Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sijoitustoiminta

Sampo-konserni mittaa suorien osake- ja korkosijoitustensa hiilijalanjäljen ja ilmastovaikutuksen vuosittain. Lisätietoa eri vuosien tuloksista on saatavilla Sampo-konsernin vastuullisuusraporteissa.

Toimialakohtainen seulonta ja aktiivinen omistajuus, kuten vuoropuhelu yhtiön johdon kanssa ja yhtiökokouksissa äänestäminen, nähdään keinoina vaikuttaa sijoituskohteisiin ja siten vähentää siirtymäriskiä. Lisätietoa toimialakohtaisista sijoituksista ja omistajuustoimista on saatavilla Sampo-konsernin vastuullisuusraportissa ja kvartaaleittain julkaistavasta yritysvastuuesityksessä.

Kaikki Sampo Oyj:n tytäryhtiöt selvittävät parhaillaan ilmastotavoitteiden asettamista sijoituksille.

Ilmastotavoitteet

If

If sitoutui Scienced-Based Targets-aloitteeseen (SBTi) lokakuussa 2021. SBTi ajaa kunnianhimoisia ilmastotoimia yksityisellä sektorilla auttamalla yrityksiä asettamaan ilmastotieteeseen pohjautuvia päästövähennystavoitteita. Sitoumuksen tehtyään Ifin on määrä kehittää tavoitteet, toimittaa ne SBTi:lle vahvistusta varten ja tiedottaa tavoitteista ulkoisesti 24 kuukauden kuluessa. Kaikkien tavoitteiden tulee kattaa vähintään viisi ja korkeintaan viisitoista vuotta siitä päivästä, jolloin tavoite on toimitettu SBTi:lle.

If on rahoituslaitos, joten yhtiö noudattaa SBTi:n toimialakohtaisia ohjeita rahoitussektorille. Ifin sijoitussalkku edustaa suurinta osaa Ifin kokonaispäästöistä, joten If asettaa tavoitteita yhdenmukaistaakseen sijoitussalkun Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen kanssa.

Topdanmark

Topdanmark sitoutui Science-Based Targets -aloitteeseen toukokuussa 2022. Topdanmark tukee myös SBTi:n ja YK:n Global Compactin Business Ambition for 1.5°C -kampanjaa. Topdanmark noudattaa SBTi:n toimialakohtaisia ohjeita rahoitussektorille ja tulee asettamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia päästövähennystavoitteita sijoituksille, korvauspalveluille sekä omalle toiminnalleen.

Hastings

Sijoitustoiminnassaan Hastings pyrkii vähentämään sijoitussalkun ympäristövaikutuksia ja on sitoutunut vähentämään sijoitussalkun hiili-intensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Hastingsin sijoituskomitea seuraa tavoitteen edistymistä ja siihen liittyvää toimintasuunnitelmaa. Muita toimia ja tavoitteita hiilineutraaliuden saavuttamiseksi analysoidaan osana laajempaa ilmastoriskiarviota vuonna 2022.

Hastings on sitoutunut asettamaan Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksymät tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet rajoittaakseen ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Sitoumuksen myötä Hastings asettaa lyhyen (5–10 vuotta) ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä omalle toiminnalleen että sijoitustoiminnalleen seuraavan kahden vuoden aikana. Tavoitteet on tarkoitus validoida ja julkaista vuonna 2024. Tämän jälkeen Hastings raportoi säännöllisesti työn edistymisestä SBTi:lle sekä vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissaan.

Suorien osake- ja korkosijoitusten hiilijalanjälki

Ulkopuolinen palveluntarjoaja laskee Sampo-konsernin suorien osake- ja korkosijoitusten hiilijalanjäljen vuosittain. Viimeisin analyysi tehtiin alkuvuodesta 2022. Analyysissä olivat mukana Ifin, Topdanmarkin, Hastingsin, Mandatumin ja Sampo Oyj:n sijoitukset 31.12.2021 tilanteen mukaisesti.

Laskentatapa on vaihdellut parantuneen tiedon saatavuuden ja palveluntarjoajan metodologian kehityksen vuoksi. Konsernirakenteen muutokset ovat myös vaikuttaneet tuloksiin. Näistä syistä eri vuosien tulokset eivät ole vertailukelpoisia.

Rahoitetut päästöt ilmaisevat salkun hiilijalanjäljen, jossa on huomioitu Scope 1, 2 ja 3 mukaiset päästöt. Suhteellinen hiilijalanjälki on normalisoitu mittari, joka kertoo salkun kokonaishiilipäästöt miljoonaa sijoitettua euroa kohden. Hiili-intensiteetti on mittari, joka soveltaa omistuslähestymistapaa siten, että se määrittää sijoittajan osuuden tuotoista ja jakaa ne lopulta toinen toisella. Tuloihin yhdistettynä mittarin tarkoituksena on kuvata taustalla olevien omistusten hiilidioksidipäästöjä. Painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti tulee suoraan TCFD:n suosituksista, joissa kasvihuonekaasupäästöt jaetaan salkun painotusten eikä omistusperiaatteen mukaan.

