Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat yleismaailmallinen kehotus toimia köyhyyden poistamiseksi, maapallon suojelemiseksi sekä rauhan ja kaikkien hyvinvoinnin edistämiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Kaikki YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelman. Sen tarkoituksena oli alun perin ohjata sekä kehittyneiden maiden että kehitysmaiden hallitusten toteuttamaa kestävään kehitykseen liittyvää työtä. Toimintaohjelman toteuttaminen onnistuu kuitenkin vain hallitusten, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan välisellä yhteistyöllä. Kehys koostuu 17:sta kestävän kehityksen tavoitteesta, joilla on yhteensä 169 alatavoitetta ja jotka liittyvät tiiviisti toisiinsa. Yritykset voivat käyttää kehystä arvioidakseen, miten niiden liiketoiminta edistää kestävää kehitystä sekä minimoimalla kielteiset vaikutukset että maksimoimalla myönteiset vaikutukset.

Lisätietoa kestävän kehityksen tavoitteista (englanniksi)
Lisätietoa kestävän kehityksen tavoitteista (suomeksi)

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat yrityksille yhteisen kehyksen, jonka mukaisesti ne voivat toimia ja raportoida kestävää kehitystä koskevista periaatteistaan ja tavoitteistaan. Vuonna 2019 Sampo Oyj arvioi kestävän kehityksen tavoitteita ja niiden alatavoitteita koko konsernia koskevien kestävän kehityksen tavoitteiden määrittämiseksi. Työ toteutettiin yhdessä ulkoisen kumppanin kanssa kattavan tarkastelun varmistamiseksi. Hankkeen aikana arvioitiin kaikki 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja 169 alatavoitetta suhteessa konserniyhtiöiden liiketoimintaan ja konsernin vastuullisuusteemoihin. Tarkoituksena oli löytää ne kestävän kehityksen tavoitteet, joihin Sampo-konserni voi vaikuttaa eniten.

Arvioinnin mukaan Sampo-konsernilla on suuri vaikutus kestävän kehityksen tavoitteisiin 3, 5, 8, 12 ja 13 sekä keskisuuri vaikutus kestävän kehityksen tavoitteisiin 4, 10, 11 ja 17. Arvioinnissa kävi ilmi, että Sampo-konserni voi vaikuttaa kaikkiin kestävän kehityksen tavoitteisiin esimerkiksi hankintaprosessien kautta. Konserni keskittyy kuitenkin niihin tavoitteisiin, joihin se voi vaikuttaa eniten.

Suuri vaikutus

SDG_FI_3.png

Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille

Sampo-konserni edistää asiakkaiden ja työntekijöiden sekä koko yhteiskunnan hyvinvointia. Konserniyhtiöiden tavoitteena on tarjota turvallisuutta ja taloudellista turvaa vaikeuksien kohdatessa ja lisätä tietoisuutta ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, jotta voidaan varmistaa terveellinen elämä kaikille. Konsernin henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt pyrkivät aktiivisesti varmistamaan, että niiden asiakkailla on riittävä vakuutusturva ja että asiakkaat saavat parasta mahdollista palvelua.

Finanssialalla menestyminen edellyttää motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä. Sampo-konserni edistää työntekijöidensä henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja kannustaa hyvään työn ja yksityiselämän tasapainoon. Psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia tuetaan tarjoamalla työntekijöille merkityksellisiä työtehtäviä ja mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan ja pitämällä organisaatiorakenne matalana sekä työterveyshuollon, erilaisten etujen, liikuntamahdollisuuksien, stressin ehkäisyn ja neuvonnan avulla.

SDG_FI_5.png

Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia

Kaikki Sampo-konsernin yhtiöt pyrkivät saavuttamaan sukupuolten tasapuolisen edustuksen eri toiminnoissa ja johdon eri tasoilla, myös hallituksessa. Yleisesti ottaen sukupuolijakauma kaikissa yhtiöissä on melko tasapuolinen, vaikka ylin johto on miesvaltaisempi. Sampo Oyj:n hallitusta koskevassa monimuotoisuuspolitiikassa todetaan, että hallituksen jäseninä tulee olla kumpaakin sukupuolta. Tavoitteena on, että kumpaakin sukupuolta on vähintään 37,5 prosenttia hallituksen jäsenmäärästä. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään aktiivisesti koko konsernissa. Naisia kannustetaan hakemaan ylempiin johtotehtäviin ja osallistumaan tuleville johtajille tarkoitettuihin koulutusohjelmiin. Monimuotoisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa edistetään useilla aloitteilla, kuten FEMALE@if-verkostolla ja mentorointiohjelmilla.

