Vastuullisuusohjelma

Sampo-konsernilla on vastuullisuusohjelma, joka ohjaa vastuullisuustyötä konsernitasolla. Ohjelma koostuu viidestä strategisesta vastuullisuusteemasta: liikkeenjohto ja liiketoimintakäytännöt, yrityskulttuuri, sijoitustoiminta ja sijoitusten hallinnointi, tuotteet ja palvelut, sekä yhteisöt. Jokaiseen teemaan liittyen on tunnistettu vastuullisuuden kannalta olennaisimmat aihealueet. Ohjelma korostaa lisäksi vastuullisuustyön yhteyttä konserniyhtiöiden liiketoimintaan.

Vastuullisuusohjelman laatimiseen ja olennaisten aihealueiden analysointiin on osallistunut edustajia kaikista konserniyhtiöistä. Lisäksi ohjelmassa on otettu huomioon nykyiset ja tulevat kestävän kehityksen raportointia koskevat sääntelyvaatimukset, alan parhaat käytännöt, raportointiviitekehykset (esim. GRI, TCFD) ja eri ESG-luokittajien näkemykset. Ohjelma linkittää lisäksi konsernin vastuullisuustyön YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, erityisesti tavoitteisiin 3, 5, 8, 12 ja 13.

Vastuullisuusohjelma toimii konserniyhtiöiden vastuullisuusorganisaatioiden yhteisenä työkaluna ja ohjeena. Ohjelma kehittyy ja päivittyy sitä mukaa kun projekteja valmistuu ja tavoitteita saavutetaan, tai kun uusia aihealueita on priorisoitava. Joka kolmas vuosi ohjelma käy läpi isomman päivityksen.

Kaikki Sampo-konsernin tämänhetkisen vastuullisuusohjelman teemat ja aihealueet on esitelty alla olevissa taulukoissa. Taulukoihin on myös eritelty teemoihin liittyvät olennaisimmat tavoitteet, sekä edistymisen seurantaa varten valitut mittarit.

Päämäärä: Sampo-konserni varmistaa hallinnoinnin ja liiketoiminnan vastuullisuuden.

Olennaiset
aihealueet
Tavoitteet Konsernitasolla seurattavat mittarit
Korruption ja lahjonnan ehkäisy

Sampo-konserni

 • Edistää nollatoleranssia korruptioon ja lahjontaan liittyen

Sampo-konserni

 • Korruptio- ja lahjontatapausten lukumäärä
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Sampo-konserni

 • Edistää nollatoleranssia rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyen

Sampo-konserni

 • Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevat epäilyt (esim. asiakastoimintaan liittyvät epäilyt)
 • Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevat sisäiset epäselvyydet
Tietosuoja

Sampo-konserni

 • Suojata henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien henkilötietoja

Sampo-konserni

 • Pyynnöt ja valitukset rekisteröidyiltä ja tietosuojavaltuutetuilta
 • Tietoturvaloukkaukset
Tietoturva ja kyberturvallisuus

Sampo-konserni

 • Suojata kaikkea tietoa sen arkaluonteisuuden ja tärkeyden perusteella

Sampo-konserni

 • Merkittävät tietoturvapoikkeamat
Ihmisoikeudet ja työkäytännöt

Sampo-konserni

 • Kunnioittaa ja suojella ihmisoikeuksia kaikessa konsernin toiminnassa

Sampo-konserni

 • Sisäiset ihmisoikeusloukkaukset
 • Syrjintätapaukset
 • Työehtosopimusten piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus
Konsernin oman toiminnan ympäristövaikutukset

Sampo-konserni

 • Vähentää konsernin oman toiminnan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia

If

 • Asettaa Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksymät ilmastotieteeseen pohjautuvat päästövähennystavoitteet omille toiminnoilleen lokakuuhun 2023 mennessä.
 • Vähentää liikematkustamista 50 prosentilla vuonna 2022 vuoteen 2019 verrattuna

Topdanmark

 • Asettaa SBTi:n hyväksymät ilmastotieteeseen pohjautuvat päästövähennystavoitteet omalle toiminnalleen kesäkuuhun 2024 mennessä
 • Vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 70 % vuoden 2019 tasoon verrattuna ja kompensoida jäljelle jäävät päästöt

Hastings

 • Asettaa SBTi:n hyväksymät ilmastotieteeseen pohjautuvat päästövähennystavoitteet omille toiminnoilleen syyskuuhun 2024 mennessä
 • Pienentää oman toiminnan hiilijalanjälkeä 50 prosentilla vuoden 2023 loppuun mennessä, verrattuna vuoden 2019 tasoon

Sampo-konserni

 • Kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1, 2 ja 3)

If

 • Liikematkustamisen vähennys

Topdanmark

 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähennys

Hastings

 • Oman toiminnan hiilijalanjälki

Päämäärä: Sampo-konsernin syrjimätön yrityskulttuuri edistää henkilöstön hyvinvointia, monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä ammatillista kehitystä. Sampo-konsernin yrityskulttuuri ja työnantajakuva houkuttelevat ja sitouttavat ammattitaitoisia työntekijöitä.

