Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Osake- ja korkosijoitukset

Sampo-konsernin sijoitusjohtaja ja salkunhoitajat vastaavat sijoitustoiminnan toteutuksesta Ifin ja Mandatum Lifen laatimien ja niiden hallitusten hyväksymien sijoituspolitiikkojen mukaisesti. Sijoituspolitiikat päivitetään vuosittain ja ne sisältävät vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Sampo-konsernin omaisuudenhoidon uudelleenjärjestely vuonna 2021 edistää ESG-näkökohtien huomioimista sijoitustoiminnassa. Omaisuudenhoidon ESG-tiimi tukee vastuullisen sijoittamisen kehitystä, analysointia ja raportointia.

Vastuullisen sijoittamisen politiikka

Johdanto

ESG-näkökohdilla (Environmental, Social ja Governance) on vaikutusta kaikkien yhtiöiden tulokseen, riskeihin ja arvostukseen. Siksi näiden näkökohtien huomioiminen on tärkeä osa sijoitusprosessia ja sijoitusten riski-tuottosuhdetta. Ne ovat myös kriittinen menestystekijä sijoitustoiminnassa.

ESG-analyysia ja -raportointia varten tulee olla tarpeeksi resursseja. ESG-tekijöiden huomioiminen kuuluu jokaisen sijoituspäätöksiä tai -analyysiä tekevän työntekijän työnkuvaan. Salkunhoitajat varmistavat tietotaitonsa olevan ajan tasalla ESG-tekijöiden kehittyessä.

ESG-riskit ja -mahdollisuudet kehittyvät ajan kuluessa ja sijoitusmahdollisuuksia voi nousta esille yhtiöiden ESG-profiilien parantuessa. Mikäli käsitys nykyisestä tai potentiaalisesta sijoituskohteesta heikkenee ESG-riskien vuoksi, taustatutkimuksen, analyysin ja sijoituskohteena olevan yhtiön kanssa käydyn vuoropuhelun jälkeen voidaan päättää joko olla sijoittamatta, kieltäytyä tekemästä uusia sijoituksia kyseiseen yhtiöön tai myydä jo tehdyt sijoitukset.

Määritelmät

Sampo-konsernin määritelmän mukaan vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sijoitustoimintaa, jossa ESG-näkökohdat huomioidaan sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa sekä sijoituksista raportoitaessa. Vastuulliseen sijoittamiseen kuuluu myös aktiivinen omistajuus ESG-asioissa. Vastuullinen sijoittaminen pyrkii yhdistämään paremman riskienhallinnan ja salkun tuoton sekä heijastelemaan sijoittajien arvomaailmaa. Se täydentää perinteistä taloudellista analyysia, ja siksi ESG-kysymyksiä arvioidaan samaan aikaan yhdessä muiden sijoitusten riski-tuotto -suhteeseen vaikuttavien tekijöiden kanssa.  

Ympäristönäkökohdat (E, Environmental) pitävät sisällään esimerkiksi ilmastonmuutoksen, metsäkadon, biodiversiteetin, resurssien hallinnan, saastuttamisen ja jätehuollon. Sosiaaliset näkökohdat (S, Social) pitävät sisällään muun muassa ihmisoikeudet ja työkäytännöt, toimitusketjun hallinnoinnin, terveyden ja turvallisuuden työpaikalla sekä yhtiön suhteet eri sidosryhmien kanssa. Hallinnoinnin (G, Governance) alle kuuluvat muun muassa johtajuus, palkitseminen, tilintarkastus, sisäisen valvonta ja osakkeenomistajien oikeudet.

Sitoumus

Sampo-konserni on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN Principles for Responsible Investment, PRI), joiden mukaan konserniyhtiöt ovat sitoutuneet:

 • liittämään ESG-asiat osaksi sijoitusprosesseja
 • toimimaan aktiivisina omistajina ja sisällyttämään ESG-asiat omistajakäytäntöihinsä
 • edistämään sijoituskohteidensa asianmukaista ESG-raportointia
 • edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla
 • edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
 • raportoimaan toimistaan ja vastuullisen sijoittamisen edistämisestä.

Lisäksi Sampo-konserni on YK:n Global Compact -aloitteen allekirjoittaja. Aloitteen kymmenen periaatteen mukaan konserniyhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan kymmentä ihmisoikeuksia, työkäytäntöjä, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevaa periaatetta. Nämä periaatteet on sisällytetty myös sijoitustoimintaan.

