Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Olennaisuus

Sampo-konserni tiedostaa, että rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen ovat vakavia ongelmia koko yhteiskunnalle. Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen on laitonta, ja rahanpesua yritetään useimmiten finanssialan yritysten kautta. Tehokkaat ja riittävästi resursoidut toimet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ovat kriittisiä Sampo-konsernin yhtiöiden menestyksen kannalta.

Sampo-konsernin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiä pidetään kokonaisuudessaan alhaisena. Rahanpesulta suojautuminen on paitsi lakisääteinen velvollisuus myös hyvää riskien valintaa ja näin ollen olennainen osa vakuutusliiketoimintaa, sillä kyky arvioida riskejä on vakuutusyhtiön liiketoiminnan perusta.

Konsernin hallintotapa

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevat konsernitason periaatteet on määritetty Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa (www.sampo.com/fi/hallinnointi/toimintaperiaatteet) ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevassa ohjeessa. Konserniyhtiöt ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisesti sitoutuneet huolehtimaan riittävästä valvonnasta, prosesseista ja koulutuksesta, joiden avulla estetään konserniyhtiöiden palvelujen ja/tai tuotteiden käyttö rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviin tarkoituksiin. Vakuutuspalvelujen tarjonnassa konserniyhtiöt noudattavat aina viranomaismääräyksiä ja riittävää huolellisuutta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi. Asiakastietokantoja seulotaan ja päivitetään säännöllisesti tietojen oikeellisuuden ja asianmukaisen rekisterinpidon varmistamiseksi. Asiantuntijat arvioivat korkean riskin päätökset ja liikesuhteet erikseen.

Jokaisen Sampo-konsernin yhtiön toimitusjohtajalla on perimmäinen vastuu siitä, että yhtiö asettaa riittävät resurssit rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen. Konserniyhtiöillä on vapaus järjestää toimintansa ja ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin paikallisten sääntöjen sekä YK:n ja/tai EU:n asettamien pakoteohjelmien noudattamiseksi.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisesta toiminnasta sekä mahdollisista tapauksista raportointi on järjestetty konserniyhtiöissä niin, että asiaan liittyvien yhtiöiden johto ja hallitukset saavat kaiken oleellisen tiedon käyttöönsä ilman aiheetonta viivästystä ja kaikista oleellisista tapauksista ilmoitetaan hyvissä ajoin Sampo Oyj:n compliance-yksikölle. Sampo Oyj:n compliance-yksikkö vastaa tapausten raportoinnista Sampo Oyj:n tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Sampo-konsernin yhtiöillä on tietyissä maissa lainsäädäntöön perustuva velvollisuus tuntea asiakkaansa, mikä edellyttää lisäprosesseja asiakastyössä. Velvollisuus perustuu rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja talousrikosten estämistä koskevaan lainsäädäntöön.

Viranomaisille raportoidut rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevat epäilyt*, Sampo-konserni 2021 2020 2019
If 248 222 225
Topdanmark 3 8 7
Hastings 0 - -
Mandatum 3 6 2
Sampo Oyj 0 0 0
Sampo-konserni 254 236 234

* Asiakastoimintaan liittyvät epäilyt

If

Hallinnointi

Ifin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen politiikka luo yleiset puitteet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiselle yhtiössä ja on osa Ifin riskienhallintajärjestelmää. Politiikkaa täydentävät yksityiskohtaisemmat ohjeet, joihin sisältyvät myös tiedot kunkin toimintamaan lakisääteisistä vaatimuksista.

Lisäksi Ifillä on käytössä riskiperusteinen lähestymistapa riskien tunnistamiseksi, todentamiseksi ja asiakkaiden tunnistamiseksi. Ifin asiakastietokannoissa suoritetaan rahanpesuseulontaa kuusi kertaa viikossa kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Yhtiön asiantuntijat arvioivat kaikki tunnistetut poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt sekä pakotelistalla olevat henkilöt ja päätökset näihin liittyen tallennetaan. Valtiot, joihin kohdistuu rajoittavia toimenpiteitä, EU:n ja YK:n asettamia pakotteita tai joilla on EU:n ja FATF:n määritelmän mukaan puutteita rahanpesuntorjunnassa, ovat tehostetun tarkkailun kohteina. Kaikki suoritukset korkean riskin maihin pysäytetään automaattisesti ja If arvioi ne manuaalisesti ennen hyväksymistä.

If on nimennyt hallituksestaan jäsenen, jolla on kokonaisvastuu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevien toimien koordinoinnista. Lisäksi Ifillä on rahanpesun estämisen asiantuntija, joka on vastuussa valvonnasta ja raportoinnista. Ifillä on Pohjoismaissa myös omat koordinaattorinsa, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisten rahanpesua ja terrorismin rahoittamista ehkäisevien osaamisryhmien kanssa. Osaamisryhmiin kuuluu työntekijöitä kunkin toimintamaan eri toiminnoista kuten liiketoiminnasta, lakiyksiköstä, compliance-yksiköstä ja sisäisestä tutkinnasta. Osaamisryhmät myös tukevat koordinaattoreita, joiden vastuulla on kartoittaa yhtiötä koskevat riskit ja tehdä niistä vuosittaiset riskiarvioinnit.

