Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sijoitustoiminta

Sampo-konserni mittaa suorien osake- ja korkosijoitustensa hiilijalanjäljen ja ilmastovaikutuksen vuosittain. Lisätietoa eri vuosien tuloksista on saatavilla Sampo-konsernin vastuullisuusraporteissa.

Toimialakohtainen seulonta ja aktiivinen omistajuus, kuten vuoropuhelu yhtiön johdon kanssa ja yhtiökokouksissa äänestäminen, nähdään keinoina vaikuttaa sijoituskohteisiin ja siten vähentää siirtymäriskiä. Lisätietoa toimialakohtaisista sijoituksista ja omistajuustoimista on saatavilla Sampo-konsernin vastuullisuusraportissa ja kvartaaleittain julkaistavasta yritysvastuuesityksessä.

Kaikki Sampo Oyj:n tytäryhtiöt selvittävät parhaillaan ilmastotavoitteiden asettamista sijoituksille.

Osake- ja korkosijoitusten hiilijalanjälki

Ulkopuolinen palveluntarjoaja laskee Sampo-konsernin suorien osake- ja korkosijoitusten hiilijalanjäljen vuosittain. Viimeisin analyysi tehtiin alkuvuodesta 2021. Analyysissä olivat mukana Ifin, Topdanmarkin, Hastingsin, Mandatumin ja Sampo Oyj:n sijoitukset 31.12.2020 tilanteen mukaisesti.

Laskentatapa on vaihdellut parantuneen tiedon saatavuuden ja palveluntarjoajan metodologian kehityksen vuoksi. Konsernirakenteen muutokset ovat myös vaikuttaneet tuloksiin. Näistä syistä eri vuosien tulokset eivät ole vertailukelpoisia.

Rahoitetut päästöt ilmaisevat salkun hiilijalanjäljen, jossa on huomioitu Scope 1, 2 ja 3 mukaiset päästöt. Suhteellinen hiilijalanjälki on normalisoitu mittari, joka kertoo salkun kokonaishiilipäästöt miljoonaa sijoitettua euroa kohden. Hiili-intensiteetti on mittari, joka soveltaa omistuslähestymistapaa siten, että se määrittää sijoittajan osuuden tuotoista ja jakaa ne lopulta toinen toisella. Tuloihin yhdistettynä mittarin tarkoituksena on kuvata taustalla olevien omistusten hiilidioksidipäästöjä. Painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti tulee suoraan TCFD:n suosituksista, joissa kasvihuonekaasupäästöt jaetaan salkun painotusten eikä omistusperiaatteen mukaan.

Sijoitusten hiilijalanjälki, Sampo-konserni

  2020* 2019** 2018***
Suorat osakesijoitukset      
Rahoitetut Scope 1 ja 2:n mukaiset päästöt, tCO₂e 172 505 148 164 334 382
Rahoitetut päästöt ml. Scope 3, tCO₂e 497 076 494 472 1 504 981
Hiili-intensiteetti, tCO₂e/milj. e liikevaihto 133,12

109,00

110,80
Suhteellinen hiilijalanjälki, tCO₂e/milj. e liikevaihto 134,68 93,00 117,50
Suorat korkosijoitukset      
Rahoitetut Scope 1 ja 2:n mukaiset päästöt, tCO₂e 652 206 663 513 1 478 900
Rahoitetut päästöt ml. Scope 3,  tCO₂e 2 042 254 2 019 765 5 601 043
Hiili-intensiteetti, tCO₂e/milj. e liikevaihto 193,23 299,00 134,20
Suhteellinen hiilijalanjälki, tCO₂e/milj. e liikevaihto 57,84 76,00 52,10

* Ifin, Topdanmarkin, Hastingsin, Mandatumin ja Sampo Oyj:n sijoitukset 31.12.2020.
** Ifin, Topdanmarkin, Mandatumin ja Sampo Oyj:n sijoitukset 31.12.2019.
***Ifin, Topdanmarkin, Mandatumin ja Sampo Oyj:n sijoitukset 31.12.2018.

