Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

YK:N Kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat yleismaailmallinen kehotus toimia köyhyyden poistamiseksi, maapallon suojelemiseksi sekä rauhan ja kaikkien hyvinvoinnin edistämiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Sampo Oyj on arvioinut Yhdistyneiden Kansakuntin (YK) kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden alatavoitteet löytääkseen niistä ne, joihin Sampo-konsernin yhtiöt voivat vaikuttaa eniten. Projektin aikana käytiin läpi kaikki 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja 169 alatavoitetta suhteessa konserniyhtiöiden liiketoimintaan ja konsernin vastuullisuusteemoihin.

Arvioinnin mukaan Sampo-konsernin toiminnalla on suuri vaikutus kestävän kehityksen tavoitteisiin 3, 5, 8, 12 ja 13. Konserniyhtiöt pyrkivät myötävaikuttamaan erityisesti näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin muun muassa tuotteidensa ja palvelujensa avulla, parantamalla omaa toimintaansa, toimimalla aktiivisesti omissa yhteisöissään ja sitoutumalla arvoketjujensa kehittämiseen.

Sampo-konsernin yhtiöt voivat myös vaikuttaa negatiivisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin esimerkiksi oman toimintansa ympäristövaikutuksilla ja sijoituskohteiden tai vakuutustoiminnan kautta. Mahdollisten negatiivisten vaikutusten hallitsemiseksi sijoituskohteita seulotaan sensitiivisten toimialojen ja kansainvälisten normien ja standardien varalta. Lisäksi Sampo-konserni pyrkii olemaan aktiivinen omistaja vaikuttamalla yrityksiin, joihin se sijoittaa. Vakuutustoiminnan osalta konserniyhtiöillä on toimintaperiaatteita ja -ohjeita, ja yhtiöt ovat sitoutuneet kannustamaan alihankkijoita ja muita liikekumppaneita noudattamaan samoja periaatteita.

Sampo-konsernin yhtiöt toimivat pääasiassa maissa, joille on ominaista esimerkiksi korkea taloudellinen osallisuus, julkisen terveydenhuollon saatavuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Tämä tarkoittaa, että näkökulma ja mahdollisuudet osallistua kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen ovat erilaiset kuin kehittyvillä markkinoilla. Näin ollen läntiset teollisuusmaat etsivät myös muita indikaattoreita, joilla mitataan niiden vaikutusta ja edistymistä kohti tavoitteita. Haasteita nimittäin vielä on, ja ne liittyvät esimerkiksi terveyteen ja turvallisuuteen, vastuulliseen kulutukseen, sosiaaliseen osallisuuteen, kasvihuonekaasupäästöihin, sukupuolten välisiin palkkaeroihin ja automatisoinnin tuomiin muutoksiin työmarkkinoille. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen sen sijaan ovat maailmanlaajuisia huolenaiheita.

Koko konsernia koskevien kestävän kehityksen tavoitteiden lisäksi Sampo Oyj:n tytäryhtiöt ovat määrittäneet itsensä kannalta keskeisimmät kestävän kehityksen tavoitteet. Lisätietoa Ifin, Topdanmarkin, Hastingsin ja Mandatum Lifen työstä kestävän kehityksen tavoitteiden hyväksi on yhtiöiden omissa vastuullisuusraporteissa.

Kestävän kehityksen tavoite

Alatavoite
Esimerkkejä ja vuoden 2020 kohokohtia

SDG_FI_3.png

Lisätietoa Sampo-konsernin yritysvastuuraportin seuraavissa osioissa:

 • Terveys ja hyvinvointi
 • Vastuulliset tuotteet ja palvelut
 • Sijoitustoiminta ja sijoitusten hallinnointi
 • Sidosryhmäyhteistyö ja -keskustelu

3.4 Edistää henkistä terveyttä ja hyvinvointia

 • Sampo-konsernin yhtiöt edistävät työntekijöidensä henkistä ja fyysistä hyvinvointia tarjoamalla mielekkäitä työtehtäviä, erilaisia kehitysohjelmia ja monipuolisia terveydenhuollon palveluja ja etuuksia.
 • Sampo-konsernin yhtiöt ovat rajoittaneet sijoittamista tupakkateollisuuteen.
 • Sampo-konsernin yhtiöt tarjoavat tuotteita ja palveluja, jotka edistävät asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia.
 • Konserniyhtiöiden vuosittaiset rahalliset lahjoitukset tukevat hankkeita, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia.