Olennaiset aihealueet Tavoitteet Konsernitasolla seurattavat mittarit
Mahdollisuuksia tarjoava työympäristö

Sampo-konserni

 • Pitää henkilöstön vaihtuvuus terveellä tasolla

If

 • Pitää henkilöstön vaihtuvuus alle 12 prosentissa
 • Saavuttaa eNPS-tulos yli 50

Topdanmark

 • Pitää henkilöstön vaihtuvuus alan keskitasolla (Tanska) tai sen alla
 • Säilyttää vähintään 79 pisteen taso henkilöstön sitoutuneisuutta ja työtyytyväisyyttä mittaavassa kyselyssä vuoteen 2025 asti

Hastings

 • Säilyttää vähintään 73 % tulos vuosittaisessa Your Voice -henkilöstökyselyssä

Sampo-konserni

 • Henkilöstön vaihtuvuus yhtiön, binäärisen sukupuolen, iän ja maan mukaan

If

 • eNPS

Topdanmark

 • Henkilöstön sitoutuneisuutta ja työtyytyväisyyttä mittaava kysely

Hastings

 • Your Voice -henkilöstökysely

Mandatum

 • eNPS
Monimuotoisuus, tasavertaisuus ja osallisuus

Sampo-konserni

 • Pyrkimys työntekijöiden ja johdon monimuotoisuuteen ja osallisuuteen

If

 • Vähintään 85 % työntekijöistä on samaa mieltä tai vahvasti samaa mieltä henkilöstökyselyn osallistamista koskevien väitteiden kanssa
 • Johtoryhmien monimuotoisuuden lisääminen 30 prosentilla vuoteen 2026 mennessä
 • Sama osuus binääristen sukupuolien edustajia sekä työntekijöiden että esihenkilöiden keskuudessa (+/- 5 prosenttiyksikköä)

Topdanmark

 • Yhtiökokouksen valitsemassa hallituksessa on vähintään kaksi molempien sukupuolten edustajaa
 • Kaikilla johdon tasoilla on vuonna 2025 keskimäärin enintään 60 prosenttia yhden sukupuolen edustajia
 • Seuraajasuunnittelussa on vuonna 2025 enintään 60 prosenttia yhden sukupuolen edustajia

Hastings

 • Päästä Inclusive Top 50 UK Employers -listalle

Mandatum

 • Kaikilla johdon tasoilla on vähintään 40 prosenttia naisia ja miehiä

Sampo Oyj

 • Hallituksessa on vähintään 37,5 prosenttia sekä naisia että miehiä

If

 • Osuus työntekijöistä, jotka ovat samaa mieltä tai vahvasti samaa mieltä henkilöstökyselyn osallistamista kokevien väitteiden kanssa
 • Johtoryhmien monimuotoisuuden lisääntyminen
 • Naisten ja miesten osuus työntekijöiden ja esimiesten keskuudessa

Topdanmark

 • Eri sukupuolten edustajien osuus hallituksessa
 • Eri sukupuolten edustajien osuus kaikilla johtotasoilla
 • Eri sukupuolten edustajien osuus seuraajasuunnittelussa

Hastings

 • Sijoitus Inclusive Top 50 UK Employers -listalla

Mandatum

 • Naisten ja miesten osuus kaikilla johdon tasoilla

Sampo Oyj

 • Naisten ja miesten osuus hallituksessa
Terveys ja hyvinvointi

Sampo-konserni

 • Pitää sairaspoissaolot mahdollisimman vähäisinä

If

 • Sairauspoissaoloprosentti alle 3 prosenttia

Topdanmark

 • Sairauspoissaoloprosentti alle vakuutusalan keskiarvon (Tanska)

Sampo-konserni

 • Sairauspoissaolot yhtiö- ja maakohtaisesti
Osaamisen kehittäminen

Sampo-konserni

 • Työntekijöiden osaaminen ja käyttäytyminen ovat yhtiön tavoitteiden mukaista ja tuottavat kilpailuetua