Lisätietoa:
Hallituksen monimuotoisuus
Monimuotoisuus ja tasa-arvo

SDG_FI_8.png

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja

Sampo-konserni noudattaa liiketoiminnassaan ja sidosryhmäsuhteissaan korkeita eettisiä ja sosiaalisia vaatimuksia. Vahvana pohjoismaisena vakuutuskonsernina Sampo-konserni edistää vakautta tarjoamalla reiluja ja luotettavia tuotteita ja palveluja sekä olemalla merkittävä työnantaja, kumppani ja veronmaksaja.

Sampo-konserni on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen ja sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia, tukemaan työntekijöiden oikeuksia ja järjestäytymisvapautta, edistämään ympäristövastuuta ja torjumaan korruptiota. Sampo-konserni päivitti toimintaperiaatteensa (Code of Conduct) vuonna 2019 vastaamaan paremmin YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita. Toimintaperiaatteita täydentävät koko konsernia koskevat palkitsemis-, compliance- ja riskienhallintaperiaatteet, jotka ohjaavat toimintaa ja ovat perustana yhtiökohtaisille politiikoille. Koko konsernia koskevat periaatteet ja yhtiökohtaiset politiikat tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti sen varmistamiseksi, että konserniyhtiöiden hallinto täyttää vaatimukset ja on järjestetty hyvin.

Sampo-konserni arvostaa ja tukee työntekijöidensä osallistumista, terveyttä ja hyvinvointia sekä ammatillista kehitystä, mukaan lukien johtamiskäytäntöjen kehittäminen, osaamisen kehittämisen tukeminen sekä terveellisen ja turvallisen työympäristön tarjoaminen.

SDG_FI_12.png

Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

Yritykset ympäri maailmaa ovat ryhtyneet toimiin saavuttaakseen ilmastotavoitteet. Yritykset voivat hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia luomalla kestäviä tuotteita ja ratkaisuja ja ohjata samalla asiakkaita tekemään ympäristöystävällisiä valintoja.

If ja Topdanmark ovat valinneet kestävän kehityksen tavoitteen 12 tavoitteeksi, johon niillä on suuri vaikutus. Molemmat yhtiöt pyrkivät vähentämään jätettä sekä lisäämään korjausta ja kierrätystä omissa toiminnoissaan ja toimitusketjuissaan. If tekee aktiivisesti yhteistyötä toimitusketjunsa kanssa ja on laatinut yhteistyökumppaneille toimintaperiaatteet (Supplier Code of Conduct), joissa asetetaan alihankkijoille ja kumppaneille vähimmäisvaatimukset. Topdanmark on asettanut vuodelle 2021 selkeät suorituskykymittarit, jotka koskevat korjausta ja kierrätystä yhtiön vakuutustoiminnassa ja muovin käytön vähentämistä yhtiön toimistoissa. Lisäksi konserniyhtiöt kehittävät digitaalisia palveluja ja kannustavat asiakkaita siirtymään sähköiseen laskutukseen ja hoitamaan korvausasioita verkossa.

Kaikki Sampo-konsernin yhtiöt myös tekevät toimistoistaan vastuullisempia esimerkiksi käyttämällä aurinkopaneeleja tai uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa sähköä, kierrättämällä jätteitä, minimoimalla ruokahävikin ruokaloissa, korvaamalla muovipullot ja -mukit uudelleen käytettävillä astioilla, vähentämällä tulostusta ja järjestämällä videokonferensseja liikematkojen vähentämiseksi. Sampo Oyj:n ja If Suomen toimistot ovat saaneet WWF Green Office -sertifikaatin.