Sijoitusten hiilijalanjälki, Sampo-konserni

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019* 31.12.2018*
Suorat osakesijoitukset        
Rahoitetut Scope 1 ja 2:n mukaiset päästöt, tCO₂e 150 791 172 505 148 164 334 382
Rahoitetut päästöt ml. Scope 3, tCO₂e 2 393 007 497 076 494 472 1 504 981
Hiili-intensiteetti, tCO₂e/milj. e liikevaihto 117,97 133,12

109,00

110,80
Suhteellinen hiilijalanjälki, tCO₂e/milj. e liikevaihto 105,74 134,68 93,00 117,50
Suorat korkosijoitukset        
Rahoitetut Scope 1 ja 2:n mukaiset päästöt, tCO₂e 450 478 652 206 663 513 1 478 900
Rahoitetut päästöt ml. Scope 3,  tCO₂e 3 950 191 2 042 254 2 019 765 5 601 043
Hiili-intensiteetti, tCO₂e/milj. e liikevaihto 167,48 193,23 299,00 134,20
Suhteellinen hiilijalanjälki, tCO₂e/milj. e liikevaihto 55,06 57,84 76,00 52,10

* Pois lukien Hastings

Osake- ja korkosijoitusten ilmastoarvio

Sampo-konserni teettää vuosittain arvion suorien osake- ja korkosijoitusten vaikutuksesta ilmastoon. Viimeisin arvio tehtiin alkuvuodesta 2022. Arviossa olivat mukana Ifin, Topdanmarkin, Hastingsin, Mandatumin ja Sampo Oyj:n sijoitukset 31.12.2021 tilanteen mukaisesti.

Ilmastoskenaarioanalyysi

Osana ilmastoarviota selvitettiin, miten Sampo-konsernin suorat osake ja korkosijoitukset ovat linjassa kansainvälisen energiajärjestön (IEA) skenaarioiden kanssa. Skenaarioanalyysissa verrataan salkun nykyisiä ja tulevia kasvihuonekaasupäästöjä IEA:n kestävän kehityksen skenaarion (Sustainable Development Scenario, SDS), ilmoitettujen linjausten skenaarion (Stated Policies Scenario, STEPS) ja nykyisen linjan skenaarion (Current Policies Scenario, CPS) hiilibudjetteihin. Tulos on esitetty prosenttiosuutena portfolion ja benchmarkin käyttämästä budjetista.

Palveluntarjoajan analyysin mukaan Sampo-konsernin suorat osake- ja korkosalkut eivät ole linjassa kestävän kehityksen skenaarion (SDS) eli 1,5 asteen skenaarion kanssa vuoteen 2050 mennessä. Salkku ylittää SDS-budjettinsa vuonna 2042 ja se liittyy ilmaston mahdolliseen 1,7 °C lämpenemiseen vuoteen 2050 mennessä. Vertailukohteen, iShares MSCI World ETF, mahdollinen lämpötilan nousu oli 2,8 °C. Tulokset kuitenkin parantuivat vastaavaan vuonna 2020 toteutettuun analyysiin verrattuna. Salkku ylitti vuoden 2020 analyysissä SDS-budjettinsa vuonna 2037 ja se liittyi ilmaston mahdolliseen 1,9 asteen lämpenemiseen vuoteen 2050 mennessä.

Ilmastotavoitteiden arviointi

Siirtymä vähähiiliseen maailmaan vaatii yrityksiltä kansainvälisten ilmastotavoitteiden omaksumista ja edistämistä. Osana Sampo-konsernin laajempaa ilmastoarviota tehdyn ilmastotavoiteanalyysin mukaan 43 prosenttia Sampo-konsernin suorien osake- ja korkosijoitusten arvosta oli sitoutunut tällaiseen tavoitteeseen vuoden 2021 lopussa. Tähän sisältyvät salkkuyhtiöiden itsensä asettamat kunnianhimoiset tavoitteet sekä sitoumukset asettaa tieteeseen pohjautuvat päästövähennystavoitteet ja jo hyväksytyt tieteeseen pohjautuvat tavoitteet (Science Based Targets).

Jatkossa Sampo-konsernin yhtiöt seuraavat tarkasti salkkuyhtiöiden ilmastotoimia hallitakseen ilmastoriskiä.

