Mandatums strategiska utvärdering: styrelsen för Sampo App föreslår en delning

SAMPO ABP                       
PRESSMEDDELANDE        
29 mars 2023 kl 11:50 EEST (10.50 CET)

Styrelsen för Sampo Abp tillkännagav den 7 december 2022 en strategisk utvärdering av Mandatums roll inom koncernen. Efter en bedömning av alternativen har styrelsen beslutat att föreslå en partiell delning av Sampo Abp för att separera Mandatum från Sampokoncernen.

- Delningen skulle skapa en ledande renodlad nordisk skadeförsäkringskoncern, kapabel att leverera hög och stabil avkastning på kapital, och ett oberoende Mandatum. Delningsprocessen, som är väl etablerad i Finland, ger ett ekonomiskt effektivt sätt att i ett steg genomföra separationen, säger Björn Wahlroos, styrelsens ordförande.

- Mandatum är ett stort finansbolag med ett starkt varumärke som är väl positionerat att växa, både organiskt och genom potentiell konsolidering inom den finska förmögenhets- och kapitalförvaltningen. Men i och med Sampos strategiska fokus på skadeförsäkringar ser styrelsen ett begränsat utrymme med att åta sig att stödja detta inom koncernen, säger Wahlroos.

För att genomföra delningen föreslår styrelsen att bolagsstämman den 17 maj 2023 beslutar att godkänna den partiella delningen av Sampo Abp enligt den delningsplan som styrelsen godkände den 29 mars 2023. Vid delningen övergår samtliga aktier i Mandatum Holding Ab (ett helägt direkt dotterbolag till Sampo Abp) och tillhörande tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande till Mandatum Abp, ett bolag som bildas vid delningen på verkställandedagen, vilket enligt delningsplanen förväntas vara den 1 oktober 2023.

Efter verkställandet av delningen avser Mandatum Abp att anställa Sampokoncernens investeringschef Patrick Lapveteläinen som styrelseordförande på heltid. Lapveteläinen har varit ordförande för Mandatum Livförsäkringsaktiebolag sedan 2019 och Mandatum Asset Management Ab sedan 2021.

Sampos styrelse förbehåller sig rätten att avbryta delningsprocessen fram till verkställandedagen, skulle detta anses ligga i aktieägarnas intresse.

SAMPO ABP
Investerarrelationer och koncernkommunikation

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Silander
kommunikationschef
tel. +358 10 516 0031

Mandatum i korthet

Mandatum tillhandahåller sina privat- och företagskunder tjänster inom kapitalförvaltning, sparande och placeringar, belönings- och lojalitetsprogram samt pensions- och personförsäkringstjänster. Mandatums verksamhet är huvudsakligen förlagd till Finland, där bolaget har 300 000 privatkunder och 20 000 företagskunder. Mandatum sysselsätter ungefär 660 personer och är Sampo Abps helägda dotterbolag.

Delningsplan av Sampo Abp är tillgänglig på www.sampo.com/demerger.

Distribution:
Media
www.sampo.com

Päivitetty