3.6 Puolittaa maailmanlaajuisten liikenneonnettomuuksista johtuvien kuolemien ja vammojen määrä

 • If tukee Keltanokka-kampanjaa Suomessa ja lahjoittaa 1. luokan aloittaneille heijastavia keltaisia lippalakkeja. Tavoitteena on parantaa lasten liikenneturvallisuutta. Vuonna 2020 kouluihin lähetettiin lähes 55 000 lakkia.

3.8 Saavuttaa yleiskattava terveydenhuolto, mukaan lukien turva taloudellisilta riskeiltä, pääsy laadukkaiden ja olennaisten terveydenhoitopalvelujen piiriin sekä turvalliset, tehokkaat, laadukkaat ja edulliset välttämättömät lääkkeet ja rokotukset kaikille

 • Mandatum Lifen henkilöriskivakuutukset lisäävät asiakkaiden ja heidän perheidensä taloudellista turvaa vakavan sairauden, vamman tai kuoleman sattuessa. Vakuutus auttaa kattamaan sairaudesta aiheutuvia tulonmenetyksiä.
 • Kun Topdanmarkin vakuuttamalla asiakkaalla todetaan vakava sairaus tai tapaturmainen vamma, Topdanmark pyrkii auttamaan yksilöidyin ratkaisuin. Esimerkkejä ovat TopOmsorg®-ohjelma ja yksilölliset toimet, jotka kuuluvat kolmannen osapuolen vastuuvakuutuksen tai työtapaturmavakuutuksen piiriin.

SDG_FI_5.png

Lisätietoa Sampo-konsernin yritysvastuuraportin seuraavissa osioissa:

 • Monimuotoisuus ja tasa-arvo
 • Palkitseminen

5.1 Lopettaa kaikenlainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva syrjintä kaikkialla

 • Sampo-konserni kehitti raportointia tasa-arvoisesta palkitsemisesta vuonna 2020.
 • If otti vuonna 2020 käyttöön uuden työkalun palkkaeroanalyysejä varten.

5.5 Taata naisille yhtäläiset johtamismahdollisuudet kaikilla päätöksenteon tasoilla

 • Sampo-konsernin yhtiöt pyrkivät sukupuolten väliseen tasa-arvoon eri toiminnoissa ja johdossa.
 • Vuonna 2018 perustettu FEMALE@if-verkosto jatkoi toimintaansa vuoden aikana.
 • Hastings saavutti 30% Club -aloitteen mukaisen tavoitteen, että ylemmistä johtotehtävissä on 30 prosenttia naisia.

SDG_FI_8.png

Lisätietoa Sampo-konsernin yritysvastuuraportin seuraavissa osioissa:

 • Monimuotoisuus ja tasa-arvo
 • Ihmisoikeudet ja työkäytännöt
 • Terveys- ja hyvinvointi
 • Osaamisen kehittäminen
 • Palkitseminen

8.5 Saavuttaa täysi ja tuottava työllisyys ja säällinen työ kaikille, mukaan lukien nuorille ja vammaisille, sekä sama palkka samanarvoisesta työstä

 • Sampo-konserni kehitti raportointia tasa-arvoisesta palkitsemisesta vuonna 2020.
 • If otti vuonna 2020 käyttöön uuden työkalun palkkaeroanalyysejä varten.

8.6 Vähentää merkittävästi niiden nuorten määrää, jotka eivät käy työssä tai opiskele

 • If työllisti kesällä 2020 yhteensä 255 kesätyöntekijää.
 • Mandatum Lifella oli 12 kesäharjoittelijaa ja muutama harjoittelija, jotka jatkoivat työskentelyä kesän 2020 jälkeen.
 • Topdanmark on asettanut tavoitteeksi osallistua vakuutusalan koulutukseen työllistämällä vuosittain vähintään 20 rahoitusharjoittelijaa rahoitusalan työharjoittelijoiden lisäksi.

