Terveys ja hyvinvointi

Olennaisuus  

Sampo-konsernille on tärkeää, että sen työntekijät ovat terveitä ja onnellisia. Henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen voi parantaa yleistä sitoutumista ja motivaatiota, vähentää sairauspoissaoloja ja vaikuttaa viime kädessä yhtiön tulokseen.  

Konsernin hallintotapa  

Konsernin terveyttä ja hyvinvointia koskevat periaatteet on määritelty Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa. Lisäksi jokaisella konserniyhtiöllä on täydentäviä politiikkoja ja ohjeita omiin liiketoimintatarpeisiinsa.  

Sampo-konserni tukee työntekijöidensä henkistä ja fyysistä hyvinvointia esimerkiksi ennaltaehkäisevillä toimilla (mm. stressineuvonta, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja toimitilojen hyvä suunnittelu), tukemalla työn ja vapaa-ajan tasapainoa (mm. etätyö, joustavat työajat, hoitovapaa ja erityisvapaat) tarjoamalla työntekijöille merkityksellisiä työtehtäviä ja koulutusta sekä järjestämällä yhteistä toimintaa ja liikuntamahdollisuuksia (mm. jooga ja urheilukerhot). Lisäksi konsernissa painotetaan työsuhdeturvaa ja vastuullisia, paikallisten oikeusnormien ja käytäntöjen mukaisia uudelleenjärjestelytoimia.  

Terveyttä ja hyvinvointia mitataan konsernitasolla sairauspoissaoloilla. Lisäksi konserniyhtiöt mittaavat henkilöstötyytyväisyyttä yhtiökohtaisilla mittareilla.  

Konsernin tavoitteet ja päämäärät  

Sampo-konserni pyrkii pitämään sairauspoissaolot mahdollisimman vähäisinä.  

Terveys ja hyvinvointi konserniyhtiöissä

Hallinnointi

Ifin eettisissä toimintaperiaatteissa todetaan, että yhtiö pyrkii takaamaan terveellisen ja turvallisen työympäristön kaikille työntekijöille. Leader in If -ohjeissa todetaan lisäksi, että terveen työpaikan luominen ja ylläpitäminen vaatii yhteistyötä työntekijöiden, esihenkilöiden, henkilöstöhallinnon ja ammattiyhdistysten edustajien välillä.  

Ifillä on kansallisia työympäristötoimikuntia, ja maakohtaisesta lainsäädännöstä ja käytännöistä riippuen paikallisia työympäristötoimikuntia. Työympäristötoimikunnilla on lakisääteiset vastuut, joihin kuuluu työympäristön seuranta, työterveyden ja -turvallisuuden parantaminen sekä Ifin henkilöstön fyysisen ja psykososiaalisen hyvinvoinnin varmistaminen. Kansallinen työympäristölainsäädäntö sekä maakohtaiset yhteistyösopimukset säätelevät työympäristötoimikuntien tehtäviä, valintasääntöjä, kansallisten osallistujien määrää, valtuuksia ja päätöksentekoprosesseja. Työsuojeluvaltuutetut ovat paikallisesta lainsäädännöstä riippuen joko ammattiliiton nimittämiä tai työntekijöiden vaaleilla valitsemia toimikuntien jäseniä. Kansalliset toimikunnat kokoontuvat keskimäärin neljä kertaa vuodessa ja paikalliset toimikunnat useammin. Paikallisten työterveys- ja turvallisuustoimikuntien tehtävä ja toimivalta ovat erilaiset kuin kansallisella toimikunnalla. Tehtävät ovat luonteeltaan käytännöllisempiä, kuten säännöllisten turvallisuustarkastusten järjestäminen. If antaa toimikunnille vakioidun tarkastuslistan turvallisuustarkastuksia varten. Jos turvallisuustarkastuksessa havaitaan välitön vaaratilanne, työsuojeluvaltuutetulla on valtuudet keskeyttää työ, kunnes työnantaja on korjannut tilanteen.  

Terveyden ja hyvinvoinnin tehostamiseksi ja edistämiseksi Ifillä on ennaltaehkäisevä lähestymistapa kaikissa maissa. Tähän kuuluu työhön liittyvien ja muiden terveysriskien tunnistaminen. Ifillä on Pohjoismaissa terveyskumppaneita (Health Partners), jotka kehittävät työhyvinvointiin liittyviä työkaluja sekä johdolle että työntekijöille.  

