Ilmastonmuutoksen riskit ja mahdollisuudet

Sampo-konsernin riskejä ennustetaan tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden riski- ja pääomaennusteiden perusteella. Tytäryhtiön ennusteet perustuvat emoyhtiö Sampo Oyj:n antamiin yhteisiin konsernitason skenaarioihin. Sampo Oyj hallinnoi näiden analyysien perusteella konsernin keskeisiä taloudellisen vakauden mittareita. Sampo Oyj on parhaillaan kehittämässä ilmastoriskiskenaarioita, jotka ennakoivat pitkän aikavälin riskejä ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia pääomavaateita.

Ilmastoriskiskenaarioita käytetään myös sijoitustoiminnassa. Ensimmäinen arvio konsernin sijoitusten vaikutuksesta ilmastoon tehtiin vuonna 2019 ulkopuolisen palveluntarjoajan toimesta. Konserniyhtiöiden sijoitusyksiköt selvittävät parhaillaan, miten skenaarioanalyysia voidaan jatkossa sisällyttää sijoitusprosesseihin.

Ilmastonmuutoksen riskit ja mahdollisuudet konserniyhtiöissä

Vastuullisuus on olennainen osa Ifin ydinliiketoimintaa ja integroitu yhtiön strategiaan. Ifin One If-strategiaviitekehyksessä on neljä painopistealuetta: asiakas, riski, ihmiset ja kulttuuri, sekä vastuullisuus. Vastuullisuus-painopistealue koostuu kolmesta sitoumuksesta: sitoumus asiakkaille, sitoumus työntekijöille ja sitoumus yhteiskunnalle. Ilmastonmuutos on olennainen osa jokaista sitoumusta.

If tukee siirtymää vähähiiliseen yhteiskuntaan ja on sitoutunut tieteeseen pohjautuviin tavoitteisiin Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa selvästi alle kahden asteen ja mieluiten pyrkiä pitämään lämpeneminen alle 1,5 asteen.

Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit

Ifille ilmastoon liittyvät fyysiset riskit ovat olennaisia lyhyellä aikavälillä ja kasvavat todennäköisesti keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Riskit syntyvät lyhyellä aikavälillä muutoksista korvaustiheydessä ja/tai muutoksista Pohjoismaissa esiintyvien fyysisten riskien, kuten myrskyjen, tulvien, rankkasateiden, maanvyörymien, eroosion tai helleaaltojen vakavuudessa. Suurin osa vahingoista aiheutuu lyhyellä aikavälillä myrskyistä, mutta raekuurojen yleistymisestä on myös viitteitä. Pohjoismaissa esimerkiksi puutteelliset kunnalliset jätevesijärjestelmät ja uusien asuntojen rakentaminen veden äärelle voivat aiheuttaa ongelmia sademäärien lisääntyessä ja merenpinnan noustessa.

Lisääntyneet säästä johtuvat tappiot kasvattavat Ifin ja muiden vahinkovakuuttajien riskiä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Ilmastonmuutokseen liittyvät mahdollisuudet

Lisääntyneet fyysiset ilmastoriskit saattavat kasvattaa riskeihin varautumiseen tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen suunnattujen vakuutustuotteiden ja -palvelujen kysyntää. Ifin riskienhallintapalvelut ovat osa vakuutusohjelmaa eikä erillinen palvelu. If tarjoaa maailmanlaajuisesti toimiville suurasiakasyrityksilleen edistyneitä riskienhallintapalveluja, joissa Ifin riski-insinöörit tekevät riskiarviointeja paikan päällä ja antavat ehdotuksia ennaltaehkäisevistä ja kustannustehokkaista toimista. Pienille ja keskisuurille yrityksille If tarjoaa vahingontorjuntapalveluja erilaisten vahinkojen osalta. Laajan kotivakuutuksen omaaville omakotitaloasiakkaille If tarjoaa kodin kuntotarkastuksia yhdessä kumppaninsa Anticimexin kanssa. If tukee ja osallistuu erilaisiin tutkimuksiin Pohjoismaissa ymmärtääkseen paremmin ilmastonmuutoksesta johtuvia fyysisiä riskejä ja kehittääkseen ennakoivia toimia.