8.8 Suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille

 • Sampo-konserni on YK:n Global Compact -aloitteen allekirjoittaja.
 • Sampo-konsernin toimintaperiaatteet pyrkivät takaamaan hyvän ja houkuttelevan työympäristön ja edistämään tasa-arvoa koko konsernissa.
 • Henkilöstön vaihtuvuus ja sairaspoissaolojen määrä laskivat kaikissa Sampo-konsernin yhtiöissä vuonna 2020.
 • 40 prosenttia Ifin alihankkijoista oli allekirjoittanut alihankkijoiden toimintaperiaatteet 31.12.2020.
 • Mandatum Life palkittiin parhaana työpaikkana Suomessa ja yhtenä kymmenestä parhaasta työpaikasta Euroopassa Great Place to Work® -tutkimuksessa.
 • Hastings sijoittui sijalle 37 vuoden 2020/2021 Inclusive Top 50 UK -listassa.
 • Henkilöstötyytyväisyys parani Topdanmarkissa, Hastingsissa ja Mandatum Lifessa vuonna 2020.

SDG_FI_12.png

Lisätietoa Sampo-konsernin yritysvastuuraportin seuraavissa osioissa:

 • Vastuulliset tuotteet ja palvelut
 • Oman toiminnan ympäristövaikutukset

12.5 Vähentää merkittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin

 • If keskittyy kierrättämään ja uudelleen käyttämään vahingoittumattomia ajoneuvon varaosia hävittämisen sijaan ja vähentämään kiinteistökorjauksista syntyvän jätteen määrää. Ifin ajoneuvokorjauksissa käytettiin yhteensä 3 418 tonnia korjattuja ja uudelleen käytettyjä varaosia vuonna 2020.
 • Topdanmark on asettanut kierrätys- ja korjaustavoitteita korvauskäsittelyyn.

12.6 Kannustaa yhtiöitä ottamaan käyttöön kestävät käytännöt ja sisällyttämään kestävää kehitystä koskevat yritysvastuutiedot raportointiinsa

 • Kaikilla Sampo-konsernin yhtiöillä on ohjelmia, joilla pyritään edistämään ympäristöystävällisempiä toimistoja.
 • Topdanmarkin omien toimintojen osalta yhtiö pyrkii vähentämään muovisten kertakäyttötuotteiden ja paperin kulutusta sekä kierrättämään jätteitä, IT-laitteita ja polkupyöriä.
 • If arvioi ja päivitti kiinteistöjen korjauspalveluja toimittavia alihankkijoita koskevat ympäristövaatimukset vuonna 2020
 • 40 prosenttia Ifin alihankkijoista oli allekirjoittanut alihankkijoiden toimintaperiaatteet 31.12.2020.

SDG_FI_13.png

Lisätietoa Sampo-konsernin yritysvastuuraportin seuraavissa osioissa:

 • Vastuulliset tuotteet ja palvelut
 • Oman toiminnan ympäristövaikutukset
 • Sijoitustoiminta ja sijoitusten hallinnointi
 • Sidosryhmäyhteistyö ja -keskustelu

13.1 Parantaa kaikkien maiden kykyä sopeutua ilmastoon liittyviin riskitekijöihin ja luonnonkatastrofeihin

 • If tarjoaa riskienhallintapalveluja suurille yritysasiakkaille ja kodin kuntotarkastuksia yksityisasiakkaille, mitkä vähentävät ilmastoon liittyviä riskejä ja lisäävät sietokykyä.
 • Topdanmark tarjoaa asiakkaille apua ennen kuin vahinko on tapahtunut tarjoamalla esimerkiksi vesivahinkoja havaitsevan LeakBotin kaltaisia tuotteita.

13.2 Integroida ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet politiikkaan, strategioihin ja suunnitteluun

 • Ilmastonmuutos ja ympäristönäkökohdat ovat olennainen osa Sampo-konsernin yhtiöiden sijoitus- ja vakuutustoimintaa.
 • Kaikki Sampo-konsernin yhtiöt mittaavat ja pyrkivät vähentämään oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjä. Konsernin kasvihuonekaasupäästöt laskivat 31 prosenttia vuonna 2020.
 • If, Mandatum Life ja Sampo Oyj kompensoivat oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2020 Gold Standard -verifioidun projektin kautta Kambodžassa.

13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen, vaikutusten lievittämiseen ja ennakkovaroituksiin liittyvää koulutusta, tietämyksen lisäämistä sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia

 • If rahoitti ja osallistui ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeviin tutkimushankkeisiin kunnissa ja energiasektorilla vuonna 2020.
 • Mandatum Life ja WWF Suomi julkaisivat vuonna 2020 päivitetyn oppaan sijoitusten ilmastokestävyyden edistämisestä.

 

Päivitetty 27.4.2021