Laki velvoittaa Ifiä suunnittelemaan ja hallitsemaan työympäristöä niin, että se on turvallinen kaikille työntekijöille. If päättää paikallisista työympäristösuunnitelmista vuosittain ja seuraa niiden toteutumista säännöllisesti. Juridiset työympäristömääräykset sisältävät velvollisuuden jatkuvasti seurata riskejä sekä ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin riskien vähentämiseksi. Riskiarviot tehdään kaikissa Ifin toimipisteissä ja mahdolliset tapahtumat ja riskit käsitellään asianmukaisesti ja raportoidaan sisäisen raportointikanavan kautta. Turvallisuusvastaavat tekevät yhteistyötä työnantajan kanssa ja ovat myös mukana riskiarviointiprosesseissa ja muissa työympäristöön liittyvissä asioissa, kuten perehdyttämisessä ja hätätoimenpiteissä. Ifillä on myös yhtiökohtaisia ja yhtiön laajuisia kriisinhallintaryhmiä, joilla on edustajia liiketoiminnan eri osa-alueilta, ja jotka ovat valmiita vastaamaan paikallisiin tai maailmanlaajuisiin tilanteisiin. Henkilöstökyselyiden ohella riskiarviot ja tapahtumaraportit antavat arvokasta tietoa liiketoiminnan ja työympäristön kehittämiseksi. 

If seuraa sairauspoissaoloja kuukausitasolla kaikissa toimintamaissaan ja keskustelee niiden kehityksestä sekä mahdollisista toimenpiteistä paikallisen johdon, esihenkilöiden, ammattiyhdistysten ja työympäristötoimikuntien kanssa. Tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja siirtymällä ennakoivaan terveydestä huolehtimiseen. Prosessiin kuuluu myös raportoinnin jatkuva parantaminen, jotta sairauspoissaoloja voitaisiin tilastoida ja seurata tarkemmin. Workday Learning -alusta on myös kehitetty antamaan ilmoituksia tiettyjen parametrien mukaan, esimerkiksi ylitöistä tai toistuvista sairauspoissaoloista. Tiedon perusteella If voi ryhtyä toimiin ja tukea tervettä työympäristöä seuraamalla esimerkiksi työn merkityksellisyyttä, epäselviä työrooleja, itsenäistä työtä, sosiaalista tukea ja työn ja yksityiselämän tasapainoa.

Henkilöstön koulutus

If tarjoaa koulutusta terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien politiikkojen ja menettelyjen osalta, esimerkiksi paloharjoituksia, ensiapukursseja ja kriisinhallintaa. Työntekijöiden tietoisuutta lisätään muun muassa käyttämällä intranettiä viestintäkanavana ja uusien työntekijöiden perehdytyksen aikana. Ifin intranetissä on linkit poikkeamien ja tapaturmien raportointia varten. Raportointityökalut ovat saatavilla kaikille, joilla on Ifin työasema ja käyttäjätunnus.

Tietyt pakolliset koulutukset sisältyvät New Leader in If -koulutukseen Ifin Workday Learning -alustalla. Esihenkilöille tarjotaan myös esimerkiksi laajempaa koulutusta työnantajan velvollisuuksista.

Psyykkinen hyvinvointi

Ifissä mielenterveysongelmista kärsiville työntekijöille tarjotaan matalan kynnyksen valmennuspalvelua joko työterveyshuollon tai muiden terveyspalvelujen tarjoajien kautta. Vaikka säännöksistä ja yleisistä käytännöistä johtuvia paikallisia eroja onkin, tietyt tiedot ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla yhtiön intranetissä.

Terveydenhoitopalvelut

If tarjoaa työntekijöilleen paikallisen lainsäädännön mukaisen laajan sairausvakuutuksen, joka kattaa sekä sairaudet että tapaturmat. Lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai muihin terveydenhoitopalvelujen tuottajiin työhön liittyvissä lääketieteellisissä, psykologisissa ja ergonomisissa kysymyksissä. Palvelutarjonta vaihtelee Ifin toimintamaan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. If jakaa henkilöstölleen tietoa terveyteen liittyvistä eduista ja palveluista intranetissä ja muissa sisäisissä kanavissa.  