Osake- ja korkosijoitusten ilmastoarvio

Sampo-konserni teettää vuosittain arvion suorien osake- ja korkosijoitusten vaikutuksesta ilmastoon. Viimeisin arvio tehtiin alkuvuodesta 2021. Arviossa olivat mukana Ifin, Topdanmarkin, Hastingsin, Mandatumin ja Sampo Oyj:n sijoitukset 31.12.2020 tilanteen mukaisesti.

Ilmastoskenaarioanalyysi

Osana ilmastoarviota selvitettiin, miten Sampo-konsernin suorat osake ja korkosijoitukset ovat linjassa kansainvälisen energiajärjestön (IEA) skenaarioiden kanssa. Skenaarioanalyysissa verrataan salkun nykyisiä ja tulevia kasvihuonekaasupäästöjä IEA:n kestävän kehityksen skenaarion (Sustainable Development Scenario, SDS), ilmoitettujen linjausten skenaarion (Stated Policies Scenario, STEPS) ja nykyisen linjan skenaarion (Current Policies Scenario, CPS) hiilibudjetteihin. Tulos on esitetty prosenttiosuutena portfolion ja benchmarkin käyttämästä budjetista. SDS on täysin yhdenmukainen Pariisin sopimuksen tavoitteen kanssa, jonka mukaan ilmaston lämpeneminen tulisi rajoittaa selvästi alle kahden asteen ja pyrkiä pitämään lämpeneminen alle 1,5 asteessa esiteolliseen tasoon nähden.

Palveluntarjoajan analyysin mukaan Sampo-konsernin suorat osake- ja korkosalkut eivät ole linjassa kestävän kehityksen skenaarion (SDS) eli 1,5 asteen skenaarion kanssa vuoteen 2050 mennessä. Salkku ylittää SDS-budjettinsa vuonna 2037 ja se liittyy ilmaston mahdolliseen 1,9 °C lämpenemiseen vuoteen 2050 mennessä. Vertailukohteen, iShares MSCI World ETF, mahdollinen lämpötilan nousu oli 2,8 °C.

Ilmastoskenaarioanalyysin perusteella voi päätellä, että Sampo-konsernin on toimittava ollakseen linjassa kestävän kehityksen skenaarion (SDS) kanssa. Kaikki Sampo-konsernin yhtiöt ovat sitoutuneet seuraamaan ja vähentämään sijoitustensa vaikutuksia ilmastoon. Skenaarioanalyysi on tärkeä tietolähde jatkossa.

Ilmastotavoitteiden arviointi

Siirtymä vähähiiliseen maailmaan vaatii sijoitusyhtiöiltä kansainvälisten ilmastotavoitteiden omaksumista ja edistämistä. Osana Sampo-konsernin laajempaa ilmastoarviota tehdyn ilmastotavoiteanalyysin mukaan 27 prosenttia Sampo-konsernin suorien osake- ja korkosijoitusten arvosta oli sitoutunut tällaiseen tavoitteeseen vuoden 2020 lopussa. Tähän sisältyvät salkkuyhtiöiden itsensä asettamat kunnianhimoiset tavoitteet sekä sitoumukset asettaa tieteeseen pohjautuvat päästövähennystavoitteet ja jo hyväksytyt tieteeseen pohjautuvat tavoitteet (Science Based Targets).

Jatkossa Sampo-konserni seuraa tarkasti salkkuyhtiöiden ilmastotoimia hallitakseen ilmastoriskiä mm. toimialakohtaisen seulonnan, ESG-integraation ja aktiivisen omistajuuden avulla.

