Vastuullisuusohjelma

Sampo-konsernilla on vastuullisuusohjelma, joka ohjaa vastuullisuustyötä konsernitasolla. Ohjelma koostuu viidestä strategisesta vastuullisuusteemasta: liikkeenjohto ja liiketoimintakäytännöt, yrityskulttuuri, sijoitustoiminta ja sijoitusten hallinnointi, tuotteet ja palvelut, sekä yhteisöt. Jokaiseen teemaan liittyen on tunnistettu vastuullisuuden kannalta olennaisimmat aihealueet olennaisuusanalyysin avulla. Valitut aihealueet ovat tärkeitä erityisesti vakuutusalalla toimivalle yhtiölle. Lisäksi ne liittyvät Sampo-konsernin liiketoimintaan ja nähdään tärkeinä konsernin eri sidosryhmissä.

Vastuullisuusohjelman laatimiseen ja olennaisten aihealueiden analysointiin on osallistunut edustajia kaikista konserniyhtiöistä. Lisäksi ohjelmassa on otettu huomioon nykyiset ja tulevat kestävän kehityksen raportointia koskevat sääntelyvaatimukset, palaute sijoittajilta ja henkilöstöltä, alan parhaat käytännöt, raportointiviitekehykset (esim. GRI, TCFD) ja eri ESG-luokittajien näkemykset. Ohjelma linkittää lisäksi konsernin vastuullisuustyön YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, erityisesti tavoitteisiin 3, 5, 8, 12 ja 13.

Vastuullisuusohjelma toimii konserniyhtiöiden vastuullisuusorganisaatioiden yhteisenä työkaluna ja ohjeena. Ohjelma kehittyy ja päivittyy sitä mukaa kun projekteja valmistuu ja tavoitteita saavutetaan, tai kun uusia aihealueita on priorisoitava. Joka kolmas vuosi ohjelma käy läpi isomman päivityksen.

Kaikki Sampo-konsernin tämänhetkisen vastuullisuusohjelman teemat ja aihealueet on esitelty alla olevissa taulukoissa. Taulukoihin on myös eritelty teemoihin liittyvät olennaisimmat tavoitteet, sekä edistymisen seurantaa varten valitut mittarit.

Päämäärä: Sampo-konserni varmistaa hallinnoinnin ja liiketoiminnan vastuullisuuden.

Olennaiset
aihealueet
Tärkeimmät tavoitteet Konsernitasolla seurattavat mittarit
Korruption ja lahjonnan ehkäisy

Sampo-konserni

 • Edistää nollatoleranssia korruptioon ja lahjontaan liittyen

Sampo-konserni

 • Korruptio- ja lahjontatapaukset
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Sampo-konserni

 • Edistää nollatoleranssia rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyen

Sampo-konserni

 • Viranomaisille raportoidut rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevat epäilyt (esim. asiakastoimintaan liittyvät epäilyt)
Tietosuoja

Sampo-konserni

 • Suojata henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien henkilötietoja

Sampo-konserni

 • Pyynnöt ja valitukset rekisteröidyiltä ja tietosuojavaltuutetuilta
 • Tietoturvaloukkaukset
Tietoturva ja kyberturvallisuus

Sampo-konserni

 • Suojata kaikkea tietoa sen arkaluonteisuuden ja tärkeyden mukaisesti

Sampo-konserni

 • Merkittävät tietoturvapoikkeamat
Ihmisoikeudet ja työkäytännöt

Sampo-konserni

 • Kunnioittaa ja suojella ihmisoikeuksia kaikessa konsernin toiminnassa

Sampo-konserni

 • Sisäiset ihmisoikeusloukkaukset
 • Syrjintä- ja häirintätapaukset
 • Työehtosopimusten piiriin kuuluvat työntekijät
Konsernin oman toiminnan ympäristövaikutukset

Sampo-konserni

 • Vähentää konsernin oman toiminnan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia

If

 • Asettaa Science SBTi:n hyväksymät ilmastotieteeseen pohjautuvat päästövähennystavoitteet omille toiminnoille lokakuuhun 2023 mennessä.
 • Vähentää liikematkustamista (lentojen lukumäärä) 50 % vuosina 2022 ja 2023 vuoteen 2019 verrattuna

