Tulevaisuuden näkymät

Puolivuosikatsaus, 9.8.2023

Näkymät vuodelle 2023

Sampo-konsernin vahinkovakuutusliiketoiminnan odotetaan yltävän vuosille 2021–2023 asetettujen tavoitteiden mukaisiin underwriting-marginaaleihin. Konsernitasolla Sampo tavoittelee alle 86 prosentin yhdistettyä kulusuhdetta, ja konsernin kokonaan omistamille tytäryhtiöille Ifille ja Hastingsille on asetettu alle 85 prosentin ja alle 88 prosentin tavoitteet.

Ensimmäisen vuosipuoliskon vahvan kehityksen myötä näkymää Ifin vuoden 2023 yhdistetyksi kulusuhteeksi on parannettu 81,5–83,5 prosenttiin aiemmasta 82–84 prosentista. Hastingsin vuoden 2023 operatiivisen kulusuhteen näkymää on tarkistettu 88–90 prosenttiin aiemmasta alle 88 prosentista, missä huomioidaan kiihtyvien hinnankorotusten ja vakuutusmaksutuottojen välinen viive, vahinkotrendien suuri epävarmuus ja nopeaan kasvun liittyvät etupainotteiset jakelukustannukset.

Sampo-konsernin vahinkovakuutustoimintojen yhdistetyt kulusuhteet ja operatiiviset kulusuhteet vaihtelevat muun muassa sään kausivaihteluiden, suurvahinkojen ja aiempien tilikausien vahinkoihin liittyvän vastuuvelan kehityksen vuoksi. Näillä tekijöillä on erityisen olennainen merkitys yksittäisille segmenteille ja liiketoiminta-alueille, kuten Tanskan ja Ison-Britannian toiminnoille.

Rahoitustoiminnan nettotulos on vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä. Sammon konserniyhtiöiden kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitys vaikuttaa Sampo-konserniin pääasiassa omistamiensa vakuutusyhtiöiden sijoitusomaisuuden ja vastuuvelan sekä strategisten sijoitustensa kautta. Ajan kuluessa mahdolliset epäsuotuisat makrotaloudelliset vaikutukset voivat heijastua myös Sammon operatiiviseen liiketoimintaan esimerkiksi talouskasvua alentaessaan tai korvauskuluja nostaessaan.

Kuluttajahintainflaatio on viime aikoina hidastunut energian hintojen laskun vuoksi. Pohjainflaatio on kuitenkin edelleen nopeaa, mikä saattaa pakottaa keskuspankkeja jatkamaan koronnostoja ja pitämään korot ylhäällä ennakoitua pidempään. Tämä voi johtaa sekä talouskasvun merkittävään hidastumiseen että ongelmiin yritysten, kotitalouksien ja valtioiden velanhoitokyvyssä, nostaen riskiä sijoituskohteiden äkillisestä uudelleenhinnoittelusta rahoitusmarkkinoilla. Lisäksi Euroopan energiahuollon uudelleenjärjestelyt vievät aikaa ja luovat riskin energiakriisin puhkeamiselle. Myös Ukrainan sota on edelleen merkittävä taloudellinen riski. Nämä tekijät tuovat talouden ja pääomamarkkinoiden kehitykseen tällä hetkellä merkittävää epävarmuutta. Samaan aikaan nopeasti kehittyvät hybridiuhat luovat uusia haasteita valtioille ja yrityksille. On olemassa myös lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti.

Sampo-konsernin vakuutusriskit Venäjällä tai Ukrainassa ovat rajalliset ja koskevat lähinnä Suurasiakkaat-liiketoiminnan tiettyjä pohjoismaisia asiakkaita, joiden vakuutusehdoissa sotatilanteesta seuranneet vahingot on rajattu vakuutusvastuun ulkopuolelle. Sammon taseeseen ei myöskään sisälly merkittäviä suoria sijoituksia Venäjälle tai Ukrainaan. Suorien riskipositioiden vähyys huomioiden suurin Ukrainan sodasta Sammolle aiheutuva riski liittyy yllä kuvailtuihin toisen asteen vaikutuksiin pääomamarkkinoilla ja makrotaloudessa. Koronapandemialla ei ollut merkittäviä vaikutuksia konsernin vakuutusliiketoimintaan vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana. Koronapandemian vaikutusten vähäisyyden ja niiden luotettavan arvioinnin hankaloitumisen vuoksi Sampo luopui koronapandemian vaikutuksien kvantitatiivisten arvioiden julkaisusta taloudellisessa raportoinnissaan helmikuusta 2022 alkaen.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut toimintaympäristöön vaikuttavat trendit ja mahdolliset vaikutuksiltaan suuret tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia Sampo-konsernin liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä tunnistetuista trendeistä ovat demografiset muutokset, kestävän kehityksen teemat ja teknologinen kehitys esimerkiksi keinoälyn ja digitalisaation saralla mukaan lukien kyberturvallisuuteen liittyvät uhat.

Päivitetty