Fyysiset riskit ja siirtymäriskit

Ilmastoarviossa mitattiin myös Sampo-konsernin sijoitusten altistumista fyysisille riskeille ja siirtymäriskeille. Arviossa todettiin, että Sampo-konsernin suoriin osake- ja korkosijoituksiin ei kohdistu niiden toimialojen ja maantieteellisten alueiden perusteella merkittäviä kroonisia tai akuutteja fyysisiä riskejä. Sampo-konsernilla ei ole paljon sijoituksia yleishyödyllisten palvelujen kaltaisille toimialoille, joihin siirtyminen vähähiiliseen talouteen vaikuttaa erityisesti, mikä vähentää altistumista siirtymäriskeille.

Lisätietoa ilmastoarvioista on saatavilla Sampo-konsernin vastuullisuusraportissa.

Suorat kiinteistösijoitukset

Sampo-konserniin kuuluva varainhoitoyhtiö Mandatum Asset Management (MAM) vastaa Ifin, Mandatumin ja Sampo Oyj:n kiinteistösijoituksista. Suurin osa konsernin sijoituksista on Mandatumin salkussa.

Kiinteistöjen vastuullista johtamista kehitetään jatkuvasti, ja työn edistymisestä raportoidaan säännöllisesti sisäisesti ja ulkoisesti. Keskipitkän ja pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteita on asetettu vedenkulutukselle, hiilidioksidipäästöille, kierrätykselle, energiankulutukselle sekä vastuullisuusraportoinnille.

Suorien kiinteistösijoitusten vastuullisuustavoitteet, Sampo-konserni*

Tavoite Kattavuus Vertailuvuosi Tavoitevuosi, vuoden loppuun mennessä Edistyminen 31.12.2020 mennessä
Vedenkulutuksen vähentäminen 10 prosentilla Mandatum 2018 2022 Vedenkulutus on vähentynyt 23,7 prosenttia.
Hiilineutraalius kiinteistöjen oman energiankulutuksen osalta (sähkö ja lämmitys/jäähdytys) Mandatum 2019 2025 Hiilijalanjälki (Scope 1 ja 2 kasvihuonekaasu-päästöt): 3 173 tCO2e
55 prosentin kierrätysasteen saavuttaminen Mandatum 2020 2025 Kierrätysaste oli 46 prosenttia ja datan kattavuus 92 prosenttia.

Energiankulutuksen vähentäminen 20 prosentilla (laskennallinen energiatehokkuus) Energiatehokkuussopimuksen mukaisesti

Mandatum* 2015 2025 Energiankulutus on vähentynyt 17,6 prosenttia.
Kolme tähteä GRESB-raportoinnissa (Global Real Estate Sustainability Benchmark) Mandatum 2019 2025

Raportointi aloitettu ja kolme tähteä saavutettu vuonna 2020 ja neljä tähteä vuonna 2021. Uutta tavoitetta harkitaan.

*Energiatehokkuussopimus ja siihen liittyvät luvut sisältävät Mandatum Life Vuokratontit I Ky:n, SaKa Hallikiinteistöt Ky:n ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan kiinteistöt.

Suorien kiinteistösijoitusten hiilijalanjälki mitataan myös vuosittain. Kiinteistösijoitusten energiansäästötoimet ovat olleet onnistuneita. Kiinteistöjen automaatiojärjestelmien etävalvonnan avulla voidaan optimoida kiinteistöjen sisäolosuhteet ja vähentää näin energiankulutusta entisestään. Jatkuvan energianhallinnan avulla voidaan myös havaita energiansäästöpotentiaali, asettaa energiatehokkuustavoitteita ja seurata energiankulutuksen toteumaa reaaliaikaisesti.

Suorien kiintestösijoitusten hiilijalanjälki*

  2020* 2019* 2018*
Kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1-2), tCO2e 3 173 6 131 6 455
Kasvihuonekaasupäästöt (Scope 3), tCO2e** 234 219 173

* Ifin, Mandatumin ja Sampo Oyj:n sijoitukset.
** Vuokralaisten ostama sähkö.

Päivitetty 3.1.2022