Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Sampo-konsernilla on nollatoleranssi rahanpesua ja terrorismin rahoittamista kohtaan, ja se odottaa työntekijöidensä, asiakkaidensa, alihankkijoidensa ja muiden liikekumppaneidensa noudattavan samoja periaatteita.

Sampo-konserni tiedostaa, että rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen ovat vakavia ongelmia koko yhteiskunnalle. Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen on laitonta, ja rahanpesua yritetään useimmiten finanssialan yritysten kautta. Tehokkaat ja riittävästi resursoidut toimet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ovat kriittisiä Sampo-konsernin yhtiöiden menestyksen kannalta.

Sampo-konsernin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiä pidetään kokonaisuudessaan alhaisena, mutta riski on suurempi henkivakuutuskuin vahinkovakuutustoiminnassa. Rahanpesulta suojautuminen on paitsi lakisääteinen velvollisuus myös hyvää riskien valintaa ja näin ollen olennainen osa vakuutusliiketoimintaa, sillä kyky arvioida riskejä on vakuutusyhtiön liiketoiminnan perusta.

Kaikki Sampo-konsernin yhtiöt noudattavat paikallista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaa lainsäädäntöä. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevat konsernitason periaatteet on määritetty Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevassa ohjeessa. Konserniyhtiöt ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisesti sitoutuneet huolehtimaan riittävästä valvonnasta, prosesseista ja koulutuksesta, joiden avulla estetään konserniyhtiöiden palvelujen ja/tai tuotteiden käyttö rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviin tarkoituksiin. Vakuutuspalvelujen tarjonnassa konserniyhtiöt noudattavat aina viranomaismääräyksiä ja riittävää huolellisuutta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi. Asiakastietokannat päivitetään säännöllisesti tietojen oikeellisuuden ja asianmukaisen rekisterinpidon varmistamiseksi. Asiantuntijat arvioivat korkean riskin päätökset ja liikesuhteet erikseen.

Jokaisen Sampo-konsernin yhtiön toimitusjohtajalla on perimmäinen vastuu siitä, että yhtiö asettaa riittävät resurssit rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen. Konserniyhtiöillä on vapaus järjestää toimintaansa ja ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin paikallisten sääntöjen sekä YK:n ja/tai EU:n asettamien pakoteohjelmien noudattamiseksi.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisesta toiminnasta sekä mahdollisista tapauksista raportointi on järjestetty konserniyhtiöissä niin, että asiaan liittyvien yhtiöiden johto ja hallitukset saavat kaiken oleellisen tiedon käyttöönsä ilman aiheetonta viivästystä ja kaikista oleellisista tapauksista ilmoitetaan hyvissä ajoin Sampo Oyj:n compliance-yksikölle. Sampo Oyj:n compliance-yksikkö vastaa tapausten raportoinnista Sampo Oyj:n tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Sampo-konsernin yhtiöillä on tietyissä maissa lainsäädäntöön perustuva velvollisuus tuntea asiakkaansa, mikä edellyttää lisäprosesseja asiakastyössä. Velvollisuus perustuu rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja talousrikosten estämistä koskevaan lainsäädäntöön.

Sampo-konsernin yhtiöt raportoivat joka vuosi joistakin rahanpesua tai terrorismin rahoittamista koskevista epäilyistä viranomaisille. Näin tehtiin myös vuonna 2020. Tämä osoittaa, että konsernin sisäiset ohjeet ja menettelyt epätavallisen tai epäilyttävän toiminnan tunnistamiseksi ja seuraamiseksi toimivat.

Sampo-konsernin yhtiöillä on myös sisäiset ilmoituskanavat epäselvyyksistä ilmoittamista varten. Vuoden 2020 aikana ei tehty yhtään epäselvyyksiä koskevaa ilmoitusta.

Sisäisesti ilmoitetut rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyvät epäselvyydet, Sampo-konserni 2020 2019 2018
If 0 0 0
Topdanmark 0 0 0
Mandatum Life 0 0 0
Sampo Oyj 0 0 0
Sampo-konserni* 0 0 0

* Pois lukien Hastings

If

Ifin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen politiikka luo yleiset puitteet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiselle yhtiössä ja on osa Ifin riskienhallintajärjestelmää. Politiikkaa täydentävät yksityiskohtaisemmat ohjeet, joihin sisältyvät myös tiedot kunkin toimintamaan lakisääteisistä vaatimuksista. Lisäksi Ifillä on käytössä riskiperusteinen lähestymistapa riskien tunnistamiseksi, todentamiseksi ja asiakkaiden tunnistamiseksi. Ifin asiakastietokannoissa suoritetaan AML-seulontaa kuusi kertaa viikossa kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Mahdolliset hälytykset  käydään läpi manuaalisesti ja päätökset tallennetaan. Valtiot, joihin kohdistuu rajoittavia toimenpiteitä, EU:n ja YK:n asettamia pakotteita tai joilla on EU:n ja FATF:n määritelmän mukaan puutteita rahanpesuntorjunnassa ovat tehostetun tarkkailun kohteina. Kaikki suoritukset korkean riskin maihin pysäytetään automaattisesti ja arvioidaan manuaalisesti ennen hyväksymistä.