Sampo-konserni on myös Climate Action 100+ -aloitteen kannattaja. Aloitteessa pyritään vaikuttamaan maailman sataan suurimpaan kasvihuonekaasuja tuottavaan yritykseen.

ESG-integraatio

ESG-integraatio koskee suoria noteerattuja osake- ja korkosijoituksia.

PRI:n mukaan ESG-integroinnilla tarkoitetaan ESG-näkökohtien järjestelmällistä ja selkeää huomioon ottamista sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa. Sampo-konsernissa ESG-integraatio on toteutettu käyttämällä ESG-liikennevalomallia. Liikennevalomalli perustuu ulkoisen palveluntarjoajan sijoituskohteena oleville yhtiöille määrittämiin ESG-riskiluokituksiin. Mikäli palveluntarjoajaa vaihdetaan, ESG-liikennevalomalli päivitetään.

Metodologian kuvaus

Palveluntarjoajan ESG-riskiluokitukset mittaavat, kuinka suuri vaikutus ESG-näkökohdista (ilmaston muutos mukaan lukien) nousevilla riskeillä voi olla yhtiön arvoon.

ESG-riskiluokitus on kaksiulotteinen mittari, joka tarkastelee sekä yhtiön alttiutta ESG-riskeille että yhtiön ESG-riskienhallinnan tasoa suhteessa hallittavissa olevien riskien määrään. ESG-riskiluokitus keskittyy kohdeyhtiöille olennaisten ESG-riskien tunnistamiseen lukuisten kriteereiden avulla ja mahdollisten kiistanalaisuuksien arvioimiseen yhtiön julkaisemien tietojen pohjalta. Palveluntarjoajan analyysiin sisältyy mahdollisten tapausten tunnistaminen ja arvio siitä, kuinka hyvin yhtiö hallinnoi näitä tapauksia.

Liikennevalomallin kuvaus ja riskikategoriat

Sampo-konsernissa sijoituskohteena olevat yhtiöt jaetaan sisäisesti määriteltyihin riskikategorioihin palveluntarjoajan määrittelemien ESG-riskiluokitusten mukaan. Riskikategoriat ovat matala riski, kohonnut riski, korkea riski ja vakava riski. Salkunhoitajalta edellytetyt toimet riippuvat sijoituskohteena olevan yhtiön ESG-riskikategoriasta.

Yhtiöt, joille ei ole saatavilla palveluntarjoajan määrittelemää riskiluokitusta, analysoidaan huolellisesti ja kaikki riski-tuotto -suhteeseen vaikuttavat tekijät huomioon ottaen. Tähän sisältyy myös ESG-kriteereistä nousevien riskien analysointi. Analyysi perustuu julkisesti saatavilla olevaan tietoon. Näihin yhtiöihin tehtyjä sijoituksia ei sisällytetä ESG-liikennevalomalliin ja sen pohjalta tehtyyn raportointiin.

ESG-liikennevalomallin riskikategoriat

Sampo_ESG-risk-categories_for_sampo-com_FI.svg

Liikennevalomalliin liittyvä raportointi

ESG-liikennevalomalli ja siihen liittyvä raportointi varmistavat ESG-näkökohdista aiheutuvien riskien jatkuvan tarkkailun. Sammon sijoitustoiminnot raportoivat liikennevalomallista säännöllisesti sisäisille komiteoille. Tämä mahdollistaa sekä ESG-riskien että ESG-riskikategorioiden mukaisen sijoitusallokaation seurannan ja analysoinnin yhdessä salkunhoitajien kanssa. Lisäksi vakavan riskin ESG-riskikategoriaan kuuluvat yhtiöt raportoidaan komiteoille.

ESG-liikennevalomallista raportoidaan konserniyhtiöiden hallituksille osana tavanomaista hallitusraportointia. Vakavan riskikategorian sijoituksista raportoidaan lisäksi hallitukselle, jos liikennevalomalliin sisältyvien vakavan riskin sijoitusten osuus ylittää sisäisesti määritellyn kynnysarvon.

Seulonta (screening)

Seulonta koskee suoria noteerattuja osake- ja korkosijoituksia.

Sampo-konsernin ESG-seulonnassa keskitytään negatiiviseen, toimialakohtaiseen ja normipohjaiseen seulontaan. Normipohjaisella seulonnalla tarkoitetaan yhtiöiden kansainvälisten normi- ja standardirikkomusten seuraamista.