Vaikutus liiketoimintaan, strategiaan ja taloudelliseen suunnitteluun

Ifin vuosittainen suunnittelusykli alkaa markkinanäkymiin, trendeihin ja riskeihin perustuvalla strategian tarkistuksella. Strateginen suunta yhdessä oletusarvioiden ja johdon näkemysten kanssa muunnetaan painopistealueiksi ja suuntaa antaviksi taloudellisiksi tavoitteiksi lämpökarttojen ja riskiperusteisten tavoitteiden avulla. Suuntaa antavat tavoitteet ovat perustana yksityiskohtaiselle kolmivuotissuunnitelmalle.

Suunnitteluprosessissa seurataan tarkasti Ifin vakuutusportfolioon vaikuttavia ulkoisia tekijöitä, mukaan lukien esimerkiksi myrskyt, meren lämpötila ja tulvat. Hinnoittelu perustuu tyypillisesti sattuneista vahingoista tehtyihin tilastoihin ja vakuutusportfolion tuloksiin, eli korvaustrendit vaikuttavat hintaan. Fyysiset riskit voivat vaikuttaa jälleenvakuutushintoihin. Pohjoismaissa luonnonkatastrofit ovat kuitenkin harvinaisempia kuin muualla maailmassa ja luonnonkatastrofisuojan jälleenvakuutushinnat alhaisia suhteessa vakuutusmaksuihin.

Tällä hetkellä vakuutukset tarjoavat Pohjoismaissa laajan suojan luonnonkatastrofeja vastaan. Jos vahinkotiheys on tietyn kohteen osalta erittäin korkea, If voi rajoittaa vakuutussuojaa tai korottaa kyseisen kohteen vakuutusmaksua/omavastuuta. Jälleenvakuutusta käytetään luonnonkatastrofien kokonaisriskien hallintaan.

If mittaa osake- ja korkosijoitustensa altistumista fyysisille ja siirtymäriskeille vuosittain. Analyysin mukaan Ifin sijoituksiin ei kohdistu merkittäviä kroonisia tai akuutteja fyysisiä riskejä niiden toimialojen ja maantieteellisen sijainnin perusteella.  Siirtymä vähähiiliseen yhteiskuntaan ja mahdollisesti lisääntyvä ympäristöön ja ilmastoon liittyvä sääntely, tiukentuvat päästövaatimukset ja muutokset markkinoiden mieltymyksissä saattavat vaikuttaa Ifin sijoitusten arvoon. Lähes puolet Ifin sijoituksista on rahoitussektorilla, jossa altistumista siirtymäriskeille pidetään suhteellisen alhaisena.

Skenaarioanalyysi

Ifin riskejä mitataan, yhdistellään, analysoidaan ja raportoidaan säännöllisesti riskien ja pääoman kokonaisarviointia varten. Riskiraportoinnin tulokset ja seuranta dokumentoidaan osana neljännesvuosittaista ORSA-prosessia. Ifin pääomasuunnittelumalli on ORSA-prosessissa käytettävä työkalu, joka ennustaa omia varoja ja pääomavaatimuksia kolmen vuoden suunnittelujaksolle. Arviointi sisältää myös useita skenaarioanalyysejä, stressitestejä, herkkyysanalyysejä ja käänteisiä stressitestejä, mukaan lukien luonnonkatastrofeihin liittyvät skenaariot. Pääriskiluokkien määrittämisen lisäksi If tekee laadullinen arvioinnin yhtiön keskeisistä suunnittelukauden aikaisista riskeistä.

If on aloittanut ilmastonmuutokseen liittyvien riskien arvioinnin ja arvioinnin sisällyttämisen osaksi yhtiön riskienhallintajärjestelmää. Riskien määrittämisen, ymmärtämisen ja kvantifioimisen parissa täytyy kuitenkin tehdä vielä lisätyötä, jotta voidaan vetää vankempia johtopäätöksiä. If on tehnyt kvalitatiivisen arvion kolmen eri ilmastoriskiskenaarion kohtuullisten ja relevanttien seurauksien vaikutuksista i) vakavaraisuuteen ja pääomaan ja sitä kautta vakuutuksenottajien turvaan sekä ii) liiketoimintastrategiaan. Arviossa käytetyt skenaariot ovat hallitun siirtymän skenaario, hallitsemattoman siirtymän skenaario ja epäonnistuneen siirtymän skenaario.