If on nimennyt hallituksestaan jäsenen, jolla on kokonaisvastuu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevien toimien koordinoinnista. Lisäksi Ifillä on rahanpesun estämisen asiantuntija, joka on vastuussa valvonnasta ja raportoinnista. Ifillä on Pohjoismaissa myös omat koordinaattorinsa, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisten rahanpesua ja terrorismin rahoittamista ehkäisevien osaamisryhmien kanssa. Osaamisryhmiin kuuluu työntekijöitä kunkin toimintamaan eri toiminnoista kuten liiketoiminnasta, lakiyksiköstä, compliance-yksiköstä ja sisäisestä tutkinnasta. Osaamisryhmät myös tukevat koordinaattoreita, joiden vastuulla on kartoittaa yhtiötä koskevat riskit ja tehdä niistä vuosittaiset riskiarvioinnit.

Tukeakseen työntekijöitä aiheeseen liittyen, Ifillä on riskiperusteiseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyviä verkkokoulutuksia. Verkko-opinnot ovat pakollisia kaikille työntekijöille, jotka käsittelevät rahanpesusäännöksissä tarkoitettuja tuotteita yhtiön vakuutus- ja korvaustoiminnoissa. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva koulutus on myös osa säännöllisiä sertifiointiprosesseja ja vakuutusmyynnin työntekijöiden vuosikoulutuksia. Kohderyhmään kuuluvien työntekijöiden on lisäksi suoritettava pakollisia täydennyskoulutuksia.

Ifin intranetissä on erilliset ilmoituskanavat rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskeville epäilyille sekä muille epäselvyyksille. Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa rahanpesua tai terrorismin rahoittamista koskevista epäilyistä välittömästi Ifin tutkintayksikölle. Tutkintayksikkö käy läpi ja tutkii ilmoitukset, ja rahanpesun estämisen asiantuntija raportoi epäilyt tarvittaessa viranomaisille. Meneillään olevat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaiset toimet sekä epäillyt tai ilmoitetut rahanpesutapaukset raportoidaan yhtiön johdolle.

Yleiset rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevat riskinarvioinnit päivitetään vuosittain lakisääteisten vaatimusten mukaisesti, ja ne dokumentoidaan kaikissa rahanpesulainsäädännön piirissä olevissa Ifin toimintamaissa.

Topdanmark

Topdanmarkin mukaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski on merkittävämpi yhtiön henkivakuutustoiminnassa kuin vahinkovakuutustoiminnassa. Yleisesti ottaen Topdanmark pitää riskiä pienenä. Tätä tukee Tanskan finanssivalvontaviranomaisen arvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen yleisestä riskistä Tanskan eläkevakuutusalalla. Tanskan finanssivalvonnan mukaan riski on alalla alhainen.

Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan vain Topdanmarkin henkivakuutusliiketoimintaan, eikä se kata Topdanmarkin vahinkovakuuttamista. Topdanmarkin henkivakuutusyhtiöllä (Topdanmark Livsforsikring) on rahanpesun estämiseen liittyvä politiikka ja toimintaohjeet, jotka perustuvat rahanpesulainsäädäntöön ja -määräyksiin. Ne sisältävät myös terrorismin rahoittamisen estämistä koskevat ohjeet. Rahanpesulainsäädännön ja toimialakohtaisten standardien noudattamisesta vastaa Topdanmarkin rahanpesun estämisen asiantuntija. Asiantuntija on myös vastuussa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvän toiminnan valvonnasta ja raportoi neljännesvuosittain johtoryhmälle riskeistä, toimenpiteistä ja valvonnasta. Rahanpesun estämisen asiantuntija tekee yhteistyötä yhtiön sisäisen tarkastuksen kanssa.

Topdanmarkilla on käytössä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvä yleinen riskiarviointi. Arvioinnissa huomioidaan asiakkaisiin, maantieteellisiin alueisiin, tuotteisiin, liiketoimiin ja jakelukanaviin liittyvät riskitekijät yhtiölle. Riskiarviointia päivitetään säännöllisesti.

Topdanmarkilla on käytössä myös riskiperusteiset tunnistamis- ja todentamismenettelyt sekä asiakkaan tuntemismenettelyt. Näihin sisältyy todellisen edunsaajan tunnistaminen sekä tehostettu asiakkaan tunteminen, kun asiakkaaseen liittyy tavanomaista suurempi riski. Lisäksi kaikki asiakasrekisterissä olevat asiakkaat luokitellaan rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvän riskitodennäköisyyden perusteella. Yhtiöllä on myös poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tunnistamismenettely, sisäisiä menettelyjä epäilyttävien liiketoimien havaitsemiseksi ja toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että menettelyjä noudatetaan myös käytännössä.

Topdanmarkilla on Tanskan rahanpesun vastaisen asetuksen mukaan velvollisuus ilmoittaa rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevista epäilyistä Tanskan viranomaisille sekä prosessit ilmoitusten tekemiseen. Topdanmarkin compliance-yksikkö valvoo ja arvioi yrityksen sisäisten menettelyjen tehokkuutta ja viranomaisraportoinnin riittävyyttä.

