Finanssiriskit

Vakuutus- ja sijoitustoiminnassaan Sampo-konserni ottaa tietoisesti tiettyjä riskejä aikaansaadakseen tuottoja. Nämä ansaintariskit valitaan huolellisesti ja niitä hallitaan aktiivisesti. Vakuutusriskit hinnoitellaan niiden luontaisen riskitason mukaisesti ja sijoitusten tuotto-odotuksia verrataan sijoitusten riskeihin. Lisäksi ansaintariskien riskipositioita mukautetaan jatkuvasti ja riskien vaikutusta pääomatarpeeseen arvioidaan säännöllisesti. Vakuutus- ja sijoitusriskien onnistunut hallinta on Sampo-konsernin yhtiöiden keskeisin tuottojen lähde.  Näiden riskien päivittäinen hallinnointi annettujen limiittien ja valtuuksien mukaisesti on liiketoiminta-alueiden ja sijoitusyksiköiden vastuulla. 

Eräät riskit, kuten korko-, valuutta- ja maksuvalmiusriskit, liittyvät useisiin toimintoihin samanaikaisesti. Näiden riskien hallitsemiseksi tehokkaasti Sampo-konsernin yhtiöillä tulee olla yksityiskohtainen ymmärrys odotetuista kassavirroista ja niiden vaihteluista kaikissa yhtiön toiminnoissa. Lisäksi yhtiöillä on oltava kattava ymmärrys siitä, miten varojen ja velkojen markkinaehtoiset arvot voivat vaihdella koko taseen tasolla eri skenaarioissa. Näitä koko taseen riskejä nimitetään yleisesti ALM-riskeiksi ("Asset Liability Management"). Korko-, valuutta- ja likviditeettiriskien lisäksi inflaatioriski ja BKT:n kasvuvauhtiin liittyvät riskit ovat keskeisiä ALM-riskejä Sampo-konsernille.

Vakuutusriskit

If-konserni ("If") harjoittaa vahinkovakuutustoimintaa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Se tarjoaa kattavan valikoiman vakuutuksia ja vakuutuspalveluita henkilöasiakkaille ja yrityksille maantieteellisesti hajautuneella alueella. Pohjoismaisia globaalisti toimivia yritysasiakkaita palvellaan lisäksi sivukonttoreissa Ranskassa, Saksassa, Hollannissa ja Isossa-Britanniassa sekä kansainvälisten yhteistyökumppanien kautta. Ifin vakuutustoiminta on täten hyvin hajautettua maiden, vakuutuslajien ja asiakassegmenttien suhteen.

Ifin vastuuvelkariskin merkittävimmät aiheuttajat ovat epävarmuudet korvausinflaatiossa, eläkeiän nosto sekä noussut elinajanodote. Aktuaarit seuraavat jatkuvasti vastuuvelan tasoa varmistaakseen, että se on vahvistettujen ohjeiden mukainen. Aktuaarit kehittävät lisäksi menetelmiä ja järjestelmiä, jotka tukevat tätä prosessia.

Hyvin hajautetusta vakuutuskannasta huolimatta altistuminen luonnonkatastrofeille, kuten myrskyille ja tulville, voi synnyttää riskikeskittymiä, joista voi seurata suuruusluokaltaan merkittäviä vahinkoja. Maantieteellisistä alueista tällaisille tapahtumille altteimpia ovat Tanska, Norja ja Ruotsi. Luonnonkatastrofien lisäksi yksittäiset suurvahingot voivat vaikuttaa merkittävästi vakuutustoiminnan tulokseen. Luonnonkatastrofien ja yksittäisten suurten vahinkojen negatiivisia taloudellisia vaikutuksia pienennetään tehokkaasti hyvin hajautetulla vakuutusportfoliolla ja konsernin laajuisella jälleenvakuutusohjelmalla.

Topdanmark tarjoaa vakuutuspalveluita Tanskassa vahinkovakuutusyhtiö Topdanmark Forsikring A/S:n kautta.

Pääasiallinen tulokseen vaikuttava vakuutusriski on katastrofeiksi luokitellut tapahtumat. Topdanmark Forsikringin erittäin kattavan jälleenvakuutusohjelman johdosta yhtiön vakuutusriskit ovat alhaiset. Vastuuvelkariski on lähinnä luontaista epävarmuutta, joka liittyy laskentaan ja korvausinflaatioon. Vastuuvelkariski toteutuu, jos korvausten vuotuinen kasvu ylittää yleisen hintojen kasvun tai jos oikeudellinen käytäntö tai lainsäädäntö muuttuu.