Topdanmark

 • Olla hiilineutraali vuonna 2030 (laajuus: yhtiön toimipaikat, työajo yksityisautoilla ja lentomatkustaminen) 
 • Asettaa SBTi:n hyväksymät ilmastotieteeseen pohjautuvat päästövähennystavoitteet omalle toiminnalle kesäkuuhun 2024 mennessä
 • Vähentää kertakäyttöisten muovituotteiden käyttöä 70 % ja paperin käyttöä 50 % vuoteen 2025 mennessä

Hastings

 • Asettaa SBTi:n hyväksymät ilmastotieteeseen pohjautuvat päästövähennystavoitteet omille toiminnoille syyskuuhun 2024 mennessä

Sampo-konserni

 • Kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1, 2 ja 3)

If

 • Liikematkustamisen vähennys

Topdanmark

 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähennys
 • Kertakäyttöisten muovituotteiden ja paperin käytön vähennys

Päämäärä: Sampo-konsernin syrjimätön yrityskulttuuri edistää henkilöstön hyvinvointia, monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä ammatillista kehitystä. Sampo-konsernin yrityskulttuuri ja työnantajakuva houkuttelevat ja sitouttavat ammattitaitoisia työntekijöitä.

Olennaiset aihealueet Tärkeimmät tavoitteet Konsernitasolla seurattavat mittarit
Mahdollisuuksia tarjoava työympäristö

Sampo-konserni

 • Pitää henkilöstön vaihtuvuus terveellä tasolla

If

 • Pitää henkilöstön vaihtuvuus alle 12 prosentissa
 • Saavuttaa eNPS-tulos 50 tai yli

Topdanmark

 • Pitää henkilöstön vaihtuvuus alan keskitasolla (Tanska) tai sen alla
 • Säilyttää vähintään 79 pisteen taso henkilöstön sitoutuneisuutta mittaavassa kyselyssä

Hastings

 • Säilyttää vähintään 73 % tulos koko vuoden Your Voice -kyselyssä

Sampo-konserni

 • Henkilöstön vaihtuvuus yhtiön, binäärisen sukupuolen, ikäryhmän ja maan mukaan

If

 • eNPS

Topdanmark

 • Henkilöstön sitoutuneisuutta mittaavan kyselyn tulos

Hastings

 • Your Voice -henkilöstökyselyn tulos
Monimuotoisuus, tasavertaisuus ja osallisuus

Sampo-konserni

 • Pyrkimys työntekijöiden ja johdon monimuotoisuuteen ja osallisuuteen

If

 • Vähintään 85 % työntekijöistä on samaa mieltä henkilöstökyselyn osallistamista koskevien väitteiden kanssa
 • Johtoryhmien monimuotoisuuden lisääminen 30 % vuoteen 2026 mennessä
 • Sama osuus binääristen sukupuolien edustajia sekä työntekijöiden että esihenkilöiden keskuudessa (+/- 5 prosenttiyksikköä)

Topdanmark

 • Yhtiökokouksen valitsemassa hallituksessa on vähintään kaksi molempien sukupuolten edustajaa
 • Kaikilla johdon tasoilla on vuonna 2025 keskimäärin enintään 60 % yhden sukupuolen edustajia
 • Seuraajasuunnittelussa on vuonna 2025 enintään 60 % yhden sukupuolen edustajia

Hastings

 • Olla mukana Inclusive Top 50 UK Employers -listalla

Sampo Oyj

 • Hallituksessa on vähintään 37,5 % sekä naisia että miehiä

If

 • Osuus työntekijöistä, jotka ovat samaa mieltä henkilöstökyselyn osallistamista kokevien väitteiden kanssa
 • Johtoryhmien monimuotoisuuden lisääntyminen
 • Naisten ja miesten osuus työntekijöiden ja esimiesten keskuudessa

Topdanmark

 • Eri sukupuolten edustajien osuus hallituksessa
 • Eri sukupuolten edustajien osuus kaikilla johtotasoilla
 • Eri sukupuolten edustajien osuus seuraajasuunnittelussa