If päivittää yleiset rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevat riskinarvioinnit vuosittain lakisääteisten vaatimusten mukaisesti ja dokumentoi ne kaikissa rahanpesulainsäädännön piirissä olevissa yhtiön toimintamaissa.

Henkilöstön koulutus

Ifillä on riskiperusteiseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyviä verkkokoulutuksia, jotka tukevat työntekijöitä aiheeseen liittyen. Verkko-opinnot ovat pakollisia kaikille työntekijöille, jotka käsittelevät rahanpesusäännöksissä tarkoitettuja tuotteita yhtiön vakuutus- ja korvaustoiminnoissa. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva koulutus on myös osa säännöllisiä sertifiointiprosesseja ja vakuutusmyynnin työntekijöiden vuosikoulutuksia. Kohderyhmään kuuluvien työntekijöiden on lisäksi suoritettava pakollisia täydennyskoulutuksia.

Raportointi

Ifin intranetissä on erilliset ilmoituskanavat rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskeville epäilyille sekä muille epäselvyyksille. Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa rahanpesua tai terrorismin rahoittamista koskevista epäilyistä välittömästi Ifin tutkintayksikölle. Tutkintayksikkö käy läpi ja tutkii ilmoitukset, ja rahanpesun estämisen asiantuntija raportoi epäilyt tarvittaessa viranomaisille. Meneillään olevat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaiset toimet sekä epäillyt tai ilmoitetut rahanpesutapaukset raportoidaan yhtiön johdolle.

Topdanmark

Hallinnointi

Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan vain Topdanmarkin henkivakuutusliiketoimintaan, eikä se kata Topdanmarkin vahinkovakuutustoimintaa. Topdanmarkin henkivakuutusyhtiöllä (Topdanmark Livsforsikring) on rahanpesun estämiseen liittyvä politiikka ja toimintaohjeet, jotka perustuvat rahanpesulainsäädäntöön ja -määräyksiin. Ne sisältävät myös terrorismin rahoittamisen estämistä koskevat ohjeet. Rahanpesulainsäädännön ja toimialakohtaisten standardien noudattamisesta vastaa Topdanmarkin rahanpesun estämisen asiantuntija. Asiantuntija on myös vastuussa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvän toiminnan valvonnasta ja raportoi neljännesvuosittain johtoryhmälle riskeistä, toimenpiteistä ja valvonnasta. Rahanpesun estämisen asiantuntija tekee yhteistyötä yhtiön sisäisen tarkastuksen kanssa.

Topdanmarkilla on käytössä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvä yleinen riskiarviointi. Arvioinnissa huomioidaan asiakkaisiin, maantieteellisiin alueisiin, tuotteisiin, liiketoimiin ja jakelukanaviin liittyvät riskitekijät yhtiölle. Riskiarviointia päivitetään vuosittain tai merkittävien muutosten yhteydessä.

Topdanmarkilla on käytössä myös riskiperusteiset tunnistamis- ja todentamismenettelyt sekä asiakkaan tuntemismenettelyt. Näihin sisältyy todellisen edunsaajan tunnistaminen sekä tehostettu asiakkaan tunteminen, kun asiakkaaseen liittyy tavanomaista suurempi riski. Lisäksi kaikki asiakasrekisterissä olevat asiakkaat luokitellaan rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvän riskitodennäköisyyden perusteella. Yhtiöllä on myös poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tunnistamismenettely, sisäisiä menettelyjä epäilyttävien liiketoimien havaitsemiseksi ja toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että menettelyjä noudatetaan myös käytännössä.

Yleisesti ottaen Topdanmark pitää rahanpesun riskiä pienenä ja terrorismin rahoittamisen riskiä erittäin pienenä. Tätä tukee Tanskan finanssivalvontaviranomaisen arvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen yleisestä riskistä Tanskan eläkevakuutusalalla. Tanskan finanssivalvonnan mukaan riski on alalla alhainen.

Henkilöstön koulutus

Työntekijöilleen Topdanmark tarjoaa riskipohjaiseen rahanpesun estämiseen liittyvän verkkokoulutuksen. Verkkokoulutuksen suorittaminen on pakollista kaikille uusille Topdanmarkin henkivakuutusliiketoiminnan työntekijöille heidän ensimmäisen työkuukautensa aikana sekä joka toinen vuosi niille Topdanmarkin vahinkovakuutusliiketoiminnan työntekijöille, jotka käsittelevät henkivakuutustuotteita.

Raportointi

Topdanmarkilla on Tanskan rahanpesun vastaisen asetuksen mukaan velvollisuus ilmoittaa rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevista epäilyistä Tanskan viranomaisille sekä prosessit ilmoitusten tekemiseen. Topdanmarkin compliance-yksikkö valvoo ja arvioi yrityksen sisäisten menettelyjen tehokkuutta ja viranomaisraportoinnin riittävyyttä.

