Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Ihmisoikeudet ja työkäytännöt

Sampo-konserni on sitoutunut noudattamaan ihmisoikeus- ja työlainsäädäntöä.

Sampo-konserni on sitoutunut noudattamaan ihmisoikeus- ja työlainsäädäntöä. Konserni pyrkii kaikissa oloissa varmistamaan, että sen toiminta ei loukkaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Sampo-konsernin ihmisoikeuksia ja työkäytäntöjä koskevat periaatteet on määritelty Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa.

Sampo-konsernissa suorien ihmisoikeusloukkausten riski on suhteellisen pieni. Sampo-konserni on tunnistanut syrjintä- ja tasa-arvoasiat omassa toiminnassaan tärkeimmiksi ihmisoikeuskysymyksiksi. Tietoa tasa-arvosta ja syrjimättömyydestä on Monimuotoisuus ja tasa-arvo-osiossa.

Sampo-konsernin välillisten ihmisoikeusloukkausten riski liittyy pääasiassa ulkoisiin tekijöihin, kuten asiakkaisiin, sijoituksiin ja toimitusketjuihin. Tietomurrot ja asiakastietojen väärinkäyttö voivat loukata asiakkaiden ihmisoikeuksia, erityisesti jos niihin liittyy arkaluonteisia henkilötietoja. Sampo-konsernin yhtiöillä on tiukat periaatteet ja menettelyt, joilla varmistetaan, että kaikki kerätty tieto suojataan tietosuoja- ja tietoturvatoimin sekä kouluttamalla henkilöstöä riittävästi. Lisätietoa on Tietosuoja ja Tietoturva ja kyberturvallisuus -osioissa.

Sijoitusten suhteen Sampo-konsernin yhtiöt seulovat sijoituksiaan kansainvälisten, esimerkiksi ihmisoikeuksia käsittelevien normien ja standardien mukaan. Lisätietoa sijoituksista on Vastuullinen sijoitustoiminta ja sijoitusten hallinnointi -osiossa.

Konserniyhtiöt ovat myös sitoutuneet kannustamaan yhteistyökumppaneitaan ja muita kolmansia osapuolia kunnioittamaan ja noudattamaan ihmisoikeuksia. Tämä todetaan esimerkiksi Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa, jotka alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita kehotetaan omaksumaan. Yksittäisillä konserniyhtiöillä on lisäksi tarkempia käytäntöjä omille alihankkijoilleen, esim. alihankkijoiden toimintaperiaatteet.

Sampo-konsernissa ei raportoitu yhtään ihmisoikeusloukkausta vuonna 2020.

Raportoidut ihmisoikeusloukkaukset, Sampo-konserni 2020 2019
If 0 0
Topdanmark 0 0
Mandatum Life 0 0
Sampo Oyj 0 0
Sampo-konserni* 0 0

*Pois lukien Hastings

If

Ifissä vastuu ihmisoikeuksista ja työkäytännöistä on jaettu eri toiminnoille, kuten compliance, riskienhallinta ja henkilöstöhallinto. Riskienhallinta- ja compliance-toiminnot raportoivat poikkeamista Ifin hallituksille ja toimitusjohtajille.

If noudattaa paikallista ihmisoikeus- ja työoikeuslainsäädäntöä kaikissa toimintamaissaan. Ifin eettinen komitea on valmisteleva ja toimitusjohtajaa neuvova elin, joka kokoontuu vähintään neljästi vuodessa. Henkilöstöjohtaja toimii komitean puheenjohtajana, ja sen jäsenistöön kuuluu konsernitoimintojen, toisen linjan ja kaikkien liiketoiminta-alueiden edustajia. Komitea keskustelee eettisistä asioista ja koordinoi niitä yhtiön sisällä sekä antaa suosituksia esimerkiksi ihmisoikeuksiin ja työkäytäntöihin liittyen. Ifin eettiset toimintaperiaatteet perustuvat Global Compact -aloitteeseen, ja niissä on kuvattu tarkemmin yhtiön eettiset tavoitteet, periaatteet ja vastuut sekä yhtiön sitoutuminen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Toimintaperiaatteet koskevat kaikkia Ifin työntekijöitä.

If edellyttää myös alihankkijoiltaan ja muilta yhteistyökumppaneiltaan laillista ja eettistä toimintaa, johon kuuluu ihmisoikeuksien, työkäytäntöjen ja muiden työoikeuksien noudattaminen niiden omassa liiketoiminnassa ja toimitusketjuissa. Ifin alihankkijoiden toimintaperiaatteissa (Supplier Code of Conduct) määritellään vähimmäisvaatimukset, joita If odottaa yhteistyökumppaneiden noudattavan liiketoiminnassaan. Toimintaperiaatteet kattavat Global Compact -aloitteen kymmenen perusperiaatetta sekä muita vastuullisuusnäkökohtia. Periaatteisiin sitoutuminen koskee sekä uusia että uudistettavia yhteistyösopimuksia.