Sampo-konserni

 • Koulutuskustannukset työntekijää kohti yhtiö -ja maakohtaisesti
Palkitseminen

Sampo-konserni

 • Turvata konsernin pitkän aikavälin taloudellinen vakaus ja arvonluonti sekä noudattaa eettisiä periaatteita ja lainsäädännön vaatimuksia

 

Sampo-konserni

 • Työntekijöiden keskimääräinen palkitseminen
 • Keskimääräinen palkitseminen binäärisen sukupuolen ja maan mukaan
 • Työntekijöiden keskimääräinen palkitseminen verrattuna konsernijohtajan palkitsemiseen

Päämäärä: Sampo-konserni integroi ESG-näkökohdat (mukaan lukien ilmastonmuutos) osaksi sijoitustoimintaa ja sijoitusten hallinnointia.

Olennaiset aihealueet Tavoitteet Konsernitasolla seurattavat mittarit
Vastuullisen sijoittamisen strategiat kaikissa omaisuuslajeissa

Sampo-konserni

 • Varmistaa konserniyritysten tarkoituksiin sopivat vastuullisen sijoittamisen strategiat kaikissa omaisuusluokissa

Topdanmark

 • Yhtiön omistamilla asuinkiinteistöillä, jotka on rakennettu vuonna 2019 tai sen jälkeen, tulee olla vähintään DGNB:n kultatason sertifikaatti tai vastaava

Hastings

 • Säilyttää korkosalkun keskimääräinen ESG-luokitus tasolla “A” MSCI:n ESG-luokitusten mukaan (asteikko CCC–AAA)

Mandatum (suorat kiinteistösijoitukset)

 • Vedenkulutuksen vähentäminen 10 prosentilla (2018–2022)
 • Saavuttaa hiilineutraalius kiinteistöjen oman energiankulutuksen osalta (2019–2025)
 • Saavuttaa 55 prosentin kierrätysaste (2020–2025)
 • Vedenkulutuksen vähentäminen 20 prosentilla (2015–2025)
 • Saavuttaa neljä tähteä GRESB-raportoinnissa (2020–2025)

If, Mandatum, ja Sampo Oyj

 • Sijoitusallokaatio ESG-riskikategorioiden mukaan
 • Osuus sijoituksista sensitiivisille toimialoille
 • Osuus sijoituksista yrityksiin, joilla on kansainvälisten normien rikkomuksia
 • Yhteisvaikuttamistapausten määrä
 • Yhtiökokousten lukumäärä, joihin osallistuttu
 • PRI:n ja Global Compact-periaatteet allekirjoittaneiden rahastonhoitajien osuus

Topdanmark

 • ESG-riskiluokitus (palveluntarjoajan analyysin perusteella laskettu painotettu ESG-riskiluokitusten keskiarvo)
 • Sijoitukset kiistanalaisille toimialoille
 • Osuus sijoituksista yrityksiin, joilla on kansainvälisten normien rikkomuksia
 • Yhtiökokousten lukumäärä, joissa Topdanmark äänesti
 • Yhtiöiden lukumäärä, joiden kanssa Topdanmark on käynyt vuoropuhelua ESG-riskeistä
 • Sertifioitujen asuinkiinteistöjen osuus

Hastings

 • Keskimääräinen MSCI:n ESG-luokitus
 • Sijoitukset sensitiivisille toimialoille
 • Osuus sijoituksista yrityksiin, joilla on kansainvälisten normien rikkomuksia

Mandatum (suorat kiinteistösijoitukset)

 • Veden- ja energiankulutuksen vähentäminen
 • Kiinteistöjen oman energiankulutuksen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt
 • Kierrätysaste
 • Tähtien määrä GRESB-raportoinnissa
Sijoitusten hiilijalanjälki ja ilmastovaikutusten arviointi

Sampo-konserni

 • Sitoutua tukemaan lämpötilan nousun rajoittamista reilusti alle 2 asteen (Pariisin ilmastosopimus)

If

 • Asettaa SBTi:n hyväksymät ilmastotieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet sijoituksille lokakuuhun 2023 mennessä

Topdanmark

 • Asettaa SBTi:n hyväksymät ilmastotieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet sijoituksille kesäkuuhun 2024 mennessä

Hastings

 • Asettaa SBTi:n hyväksymät ilmastotieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet sijoituksille syyskuuhun 2024 mennessä
 • Vähentää sijoitussalkun hiili-intensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä

Sampo-konserni

 • Suorien osake- ja korkosijoitusten hiilijalanjälki

Hastings

 • Hiili-intensiteetti

Päämäärä: Sampo-konserni integroi ESG-näkökohdat (mukaan lukien ilmastonmuutos) osaksi tuote- ja palvelutarjontaa sekä toimitusketjujen hallinnointia.