Toimialakohtainen seulonta (sector-based screening)

Sensitiivisten toimialojen seulonta

Tiettyihin toimialoihin katsotaan kohdistuvan muita enemmän ESG-riskejä. Riskeihin kuuluvat esimerkiksi maine-, ilmasto- ja sääntelyriskit.

Sampo-konsernissa sijoituksia yhtiöihin, joiden toiminta on näillä niin sanotuilla sensitiivisillä toimialoilla, tarkastellaan huolellisesti yhtiöiden suora ja välillinen toiminta näillä toimialoilla huomioiden. Suora toiminta tarkoittaa, että yhtiö saa liikevaihtoa suoraan kyseisen toimialan tuotannosta tai myynnistä, ja välillisellä toiminnalla tarkoitetaan alan tuottamia epäsuoria tulovirtoja, kuten alihankintaa tai jakelua.

Näille toimialoille tehdään uusia sijoituksia harkiten, ja mikäli kohdeyhtiön toiminta ylittää sisäisesti asetetut rajat, sijoitus voidaan tehdä vain konsernin sijoitusjohtajan luvalla. Näissä tapauksissa salkunhoitaja tekee lyhyen analyysin, johon sisältyy ehdotus sijoituksen limiitistä. Mikäli limiittiä pitää nostaa, sijoitusjohtajalta tulee saada uusi lupa korotukseen.

 

Sensitiiviset toimialat

Toimiala Sensitiivisyyden mahdolliset syyt Suora (tuotanto/myynti) Välillinen (alihankinta/jakelu)
Aikuisviihde
 • Maineriski

 • Työkäytäntöihin liittyvät riskit

 • Ihmisoikeusriskit

0% (ts. konsernin sijoitusjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön, jonka liiketoimintaa on aikuisviihteen tuotanto tai suora myynti)

33% (ts. konsernin sijoitusjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön, jonka liiketoimintaa on aikuisviihteen jakelu tai aikuisviihteen tuottamiseen liittyvien palveluiden tarjonta, ja joka saa yli 33 % liikevaihdostaan näistä toiminnoista)

Tupakka
 • Maineriski

 • Sääntelyyn liittyvät riskit

 • Ihmisoikeusriskit

0% (ts. konsernin sijoitusjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön, jonka liiketoimintaa on tupakkatuotteiden tuotanto tai suora myynti)

33% (ts. konsernin sijoitusjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön, jonka liiketoimintaa on  tupakkatuotteiden jakelu tai tupakkatuotteisiin liittyvien palveluiden tarjonta, ja joka saa yli 33 % liikevaihdostaan näistä toiminnoista)

Uhkapelit
 • Maineriski
 • Hallintoon liittyvät riskit
0% (ts. konsernin sijoitusjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön, jonka liiketoimintaa on uhkapelipalveluiden tuotanto tai suora myynti)

33% (ts. konsernin sijoitusjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön, jonka liiketoimintaa on  uhkapelaamiseen liittyvien tuotteiden tai palveluiden toimittaminen, ja joka saa yli 33 % liikevaihdostaan näistä toiminnoista)

 

Puolustusmateriaali
 • Maineriski
 • Sääntelyyn liittyvät riskit
0% (ts. konsernin sijoitusjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön, jonka liiketoimintaa on puolustusmateriaalin tuotanto tai suora myynti)

33% (ts. konsernin sijoitusjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön, jonka liiketoimintaa on  puolustusmateriaaliin liittyvien tuotteiden tai palveluiden toimittaminen, ja joka saa yli 33 % liikevaihdostaan näistä toiminnoista)

 


Kaikki osallistuminen seuraavilla sensitiivisillä toimialoilla katsotaan suoraksi osallistumiseksi:

Toimiala Sensitiivisyyden mahdolliset syyt Suora (tuotanto/myynti)
Kiistanalaiset aseet
 • Maineriski
 • Sääntelyyn liittyvät riskit

0% (ts. konsernin sijoitusjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön, jonka liiketoimintaa on kiistanalaisten aseiden (esim. biologiset ja kemialliset aseet, ydinaseet sekä rypälepommit) valmistus, alihankinta tai jakelu. Kolmannen osapuolen on vahvistettava osallistuminen).

