mielenterveyttä työelämässä)


Hastings

 • Science Based Targets initiative (SBTi)
 • YK.n vastuullisen sijoittamisen periaatteet
 • CarbonNeutral®
 • Inclusive Employers
 • 30% Club
 • Women in Data
 • Women in Finance Charter
 • Real Living Wage employers
 • The Source (naiset kyberyhteisössä)
 • The Association of British Insurers (ABI) Diversity and Inclusion network
 • Generation
 • Earthwatch Europe


Sampo Oyj

 • FIBS, yritysvastuuverkosto
 • Finsif, vastuullisen sijoittamisen suunnannäyttäjä Suomessa
 • Nasdaq ESG Transparency Partner

Sampo Oyj on arvioinut Yhdistyneiden Kansakuntiin (YK) kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden alatavoitteet löytääkseen niistä ne, joihin Sampo-konsernin yhtiöt voivat vaikuttaa eniten. Projektin aikana käytiin läpi kaikki 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja 169 alatavoitetta suhteessa konserniyhtiöiden liiketoimintaan ja konsernin vastuullisuusteemoihin.

Arvioinnin mukaan Sampo-konsernin toiminnalla on suuri vaikutus kestävän kehityksen tavoitteisiin 3, 5, 8, 12 ja 13. Siksi Sampo-konserni on päättänyt keskittyä kyseisiin tavoitteisiin. Konserniyhtiöt pyrkivät myötävaikuttamaan kestävän kehityksen tavoitteisiin muun muassa tuotteidensa ja palvelujensa avulla, parantamalla omaa toimintaansa, toimimalla aktiivisesti omissa yhteisöissään ja sitoutumalla arvoketjujensa kehittämiseen.

Sampo-konsernin yhtiöt voivat myös vaikuttaa negatiivisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin esimerkiksi oman toimintansa ympäristövaikutuksilla ja sijoituskohteiden tai vakuutustoiminnan kautta. Mahdollisten negatiivisten vaikutusten hallitsemiseksi sijoituskohteita seulotaan sensitiivisten toimialojen ja kansainvälisten normien ja standardien varalta. Lisäksi Sampo-konserni pyrkii olemaan aktiivinen omistaja vaikuttamalla yrityksiin, joihin se sijoittaa. Vakuutustoiminnan osalta konserniyhtiöt esimerkiksi pyrkivät varmistamaan toimitusketjujen vastuullisuuden yhteistyössä alihankkijoiden ja muiden liikekumppaneiden kanssa ja arvioivat yritysasiakkaiden liiketoimintakäytäntöjen vastuullisuutta normiperusteisesti.

Koko konsernia koskevien kestävän kehityksen tavoitteiden lisäksi Sampo Oyj:n tytäryhtiöt ovat määrittäneet itsensä kannalta keskeisimmät kestävän kehityksen tavoitteet. Lisätietoa Ifin, Topdanmarkin ja Hastingsin työstä kestävän kehityksen tavoitteiden hyväksi on yhtiöiden omissa vastuullisuusraporteissa.

Kestävän kehityksen tavoite

Olennaisimmat alatavoitteet

3.4 Edistää henkistä terveyttä ja hyvinvointia

3.6 Puolittaa maailmanlaajuisten liikenneonnettomuuksista johtuvien kuolemien ja vammojen määrä

3.8 Saavuttaa yleiskattava terveydenhuolto, mukaan lukien turva taloudellisilta riskeiltä, pääsy laadukkaiden ja olennaisten terveydenhoitopalvelujen piiriin sekä turvalliset, tehokkaat, laadukkaat ja edulliset välttämättömät lääkkeet ja rokotukset kaikille

5.1 Lopettaa kaikenlainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva syrjintä kaikkialla

5.5 Taata naisille yhtäläiset johtamismahdollisuudet kaikilla päätöksenteon tasoilla

8.5 Saavuttaa täysi ja tuottava työllisyys ja säällinen työ kaikille, mukaan lukien nuorille ja vammaisille, sekä sama palkka samanarvoisesta työstä

8.6 Vähentää merkittävästi niiden nuorten määrää, jotka eivät käy työssä tai opiskele

8.8 Suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille

12.5 Vähentää merkittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin

12.6 Kannustaa yhtiöitä ottamaan käyttöön kestävät käytännöt ja sisällyttämään kestävää kehitystä koskevat yritysvastuutiedot raportointiinsa

13.1 Parantaa kaikkien maiden kykyä sopeutua ilmastoon liittyviin riskitekijöihin ja luonnonkatastrofeihin

13.2 Integroida ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet politiikkaan, strategioihin ja suunnitteluun

13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen, vaikutusten lievittämiseen ja ennakkovaroituksiin liittyvää koulutusta, tietämyksen lisäämistä sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia

Sampo-konsernin sijoitusten vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Sampo-konserni on mitannut sijoitussalkkunsa vaikutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin Uprightin metodologian avulla.

Uprightin data pohjautuu yrityksen tuotteiden ja palvelujen yhdenmukaisuuteen YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen kanssa. Arvioitaessa yksittäisen yrityksen vaikutusta kestävän kehityksen tavoitteisiin yhtiön jokainen tuote ja palvelu arvioidaan 17 tavoitteen 169 alatavoitetta vasten, keskittyen niihin, jotka soveltuvat yrityksille.

Metodologia huomioi sekä positiiviset että negatiiviset vaikutukset jokaiseen tavoitteeseen. Sampo-konsernin analyysi perustuu neljään yhdenmukaisuuden tasoon: voimakkaasti yhdenmukainen, yhdenmukainen, epäyhdenmukainen ja voimakkaasti epäyhdenmukainen. Voimakkaasti yhdenmukaisilla tuotteilla on selkeä suora vaikutus kyseiseen tavoitteeseen, kun taas yhdenmukaisilla tuotteilla on pienempi suora tai epäsuora vaikutus tavoitteeseen.

Arvion mukaan sijoitukset tukevat etenkin tavoitteita 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua), 9 (kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja) ja 11 (kestävät kaupungit ja yhteisöt).

Sijoitussalkun vaikuttavuutta mitataan myös vuosittain ilmastovaikutusten arvioinnilla. Lisätietoa uusimmasta arvioinnista löytyy Sampo-konsernin vastuullisuusraportista.

Sijoitussalkun vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin*
Sampo-konserni, 31.12.2022

Kaavio: Sijoitussalkun vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

* Tiedot sisältävät Mandatumin, joka oli osa Sampo-konsernia 30.9.2023 asti.

Päivitetty