Ihmisoikeudet ja työkäytännöt

Olennaisuus

Sampo-konsernille ihmisoikeuksien turvaamisessa ei ole kyse pelkästään siitä, että toimitaan oikein ja noudatetaan lakia. Kyse on myös taloudellisen tuloksen turvaamisesta. Ihmisoikeuskysymysten laiminlyönti voi johtaa esimerkiksi oikeustoimiin, sijoittajien menettämiseen, mainehaittoihin ja taloudellisiin menetyksiin.

Konsernin hallintotapa

Sampo-konsernin ihmisoikeuksia ja työkäytäntöjä koskevat periaatteet on määritelty Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa, jotka käydään läpi vuosittain ja hyväksytetään Sampo Oyj:n hallituksella. Sampo-konserni on myös ihmisoikeuksia edistävien YK:n Global Compact -periaatteiden allekirjoittaja. Lisäksi eri konserniyhtiöillä on yksityiskohtaisempia, omaan liiketoimintaansa soveltuvia politiikkoja ja ohjeita. Sampo-konserni on sitoutunut ihmisoikeuksiin liittyvien politiikkojensa ja prosessiensa jatkuvaan kehittämiseen, johon sisältyy esimerkiksi ihmisoikeuksia koskevan due diligence -prosessin toteuttaminen sekä ennalta varautumisen periaatteen ja oikeussuojakeinojen soveltaminen.

Ihmisoikeusloukkausten riski voi syntyä suoraan konsernin omasta toiminnasta tai välillisesti ulkoisista tekijöistä, kuten asiakkaista, sijoituksista ja toimitusketjuista. Sampo-konserni on tunnistanut esimerkiksi syrjintä- ja tasavertaisuusasiat omassa toiminnassaan tärkeimmiksi ihmisoikeuskysymyksiksi. Tietomurrot ja asiakastietojen väärinkäyttö voivat puolestaan loukata asiakkaiden ihmisoikeuksia, erityisesti jos niihin liittyy arkaluonteisia henkilötietoja. Sampo-konsernilla on tiukat periaatteet ja menettelyt, joilla varmistetaan, että kaikki kerätty tieto suojataan tietosuoja- ja tietoturvatoimin sekä kouluttamalla henkilöstöä riittävästi. Sijoitusten ja yritysasiakkaiden suhteen Sampo-konsernin yhtiöt seulovat sijoituksiaan ja asiakkaitaan kansainvälisten, esimerkiksi ihmisoikeuksia käsittelevien normien ja standardien mukaan.  

Sampo-konserni on myös sitoutunut kannustamaan yhteistyökumppaneitaan ja muita kolmansia osapuolia kunnioittamaan ja noudattamaan ihmisoikeuksia. Tämä todetaan esimerkiksi Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa, jotka alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita kehotetaan omaksumaan. Yksittäisillä konserniyhtiöillä on lisäksi tarkempia käytäntöjä omille alihankkijoilleen ja näiden alihankkijoille (esim. alihankkijoiden toimintaperiaatteet).

Ihmisoikeuksiin liittyvistä politiikkasitoumuksista tiedotetaan eri sidosryhmille esimerkiksi koulutuksen, intranetin, sopimusneuvottelujen, kyselylomakkeiden, auditointien ja toimipaikkavierailujen välityksellä.

Konsernin tavoitteet ja päämäärät  

Sampo-konsernin tavoitteena on kunnioittaa ja suojella ihmisoikeuksia kaikessa konsernin toiminnassa. 

Ihmisoikeudet ja työkäytännöt konserniyhtiöissä

Hallinnointi

Ifissä vastuu ihmisoikeuksista ja työkäytännöistä on jaettu eri toiminnoille, kuten compliance, riskienhallinta ja henkilöstöhallinto. Lisäksi Ifissä on eettinen komitea, joka on valmisteleva ja toimitusjohtajaa neuvova elin. Komitea kokoontuu vähintään neljästi vuodessa. Henkilöstöjohtaja toimii komitean puheenjohtajana, ja sen jäsenet edustavat esimerkiksi konsernitoimintoja, liiketoiminta-alueita, korvauskäsittelyä ja ammattiliittoja. Komitea käsittelee eettisiä kysymyksiä Ifissä, koordinoi ja arvioi niitä sekä antaa niihin liittyviä suosituksia, esimerkiksi ihmisoikeuksia ja työkäytäntöjä koskien.  

Ifin hallitus hyväksyy kaikki Ifin ihmisoikeuksiin ja työkäytäntöihin liittyvät politiikat.  

