Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Ihmisoikeudet ja työkäytännöt

Olennaisuus

Ihmisoikeuksien turvaamisessa ei ole kyse pelkästään siitä, että toimitaan oikein. Kyse on nimittäin myös taloudellisen tuloksen turvaamisesta. Ihmisoikeuskysymysten laiminlyönti voi johtaa esimerkiksi oikeustoimiin, sijoittajien menettämiseen, mainevahinkoihin ja taloudellisiin menetyksiin.

Konsernin hallintotapa

Sampo-konsernin ihmisoikeuksia ja työkäytäntöjä koskevat periaatteet on määritelty Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa, jotka käydään läpi vuosittain ja hyväksytetään Sampo Oyj:n hallituksella. Sampo-konserni on myös ihmisoikeuksia edistävän YK:n Global Compact -aloitteen allekirjoittaja. Lisäksi eri konserniyhtiöillä on yksityiskohtaisempia, omaan liiketoimintaansa liittyviä periaatteita ja -ohjeita.

Ihmisoikeusloukkausten riski voi syntyä suoraan konsernin omasta toiminnasta tai välillisesti ulkoisista tekijöistä, kuten asiakkaista, sijoituksista ja toimitusketjuista. Sampo-konserni on tunnistanut syrjintä- ja tasa-arvoasiat omassa toiminnassaan tärkeimmiksi ihmisoikeuskysymyksiksi. Tietomurrot ja asiakastietojen väärinkäyttö voivat loukata asiakkaiden ihmisoikeuksia, erityisesti jos niihin liittyy arkaluonteisia henkilötietoja. Sampo-konsernin yhtiöillä on tiukat periaatteet ja menettelyt, joilla varmistetaan, että kaikki kerätty tieto suojataan tietosuoja- ja tietoturvatoimin sekä kouluttamalla henkilöstöä riittävästi. Sijoitusten suhteen Sampo-konsernin yhtiöt seulovat sijoituksiaan kansainvälisten, esimerkiksi ihmisoikeuksia käsittelevien normien ja standardien mukaan.

Konserniyhtiöt ovat myös sitoutuneet kannustamaan yhteistyökumppaneitaan ja muita kolmansia osapuolia kunnioittamaan ja noudattamaan ihmisoikeuksia. Tämä todetaan esimerkiksi Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa, jotka alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita kehotetaan omaksumaan. Yksittäisillä konserniyhtiöillä on lisäksi tarkempia käytäntöjä omille alihankkijoilleen (esim. alihankkijoiden toimintaperiaatteet).

Sisäisesti raportoidut ihmisoikeusloukkaukset 2021 2020* 2019*
If 0 0 0
Topdanmark 0 0 0
Hastings 0 0 0
Mandatum 0 0 0
Sampo Oyj 0 0 0
Sampo-konserni 0 0 0

*Pois lukien Hastings

If

Hallinnointi

Ifissä vastuu ihmisoikeuksista ja työkäytännöistä on jaettu eri toiminnoille, kuten compliance, riskienhallinta ja henkilöstöhallinto. Riskienhallinta- ja compliance-toiminnot raportoivat poikkeamista Ifin hallituksille ja toimitusjohtajille.

If noudattaa paikallista ihmisoikeus- ja työoikeuslainsäädäntöä kaikissa toimintamaissaan. Ifin eettinen komitea on valmisteleva ja toimitusjohtajaa neuvova elin, joka kokoontuu vähintään neljästi vuodessa. Henkilöstöjohtaja toimii komitean puheenjohtajana, ja sen jäsenistöön kuuluu konsernitoimintojen, toisen linjan ja kaikkien liiketoiminta-alueiden edustajia. Komitea keskustelee eettisistä asioista ja koordinoi niitä yhtiön sisällä sekä antaa suosituksia esimerkiksi ihmisoikeuksiin ja työkäytäntöihin liittyen. Ifin eettiset toimintaperiaatteet perustuvat Global Compact -aloitteeseen, ja niissä on kuvattu tarkemmin yhtiön eettiset standardit, tavoitteet, periaatteet ja vastuut sekä yhtiön sitoutuminen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Toimintaperiaatteet koskevat kaikkia Ifin työntekijöitä.

If edellyttää myös alihankkijoiltaan ja muilta yhteistyökumppaneiltaan laillista ja eettistä toimintaa, johon kuuluu ihmisoikeuksien, työkäytäntöjen ja muiden työoikeuksien noudattaminen niiden omassa liiketoiminnassa ja toimitusketjuissa. Ifin alihankkijoiden toimintaperiaatteissa (Supplier Code of Conduct) määritellään vähimmäisvaatimukset, joita If odottaa yhteistyökumppaneiden noudattavan liiketoiminnassaan. Toimintaperiaatteet kattavat Global Compact -aloitteen kymmenen periaatetta, mukaan lukien ihmisoikeudet, sekä muita vastuullisuusnäkökohtia. Periaatteisiin sitoutuminen koskee sekä uusia että uusiutuvia yhteistyösopimuksia.