Olennaiset
aihealueet
Tavoitteet Konsernitasolla seurattavat mittarit
Vastuullinen vakuuttaminen

Sampo-konserni

 • ESG-näkökulmien sisällyttäminen vakuutustoimintaan

If

 • Yritysasiakkaiden määrä, joille on tehty ESG-arviointi.
 • Tapausten määrä, jotka on lähetetty ESG-tiimille arvioitavaksi

Topdanmark

 • Asiakkaiden määrä, jotka ovat rikkoneet YK:n Global Compact -periaatteita
 • Sisäisellä tarkkailulistalla olevien asiakkaiden määrä
Vastuullinen toimitusketjujen hallinta

Sampo-konserni

 • Varmistaa, että toimitusketjut ovat korkeatasoisia

If

 • Saavuttaa muovikorjauksille ja käytetyille osille määritetyt tavoitetasot

Topdanmark

 • Kaikki kriittiset alihankkijat seulotaan ESG-riskien, compliancen ja vastuullisuusnäyttöjen suhteen vuoteen 2025 mennessä
 • Toimintaperiaatteet on sisällytetty kaikkiin uusiin alihankintasopimuksiin vuonna 2025
 • 70 prosenttia kaikista varastotavaroista on ympäristömerkittyjä vuonna 2025
 • Kasvattaa korjattujen puskureiden osuutta
 • Kasvattaa korjattujen tuulilasien osuutta 45 prosenttiin
 • Kasvattaa käytettyjen varaosien osuutta korvauskäsittelyssä 4 prosenttiin
 • Säilyttää korjattujen puhelinten, tietokoneiden ja tablettien osuus 72 prosentissa

If

 • Ajoneuvokorjauksissa uudelleenkäytettyjen materiaalien määrät

Topdanmark

 • Seulottujen alihankkijoiden osuus
 • Alihankintasopimusten osuus, joihin on sisällytetty toimintaperiaatteet
 • Ympäristömerkittyjen varastotavaroiden osuus
 • Korjattujen puskureiden ja tuulilasien osuus
 • Käytettyjen varaosien osuus korvauskäsittelyssä
 • Korjattujen puhelinten, tietokoneiden ja tablettien osuus
Vastuulliset myynti- ja markkinointikäytännöt

Sampo-konserni

 • Toimia asiakkaiden edun mukaisesti vastuullisiin myynti- ja markkinointikäytäntöihin sitoutuen

If

 • Valitusten määrä sisäiselle asiakasvaltuutetulle
 • Vakuutuslautakunnissa käsitellyt tapaukset

Topdanmark

 • Vakuutuslautakunnassa käsitellyt tapaukset

Hastings

 • Vakuutuslautakunnassa käsitellyt tapaukset

Mandatum

 • Vakuutuslautakunnassa käsitellyt tapaukset
Asiakastyytyväisyys

Sampo-konserni

 • Tarjota erinomaisia asiakaskokemuksia

If

 • tNPS-tulosten jatkuva parantaminen (henkilöasiakkaat -liiketoiminta-alue)

Topdanmark

 • tNPS-tulos (yhteydenotot puhelimitse ja digitaalisen itsepalvelun kautta) 70 vuonna 2025

Hastings

 • Saavuttaa NPS-tulos 55 vuonna 2022

Mandatum

 • Saavuttaa NPS-tulos 65–70 vuonna 2022

If

 • tNPS-tulos

Topdanmark

 • tNPS-tulos

Hastings

 • NPS-tulos

Mandatum

 • NPS-tulos

Päämäärä: Sampo-konserni edistää turvallisuutta sekä luo hyvinvointia ja taloudellista turvaa yhteiskunnassa.

Olennaiset aihealueet Tavoitteet Konsernitasolla seurattavat mittarit
Sidosryhmäyhteistyö ja vuoropuhelu

Sampo-konserni

 • Osallistua sidosryhmäyhteistyöhön

Sampo-konserni

 • Keskustelupaikat ja -aiheet
Lahjoitukset ja muut humanitaariset toimet

Sampo-konserni

 • Osallistua humanitaarisiin toimiin

 

Sampo-konserni

 • Lahjoitusten määrä

 

Verojalanjälki

Sampo-konserni

 • Olla vastuullinen veronmaksaja

 

Sampo-konserni

 • Maksetut ja tilitetyt verot sekä veroasteet

Päivitetty