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Monilla Ifin työntekijöillä on mahdollisuus joustavaan työaikaan, ja If tarjoaa myös useimmissa toimintamaissaan mahdollisuuden osa-aikaiseen työhön. Perusteluna osa-aikaisuudelle voivat olla pienet lapset, lähestyvä eläkeikä tai yksilölliset sosiaaliset tai terveydelliset syyt. Työntekijöillä on myös oikeus pitää vapaata sairaan lapsen hoitamiseksi. Vapaan ehdot ja sallittujen poissaolopäivien määrä vaihtelevat maittain. If tarjoaa työntekijöilleen myös lakisääteiset velvollisuudet ylittävää taloudellista tukea vanhempainvapaan ajaksi. Lisäksi työntekijät voivat pyytää lyhyt- tai pitkäaikaista lomaa opiskeluun ja joissakin maissa vanhustenhoitoon. Lyhyempiä vapaita myönnetään esimerkiksi muuton, häiden tai perhesyiden perusteella.  

Tavoitteet ja päämäärät

Ifin tavoitteena on, että sairauspoissaoloprosentti ei ylitä 3 prosenttia. 

Hallinnointi

Topdanmarkilla on sisäinen hyvinvointipolitiikka, joka muodostaa viitekehyksen kaikille työntekijöiden hyvinvointia koskeville hankkeille. Lisäksi Topdanmarkilla on sisäinen terveyspolitiikka, jonka tarkoituksena on edistää terveyttä, hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Tavoitteista ja hankkeista päättää hyvinvointitoimikunta, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Henkilöstöjohtaja vastaa sisäisten politiikkojen mukaisesta toiminnasta sekä niihin liittyvistä konkreettista aloitteista.  

Topdanmark tiedostaa, että nopeasti muuttuva toimintaympäristö voi aiheuttaa stressiä sekä heikentää työtyytyväisyyttä, hyvinvointia ja henkilöstön motivaatiota. Yhtiö on käynnistänyt lukuisia hankkeita näiden vaikutusten ehkäisemiseksi. Topdanmark tarjoaa monenlaisia terveyttä tukevia palveluja, kuten anonyymia stressineuvontaa, koulutusvideoita stressin ehkäisemiseen ja hallintaan, hierontapalveluja ja urheilutoimintaa, kuten verkon kautta tarjottavia liikuntaohjelmia, hengitysharjoituksia ja joogaa. Lisäksi Topdanmark tukee työntekijöitään suuremmissa elämäntapamuutoksissa.  

Topdanmark arvioi jatkuvasti, esimerkiksi hyvinvointitoimikunnassa, terveys- ja hyvinvointialoitteitaan ja niiden vaikutusta työpäivän terveellisyyteen ja henkilöstön hyvinvointiin.  

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Topdanmark pitää työn ja yksityiselämän tasapainoa erittäin tärkeänä. Työntekijöiden tarpeet ovat eri elämänvaiheissa erilaisia, ja Topdanmark pyrkii tarjoamaan yksittäisen työntekijän tilanteen mukaisia joustavia mahdollisuuksia, kuten joustavaa työaikaa, vanhempainvapaata, mahdollisuuksia osa-aikaisuuteen, vapaata sairaan lapsen hoitamiseen sekä pitkäaikaista vapaata vakavasti sairaasta perheenjäsenestä tai lähisukulaisesta huolehtimiseen.  

Tavoitteet ja päämäärät

Topdanmarkin tavoitteena on, että sairauspoissaoloprosentin tulisi olla alle Tanskan rahoitussektorin työnantajajärjestön laskeman vakuutusalan keskiarvon. 

Hallinnointi

Hastingsilla on hyvinvointiohjelma, jossa on kolme keskeistä periaatetta: tietoisuus, koulutus ja sitoutuminen toiminnan kautta. Ohjelma tarjoaa tukea ja tietoa hyvinvoinnista ja edistää samalla terveellistä työympäristöä erilaisilla toiminnoilla, jotka tukevat työntekijöiden ja heidän huollettaviensa henkistä, fyysistä, taloudellista ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia.  