Hiilikaivostoiminta
 • Maineriski

 • Ympäristöriskit, ml. ilmastonmuutos

 • Työkäytäntöihin liittyvät riskit

 • Hallintoon liittyvät riskit

0% (ts. konsernin sijoitusjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön, jonka liiketoimintaa on kivihiilen louhiminen. Kolmannen osapuolen on vahvistettava osallistuminen)

 

 

Fossiilisten polttoaineiden seulonta

Yllä kuvattujen sensitiivisten toimialojen lisäksi Sampo-konsernissa seulotaan sijoituksia fossiilisten polttoaineiden (esim. hiili, öljy ja kaasu) suhteen. Fossiilisten polttoaineiden toimiala on laaja ja ajankohtainen ja vaatii sen vuoksi erityistä huomiota. Fossiilisten polttoaineiden seulonta edesauttaa Sampo-konsernia seuraamaan, raportoimaan ja hallinnoimaan fossiilisista polttoaineista aiheutuvia riskejä. Näihin riskeihin kuuluvat esimerkiksi maineeseen ja sääntelyyn liittyvät riskit sekä ympäristöriskit (ml. ilmastonmuutos). Fossiilisten polttoaineiden toimialalla on lisäksi olennainen rooli siirryttäessä vähähiiliseen maailmaan.

Uusia sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin tehdään harkiten ja sijoitussalkun altistumista toimialalle seurataan tarkasti.

Sensitiivisiin toimialoihin ja fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä raportointi

Sammon sijoitustoiminnot raportoivat sensitiivisistä toimialoista ja sijoituksista fossiilisiin polttoaineisiin sisäisille komiteoille kuukausittain. Raportoinnin avulla komiteat, yhdessä salkunhoitajien kanssa, seuraavat sijoituksia näihin toimialoihin ja analysoivat niistä nousevia ESG-riskejä.

Sensitiivisiin toimialoihin ja fossiilisiin polttoaineisiin tehdyistä sijoituksista raportoidaan myös konserniyhtiöiden hallituksille osana tavanomaista hallitusraportointia.

Normipohjainen seulonta

Osa vastuullista sijoitustoimintaa on kohdeyhtiöiden sidosryhmävaikutusten arviointi. Lisäksi on tarkasteltava, missä määrin kohdeyhtiö aiheuttaa tai edistää kansainvälisten normien ja standardien rikkomuksia tai on yhteydessä niihin. Kun uusia sijoituskohteita analysoidaan, kohdeyhtiöiden mahdollisia kansainvälisiin normeihin ja standardeihin kohdistuvia rikkomuksia tarkastellaan huolella. Tässä yhteydessä huomioon otettavia kansainvälisiä sopimuksia ovat muun muassa YK:n Global Compact -aloite, OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille, ILO:n kolmikantainen periaatejulistus, joka koskee monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa, sekä yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet.

Jos kohdeyhtiö ei noudata kansainvälisiä normeja ja standardeja, uusia sijoituksia kyseiseen yhtiöön tulisi välttää. Mikäli kohdeyhtiö on tehnyt korjaavia toimenpiteitä normi- ja standardirikkomuksiin liittyen, sijoitukselle voidaan saada Sampo-konsernin sijoitusjohtajan lupa. Tässä tapauksessa salkunhoitaja kirjoittaa lyhyen analyysin, joka sisältää kohdeyhtiön rikkomuksista nousevien riskien arvioinnin, kuvauksen siitä, miten kohdeyhtiö on lähtenyt korjaamaan toimintaansa ja syyn, miksi salkunhoitaja kokee, että sijoitus kannattaa rikkomuksista huolimatta tehdä. Lisäksi, rikkomuksen vakavuudesta, luonteesta ja laajuudesta riippuen salkunhoidolliset toimenpiteet voivat olla myös suora vuoropuhelu yritysjohdon kanssa tai yhteisvaikuttamistoimenpide (ks. kohta 5. Aktiivinen omistajuus). Salkunhoitajan analyysi sisältää myös ehdotuksen sijoituksen limiitille. Mikäli limiittiä halutaan nostaa, sijoitusjohtajalta täytyy pyytää uusi lupa.

Normipohjaiseen seulontaan liittyvä raportointi

Sammon sijoitustoiminnot seuraavat sijoitussalkussa olevia yhtiöitä, jotka eivät noudata kansainvälisissä sopimuksissa määriteltyjä normeja ja standardeja. Näihin yhtiöihin tehdyt sijoitukset raportoidaan sisäisille komiteoille kuukausittain. Komiteat analysoivat kansainvälisten normien ja standardien rikkomuksista syntyviä ESG-riskejä yhdessä salkunhoitajien kanssa.

Sijoitukset yhtiöihin, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja ja standardeja, raportoidaan myös konserniyhtiöiden hallituksille osana tavanomaista hallitusraportointia.