Hastings

 • Sijoitus Inclusive Top 50 UK Employers -listalla

Sampo Oyj

 • Naisten ja miesten osuus hallituksessa
Terveys ja hyvinvointi

Sampo-konserni

 • Pitää sairaspoissaolot vähäisinä

If

 • Sairauspoissaoloprosentti alle 3 %

Topdanmark

 • Sairauspoissaoloprosentti alle vakuutusalan keskiarvon (Tanska)

Sampo-konserni

 • Sairauspoissaolot yhtiö- ja maakohtaisesti
Osaamisen kehittäminen

Sampo-konserni

 • Työntekijöiden osaaminen ja käyttäytyminen ovat yhtiön tavoitteiden mukaista ja tuottavat kilpailuetua

Sampo-konserni

 • Keskimääräiset koulutuskustannukset työntekijää kohti yhtiö -ja maakohtaisesti
Palkitseminen

Sampo-konserni

 • Turvata konsernin pitkän aikavälin taloudellinen vakaus ja arvonluonti sekä noudattaa eettisiä periaatteita ja lainsäädännön vaatimuksia

 

Sampo-konserni

 • Työntekijöiden keskimääräinen palkitseminen
 • Keskimääräinen palkitseminen binäärisen sukupuolen ja maan mukaan
 • Työntekijöiden keskimääräinen palkitseminen verrattuna konsernijohtajan palkitsemiseen

Päämäärä: Sampo-konserni integroi ESG-näkökohdat (mukaan lukien ilmastonmuutos) osaksi sijoitustoimintaa ja sijoitusten hallinnointia.

Olennaiset aihealueet Tärkeimmät tavoitteet Konsernitasolla seurattavat mittarit
Vastuullisen sijoittamisen strategiat kaikissa omaisuuslajeissa

Sampo-konserni

 • Varmistaa konserniyritysten tarkoituksiin sopivat vastuullisen sijoittamisen strategiat kaikissa omaisuusluokissa

Hastings

 • Säilyttää korkosalkun keskimääräinen ESG-luokitus A-tasolla MSCI:n ESG-luokitusten mukaan (asteikko CCC–AAA)

If ja Sampo Oyj

 • Sijoitukset ESG-riskikategorioiden mukaan
 • Sijoitukset sensitiivisille toimialoille
 • Sijoitukset yrityksiin, joilla on kansainvälisten normien rikkomuksia
 • Yhteisvaikuttamistapausten määrä
 • Yhtiökokousten lukumäärä, joihin osallistuttu
 • PRI:n ja Global Compact-periaatteet allekirjoittaneet rahastonhoitajat

Topdanmark

 • ESG-riskiluokitus (palveluntarjoajan analyysin perusteella laskettu painotettu ESG-riskiluokitusten keskiarvo)
 • Sijoitukset kiistanalaisille toimialoille

Hastings

 • Keskimääräinen MSCI:n ESG-luokitus
 • Sijoitukset sensitiivisille toimialoille
 • Sijoitukset yrityksiin, joilla on kansainvälisten normien rikkomuksia
Sijoitusten hiilijalanjälki ja ilmastovaikutusten arviointi

Sampo-konserni

 • Tukea lämpötilan nousun rajoittamista reilusti alle 2 asteen (Pariisin ilmastosopimus)

If

 • Asettaa SBTi:n hyväksymät tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet sijoituksille lokakuuhun 2023 mennessä

Topdanmark

 • Asettaa SBTi:n hyväksymät tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet sijoituksille kesäkuuhun 2024 mennessä

Hastings

 • Asettaa SBTi:n hyväksymät tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet sijoituksille syyskuuhun 2024 mennessä
 • Vähentää sijoitussalkun hiili-intensiteettiä 50 % vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2050 mennessä

Sampo-konserni

 • Suorien osake- ja korkosijoitusten hiilijalanjälki
 • Suorien osake- ja korkosijoitusten ilmastovaikutusten arviointi

Hastings

 • Sijoitusten hiili-intensiteetti

 

Päämäärä: Sampo-konserni integroi ESG-näkökohdat (mukaan lukien ilmastonmuutos) osaksi tuote- ja palvelutarjontaa sekä toimitusketjujen hallinnointia.