Vaikka välittömien ihmisoikeusrikkomusten riski on Ifin näkemyksen mukaan yhtiön toiminnassa suhteellisen vähäinen, If tiedostaa, että sen toiminnalla voi olla epäsuoria kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin. Riskit johtuvat pääosin ulkoisista tekijöistä, kuten toimitusketjuista, sijoituksista ja asiakkaista.

Henkilöstön koulutus

If järjestää toimipisteissään eettisiä toimintatapoja ja ongelmatilanteita koskevia kursseja, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Kaikkia työntekijöitä koulutetaan huomioimaan ihmisoikeusnäkökohtia. Ifin tiedostamattomien ennakkoluulojen haastamisen ja osallisuuden edistämisen verkkokurssi, jonka kaikki työntekijät suorittavat perehdytyksen osana, sisältää ihmisoikeusasioita. Etiikkakoulutus ja -työpajat ovat pakollisia kaikille työntekijöille Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Raportointi

If arvioi jatkuvasti ihmisoikeuksien noudattamista omassa liiketoiminnassaan ja toimitusketjuissaan. Ifillä on whistleblowing-kanava, jossa on mahdollista raportoida anonyymisti sisäisten tai ulkoisten sääntöjen rikkomuksista tai epäillyistä rikkomuksista sekä asiattomasta käytöksestä. Kanava on työntekijöiden käytettävissä intranetissä ja ulkopuolisten tahojen saatavilla Ifin verkkosivuilla.

Topdanmark

Hallinnointi

Topdanmark on yrityksenä vastuussa siitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan sen omassa toiminnassa ja koko arvoketjussa. Topdanmarkin tekemän olennaisuusanalyysin mukaan ihmisoikeuksia ei nähdä suurena riskinä tai mahdollisuutena yrityksen liiketoiminnan kannalta, mutta ihmisoikeuksia pidetään alueena, joka vaatii panostusta ja vastuunkantoa koko yritykseltä.

Topdanmark noudattaa Tanskan lainsäädäntöä, johon kansainvälisesti tunnustetut ihmisoikeudet on sisällytetty. Lisäksi Topdanmarkilla on ihmisoikeuspolitiikka ja ihmisoikeudet ovat myös yksi Topdanmarkin vastuullisuustyön painopistealueista. Topdanmark liittyi Global Compact -aloitteeseen vuonna 2010. Yhtiö pyrkii jatkuvasti sisällyttämään ihmisoikeudet ja työntekijän oikeudet sekä muut aloitteen periaatteet omaan liiketoimintaansa ja toimintatapoihinsa.

Topdanmark seuraa tarkasti ihmisoikeuskysymyksiä, joita yhtiö saattaa kohdata liiketoiminnassaan. Topdanmark on todennut, että yhtiön periaatteet, aloitteet ja johtamisjärjestelmät turvaavat ihmisoikeuksia tehokkaasti. Tämä toteutuu esimerkiksi sijoitustoimintaa säätelevissä menettelyissä ja periaatteissa, tietosuojaa ohjaavissa politiikoissa ja toimintatavoissa ja henkilöstöasioita ja syrjimättömyyttä vaalivissa politiikoissa ja johtamisjärjestelmässä.

Topdanmark tekee yhteistyötä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa varmistaakseen parhaan mahdollisen palvelun yrityksen asiakkaille ja tarvikkeiden saatavuuden omaan käyttöönsä. Topdanmark pyrkii yhteistyökumppaneiden kanssa luottamukseen perustuvaan ja ammattimaiseen yhteistyöhön, jossa painotetaan laatua ja vastuullisuutta. Toimitusketjun vastuuttomuus ja esimerkiksi Global Compact -aloitteen periaatteiden laiminlyönti on Topdanmarkin vastuullisuuspolitiikan vastaista. Tällainen toiminta voi myös vahingoittaa Topdanmarkin mainetta ja sitä kautta yhtiön taloudellista tulosta. Näiden riskien hallitsemiseksi Topdanmarkilla on alihankkijoita koskeva vastuullisuusohjelma.

Raportointi

Topdanmarkissa ihmisoikeusloukkauksista ilmoitetaan joko suoraan henkilöstöosastolle tai whistleblowing-järjestelmän kautta.

Hastings

Hallinnointi

Hastings tiedostaa velvollisuutensa suojella ja kunnioittaa kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia, erityisesti niitä, jotka on määritelty Ison-Britannian ihmisoikeuslaissa (Human Rights Act 1998). Hastingsilla on myös asianmukaiset käytännöt tunnistaa ja korjata menettelytavat tai tilanteet, jotka eivät täytä yhtiön asettamia standardeja.

Hastings ylläpitää järjestelmiä ja käytäntöjä suojautuakseen orjuutta ja ihmiskauppaa vastaan sekä yhtiön omassa toiminnassa että sen toimitusketjuissa. Hastings on sitoutunut toimimaan vastuullisesti liikesuhteissaan ja varmistamaan, että orjuutta tai ihmiskauppaa ei tapahdu sen liiketoiminnassa. Hastings vaatii myös alihankkijoitaan ja muita liikekumppaneitaan ryhtymään tarvittaviin toimiin orjuuden ja ihmiskaupan välttämiseksi ja/tai torjumiseksi.