Aktuaarit käyvät jatkuvaa vuoropuhelua korvaustoimintojen kanssa lainsäädännön, oikeuskäytäntöjen tai korvauskäytänteiden muutoksista sekä näiden muutosten vaikutuksesta yksittäisten varausten laskemisessa käytettyihin periaatteisiin.

Hastings-konserni on Isossa-Britanniassa toimiva ajoneuvo- ja kotivakuuttamiseen keskittyvä vakuutusyhtiö, joka hyödyntää palveluissaan digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja. Suurin osa Hastingsin asiakkaista ostaa vakuutuksensa hintavertailunettisivuston kautta. Hastingsin päätavoite on toimia vakuutuksenantajana kahdella eri liiketoiminta-alueella. Hastings Insurance Services Limited ("Hastings Direct", "HISL") on vakuutusten välittäjänä toimiva yhtiö, jota valvoo Ison-Britannian valvontaviranomainen. Yhtiö on vastuussa asiakashinnoittelusta, petosten torjunnasta, tuotesuunnittelusta, jakelusta ja asiakassuhdehallinnasta. Vahinkovakuutustoimintaa harjoittava yhtiö, Advantage Insurance Company Limited ("Advantage", "AICL"), on Gibraltarilta käsin toimiva yhtiö, jolle kuuluu riskinvalinta, tekninen riskin hinnoittelu, vastuuvelan laskenta ja korvausten käsittely.

Hastings hyödyntää Excess of Loss- ja Quota Share -suojaa jälleenvakuutusohjelmassaan pienentääkseen riskien kokoa. Tämä järjestely vähentää volatiliteettia, jota yksittäiset suuret vahingot voivat muutoin aiheuttaa.

Vastuuvelkariskin merkittävimmät aiheuttajat ovat epävarmuudet tulevaisuuden korvausinflaatiossa. Advantage pitää sisäistä riskimarginaalia verrattuna sisäiseen parhaaseen estimaattiin. Vastuuvelan laskenta perustuu asiantuntija-arvioihin. Hastings-konsernin pääaktuaari laskee parhaan estimaatin ja vanhempi aktuaari varmentaa käytetyn datan sekä parhaan estimaatin laskennassa käytettyjen tekniikoiden ja oletusten soveltuvuuden. Riippumaton kolmas osapuoli laskee lisäksi oman parhaan estimaattinsa.

Markkinariskit

Sijoitussalkusta suurin osa on korkosijoituksia ja listattuja osakesijoituksia. Kiinteistöjen, pääomarahastosijoitusten ja muiden vaihtoehtoisten sijoitusten osuus on vähäinen.

Suurin osa korkosijoituksista on tehty investment grade -sijoituksiin, ja tällä hetkellä  pohjoismaisten rahoituslaitosten liikkeeseen laskemilla yrityslainoilla ja kiinteistövakuudellisilla joukkovelkakirjalainoilla on keskeinen merkitys. Suurin osa osakesijoituksista on yksitellen valittuja suoria sijoituksia pohjoismaisille markkinoille. Kun sijoitetaan muihin kuin pohjoismaisiin osakkeisiin, rahastoihin tai muihin sijoitusinstrumentteihin, käytetään pääosin ulkopuolisten managereiden hallinnoimia sijoitusvälineitä.

Tasehallinnan riski ("ALM-riski") huomioidaan riskinottohalukkuuden kautta, ja sen hallinta ja hallinnointi perustuvat Ifin Sijoituspolitiikkoihin. Jotta ALM-riskit pidetään yleisen riskinottohalukkuuden rajoissa, sijoitukset ja vakuutusvelat voidaan tarvittavilta osin yhteensovittaa sijoittamalla korkoinstrumentteihin ja käyttämällä valuutta- ja korkojohdannaisia.

Korkojen mahdollinen aleneminen vaikuttaa negatiivisesti Ifiin, koska velkojen duraatio on Ifissä pitempi kuin varojen duraatio. Korkoriskiä hallitaan asettamalla herkkyysrajoja niille instrumenteille, jotka ovat herkkiä korkomuutoksille.

If myöntää vakuutuksia pääosin skandinaavisissa valuutoissa ja euroissa. Valuuttariskiä pienennetään tarvittavilta osin yhteensovittamalla valuutoittain vastuuvelat vastaavien sijoitusten valuuttojen kanssa tai käyttämällä valuuttajohdannaisia.