Topdanmark tukee Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta korkeintaan 1,5 asteen lämpötilan noususta vuoteen 2050 mennessä ja Tanskan hallituksen tavoitetta vähentää hiilidioksidipäästöjä 70 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Näin ollen Topdanmark pyrkii integroimaan ilmastoon ja ympäristöön liittyvät riskit ja mahdollisuudet yhtiön strategiaan, sijoitustoimintaan ja liiketoimintaan.

Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit

Myrskyjä ja rankkasateita pidetään tulevaisuuden merkittävimpinä ilmastoon liittyvinä riskeinä. Rankkasateiden aiheuttamat vahingot voivat vaikuttaa merkittävästi Topdanmarkin liiketoimintaan lisääntyvien korvaushakemusten ja maksettujen korvausten muodossa.

Tunnistettuja siirtymäriskejä ovat sääntelyyn, uusiin teknologioihin ja materiaaleihin sekä markkinoiden mieltymyksien muutoksiin liittyvät riskit. Topdanmark tutkii aktiivisesti tulevia kansallisia säädöksiä, standardeja ja lainsäädäntöä.

Ilmastonmuutokseen liittyvät mahdollisuudet

Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen on osa Topdanmarkin normaalia liiketoiminnan kehitys- ja innovaatiotyötä. Topdanmark seuraa tiiviisti trendejä ja kehitystä ja pyrkii olemaan valmis tukemaan ja vakuuttamaan uusia kestäviä ratkaisuja, joita yhtiön asiakkaat saattavat haluta käyttää ja jotka pienentävät ympäristöjalanjälkeä.

Tunnistettuja ilmastonmuutokseen liittyviä mahdollisuuksia ovat vakuutustuotteet ja -palvelut, jotka lieventävät sääilmiöiden aiheuttamia vahinkoja. Tämä näkyy esimerkiksi Topdanmarkin satovakuutuksen kysynnän kasvuna. Satovakuutus korvaa sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat sadonmenetykset.  Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa myös ilmasto- ja ympäristönäkökohtien sisällyttämistä korvausprosessiin esimerkiksi kierrätyksen ja korjauksen muodossa sekä vähentämällä korjauspalveluista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

Topdanmarkin tavoitteena on vuoteen 2025 mennessä tuoda markkinoille viisi uutta tuotetta tai palvelua, jotka tukevat asiakkaita vähentämään päästöjä ja tekemään vastuullisia valintoja. Tuotteiden tulee olla EU-taksonomian mukaisia.

Vaikutus liiketoimintaan, strategiaan ja taloudelliseen suunnitteluun

Sään ääri-ilmiöiden, kuten myrskyjen ja rankkasateiden, odotetaan lisääntyvän keskipitkällä aikavälillä. Varautuminen mahdollisiin sään ääri-ilmiöistä johtuviin korvauksiin ja/tai laajempiin vahinkoihin on osa Topdanmarkin liiketoimintastrategiaa ja riskienhallintaa negatiivisten taloudellisten vaikutusten välttämiseksi. Sään ääri-ilmiöihin liittyviä korvaushakemuksia seurataan uusia tilanteita ennakoiden. Näihin vahinkotyyppeihin liittyviä riskejä lasketaan tarkasti ja hinnat asetetaan riskiskenaarion mukaan. Topdanmark testaa jatkuvasti useita akuutteihin fyysisiin luonnonkatastrofeihin liittyviä skenaarioita, kuten ilmakehään liittyviä ilmiöitä, kattaen laajan määrän uhkia ja alueita. Tulokset muodostavat perustan Topdanmarkin riskienhallinnalle, limiittien seurannalle ja liiketoimintaa koskeville päätöksille. Topdanmark rajoittaa myös vakuutusriskiä ja taloudellisia vaikutuksia jälleenvakuutusohjelmalla.

Skenaarioanalyysi

Topdanmark käyttää sisäistä riskimallia, johon kuuluvat myös sään ääri-ilmiöt. Malli tarjoaa yhtiön hallitukselle, johtoryhmälle ja esimiehille tarvittavat tiedot riskeistä ja mahdollisuuksista – sekä nykyisten että tulevaisuuden skenaarioiden osalta. Malli perustuu osittain historialliseen dataan, mutta arvioihin on otettu mukaan myös sään ääri-ilmiöiden määrä ja vahinkojen suuruuden kehitys. Sisäistä mallia stressitestataan ja sen pohjalta laaditaan myös skenaarioanalyysejä.

