Vastuullinen vakuuttaminen

Integroimalla ESG-näkökohdat vakuuttamiseen Sampo-konserni haluaa varmistaa, että yhtiön liiketoiminta on linjassa sen vastuullisuuspolitiikkojen kanssa.

Sampo-konsernin toimintaperiaatteet määrittävät konsernitasoiset suuntaviivat vastuulliselle tuote- ja palvelutarjonnalle. Toimintaperiaatteissa todetaan, että ESG-näkökohdat tulee ottaa huomioon vakuuttamisessa. Toimintaperiaatteiden lisäksi jokaisella konserniyhtiöllä on täydentävät omaan liiketoimintaan sopivat yksityiskohtaisemmat politiikat, ohjeet ja prosessit.

Sampo-konserni pyrkii myös selvittämään, miten se voi auttaa vastuullisuusasioissa ja edistää vastuullisuusnäkökohtien huomioimista yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tämä tarkoittaa, että yhtiö panostaa vahingontorjuntaan. 

Lisätietoa yhtiöittäin

Vastuullisen vakuuttamisen viitekehys

If on integroinut vastuullisuusnäkökohdat suoraan yritysasiakkaita koskeviin vakuutusstandardeihinsa ja osaksi olemassa olevaa asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevaa selvitysprosessia (customer due diligence). Ifin vakuutuspolitiikka (Underwriting Policy) sisältää yritysasiakkaille ihmisoikeuksia, työkäytäntöjä, ympäristöä ja korruption ehkäisemistä koskevat velvoitteet YK:n Global Compact -periaatteisiin pohjautuen. If odottaa asiakkaidensa noudattavan YK:n Global Compact -periaatteita, vaikka ne eivät itse olisikaan periaatteiden allekirjoittajia. 

If hyödyntää ulkoisen kumppanin analyysejä ja luokituksia arvioidessaan, kuinka hyvin sen asiakkaat noudattavat YK:n Global Compact -periaatteita. Jos luokitus ylittää Ifin sisäisesti asettaman kynnysarvon, asia välitetään Ifin sisäiselle ESG-tiimille arviointia varten. ESG-tiimi tekee arvion ja päätöksen ulkoisen palveluntarjoajan analyysin ja muun olennaisen tiedon perusteella. ESG-arviointiryhmä voi hyväksyä asiakkaan vakuuttamisen, mutta pitää asiakkaan tarkkailun alla, antaa ehdollisen hyväksynnän vakuutukselle, mutta velvoittaa asiakasta parantamaan toimintaansa tai päättää vakuutushakemuksen hylkäämisestä tai sopimuksen purkamisesta seuraavan sopimusuusinnan yhteydessä. 

Ifin ensisijainen kohderyhmä on yhtiön suuret yritysasiakkaat, mutta arviointiprosessi koskee myös pienempiä yritysasiakkaita. Aiheen parissa työskentelevät Ifin työntekijät saavat koulutusta Global Compact -periaatteisiin, normipohjaiseen seulontaan ja yhtiön ESG-viitekehykseen. 

Vastuullisen vakuuttamisen viitekehys
If

Vastuullisen vakuuttamisen viitekehys, If

 

Vahingontorjuntapalvelut 

Kiinteistöt 

Ifillä on noin 1 200 eri puolilla maailmaa toimivaa suurta yritysasiakasta (vähintään 500 työntekijän yritykset). If tarjoaa yritysasiakkailleen vaativia riskienhallintapalveluja, jotka ottavat huomioon jokaisen asiakkaan yksilölliset vakuutus- ja riskienhallintatarpeet. Ifillä on noin 45 omaa kiinteistöriskiasiantuntijaa, minkä lisäksi yhtiöllä on käytössä ulkoisten riskiasiantuntijoiden verkosto. Normaalina vuonna Ifin kiinteistöriskiasiantuntijat käyttävät yli 1 300 työpäivää riskienhallintapalvelujen tarjoamiseen yritysasiakkaille näiden kohteissa. 

Lisäksi Ifillä on noin 360 000 pientä ja keskisuurta yritysasiakasta, joista 25 prosenttia omistaa kiinteistöjä, jotka If on vakuuttanut. Ifin pyrkimyksenä on varmistaa, että mahdollisimman monelle sen asiakkaalle on asennettu palohälyttimet ja sprinklerit. Auttaakseen asiakkaitaan välttämään vahinkoja, If ei keskity ainoastaan paloalttiisiin segmentteihin, vaan tarjoaa myös korvauspalveluja, jotka voivat estää monenlaisia vahinkoja.  

If tarjoaa yhdessä kumppaninsa Anticimexin kanssa kodin kuntotarkastuksia laajan kotivakuutuksen omaaville omakotitaloasiakkaille. Asiakas saa tarkastuksesta raportin, joka auttaa kodin kunnossapidon suunnittelussa ja minimoi epämiellyttävien yllätysten riskin. Asiakkailla on oikeus kuntotarkastukseen neljä vuoden välein.  