Työntekijät

Ifin eettisissä toimintaperiaatteissa, jotka perustuvat YK:n Global Compact -aloitteeseen, kuvataan yhtiön eettiset normit, tavoitteet, periaatteet ja vastuut, mukaan lukien yhtiön sitoutuminen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Toimintaperiaatteet koskevat kaikkia Ifin työntekijöitä, ja niissä todetaan, ettei minkäänlaista syrjintää, häirintää tai kiusaamista suvaita. Lisäksi Ifillä on monimuotoisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja osallisuuteen liittyvä ohjeistus. If pyrkii rakentavaan ja luottamukselliseen vuoropuheluun työntekijöidensä ja heidän valitsemiensa edustajien, kuten ammattiliittojen, kanssa yhtiön kehittämiseksi ja kaikkien työntekijöiden asianmukaisen kohtelun varmistamiseksi. If kunnioittaa työntekijöiden järjestäytymisvapautta, ja yrityksen liiketoimintaprosessit on suunniteltu varmistamaan yhdenvertainen, työntekijöiden perustuslaillisiin oikeuksiin perustuva kohtelu järjestäytymisestä riippumatta. Kaikkia työehtoja säännellään suurelta osin paikallisella työlainsäädännöllä riippumatta siitä, kuuluvatko ne työehtosopimuksen piiriin vai eivät, ja niitä sovelletaan kaikkiin työntekijöihin. Jos organisaatiossa tapahtuu muutoksia, liiton jäseniä tiedotetaan ja/ tai heitä kuullaan asiassa.  

Yritysasiakkaat

If on integroinut vastuullisuuden suoraan vakuuttamisstandardeihinsa ja yritysasiakkaiden due diligence -prosessiinsa. Toimintatapa perustuu YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin ja kattaa esimerkiksi ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet. If arvioi ulkoisen palveluntarjoajan tutkimusten ja luokituksen perusteella, noudattavatko yritysasiakkaat Global Compact -aloitetta. Jos luokitus ei täytä Ifin sisäisesti asettamaa kynnysarvoa, asia siirretään Ifin sisäiselle ESG-arviointitiimille jatkotoimia varten.

Alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit  

If odottaa alihankkijoiltaan ja muilta yhteistyökumppaneiltaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja muita työkäytäntöjä kunnioittavien liiketoimintatapojen noudattamista liiketoiminnassaan ja toimitusketjuissaan. Ifillä on alihankkijoiden toimintaperiaatteet, jotka määrittelevät vähimmäisvaatimukset, joita If odottaa alihankkijoiden noudattavan liiketoimissaan sen kanssa. Alihankkijoiden toimintaperiaatteiden avulla If varmistaa, että se ei käytä alihankkijoita tai muita vastapuolia, jotka ovat merkittävällä tavalla laiminlyöneet velvollisuuksiaan liikekumppaneitaan, työntekijöitään tai yleistä etua kohtaan. Näin ollen If kunnioittaa myös konsulttina työskentelevien tilapäistyöntekijöiden oikeuksia toiminnassaan.

Sijoitukset

Ifin vastuullisen sijoittamisen politiikka ohjaa vastuullista sijoittamista yhtiössä. Tietoa ihmisoikeuksien huomioimisesta Ifin sijoitustoiminnassa on Sijoitustoiminta ja sijoitusten hallinnointi -osiossa.

Henkilöstön koulutus

If järjestää toimipisteissään eettisiä toimintatapoja ja ongelmatilanteita koskevia kursseja, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Kaikkia työntekijöitä koulutetaan huomioimaan ihmisoikeusnäkökohtia osana One Responsbile If -koulutusohjelmaa. Ohjelma sisältää etiikkaa koskevan moduulin, joka käsittelee Ifin eettisten toimintaperiaatteiden sisältöä. Ohjelma kuuluu uusien työntekijöiden perehdytykseen, ja kaikkien työntekijöiden on suoritettava se vuosittain.

Raportointi

Ifillä on käytössä useita työkaluja vaaratilanteista ja onnettomuuksista ilmoittamiseen, sekä whistleblowing-kanava, jossa on mahdollista raportoida sisäisten tai ulkoisten sääntöjen rikkomuksista tai epäillyistä rikkomuksista sekä asiattomasta käytöksestä. Näitä raportointityökaluja kehitetään Ifin käytäntöjen mukaisesti ja niiden tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan vuotuisilla kyselyillä. Riskienhallinta- ja compliance-toiminnot vastaavat tapausten raportoinnista If:n hallituksille ja toimitusjohtajille. 

Hallinnointi

Topdanmark varmistaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen politiikoilla, sisäisillä ohjeilla, johtamisjärjestelmillä ja erilaisilla aloitteilla. Näitä ovat esimerkiksi vastuulliset sijoituskäytännöt ja sijoitusten hallintaa koskevat politiikat; toimitusketjujen vastuullisen hallinnan ohjelma yhtiön alihankkijoille; asiakkaiden ESG-seulonta vakuutustoiminnan vastuullisuuden varmistamiseksi; asiakassuhteiden hoitamiseen liittyvät prosessit, politiikat ja ohjeet sekä työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtivat henkilöstöpolitiikat ja johtamisjärjestelmät.