Olennaiset
aihealueet
Tärkeimmät tavoitteet Konsernitasolla seurattavat mittarit
Vastuullinen vakuuttaminen

Sampo-konserni

 • ESG-näkökulmien sisällyttäminen vakuutustoimintaan

Topdanmark

 • Kehittää vuoteen 2025 mennessä viisi uutta tuotetta, vakuutusturvaa tai palvelua, jotka tukevat asiakkaita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja muissa vastuullisuustoimissa

If

 • Yritysasiakkaat, joille on tehty ESG-arviointi.
 • Tapaukset, jotka on lähetetty ESG-tiimille arvioitavaksi

Topdanmark

 • Yritysasiakkaat, joilla on tunnistettu ESG-ongelmia tai jotka ovat rikkoneet YK:n Global Compact -periaatteita
 • Sisäisellä tarkkailulistalla olevat yritysasiakkaat
Vastuullinen toimitusketjujen hallinta

Sampo-konserni

 • Varmistaa, että toimitusketjut ovat korkeatasoisia

If

 • Saavuttaa muovikorjauksille ja käytetyille osille määritetyt tavoitetasot

Topdanmark

 • Kaikki kriittiset alihankkijat seulotaan ESG-riskien, compliancen ja vastuullisuuden suhteen vuoteen 2025 mennessä
 • Toimintaperiaatteet on sisällytetty kaikkiin uusiin alihankintasopimuksiin vuonna 2025
 • Kasvattaa korjattujen puskureiden osuutta vuoteen 2025 mennessä
 • Kasvattaa korjattujen tuulilasien osuutta 45 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä
 • Kasvattaa käytettyjen varaosien osuutta 4 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä
 • Säilyttää korjattujen puhelinten, tietokoneiden ja tablettien osuus 72 prosentissa vuoteen 2025 asti

If

 • Alihankkijat, jotka ovat allekirjoittaneet alihankkijoiden toimintaperiaatteet
 • Ajoneuvokorjauksissa uudelleenkäytetyt materiaalit

Topdanmark

 • ESG-seulotut alihankkijat
 • Alihankintasopimukset, joihin on sisällytetty toimintaperiaatteet
 • Korjatut puskurit ja tuulilasit
 • Käytetyt varaosat
 • Korjatut puhelimet, tietokoneet ja tabletit
Vastuulliset myynti- ja markkinointikäytännöt

Sampo-konserni

 • Toimia asiakkaiden edun mukaisesti vastuullisiin myynti- ja markkinointikäytäntöihin sitoutuen

If

 • Valitusten määrä sisäiselle asiakasvaltuutetulle
 • Vakuutuslautakunnissa käsitellyt tapaukset

Topdanmark

 • Vakuutuslautakunnassa käsitellyt tapaukset

Hastings

 • Vakuutuslautakunnassa käsitellyt tapaukset
Asiakastyytyväisyys

Sampo-konserni

 • Tarjota erinomaisia asiakaskokemuksia

If

 • Saavuttaa tNPS-tulos (henkilöasiakkaat -liiketoiminta-alue) 62 vuosina 2022 ja 2023

Topdanmark

 • Saavuttaa tNPS-tulos 70 vuonna 2025

Hastings

 • Saavuttaa NPS-tulos 55 vuonna 2022 ja 58 vuonna 2024

If

 • tNPS-tulos

Topdanmark

 • tNPS-tulos

Hastings

 • NPS-tulos

Päämäärä: Sampo-konserni edistää turvallisuutta sekä luo hyvinvointia ja taloudellista turvaa yhteiskunnassa.

Olennaiset aihealueet Tärkeimmät tavoitteet Konsernitasolla seurattavat mittarit
Sidosryhmäyhteistyö ja vuoropuhelu

Sampo-konserni

 • Osallistua sidosryhmäyhteistyöhön

Sampo-konserni

 • Keskustelupaikat ja -aiheet
Lahjoitukset ja muut humanitaariset toimet

Sampo-konserni

 • Osallistua humanitaarisiin toimiin

 

Sampo-konserni

 • Lahjoitusten määrä

 

Verojalanjälki

Sampo-konserni

 • Olla vastuullinen veronmaksaja

 

Sampo-konserni

 • Maksetut ja tilitetyt verot yhtiö- ja maakohtaisesti sekä veroasteet

 

Päivitetty