Fyysiset riskit ja siirtymäriskit

Ilmastoarviossa mitattiin myös Sampo-konsernin sijoitusten altistumista fyysisille riskeille ja siirtymäriskeille. Arviossa todettiin, että Sampo-konsernin suoriin osake- ja korkosijoituksiin ei kohdistu niiden toimialojen ja maantieteellisten alueiden perusteella merkittäviä kroonisia tai akuutteja fyysisiä riskejä. Sampo-konsernilla ei ole paljon sijoituksia yleishyödyllisten palvelujen kaltaisille toimialoille, joihin siirtyminen vähähiiliseen talouteen vaikuttaa erityisesti, mikä vähentää altistumista siirtymäriskeille.

Suorat kiinteistösijoitukset

Sampo-konsernissa suorien kiinteistösijoitusten hallinnointi oli aikaisemmin keskitetty emoyhtiö Sampo Oyj:hin, missä hallinnoitiin Ifin, Mandatumin ja Sampo Oyj:n sijoituksia. Mandatum-konsernin uudelleen järjestelyn seurauksena kiinteistösijoituksia hallinnoidaan 1.9.2021 alkaen MAM:ssa.

Ifin ja Sampo Oyj:n kokonaan omistamat suorat kiinteistösijoitukset myytiin vuonna 2021. Mandatumilla oli 31.12.2021 rakennettuja kiinteistöjä yhteensä 18. Lisäksi Mandatum omistaa tyhjiä tontteja ja joitakin vähemmistöosuuksia muista kiinteistöistä.

Mandatumin kiinteistöjen lisäksi MAM vastaa Mandatum Life Vuokratontit I Ky:n, SaKa Hallikiinteistöt Ky:n, Keskinäisen Vakuutusyhtiö Kalevan, Erikoissijoitusrahasto Mandatum AM Suomi Kiinteistöt ll:n ja Mandatum AM Hiilinielukiinteistöt I Ky:n suorista kiinteistösijoituksista. Kyseiset yhtiöt eivät ole osa Sampo-konsernia.

Suorien kiinteistösijoitusten vastuullisuuden painopistealueet

MAM keskittyy suorien kiinteistösijoitusten hallinnassa energiatehokkuuteen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, vesitehokkuuteen, kierrätykseen, jätteen määrän vähentämiseen sekä kestävien, terveellisten ja turvallisten kiinteistöjen tarjoamiseen vuokralaisille. MAM on myös asettanut vastuullisuustavoitteet kiinteistösijoituksille ja seuraa niiden saavuttamista säännöllisesti.

Suorien kiinteistösijoitusten vastuullisuustavoitteet, Mandatum

Tavoite Vertailuvuosi Tavoitevuosi, vuoden loppuun mennessä Edistyminen 31.12.2021 mennessä
Vedenkulutuksen vähentäminen 10 prosentilla 2018 2022 Vedenkulutus laski 26,3 prosenttia vertailuvuoteen nähden. Tulokseen vaikutti koronapandemia ja näin ollen uutta tavoitetta ei asetettu.
Hiilineutraalius kiinteistöjen oman energiankulutuksen osalta (sähkö ja lämmitys/jäähdytys) 2019 2025 Hiilijalanjälki (Scope 1 ja 2 -päästöt): 2 599 tCO2e
55 prosentin kierrätysasteen saavuttaminen 2020 2025 Kierrätysaste oli 51,6 prosenttia ja datan kattavuus 99 prosenttia.

Energiankulutuksen vähentäminen 20 prosentilla (laskennallinen energiatehokkuus) Energiatehokkuussopimuksen mukaisesti*

2015 2025 Energiankulutus on vähentynyt 19,0 prosenttia.
Neljä tähteä GRESB-raportoinnissa 2020 2025

Neljä tähteä ja Sector Leader -status saavutettu vuonna 2021. Uusi tavoite asetettu vuonna 2022: Säilyttää neljä tähteä vuoteen 2025 asti.

* Energiatehokkuussopimus ja siihen liittyvät luvut sisältävät Mandatum Life Vuokratontit I Ky:n, SaKa Hallikiinteistöt Ky:n ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan kiinteistöt.

Suorien kiinteistösijoitusten hiilijalanjälki mitataan myös vuosittain. Kiinteistösijoitusten energiansäästötoimet ovat olleet onnistuneita ja esimerkiksi sähkökulutus on laskenut tasaisesti. Kiinteistöjen automaatiojärjestelmien etävalvonnan avulla voidaan optimoida kiinteistöjen sisäolosuhteet ja vähentää näin energiankulutusta entisestään. Jatkuvan energianhallinnan avulla voidaan myös havaita energiansäästöpotentiaali, asettaa energiatehokkuustavoitteita ja seurata energiankulutuksen toteumaa reaaliaikaisesti.

Suorien kiintestösijoitusten hiilijalanjälki

tCO2e 2021 2020 2019
Scope 1 -kasvihuonekaasupäästöt 0,0 0,0 0,0
Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöt 2 599,2 3 105,6 6 280,4
Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöt 261,6 248,0 219,1
Scope 1-3 -päästöt yhteensä 2 860,8 3 353,5 6 499,5

 

Päivitetty 22.9.2022