Topdanmarkilla on myös due diligence -prosessi yhtiön itsensä tai sen alihankkijoiden tai kumppaneiden mahdollisten kielteisten ihmisoikeusvaikutusten tunnistamiseksi. Jos mahdolliset kielteiset vaikutukset aiheutuvat Topdanmarkista itsestään, yhtiö tarjoaa asianomaisille henkilöille rikkomuksen luonteen mukaiset oikeussuojakeinot. Jos kielteisiä vaikutuksia havaitaan kumppanin tai alihankkijan toiminnassa, Topdanmark aloittaa vuoropuhelun kyseisen tahon kanssa. Jos vuoropuhelu ei johda muutokseen ja tilanteen parantumiseen, Topdanmark voi lopettaa yhteistyön. Due diligence -prosessi kuuluu Topdanmarkin riskitoimikunnan alaisiin yleisiin riskienseurantaprosesseihin. Prosessiin kuuluu myös mahdollisten ja todettujen ESG-riskien seuranta, negatiivisten ihmisoikeusvaikutusten riski mukaan lukien.

Henkilöstön koulutus  

Topdanmarkin työntekijöillä on vastuu noudattaa yrityksen ihmisoikeuspolitiikkaa. Lisäksi kaikkien työntekijöiden on suoritettava yhtiön toimintaperiaatteita koskeva verkkokurssi, joka sisältää ihmisoikeuksia koskevan osion.

Raportointi

Topdanmarkissa ihmisoikeusloukkauksista ilmoitetaan joko suoraan henkilöstöosastolle tai whistleblowing-järjestelmän kautta. 

Hallinnointi

Hastings tiedostaa velvollisuutensa suojella ja kunnioittaa kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia, erityisesti niitä, jotka on määritelty Ison-Britannian ihmisoikeuslaissa (Human Rights Act 1998). Hastingsilla on myös käytännöt tunnistaa ja korjata toimintatavat tai tilanteet, jotka eivät täytä yhtiön asettamia standardeja.

Hastings on sitoutunut toimimaan vastuullisesti liikesuhteissaan ja varmistamaan, että orjuutta tai ihmiskauppaa ei tapahdu sen liiketoiminnassa. Hastings vaatii myös alihankkijoitaan ja muita liikekumppaneitaan ryhtymään tarvittaviin toimiin orjuuden ja ihmiskaupan välttämiseksi ja/tai torjumiseksi. Yhtiö on antanut asiasta hallituksen, hallintojohtajan ja johtoryhmän hyväksymän lausunnon, joka on kaikkien Hastingsin kanssa liiketoimintaa harjoittavien osapuolten saatavilla.

Hastings soveltaa samoja periaatteita ja standardeja myös siihen, miten se kohtelee asiakkaitaan, kolmansia osapuolia ja alihankkijoitaan. Yhtiö pyrkii suojelemaan näiden tahojen ihmisoikeuksia ja lakisääteisiä oikeuksia samalla tavalla kuin omien työntekijöidensä. Hastings tekee myös due diligence -selvityksiä varmistaakseen, että alihankkijat noudattavat soveltuvia toimintaperiaatteita ja käyttäytymismalleja ja omaksuvat ne.

Hastings pyrkii varmistamaan, että kaikki yhtiön työkäytännöt, prosessit ja toimintatavat tukevat sen sitoumusta kunnioittaa ja ylläpitää työntekijöiden ihmisoikeuksia. Tällä integroidulla lähestymistavalla Hastings tukee Ison-Britannian ihmisoikeuslain seuraavia artikloja, joilla se uskoo olevan suurin vaikutus työsuhteeseen:

  • Artikla 6: oikeus oikeudenmukaiseen ja julkiseen kuulemiseen
  • Artikla 7: oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen
  • Artikla 9: ajattelun-, omantunnon- ja uskonnonvapaus
  • Artikla 10: ilmaisunvapaus
  • Artikla 11: kokoontumis- ja järjestäytymisvapaus
  • Artikla 14: syrjinnän kielto

Hastingsilla on työntekijöiden kuulemista varten ryhmä, Hastings Colleague Forum (HCF). Yhtiö tunnustaa HCF:n neuvotteluosapuolekseen lakisääteisissä yhteistoimintamenettelyissä ja tunnustaa myös työntekijöidensä ammattiliiton jäsenyyden yksittäisten virallisten prosessien yhteydessä (liittyen esim. käytökseen, valituksiin, suoriutumiseen ja sairauspoissaolojen hallintaan). HCF koostuu demokraattisesti valituista edustajista, jotka tuovat esille omien liiketoiminta-alueidensa yleisen mielipiteen sekä keskustelevat kollektiivisista kysymyksistä ja palautteesta varsinaisen yhteistoimintamenettelyn lisäksi.