Liikkuminen 

Kuljettajien opastaminen ja kannustaminen toimintatapojen muutokseen on tunnistettu autovakuuttamisen osa-alueeksi, jossa on suurin mahdollisuus vaikuttaa. If tutkii erilaisia tapoja, joilla kuljettajia voitaisiin kannustaa ajamaan entistä turvallisemmin. Autojen ja älypuhelimien tietoja hyödyntävät käyttöperusteiset vakuutusohjelmat (Usage Based Insurance, UBI) tarjoavat Ifille mahdollisuuden tunnistaa yksittäisen kuljettajan kehitysmahdollisuudet. Lisäksi ne tarjoavat oikeat kannustimet ajokäyttäytymisen parantamiseksi. If ottaa mallia Sampo-konserniin kuuluvasta sisaryhtiöstään Hastingsista ja sen onnistuneesta YouDrive-ohjelmasta luodessaan käyttöperusteisia vakuutustuotteita, joiden avulla asiakkaat voivat parantaa ajotapojaan. Turvallisempi ajaminen on vastuullisempaa, sillä se vähentää onnettomuuksia. Turvalliset ajotavat ovat myös energiatehokkaampia, mikä pienentää polttoaineen kulutusta. 

If tukee pohjoismaisen autokannan parempaa hyödyntämistä tarjoamalla vakuutuksia jakamistalouteen ja uusiin liikkumismuotoihin erikoistuneille palveluntarjoajille. If on myös tehnyt laskelmia yhteiskäytössä olevien autojen vakuutusmääriin perustuen. Laskelmien mukaan yhtiö vakuutti vuonna 2022 yhteiskäyttöautoja yli 22 miljoonan ajokilometrin verran. Yhteiskäyttöautot antavat tuhansille asiakkaille mahdollisuuden olla omistamatta autoa, mikä vähentää turhia matkoja ja pysäköintipaikkojen tarvetta taajamissa. Se vähentää myös autojen määrää liikenteessä, mikä parantaa liikenneturvallisuutta. Koska autot ovat eri puolilla kaupunkia ja siellä missä ihmiset asuvat, ajoneuvojen käyttöönotto ja palauttaminen on myös tehokasta. 

If tekee tiivistä yhteistyötä autoteollisuuden kumppaneidensa kanssa ajoneuvojen suunnittelun parantamiseksi antamalla palautetta edistyksellisen kuljettajan avustinjärjestelmän (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) vaikutuksista. If yhdistelee yhtiön laajaa markkinakattavuutta, laadukkaita korvaustilastoja ja yhteistyökumppaneiden tietoja, mikä tarjoaa yhtiölle mahdollisuuden tarkastella, missä määrin turvajärjestelmät toimivat tarkoitetulla tavalla.  

Henkilöriski ja terveys 

If varmistaa, että kaikki sen henkilöasiakkaat ja työntekijät Ifin henkilövakuutusten kattamissa 195 000 yrityksessä ovat oikein vakuutettuja. Yhtiö paitsi tukee yksityishenkilöitä ja yrityksiä taloudellisesti onnettomuuden, sairauden tai kuoleman sattuessa, myös keskittyy riskien ehkäisyyn sekä asiakkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. 

Osana yksityistä terveysvakuutusta, If auttaa asiakkaita saamaan neuvoa, hoitoa ja leikkausapua sairauden tai vamman sattuessa. Osana terveysvakuutusta tapahtuva varhainen puuttuminen vähentää pitkäaikaisten sairauslomien riskiä ja edistää terveyttä ja hyvinvointia. If tekee yhteistyötä eri alihankkijoiden kanssa Pohjoismaissa tarjotakseen digitaalisia ennaltaehkäiseviä palveluja neuvontaan, mielenterveyteen ja itsehoitoon liittyen. 

If selvittää, miten se voi edelleen parantaa henkilöriski- ja terveyspalvelujaan ja parhaalla mahdollisella tavalla tarjota asiakkailleen ennaltaehkäiseviä terveyspalveluja sairauden ja vamman havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi varhaisessa vaiheessa. 

Vastuullisen vakuuttamisen viitekehys

Topdanmark on sitonut vastuullisuuden suoraan asiakassuhteisiin ESG-ohjelmansa avulla. Ohjelma perustuu YK:n Global Compact -periaatteisiin, jotka Topdanmark on integroinut yritysasiakkaiden due diligence -prosessiin. Tämä tarkoittaa, että ulkoinen palveluntarjoaja seuloo julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella Topdanmarkin nykyisiä asiakkaita Global Compactin periaatteita vasten. Mikäli seulonnassa havaitaan vahvistettu periaatteiden rikkomus, Topdanmark on yhteydessä asiakkaaseen toiminnan parantamiseksi. Jos asiakas ei ryhdy korjaaviin toimenpiteisiin, Topdanmark harkitsee lisätoimia, myös asiakassuhteen päättämistä. 