Sijoitustoiminnassa Topdanmark käyttää skenaarioanalyysiä analysoidakseen listattujen osakesijoitustensa ilmastoon liittyviä riskejä. Analyysi kattaa kaikki yhtiön osakesijoitukset ja se perustuu useisiin skenaarioihin, mukaan lukien kestävän kehityksen skenaario, jossa lämpötilan nousu on rajoitettu 1,75–2 asteeseen.

Hastings on tunnistanut ilmastoriskit yleisellä tasolla ja laatii yksityiskohtaisen riskiarvion vuonna 2022.

Hastings arvioi yhtiön vastuullisuusstrategian vuosittain ja ottaa huomioon hiilijalanjäljen, päästöt, ympäristövaikutukset ja niihin liittyvät riskit. Osana arvioita Hastings tutkii mahdollisuutta liittyä Science-Based Target -aloitteeseen (SBTi) vuonna 2022 sekä tavoitteiden asettamista ja riskianalyysiä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Yhtiö harkitsee skenaarioanalyysien käyttöönottoa osana yksityiskohtaista riskiarviointia ja liiketoimintamallinnusta vuoden 2022 aikana.

Ilmastoriskit henkivakuutustoiminnassa

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life) toimii henkivakuutusalalla, mikä tarkoittaa, että ilmastoriskien lyhyen ja keskipitkän aikavälin vaikutusten odotetaan kohdistuvan yhtiöön epäsuorasti pääomamarkkinoiden volatiliteetin sekä eliniänodote- ja kuolleisuustrendien muutosten kautta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset pitkällä aikavälillä ovat kuitenkin vielä tuntemattomia, ja niillä voi siten olla laajempiakin seurauksia henkivakuutustoiminnalle. 

Ilmastoriskit sijoitustoiminnassa

Mandatum Asset Management (MAM) hallinnoi sekä Mandatumin omia varoja että asiakasvaroja, jotka ovat molemmat alttiita ilmastoriskeille. Mandatumin sijoitussalkun kestävyysriskit ovat kohtalaisella tasolla ja erityisesti ilmastoriskeihin kuuluva siirtymäriski on sijoitussalkun kannalta keskeinen. 

Mandatum haluaa olla osa ilmastokriisin ratkaisua analysoimalla sijoitusmahdollisuudet huolellisesti ilmastoon liittyvien kriteerien perusteella. Tietyt toimialat poissulkevan menetelmän lisäksi Mandatum pyrkii löytämään yrityksiä, jotka esimerkiksi tarjoavat teknisiä innovaatioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. 

Mandatumin tavoitteena on vähentää altistusta fossiilisia polttoaineita valmistavalle teollisuudelle ja samalla sijoittaa yhtiöihin, jotka tuottavat energiaa uusiutuvista lähteistä tai joilla on selkeä ja uskottava strategia siirtymiseksi fossiilisista polttoaineista kestävämpään liiketoimintamalliin. Osana siirtymävaiheessa olevien yritysten arviointia Mandatum arvioi muun muassa yhtiöiden energiatuotannon jakaumaa ja uusiutuvan energian osuutta, suunnitelmia uusiutuvaan energiaan perustuvan liiketoiminnan kasvattamiseksi sekä päästövähennystavoitteita. Mandatumin tavoitteena on poistaa sijoitussalkustaan kivihiili (yritykset, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia perustuu kivihiileen) vuoteen 2030 mennessä ja öljy (yritykset, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia perustuu öljyyn) vuoteen 2040 mennessä. 

Ilmastosiirtymä ja ilmastoriskien integroiminen sijoitusprosessiin on yksi painopistealueista yhtiön ja asiakasvarojen salkunhoidossa. Lisäksi varainhoidon asiakkaille tarjotaan erityisiä sijoitusratkaisuja, jotka edistävät siirtymää vähähiiliseen yhteiskuntaan ja vähentävät sijoitusten hiili-intensiteettiä. 

Päivitetty