If arvioi jatkuvasti ihmisoikeuksien noudattamista omassa liiketoiminnassaan ja toimitusketjuissaan ja ryhtyy tarvittaviin toimiin tulosten perusteella. Ifillä on whistleblowing-kanava, jossa on mahdollista raportoida anonyymisti sisäisten tai ulkoisten sääntöjen rikkomuksista tai epäillyistä rikkomuksista sekä asiattomasta käytöksestä. Kanava on työntekijöiden käytettävissä intranetissä ja ulkopuolisten tahojen saatavilla Ifin verkkosivuilla.

If järjestää toimipisteissään eettisiä toimintatapoja ja ongelmatilanteita koskevia kursseja, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Ifin tiedostamattomien ennakkoluulojen haastamisen ja osallisuuden edistämisen verkkokurssi, jonka kaikki työntekijät suorittavat perehdytyksen osana, sisältää ihmisoikeusasioita. Etiikkakoulutus ja -työpajat ovat pakollisia kaikille työntekijöille Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Vaikka välittömien ihmisoikeusrikkomusten riski on Ifin näkemyksen mukaan yhtiön toiminnassa suhteellisen vähäinen, If tiedostaa, että sen toiminnalla voi olla epäsuoria kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin. Riskit johtuvat pääosin ulkoisista tekijöistä, kuten toimitusketjuista, sijoituksista ja asiakkaista.

Topdanmark

Topdanmark on yrityksenä vastuussa siitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan sen omassa toiminnassa ja koko arvoketjussa. Topdanmarkin tekemän olennaisuusanalyysin mukaan ihmisoikeuksia ei nähdä suurena riskinä tai mahdollisuutena yrityksen liiketoiminnan kannalta, mutta ihmisoikeuksia pidetään alueena, joka vaatii panostusta ja vastuunkantoa koko yritykseltä.

Topdanmark noudattaa Tanskan lainsäädäntöä, johon kansainvälisesti tunnustetut ihmisoikeudet on sisällytetty. Ihmisoikeudet ovat myös yksi Topdanmarkin yritysvastuun painopistealueista. Topdanmark liittyi Global Compact -aloitteeseen vuonna 2010. Yhtiö pyrkii jatkuvasti sisällyttämään ihmisoikeudet ja työntekijän oikeudet sekä muut aloitteen periaatteet omaan liiketoimintaansa ja toimintatapoihinsa. Topdanmarkilla on ihmisoikeuspolitiikka ja tekoälyn käyttöä koskevat eettiset ohjeet.

Topdanmark seuraa tarkasti ihmisoikeuskysymyksiä, joita yhtiö saattaa kohdata liiketoimintansa yhteydessä. Topdanmark on todennut, että yhtiön periaatteet, aloitteet ja johtamisjärjestelmät turvaavat ihmisoikeuksia tehokkaasti. Tämä toteutuu esimerkiksi sijoitustoimintaa säätelevissä menettelyissä ja periaatteissa, tietosuojaa ohjaavissa politiikoissa ja toimintatavoissa, henkilöstöasioita vaalivissa politiikoissa ja johtamisjärjestelmässä ja syrjimättömyydessä, jossa Topdanmark keskittyy erityisesti miesten ja naisten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin.

Topdanmark tekee yhteistyötä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa varmistaakseen parhaan mahdollisen palvelun yrityksen asiakkaille ja tarvikkeiden saatavuuden omaan käyttöönsä. Topdanmark pyrkii yhteistyökumppaneiden kanssa luottamukseen perustuvaan ja ammattimaiseen yhteistyöhön, jossa painotetaan laatua ja vastuullisuutta. Toimitusketjun vastuuttomuus ja esimerkiksi Global Compact -aloitteen periaatteiden laiminlyönti on Topdanmarkin yritysvastuupolitiikan vastaista. Tällainen toiminta voi myös vahingoittaa Topdanmarkin mainetta ja sitä kautta yhtiön taloudellista tulosta. Näiden riskien hallitsemiseksi Topdanmarkilla on alihankkijoita koskeva yritysvastuuohjelma.

Topdanmarkissa ihmisoikeusloukkauksista ilmoitetaan joko suoraan henkilöstöosastolle tai whistleblowing-järjestelmän kautta.