Hastingsilla on myös hyvinvointiohjausryhmä, joka kokoaa yhteen keskeisiä sidosryhmiä eri puolilta yhtiötä. Ohjausryhmän jäsenet antavat palautetta ja näkökulmia vastuualueiltaan ja vaikuttavat näin hyvinvointiohjelman tavoitteisiin, strategioihin ja prosesseihin. Lisäksi Hastingsilla on hyvinvoinnin edistäjiä (Well-Being Champions) ja mielenterveyden ensiavun asiantuntijoita (Mental Health First Aiders), jotka toimivat ensimmäisenä kontaktina työntekijöille, joilla on kysymyksiä terveydestä ja hyvinvoinnista. Nämä työntekijät toimivat välittäjinä ja edistävät samalla ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa hyvinvointiohjelman tarjoamien työkalujen ja resurssien avulla.

Hastings tiedostaa, että esihenkilöillä on tärkeä rooli turvallisen tilan luomisessa, jotta työntekijät voivat olla avoimia hyvinvointiin liittyen. Tarjoamalla esihenkilöille koulutusta ja työkaluja, Hastings luo sitoutuneen ja kannustavan johdon, joka voi auttaa työntekijöitä hyvinvointiasioissa.

Kaikilla Hastingsin työntekijöillä on pääsy yhtiön hyvinvointialustalle, jossa on laaja kirjo erilaista hyvinvointiin liittyvää aineistoa. Alusta sisältää webinaareja, työpajoja, keskusteluja ja terveystarkastuksia, joita yrityksen terveyden ja hyvinvoinnin tarjoajat tukevat.

Tavoitteet ja päämäärät

Hastingsin hyvinvointiohjelman tavoitteena on juurruttaa hyvinvointi osaksi Hastingsin kulttuuria ja jatkaa tietoisuuden lisäämistä sekä koulutuksellisten terveys- ja hyvinvointialoitteiden järjestämistä. 

Hallinnointi

Mandatumissa psyykkisen ja fyysisen työterveyden pääpaino on ennaltaehkäisevissä toimissa. Yhtiö panostaa motivoivaan työympäristöön ja ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon. Ennaltaehkäisevän varhaisen puuttumisen mallin avulla työntekijöitä ja erityisesti esihenkilöitä voidaan ohjata havaitsemaan ja tunnistamaan tilanteita, joissa tarvitaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Mandatum tunnistaa ja mittaa psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen liittyviä riskejä tiiviissä yhteistyössä työterveyspalvelujen tarjoajan, eläkevakuutusyhtiön ja vakuutusyhtiön kanssa.  

Mandatumin henkilöstöyksikön edustajalla (health, safety & well-being partner) on vahva rooli työympäristön parantamisessa, mukaan lukien sekä fyysinen että psyykkinen hyvinvointi. Riskien tunnistaminen on myös osa tämän henkilön vastuuta, ja niissä otetaan huomioon sekä työhön liittyvät että muut kuin työhön liittyvät terveysriskit.  

Henkilöstöhallinto arvioi Mandatumin työntekijöiden työkykyä säännöllisesti ja raportoi siitä johdolle. Kahdesti vuodessa ohjausryhmä, johon kuuluvat Mandatumin henkilöstöyksikön edustaja sekä työeläkeyhtiön, työterveyshuollon ja vakuutusyhtiön edustajat, kokoontuu myös tarkastelemaan tilannetta yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa. Sairauspoissaoloja seurataan neljännesvuosittain, ja henkilöstöhallinto on tarvittaessa yhteydessä tiimien esihenkilöihin. Kun poissaolot liittyvät mielenterveyskysymyksiin, henkilöstöhallinto ottaa välittömästi yhteyttä työntekijän esihenkilöön. Ennaltaehkäisevä varhaisen puuttumisen malli on tärkein väline sen varmistamiseksi, että työntekijät saavat sairauslomaa tai muuta tarvittavaa lomaa.

Mandatum tarjoaa työntekijöilleen ja esihenkilöilleen tietoa ja tukea omasta fyysisestä ja henkisestä terveydestä huolehtimiseen. Yhtiö kouluttaa esihenkilöitä terveyteen liittyvistä aiheista sekä yksilöllisesti että ryhmissä.  
Mandatumin toimistoissa tapahtuvista vaaratilanteista tai tapaturmista ilmoitetaan yhtiön riskienhallinnalle. Työajan ulkopuolella tapahtuvia tapaturmia seurataan vakuutusyhtiön selvitysten kautta.  