Henkilöstön koulutus

Hastings varmistaa, että sen työkäytännöt, prosessit ja toimintatavat noudattavat Ison-Britannian lakeja, ja että sen työntekijät ja heidän esihenkilönsä ymmärtävät oman vastuunsa yhdessä sovittujen toimintatapojen, standardien ja hallintotavan sisäistämisessä ja noudattamisessa. Tämän tueksi yhtiö tarjoaa asianmukaista ja jatkuvaa koulutusta koko henkilöstölle. Lisäksi kaikilla Hastingsin esihenkilöillä on pääsy kolmeen verkko-oppimismoduuliin, jotka tarjoavat tietoja ja ohjeita henkilöstön palautteen tehokasta käsittelyä ja ratkaisemista varten.

Raportointi

Hastings tarjoaa työntekijöilleen työkaluja, joiden avulla he voivat ilmoittaa kaikista työsuhteeseensa liittyvistä huolenaiheista. Näihin kuuluvat epäkohdista raportointi sekä whistleblowing-palvelu. Whistleblowing-palvelu on käytettävissä verkkoportaalin sekä puhelinnumeron kautta. Hastingsin prosessi epäkohdista raportoimiseen tarjoaa mahdollisuuden ratkaisun löytämiseen nopeasti ja epävirallisesti ennen viralliseen toimintamalliin turvautumista. Hastings on laatinut toimintatavat havaittujen epäkohtien käsittelemistä ja korjaamista varten. Yhtiö pitää kirjaa virallisista valituksista ja whistleblowing-ilmoituksista kuukausi- ja vuositasolla niiden määrien ja syiden kehityksen seuraamiseksi.  

Hastingsin alihankkijat ovat sopimuksen mukaan velvollisia ilmoittamaan Hastingsille liiketoiminnassaan tai toimitusketjuissaan havaitsemistaan ihmisoikeusloukkauksista ja muista rikkomuksista. Hastingsin due diligence -prosessi velvoittaa alihankkijoita toimittamaan kopion whistleblowing-käytännöistään Hastingsille.  

Mandatum kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja on sitoutunut varmistamaan, että sen toiminta ei loukkaa niitä. Yhtiö ottaa ihmisoikeudet huomioon kaikessa toiminnassaan, aina sijoituspäätöksistä työsuhdeasioihin.

Mandatum on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen, ja ESG-näkökohdat ovat keskeinen osa sen sijoitusriskien hallintaa. Yhtiö käy läpi sijoitussalkkunsa säännöllisesti ihmisoikeusloukkausten varalta osana normipohjaista seulontaa. Jos loukkauksia havaitaan, Mandatum pyrkii tekemään yhteistyötä asianosaisten kanssa tilanteen korjaamiseksi.

Mandatumin työntekijöiden ihmisoikeudet taataan yhtiön henkilöstöpolitiikoissa ja toimintatavoissa. n yhtiön henkilöstöpolitiikoissa ja toimintatavoissa. Kaikki politiikkasitoumukset hyväksytään yhtiön ylimmällä tasolla. Mandatum painottaa tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan ja politiikoissaan ja tarkkailee sukupuolijakaumaa yhtiön johtotehtävissä. Tasa-arvoasioita käsitellään myös Mandatum Way -oppaassa, joka annetaan kaikille uusille työntekijöille perehdytyksen yhteydessä.

Mandatum odottaa alihankkijoidensa harjoittavan liiketoimintaansa lainmukaisesti ja eettisesti. Tämän varmistamiseksi Mandatum tarkastaa osana alihankkijoiden arviointia ennen yhteistyön aloittamista sekä yhteistyön aikana, että alihankkijoiden toiminta on Sampo-konsernin toimintaperiaatteiden mukaista. Tarkastuksen tärkeimmät osa-alueet ovat sitoutuminen ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoiseen kohteluun, ympäristötavoitteet, tietosuoja ja tietoturva, sekä hallinnointiin liittyvät näkökohdat, kuten eturistiriidat ja lahjonnan ja korruption ehkäiseminen. 

Sampo Oyj vastaa Sampo-konsernin toimintaperiaatteiden vuosittaisesta tarkistuksesta ja päivityksestä, johon sisältyvät myös konsernitason ohjeistukset ihmisoikeuksista. Kaikkien Sampo Oyj:n työntekijöiden on perehdyttävä Sampo-konsernin toimintaperiaatteisiin työsuhteensa alussa ja sen jälkeen osallistuttava sisäiseen koulutukseen joka toinen vuosi. 

Päivitetty