Hastings

Hastings Group (Hastings) tiedostaa velvollisuutensa suojella ja kunnioittaa kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia, erityisesti niitä, jotka on määritelty Yhdistyneen kuningaskunnan ihmisoikeuslaissa (Human Rights Act 1998). Hastingsilla on myös asianmukaiset käytännöt tunnistaa ja korjata menettelytavat tai tilanteet, jotka eivät täytä yhtiön asettamia standardeja.

Hastings pyrkii varmistamaan, että kaikki yhtiön työkäytännöt, prosessit ja toimintatavat tukevat sen sitoumusta kunnioittaa ja ylläpitää työntekijöiden ihmisoikeuksia. Tällä integroidulla lähestymistavalla Hastings tukee Yhdistyneen kuningaskunnan ihmisoikeuslain seuraavia artikloja, joilla se uskoo olevan suurin vaikutus työsuhteeseen:

  • Artikla 6: oikeus oikeudenmukaiseen ja julkiseen kuulemiseen
  • Artikla 7: oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen
  • Artikla 9: ajattelun-, omantunnon- ja uskonnonvapaus
  • Artikla 10: ilmaisunvapaus
  • Artikla 11: kokoontumis- ja järjestäytymisvapaus
  • Artikla 14: syrjinnän kielto

Hastings varmistaa myös, että sen työkäytännöt, prosessit ja toimintatavat noudattavat Yhdistyneen kuningaskunnan muita lakeja, ja että sen työntekijät ja heidän esimiehet ymmärtävät oman vastuunsa yhdessä sovittujen toimintatapojen, standardien ja hallintotavan sisäistämisessä ja noudattamisessa. Tämän tueksi yhtiö tarjoaa asianmukaista ja jatkuvaa koulutusta koko henkilöstölle. Jos poikkeamia havaitaan, Hastingsilla on käytössään vakiintuneet menettelytavat ongelmien eskalointia ja korjaamista varten.

Hastings soveltaa samoja periaatteita ja standardeja myös siihen, miten se kohtelee asiakkaitaan, kolmansia osapuolia ja alihankkijoitaan. Yhtiö pyrkii suojelemaan näiden tahojen ihmisoikeuksia ja lakisääteisiä oikeuksia samalla tavalla kuin omien työntekijöidensä. Hastings tekee myös selvityksiä (due diligence) varmistaakseen, että alihankkijat noudattavat soveltuvia toimintaperiaatteita ja käyttäytymismalleja ja omaksuvat ne.

Hastings ei suvaitse orjuutta tai ihmiskauppaa liiketoiminnassaan tai toimitusketjuissaan. Hastings on sitoutunut toimimaan vastuullisesti liikesuhteissaan ja varmistamaan, että orjuutta tai ihmiskauppaa ei tapahdu sen liiketoiminnassa. Hastings vaatii myös alihankkijoitaan ja muita liikekumppaneitaan ryhtymään tarvittaviin toimiin orjuuden ja ihmiskaupan välttämiseksi ja/tai torjumiseksi.

Mandatum Life

Mandatum Life kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja on sitoutunut varmistamaan, että sen toiminta ei loukkaa niitä. Yhtiö ottaa ihmisoikeudet huomioon kaikessa toiminnassaan, aina sijoituspäätöksistä työsuhdeasioihin.

Mandatum Life Sijoituspalvelut on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen, ja ESG-näkökohdat ovat keskeinen osa sen sijoitusriskien hallintaa. Yhtiö käy läpi sijoitussalkkunsa säännöllisesti ihmisoikeusloukkausten varalta Global Compactin periaatteisiin perustuen. Jos loukkauksia havaitaan, Mandatum Life pyrkii tekemään yhteistyötä asianosaisten kanssa tilanteen korjaamiseksi.

Lisätietoa Mandatum Life Sijoituspalveluiden sijoituksiin liittyvistä toimenpiteistä

Mandatum Lifen työntekijöiden ihmisoikeudet taataan yhtiön henkilöstöpolitiikoissa ja toimintatavoissa. Mandatum Life painottaa tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan ja politiikoissaan ja tarkkailee sukupuolijakaumaa yhtiön johtotehtävissä. Tasa-arvoasioita käsitellään myös Mandatum Life Way -ohjeessa, joka annetaan kaikille uusille työntekijöille perehdytyksen yhteydessä. Syrjintään liittyviä asioita seurataan esimerkiksi kaikille työntekijöille vuosittain lähetettävän Suomen parhaat työpaikat -kyselyn avulla.

Mandatum Lifella on käytäntöjä ja menettelyjä sen asiakkaiden henkilötietojen suojaamiseksi, ja yhtiö järjestää työntekijöilleen säännöllistä tietosuoja- ja tietoturvakoulutusta.

Lisätietoa on saatavilla Sampo-konsernin yritysvastuuraportissa, s. 47.

Päivitetty 28.10.2021