Terveydenhoitopalvelut

Mandatum tarjoaa työntekijöilleen kattavat työterveyspalvelut, joihin sisältyy muun muassa työpsykologin ja fysioterapeutin konsultaatiot. Lisäksi Mandatumin työntekijät saavat laajan sairausvakuutuksen, johon kuuluu erityispalveluja (esim. leikkaukset, fysioterapia, tutkimukset). Vakuutus tukee työntekijöiden hyvinvointia tarjoamalla nopean pääsyn terveydenhoidon asiantuntijoiden vastaanotolle.

Fyysinen hyvinvointi

Mandatum tukee fyysistä hyvinvointia monipuolisella liikuntatarjonnalla, vaihtelevilla työrutiineilla ja päivittäistä työtä helpottavilla käytännöillä. Työntekijöille tarjotaan henkilöstöetuina alennuksia erilaisista liikunta- ja urheilupalveluista sekä ilmaisia joogatunteja ja pääsy pääkonttorin kuntosalille. Mandatumissa on käytössä myös taukoharjoitussovellus, joka kannustaa ja muistuttaa työntekijöitä pitämään lyhyitä taukoja työpäivän aikana. Lisäksi yhtiö tarjoaa säännöllisiä ergonomia-arviointeja työpaikalla, ja ergonomiset työvälineet ovat kaikkien käytettävissä kotitoimistoissa. 
Mandatum tekee sisäiset tilojen turvallisuustarkastukset kaksi kertaa vuodessa. Kerran vuodessa suoritetaan poistumisharjoitus, jotta varmistutaan, että ihmiset osaavat toimia oikein hätätilanteissa.

Psyykkinen hyvinvointi

Mandatum edistää työntekijöidensä psyykkistä hyvinvointia vähentämällä työhön liittyviä riskitekijöitä. Tarpeen vaatiessa työntekijän työtaakkaa, työnsisältöä tai muita tekijöitä voidaan muokata. Työpaikalla tuetaan mielenterveyttä hyvillä käytännöillä, kuten lisäämällä tietoisuutta riskitekijöistä sekä noudattamalla työterveys- ja työturvallisuusohjeita.  

Mielenterveystoimet ovat osa Mandatumin integroitua terveys- ja hyvinvointiohjelmaa, joka kattaa ennaltaehkäisyn, varhaisen tunnistamisen, tuen ja kuntoutuksen. Jos työntekijä esimerkiksi palaa töihin pitkän sairausloman jälkeen, työterveyshuollon kanssa kartoitetaan huolellisesti, pystyykö työntekijä palaamaan heti kokopäivätyöhön. Työterveyspalvelut tukevat Mandatumia ohjelman toteuttamisessa.

Mandatumin henkilöstöhallinto reagoi välittömästi mielenterveysongelmien aiheuttamiin pitkiin sairauslomiin ja tarjoaa tukea ja pääsyn ammatilliseen apuun pitkittyvän sairausloman välttämiseksi.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Mandatum tukee työntekijöitään työ- ja yksityiselämän yhdistämisessä esimerkiksi hybridityömallin avulla. Lisäksi yhtiö tarjoaa joustavan työajan, palkallista opintovapaata, muuttopäiviä, vapaata tiettyjä henkilökohtaisia merkkipäiviä varten ja palkallista lomaa perheenjäsenten äkillisen sairauden sattuessa tai hautajaisia varten. Lapsen sairastuessa vanhemmat voivat jäädä hoitamaan alle 10-vuotiasta lasta kotiin kolmeksi päiväksi tai Mandatum voi järjestää heille lastenhoitajan. Vanhempainvapaalta töihin palaavilla työntekijöillä on mahdollisuus joustavaan työaikaan. Myös työajan lyhentäminen iäkkäistä vanhemmista huolehtimista varten on mahdollista.

Mandatum tukee työn ja vapaa-ajan tasapainoa myös erilaisilla organisaatioratkaisuilla. Työntekijöille tarjotaan esimerkiksi urakehitystä tukevia sekä itsensä johtamisen koulutusta, jossa painotetaan itsehillintää, elämänhallintaa sekä oman minuuden ja hyvinvoinnin analysointia.

Tavoitteet ja päämäärät

Mandatumin tavoitteena on pitää henkilöstön hyvinvointi ja työkyky korkealla tasolla koko työuran ajan. 

Päivitetty