Hastings soveltaa samoja periaatteita ja standardeja myös siihen, miten se kohtelee asiakkaitaan, kolmansia osapuolia ja alihankkijoitaan. Yhtiö pyrkii suojelemaan näiden tahojen ihmisoikeuksia ja lakisääteisiä oikeuksia samalla tavalla kuin omien työntekijöidensä. Hastings tekee myös due diligence -selvityksiä varmistaakseen, että alihankkijat noudattavat soveltuvia toimintaperiaatteita ja käyttäytymismalleja ja omaksuvat ne.

Hastings pyrkii varmistamaan, että kaikki yhtiön työkäytännöt, prosessit ja toimintatavat tukevat sen sitoumusta kunnioittaa ja ylläpitää työntekijöiden ihmisoikeuksia. Tällä integroidulla lähestymistavalla Hastings tukee Ison-Britannian ihmisoikeuslain seuraavia artikloja, joilla se uskoo olevan suurin vaikutus työsuhteeseen:

  • Artikla 6: oikeus oikeudenmukaiseen ja julkiseen kuulemiseen
  • Artikla 7: oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen
  • Artikla 9: ajattelun-, omantunnon- ja uskonnonvapaus
  • Artikla 10: ilmaisunvapaus
  • Artikla 11: kokoontumis- ja järjestäytymisvapaus
  • Artikla 14: syrjinnän kielto

Hastings myös päivittää politiikkoja ja ohjeitaan säännöllisesti.

Henkilöstön koulutus

Hastings varmistaa, että sen työkäytännöt, prosessit ja toimintatavat noudattavat Ison-Britannian lakeja, ja että sen työntekijät ja heidän esihenkilönsä ymmärtävät oman vastuunsa yhdessä sovittujen toimintatapojen, standardien ja hallintotavan sisäistämisessä ja noudattamisessa. Tämän tueksi yhtiö tarjoaa asianmukaista ja jatkuvaa koulutusta koko henkilöstölle.

Raportointi

Jos Hastings havaitsee poikkeamia, yhtiöllä on käytössään vakiintuneet menettelytavat ongelmien eskalointia ja korjaamista varten.

Mandatum

Mandatum kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja on sitoutunut varmistamaan, että sen toiminta ei loukkaa niitä. Yhtiö ottaa ihmisoikeudet huomioon kaikessa toiminnassaan, aina sijoituspäätöksistä työsuhdeasioihin.

Mandatum on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen, ja ESG-näkökohdat ovat keskeinen osa sen sijoitusriskien hallintaa. Yhtiö käy läpi sijoitussalkkunsa säännöllisesti ihmisoikeusloukkausten varalta osana normipohjaista seulontaa. Jos loukkauksia havaitaan, Mandatum pyrkii tekemään yhteistyötä asianosaisten kanssa tilanteen korjaamiseksi.

Mandatumin työntekijöiden ihmisoikeudet taataan yhtiön henkilöstöpolitiikoissa ja toimintatavoissa. Mandatum painottaa tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan ja politiikoissaan ja tarkkailee sukupuolijakaumaa yhtiön johtotehtävissä. Tasa-arvoasioita käsitellään myös Mandatum Way -ohjeessa, joka annetaan kaikille uusille työntekijöille perehdytyksen yhteydessä. Syrjintään liittyviä asioita seurataan esimerkiksi kaikille työntekijöille vuosittain lähetettävän Suomen parhaat työpaikat -kyselyn avulla.

Mandatumilla on käytäntöjä ja menettelyjä sen asiakkaiden henkilötietojen suojaamiseksi, ja yhtiö järjestää työntekijöilleen säännöllistä tietosuoja- ja tietoturvakoulutusta.

Mandatum odottaa alihankkijoidensa harjoittavan liiketoimintaansa lainmukaisesti ja eettisesti. Tämän varmistamiseksi Mandatum tekee vuosittain Sampo-konsernin toimintaperiaatteiden mukaisen tarkastuksen osana alihankkijoiden arviointia ennen yhteistyön aloittamista sekä yhteistyön aikana. Tarkastuksen tärkeimmät osa-alueet ovat sitoutuminen ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoiseen kohteluun, ympäristötavoitteet, tietosuoja ja tietoturva, sekä hallinnointiin liittyvät näkökohdat kuten eturistiriidat ja lahjonnan ja korruption ehkäisy.

Sampo Oyj

Kaikkien Sampo Oyj:n työntekijöiden on joka toinen vuosi perehdyttävä Sampo-konsernin toimintaperiaatteisiin, jotka sisältävät myös ihmisoikeuksia ja työkäytäntöjä koskevat ohjeet.

Lisätietoa on saatavilla Sampo-konsernin vastuullisuusportissa.

Päivitetty 25.4.2022