Hallinnointi

Sampo Oyj noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Nasdaq Helsingin ja Tukholman sääntöjä. Lisäksi Sampo Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 kokonaisuudessaan.

Hallinnointi Sampo Oyj:ssä

Yhtiökokous on Sampo Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Sampo Oyj:n yhtiökokouksen vuosittain valitsema hallitus käyttää yhtiökokousten välillä ylintä päätösvaltaa Sampo-konsernissa. Hallituksen valitseman konsernijohtajan tukena toimii konsernin johtoryhmä.

 

Ylimääräinen yhtiökokous

Sampo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 9.7.2024 Kultturitalolla Helsingissä. Ilmoittautuminen on alkanut.

Hallinnoinnin organisointi ja ohjausjärjestelmä

Sammon hallinnointi perustuu selkeään yhtiökokouksen, hallituksen ja toimivan johdon väliseen työnjakoon. Yhtiöjärjestys määrittää yhtiön keskeisten toimielinten toimivaltuuksien ja keskinäisen vallanjaon pääperiaatteet. Sampo Oyj asettaa tytäryhtiöilleen yleisten periaatteiden kehikon.

Kuvaaja: Sampo-konsernin hallintorakenne ja ohjausjärjestelmä

Osakeyhtiölaki edellyttää, että kaikilla suomalaisilla osakeyhtiöillä on yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestys määrittää muun muassa yhtiön toimialan sekä yhtiön keskeisten toimielinten (yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja) toimivaltuuksien ja keskinäisen vallanjaon pääperiaatteet.

Sampo-konsernin yleinen hallinnointi perustuu toimintamalliin, jossa Sampo Oyj emoyhtiönä asettaa yleisten periaatteiden avulla tytäryhtiöilleen kehikon, jonka puitteissa emoyhtiö odottaa tytäryhtiöiden organisoivan ja harjoittavan liiketoimintaansa. Nämä periaatteet esitetään Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa, riskienhallintaperiaatteissa, palkitsemisperiaatteissa ja compliance-periaatteissa ja ne muodostavat Sampo-konsernin sisäisen hallinnointimallin ytimen.

Kuvaaja: Ulkoinen normiperusta, konsernin ohjeistus, yhtiötason ohjeistus

Jokainen tytäryhtiö suunnittelee ja toteuttaa konsernin määrittelemissä rajoissa yhtiökohtaisen hallinnointi- ja riskienhallintakehikkonsa (sisältäen mm. pääomitus­tavoitteet, tulostavoitteet, valtuutukset riskirajoineen, palkitsemispolitiikat sekä muut ohjeet ja määräykset) oh­jaamaan, rajoittamaan ja valvomaan kaikkia toimintoja, erityisesti riskienottoa.

Sampo noudattaa kokonaisuudessaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 19.9.2019 hyväksymää, 1.1.2020 voimaan tullutta Hallinnointikoodia 2020. Uuden hallinnointikoodin mukainen palkitsemisraportti on julkistettu ensimmäisen kerran tilikaudelta, joka alkoi 1.1.2020.

Palkitseminen

Sampo-konsernin palkitsemisstrategia on vastuullinen sekä työntekijöitä että osakkeenomistajia kohtaan.

Periaatteet ja politiikat

Sampo on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutuskonserni, joka tarjoaa ainoana kaikki asiakassegmentit ja tuotteet kattavat palvelut.