SDG_FI_13.png

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

Ilmastonmuutoksen seuraukset ovat jo nähtävissä esimerkiksi äärimmäisinä sääilmiöinä, tulvina ja metsäpaloina, jotka aiheuttavat tuhoa, pilaavat viljelykasvien satoja ja häiritsevät ihmisten elämää kaikkialla maailmassa. Tällaiset tapahtumat vaikuttavat asiakkaiden taloudelliseen tilanteeseen ja koko talouteen, mikä tarkoittaa, että riskienhallinta, vahingontorjunta sekä katastrofivalmius ja -palautuvuus ovat tärkeämpiä kuin koskaan ennen. If ja Topdanmark käsittelevät näitä kysymyksiä sekä asunnonomistajien että yritysten kanssa, esimerkiksi paikan päällä tehtävien riskiarviointien ja älykkäiden hälytysjärjestelmien avulla sekä ottamalla yhteyttä asiakkaisiin antaakseen neuvoja ennen mahdollista vahinkoa ja sen jälkeen.

Sampo-konserni mittaa toimintansa ympäristövaikutuksia kasvihuonekaasupäästöillä. Sijoitusten hiilijalanjälki mitataan vuosittain ja tuloksista raportoidaan yritysvastuuraportissa (sivu 94).

Ilmastotekoja koskeva kestävän kehityksen tavoite 13 liittyy läheisesti kestävän kehityksen tavoitteisiin 11 ja 12, jotka koskevat kestäviä kaupunkeja ja yhteisöjä sekä vastuullista kuluttamista.

Keskisuuri vaikutus

SDG_FI_4.png

Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet

Koulutus on paremman elämän kannalta keskeinen tekijä. Yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien olisi oltava kaikkien saatavilla taustasta tai perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Sampo Oyj tukee heikommassa asemassa olevien perheiden lasten parissa työskenteleviä organisaatioita vuosittaisella joululahjoituksella. Vuonna 2019 Sampo lahjoitti 50 000 euroa Lasten ja nuorten säätiön joululahjakampanjalle vaikeassa tilanteessa olevien nuorten tukemiseksi.

SDG_FI_10.png

Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä

Kestävän kehityksen tavoite 10 liittyy läheisesti kestävän kehityksen tavoitteeseen 5, joka koskee sukupuolten tasa-arvoa. Oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu iästä, vammaisuudesta, sukupuolesta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta on perusihmisoikeus. Monimuotoinen työympäristö tukee innovaatioita ja aineettoman pääoman kasvua, koska asioita tarkastellaan eri näkökulmista ja työntekijät ovat tyytyväisiä työpaikkansa terveisiin ja nykyaikaisiin arvoihin. Monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä korostetaan Sampo-konsernin hyvään hallintotapaan liittyvissä ohjeissa. Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa (Code of Conduct) ja yritysvastuuohjelmassa painotetaan Sammon pyrkimystä luoda avoin ja monimuotoinen yrityskulttuuri sekä tukea työntekijöidensä osallistumista ja ammatillista kehitystä. Minkäänlaista kiusaamista tai häirintää ei suvaita, ja esimiehet ja työntekijät on koulutettu tunnistamaan tiedostamattomat ennakkoasenteet.

Ifissä on otettu käyttöön uusia työntekijöitä varten sisäinen perehdytysohjelma, joka käsittää Ifin yrityskulttuuria, arvoja ja yhteisiä tavoitteita käsitteleviä materiaaleja ja seminaareja. Ohjelman tarkoituksena on toivottaa uudet tulokkaat tervetulleiksi ja integroida heidät If-yhteisöön.

SDG_FI_11.png

Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat

Yhteiskunta on muuttumassa ja vakuutusala sen mukana. Ilmastonmuutoksen tuomat mahdollisuudet ja haasteet sekä uusien teknologioiden kehittäminen siirtävät painopisteen kohti vahinkojen ennustamista ja ennaltaehkäisyä. Vakuutusyhtiöt voivat osallistua toimiin tekemällä riskianalyyseja ja jakamalla tietoa sekä kehittämällä tuotteita ja palveluja, joilla pyritään torjumaan vahinkoja. Esimerkiksi liikenneturvallisuutta, luonnonkatastrofivalmiutta ja -palautuvuutta, kyberuhkia ja liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat aloitteet lisääntyvät tulevaisuudessa.