Työntekijöilleen Topdanmark tarjoaa riskipohjaiseen rahanpesun estämiseen liittyvän verkkokoulutuksen. Verkkokoulutuksen suorittaminen on pakollista kaikille uusille Topdanmarkin henkivakuutusliiketoiminnan työntekijöille heidän ensimmäisen työkuukautensa aikana sekä niille Topdanmarkin vahinkovakuutusliiketoiminnan työntekijöille, jotka käsittelevät henkivakuutustuotteita.

Hastings

Hastings Groupin (Hastings) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemisen politiikassa määritellään Hastingsin riskiperusteinen lähestymistapa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyvien riskien arviointiin ja hallintaan huomioiden kaikki sovellettavat lait ja säännökset. Politiikassa määritellään myös valvonta- ja raportointiviitekehys, jolla seurataan sääntöjen noudattamista ja helpotetaan rikkomuksista raportointia.

Työntekijöille tiedotetaan intranetin kautta, kun politiikka on päivitetty, ja heidän on suoritettava pakollinen verkkokoulutus säännöllisesti.

Kaikki rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen tai muuhun epäilyttävään toimintaan liittyvät epäilyt voi ilmoittaa nimettömästi Hastingsin whistleblowing-alustan tai pääsyltään rajoitetun postilaatikon kautta yhtiön toisen puolustuslinjan käsiteltäväksi. Kaikki ilmoitukset epäilyttävästä toiminnasta käydään läpi ja tutkitaan 48 työtunnin kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ja tulos tulee 10 työpäivän kuluessa.

Hastings toteuttaa asianmukaisia seulontoja ja raportoi tarvittaessa asiaankuuluville viranomaisille. Rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyvistä tapauksista tai tapahtumista raportoidaan myös johdolle ja olennaisille hallintoelimille.

Mandatum Life

Mandatum Life arvioi yhtiön rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevat riskit vuosittain. Arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaisiin, maantieteellisiin alueisiin, tuotteisiin, liiketoimiin ja jakelukanaviin liittyvät riskitekijät. Mandatum Life katsoo, että sen sijoitustuotteisiin liittyy normaali rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski, kun taas eläketuotteisiin ja henkivakuutustuotteisiin liittyviä riskejä pidetään vähäisinä.

Mandatum Lifella on riskiperusteinen lähestymistapa, jolla asiakkaat tunnistetaan ja luokitellaan eri riskiluokkiin. Korkeamman riskin asiakkaiden, kuten poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden, kohdalla noudatetaan tehostettua huolellisuutta. Myös asiakkaat, joilla on yhtymäkohtia korkean riskin valtioon, kuuluvat tähän luokkaan. Mandatum Lifella on myös menettelyt epäilyttävien liiketoimien jatkuvaa seurantaa varten. Rahanpesun estämisen asiantuntija ja paikalliset yhteyshenkilöt vastaavat sisäisesti ilmoitettujen tapausten tutkinnasta ja tekevät lopullisen päätöksen tapausten ilmoittamisesta viranomaisille.

Mandatum Lifella on tähän riskipohjaiseen lähestymistapaan perustuva rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva politiikka, jossa määritellään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön ja määräysten mukaiset vaatimukset. Politiikkaa täydennetään lisäohjeilla ja paikallisilla erityisohjeilla.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevia asioita käsitellään Mandatum Lifessa pääasiassa rahanpesun estämisen ohjausryhmässä. Ohjausryhmä koostuu lakiasia-, asiakaspalvelu-, IT- ja back office -toimintojen edustajista ja sen puheenjohtajana toimii Mandatum Lifen rahanpesun estämisen asiantuntija.

Rahanpesun estämisen ohjausryhmä on asiantuntijaryhmä, joka neuvoo Mandatum Lifen asiakaspalvelusta, Baltian toiminnoista ja IT-toiminnoista vastaavaa johtajaa, jolla on kokonaisvastuu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevista asioista yhtiössä. Mandatum Lifen hallitus käy läpi ja hyväksyy politiikan ja riskiarvioinnin vuosittain. Mandatum Lifen liiketoimintayksiköt vastaavat politiikan ja tarvittavien menettelyjen toteuttamisesta rahanpesun estämisen asiantuntijan ja yhteyshenkilöiden tuella.

Mandatum Lifen työntekijöiden on osallistuttava vuosittain rahanpesun estämistä koskevaan koulutukseen työnkuviensa mukaisesti. Lainsäädäntö tai menettelytapamuutosten yhteydessä järjestetään lisäkoulutusta. Uudet työntekijät perehdytetään Mandatum Lifen rahanpesun vastaisiin menettelyihin ja sisäisiin toimintaperiaatteisiin uusille työntekijöille tarkoitetun perehdytysohjelman osana.

Lisätietoa on saatavilla Sampo-konsernin yritysvastuuraportissa, s. 30.

Päivitetty 16.8.2021