Ifissä likviditeettiriski on rajallinen, koska vakuutusmaksut kerätään etukäteen ja suurten korvausmaksujen ajankohdat tiedetään yleensä jo kauan ennen niiden maksupäivää. Likviditeettiriskejä hallitaan maksuliikennetoiminnoissa, jotka vastaavat likviditeettisuunnittelusta. Likviditeettiriskiä vähennetään myös sijoittamalla helposti likvidoitaviin varoihin.

Parantaakseen keskimääräistä sijoitustuottoaan Topdanmark on korkosijoitusten lisäksi sijoittanut muun muassa osakkeisiin, kiinteistöihin ja arvopaperistettuihin velkainstrumentteihin ("CLO:t", collateralized loan obligation).

Markkinariskit rajoitetaan tasolle, jolla yhtiö tekee suurella todennäköisyydellä voitollisen tuloksen myös erittäin epäsuotuisissa markkinaolosuhteissa.

Sijoitusomaisuus koostuu pääosin valtion obligaatioista ja tanskalaisista kiinteistövakuudellisista joukkovelkakirjalainoista. Näiden sijoitusten korkoherkkyys on pääosin samansuuruinen kuin vahinkovakuutusvelkojen korkoherkkyys.

Korkoriski lasketaan saamisille, veloille ja johdannaisille, joiden kirjanpitoarvoihin korkotaso vaikuttaa. Topdanmarkissa korkoherkkiä vakuutusvelkoja ovat vahinkovakuutusten korvausvastuut. Yleisesti ottaen korkoriskiä rajoitetaan ja hallitaan sijoittamalla korollisiin omaisuuseriin niin, että taseen nettomääräinen korkoriskialtistuma saadaan alennettua halutulle tasolle. Näin ollen tanskalaisilla kiinteistövakuudellisilla ja Tanskan valtion joukkovelkakirjalainoilla on keskeinen asema sijoitussalkuissa. Lisäksi taseen korkoherkkyyden pienentämiseksi on käytetty koronvaihtosopimuksia suojaustarkoituksessa.

Suurin osa Topdanmarkin korkosijoituksista koostuu AAA-luokitelluista tanskalaisista kiinteistövakuudellisista joukkovelkakirjalainoista. Riskin katsotaan olevan hyvin vähäinen, koska liikkeeseenlaskijoiden luottokelpoisuus on hyvä ja sijoitusten luottoriskimarginaalit ovat linjassa Topdanmarkin tavoittelemien riski-tuottotasojen kanssa. Spread-riski aiheutuu pääosin kiinteistövakuudellisista joukkovelkakirjalainoista. Koska niiden osuus salkussa on korkea, ne ovat myös merkittävin markkinariskin komponentti SCR:llä (vakavaraisuuspääomavaatimus) mitattuna.

Käytännössä ainoa valuuttariskin lähde on sijoitusomaisuus, koska vakuutusvelat ovat Tanskan kruunuissa. Valuuttariskiä vähennetään johdannaisilla, ja valuuttakohtaiset nettomääräiset riskipositiot ovat vähäisiä euroa lukuun ottamatta.

Topdanmark-konsernilla on vahva likviditeettiasema. Ensinnäkin asiakkaiden maksuihin liittyvä likviditeettiriski on hyvin vähäinen, koska vakuutusmaksut maksetaan vakuutuskauden alussa. Toiseksi harjoitetun vakuutustoiminnan osista syntyvä kokonaisuus on luonteeltaan sellainen, että likviditeettikriisin toteutuminen on hyvin epätodennäköistä. Vakuutusvelat ovat luonteeltaan vakaita, ja sijoitussalkuissa rahamarkkinasijoituksia täydentää suuri määrä likvidejä listattuja Tanskan valtion joukkovelkakirjoja ja kiinteistövakuudellisia joukkovelkakirjoja.

Hastingsin sijoitusportfoliolle on asetettu tuottotavoite hallituksen määrittelemän konservatiivisen riskinottohalukkuuden rajoissa.

Velkainstrumenteista koostuva pääasiallinen sijoitusportfolio ja sitä tukeva hajautettu kollektiivisten sijoitusten portfolio ovat Advantagen omistuksessa. Portfolion rakenteelle, sijoitusluokille ja yksittäisille limiiteille asetetut kriteerit ovat yhdenmukaisia alhaisen riskinottohalukkuuden kanssa. Sijoituksille asetettujen kriteerien toteutumista valvotaan vuosineljänneksittäin niin sisäisesti kuin käyttäen ulkoisia konsultteja.

Sijoitusomaisuuteen kuuluvat likvidit varat pidetään pankkitileillä tai lyhytaikaisissa rahamarkkinasijoituksissa.

Valuuttariskin määrä on Hastingsissa merkityksetön.

Päivitetty