If edistää liikenneturvallisuutta ja keskittyy erityisesti lasten turvallisuuteen kouluttamalla lapsia ja lisäämällä yleisön tietoisuutta, jotta voidaan välttää vammoja ja kuolemantapauksia. If Suomi järjestää joka vuosi elokuussa kampanjan, jolla muistutetaan autoilijoita siitä, että liikenteessä on kouluun käveleviä ja pyöräileviä pieniä koululaisia, jotka vasta opettelevat liikennesääntöjä ja yksin liikkumista. If Suomella on myös turvallisuusrahasto, josta päiväkodit, koulut, urheiluseurat ja yhdistykset voivat hakea tukea. Tuki myönnetään pimeänä vuodenaikana tarvittavien turvallisuustuotteiden eli heijastimien ja heijastinliivien muodossa. Pohjoismaissa turvallisuustuotteita myös myydään Ifin verkkokaupoissa.

SDG_FI_17.png

Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta

Vakaat ja hyvin toimivat vakuutusmarkkinat ovat erittäin tärkeä asia koko yhteiskunnan kannalta. Vakuutusala on erittäin säännelty, ja Sampo-konserni tekee yhteistyötä valvontaviranomaisten ja muiden finanssialan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Sampo-konserni harjoittaa liiketoimintaa vastuullisesti sekä aina asiakkaiden, työntekijöiden ja osakkeenomistajien edun mukaisesti. Sampo-konsernin liiketoimintaperiaatteet ja ammattietiikkaa koskevat periaatteet on kuvattu Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa (Code of Conduct).

Sampo-konsernin yhtiöt osallistuvat useisiin erilaisiin aloitteisiin ja verkostoihin sekä kotimarkkinoilla että maailmanlaajuisesti. Näillä sitoumuksilla pyritään parantamaan Sampo-konsernin vastuullisuustyötä, luomaan kumppanuuksia ja raportoimaan edistymisestä.

Lisätietoa saatavilla yritysvastuuraportista (sivu 17).

Kestävän kehityksen tavoitteet ja sijoitustoiminta

Sampo-konserni voi vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä positiivisesti että negatiivisesti myös konsernin sijoitusten kautta. Sijoituskohteita valittaessa otetaan huomioon kansainväliset normit ja vaatimukset, jotka on vahvistettu kansainvälisissä sopimuksissa. Niitä ovat muun muassa YK:n Global Compact -aloite, OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille, ILOn kolmikantainen periaatejulistus, joka koskee monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa, sekä yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet: Yhdistyneiden kansakuntien ”suojele – kunnioita – korjaa” -kehyksen täytäntöönpano. Tämän lisäksi sijoituksia Sammon määrittelemille arkaluonteisille toimialoille seurataan tarkasti. Sampo pyrkii myös olemaan aktiivinen omistaja ja vaikuttamaan pois sulkemisen sijaan vuoropuhelun avulla yrityksiin, joihin se sijoittaa. Lisätietoa Sampo-konsernin vastuullisesta sijoitustoiminnasta on kohdassa Vastuullisuus sijoitustoiminnassa.

Mandatum Life Varainhoito edistää vastuullista sijoittamista asiakkaidensa keskuudessa ja on laatinut vastuullista sijoittamista koskevat ohjeet yhteistyössä WWF Suomen kanssa. Lisätietoa Mandatum Lifen vastuullisen sijoittamisen periaatteista on Mandatum Lifen verkkosivustolla.

Ifin ja Topdanmarkin valitsemat kestävän kehityksen tavoitteet

Koko konsernia koskevien kestävän kehityksen tavoitteiden lisäksi Sampo Oyj:n tytäryhtiöt If ja Topdanmark ovat määrittäneet itsensä kannalta kaikkein merkittävimmät kestävän kehityksen tavoitteet. Yhtiöt pyrkivät parhaillaan sisällyttämään nämä kestävän kehityksen tavoitteet ydinliiketoimintoihinsa. Lisätietoa Ifin ja Topdanmarkin valitsemista kestävän kehityksen tavoitteista on yhtiöiden yritysvastuuraporteissa.

 

Päivitetty 27.5.2020