Hastings

Hallinnointi

Hastingsin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen politiikassa määritellään Hastingsin riskiperusteinen lähestymistapa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyvien riskien arviointiin ja hallintaan huomioiden kaikki sovellettavat lait ja säännökset. Politiikassa määritellään myös valvonta- ja raportointiviitekehys, jolla seurataan sääntöjen noudattamista ja helpotetaan rikkomuksista raportointia. Hastingsin rahanpesun ehkäisystä vastaavat toimihenkilöt raportoivat vuosittain yhtiön hallitukselle talousrikollisuuden keskeisistä riskeistä, valvonnasta, rikkomuksista, epäilyttävistä liiketoimista ja tarkastusten tuloksista.

Henkilöstön koulutus

Hastingsin työntekijöille tiedotetaan intranetin kautta, kun yhtiön rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen politiikka on päivitetty. Kaikkien työntekijöiden on suoritettava pakollinen koulutus vuosittain. Koulutus suoritetaan ja osallistumista seurataan yhtiön verkko-oppimisalustalla.

Raportointi

Kaikki rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen tai muuhun epäilyttävään toimintaan liittyvät epäilyt voi ilmoittaa nimettömästi Hastingsin whistleblowing-alustan tai pääsyltään rajoitetun postilaatikon kautta yhtiön toisen puolustuslinjan käsiteltäväksi. Kaikki ilmoitukset epäilyttävästä toiminnasta käydään läpi ja tutkitaan 48 työtunnin kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ja tulos tulee 10 työpäivän kuluessa.

Hastings toteuttaa asianmukaisia seulontoja ja raportoi tarvittaessa asiaankuuluville viranomaisille. Rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyvistä tapauksista tai tapahtumista raportoidaan myös johdolle ja olennaisille hallintoelimille.

Mandatum

Hallinnointi

Mandatum arvioi yhtiön rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevat riskit vuosittain. Arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaisiin, maantieteellisiin alueisiin, tuotteisiin, liiketoimiin ja jakelukanaviin liittyvät riskitekijät. Mandatum katsoo, että sen sijoitustuotteisiin liittyy normaali rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski, kun taas eläketuotteisiin ja henkivakuutustuotteisiin liittyviä riskejä pidetään vähäisinä.

Mandatumilla on riskiperusteinen lähestymistapa, jolla asiakkaat tunnistetaan ja luokitellaan eri riskiluokkiin. Korkeamman riskin asiakkaiden, kuten poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tai henkilöiden, joilla on yhteys suuririskisiin valtioihin tai alueisiin, kohdalla noudatetaan tehostettua huolellisuutta.

Jokaisella Mandatum-konsernin yhtiöllä on tähän riskipohjaiseen lähestymistapaan perustuva rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva politiikka, jossa määritellään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön ja määräysten mukaiset vaatimukset. Politiikkaa täydennetään liiketoiminta-aluekohtaisilla lisäohjeilla.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevia asioita käsitellään Mandatumissa pääasiassa rahanpesun estämisen ohjausryhmässä. Ohjausryhmä koostuu lakiasia-, asiakaspalvelu-, IT- ja back office -toimintojen edustajista ja sen puheenjohtajana toimii Mandatumin rahanpesun estämisen johtaja. Rahanpesun estämisen ohjausryhmä on asiantuntijaryhmä, joka tukee rahanpesun estämisen johtajaa, jolla on kokonaisvastuu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevista asioista yhtiössä. Mandatumin hallitukset käyvät läpi ja hyväksyvät politiikat ja riskiarvioinnit vuosittain. Mandatumin liiketoimintayksiköt vastaavat politiikkojen ja tarvittavien menettelyjen toteuttamisesta rahanpesun estämisen asiantuntijan ja yhteyshenkilöiden tuella.

Henkilöstön koulutus

Mandatumin työntekijöiden on osallistuttava vuosittain rahanpesun estämistä koskevaan koulutukseen työnkuviensa mukaisesti. Lainsäädäntö- tai menettelytapamuutosten yhteydessä järjestetään lisäkoulutusta. Uudet työntekijät perehdytetään Mandatumin rahanpesun vastaisiin menettelyihin ja sisäisiin toimintaperiaatteisiin osana uusille työntekijöille tarkoitettua perehdytysohjelmaa.

Raportointi

Mandatumilla on menettelyt epäilyttävien liiketoimien jatkuvaa seurantaa varten. Rahanpesun estämisen asiantuntija ja paikalliset yhteyshenkilöt vastaavat sisäisesti ilmoitettujen tapausten tutkinnasta ja tekevät lopullisen päätöksen tapausten ilmoittamisesta viranomaisille. Raportointi tehdään sähköpostitse.

Sampo Oyj

Sampo Oyj:n toimitusjohtaja varmistaa yhdessä compliance-yksikön kanssa, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan osoitetaan Sampo Oyj:ssä riittävästi resursseja. Kaikkien Sampo Oyj:n työntekijöiden on joka toinen vuosi perehdyttävä Sampo-konsernin toimintaperiaatteisiin, jotka sisältävät myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevat ohjeet.

Lisätietoa on saatavilla Sampo-konsernin vastuullisuusportissa.

Päivitetty 25.4.2022