Topdanmarkin yritys- ja maatalousasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja vastaa ESG-ohjelmasta ja vakuutustoiminnan johtaja on vastuussa vuoropuhelusta asiakkaan kanssa ja päättää asiakassuhteen mahdollisesta lopettamisesta. Topdanmarkin vastuullisuustiimi arvioi palveluntarjoajan toimittamien tietojen perusteella, voidaanko tapaus luokitella YK:n Global Compact -periaatteiden rikkomukseksi. 

Topdanmark sulkee vakuutuspäätöksissään myös pois samat toimialat kuin sijoitustoiminnassaan.Toimialat ovat hiilen, tervahiekan, kiistanalaisten aseiden ja tupakan tuotanto. 

Vahingontorjuntapalvelut 

Topdanmark pyrkii aktiivisesti ehkäisemään terveysongelmia käyttämällä innovatiivisia ratkaisuja ja digitaalisia keinoja asiakkaiden auttamiseksi. Yhtiöllä on kattava terveysohjelma, joka auttaa asiakkaita noudattamaan terveellisempiä elämäntapoja ja parantamaan fyysistä ja henkistä hyvinvointiaan. Loukkaantumisen tai sairauden jälkeen Topdanmark pyrkii tukemaan asiakkaitaan mahdollisimman hyvin. 

Vastuullinen korvausten käsittely 

Topdanmark haluaa varmistaa, että asiakkaat saavat aina helpon ja oikeudenmukaisen korvauskäsittelyn. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat hyvää palvelua ja korvauksen nopeasti, tehokkaasti ja vakuutuksen ehtojen mukaisesti. Topdanmark hyödyntää paljon erilaisia analyysejä arvioidessaan, ovatko asiakkaat tyytyväisiä korvausten käsittelyyn. Lisäksi yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan ratkaisujaan, prosessejaan, viestintäänsä ja neuvontaansa. 

Topdanmark käsittelee noin 310 000 korvaushakemusta vuodessa. Siksi virheitä korvauskäsittelyssä ei voida täysin välttää. Kun Topdanmark saa tiedon virheestä, yhtiö korjaa sen välittömästi. Jos virhe vaikuttaa asiakkaan korvaukseen tai tulevaan prosessiin, yhtiö maksaa mahdollisen erotuksen ja ilmoittaa asiakkaalle asiaankuuluvalla tavalla. Korvauskäsittelyn laatua tarkkaillaan jatkuvasti sisäisellä valvonnalla, vuoropuhelulla työntekijöiden kanssa ja asiakaspalautteen perusteella virheiden määrän minimoimiseksi. 

Topdanmarkin vastuullisuustiimi tekee arvion siitä, täyttääkö tuote vähimmäisvaatimukset, kun taas EU-taksonomian täytäntöönpanosta vastaava työryhmä arvioi, täyttääkö tuote taksonomian vaatimukset. Lopullisen päätöksen siitä, voidaanko tuotetta, vakuutusturvaa tai palvelua pitää vastuullisena, tekee tuote- ja palveluyksikkö.

Vastuullisen vakuuttamisen viitekehys

Hastingsilla on vakuutusperiaatteet ja toimintamalli, joka varmistaa, että päätökset perustuvat dataan, ja yritys pystyy reagoimaan nopeasti markkinoiden muutoksiin. Hastings seuraa aktiivisesti muutoksia asiakkaiden tarpeissa ja asenteissa, ja tutkii aloitteita, jotka tukevat ajoneuvojen polttoainetyyppien ja käytön muutoksia. Hastings hyödyntää myös keskeisiä tietolähteitä, jotka tunnistavat kunkin kiinteistön tulvariskin ja tarjoavat näin mahdollisuuden tarkastella lämpötilan nousun vaikutuksia vakuutussääntöihin pitkällä aikavälillä.  

Vastuullinen korvausten käsittely  

Hastingsin korvausosasto keskittyy tarjoamaan asiakkaille heidän tarvitsemaa apua ja madaltamaan kynnystä, joka saattaa estää asiakasta tekemästä korvaushakemusta nopeasti. Hastingsin korvauskäsittelijät tukevat asiakasta heidän korvausprosessinsa aikana ja pyrkivät lisäämään asiakkaille suunnattua proaktiivista viestintää koko prosessin ajan. Hastings haluaa, että korvaushakemuksen tekeminen on asiakkaille mahdollisimman suoraviivaista ja positiivinen kokemus, jossa heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti. 

Päivitetty