Metodologian kuvaus

Kohdeyhtiön suora tai välillinen toiminta edellä mainituilla sensitiivisillä toimialoilla tai kansainvälisten normien ja standardien rikkomukset määritellään palveluntarjoajan analyysiin ja sisäiseen analyysiin perustuen. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita lähteitä.

Toimialakohtainen seulonta perustuu palveluntarjoajan itse tekemään analyysiin kohdeyhtiön toiminnasta tietyllä toimialalla. Normipohjainen seulonta puolestaan pohjautuu mediatietoihin, kansalaisjärjestöjen raportteihin sekä palveluntarjoajan omaan analyysiin. Normirikkomukseen vaaditaan aina kolmannen osapuolen vahvistus.

Aktiivinen omistajuus

Aktiivinen omistajuus koskee suoria noteerattuja osake- ja korkosijoituksia.

Aktiivisena omistajana Sampo-konserni pyrkii varmistamaan, että salkkuyhtiöt ottavat ESG-näkökohdat enenevissä määrin huomioon toiminnassaan ja osaksi tuottavaa liiketoimintaa. Sampo-konsernissa aktiivisen omistajuuden olennaisia teemoja ovat esimerkiksi kansainvälisten standardien ja normien noudattaminen (ks. osa 4.2. Normipohjainen monitorointi) sekä hallinnointiin ja complianceen liittyvät näkökohdat. Myös ilmastonmuutos on tärkeä teema, sillä Climate Action 100+ -aloitteen kannattajana Sampo-konserni kannustaa salkkuyhtiöitään raportoimaan avoimesti ja kattavasti ilmastovaikutuksistaan.

Sampo-konserni pyrkii aktiivisella omistajuudella vaikuttamaan ensisijaisesti yhtiöihin, joihin se on sijoittanut. Konserni voi myös päättää olla aloittamatta aktiivisen omistajuuden toimia esimerkiksi eturistiriitojen välttämiseksi. Muita mahdollisia tekijöitä, joita tulisi ottaa huomioon ennen vaikuttamista, ovat esimerkiksi ESG-ongelman olennaisuus, sijoituksen koko, kohdeyhtiön tekemät korjaustoimet ja kohdeyhtiön maantieteellinen sijainti.

Suora vaikuttaminen

Vastuullisuuteen liittyvissä asioissa luontevin tapa vaikuttaa yhtiön toimintaan on käydä keskustelua suoraan yhtiön johdon kanssa esimerkiksi henkilökohtaisissa ja virtuaalitapaamisissa, roadshow-tapahtumissa sekä yritysvierailujen yhteydessä. Salkunhoitajien tulisi toimia näin säännönmukaisesti sijoitussalkussa jo olevien sekä potentiaalisten sijoituskohteiden kohdalla. Tätä vaikutuskeinoa käytetään sekä ennakoivasti että reaktiivisesti.

Äänestäminen

Yhtiökokouksissa äänestäminen on tapa, jolla osakkeenomistajat voivat ilmaista näkemyksiään ja sitä voidaan käyttää yhtenä vaikuttamiskeinona. Salkunhoitajat ovat vastuussa sijoituskohteena olevien yhtiöiden yhtiökokouksissa äänestämisestä. Salkunhoitajat pitävät kirjaa siitä, mihin yhtiökokouksiin he ovat osallistuneet ja miten he ovat niissä äänestäneet. Äänestykset tapahtuvat asiamiehen välityksellä, paikan päällä yhtiökokouksessa tai näiden kahden yhdistelmänä riippuen erityisesti sijoituskohteena olevan yhtiön maantieteellisestä sijainnista. Äänestyspäätökset tehdään yhdessä sijoitusjohtajan ja salkunhoitajien kanssa.

Yhteisvaikuttaminen

Sampo-konserni käyttää aktiivisen omistajuuden keinona yhteisvaikuttamista muiden sijoittajien kanssa silloin, kun uskotaan, että kohdeyhtiön toimintatapoja voidaan muuttaa. Yhteisvaikuttamista käytetään pääasiassa reaktiivisesti kun otetaan kantaa jo tapahtuneisiin asioihin.

Vaikuttamisprosessit voivat kestää vuosia tapauksen vakavuudesta riippuen. Vaikuttamisen kehitystä ja tuloksia seurataan sisäisesti ja yhdessä palveluntarjoajan kanssa niin kauan kuin vaikuttaminen on käynnissä. Epäonnistuneissa vaikuttamistapauksissa eskalointiprosessi riippuu sijoituksen koosta ja tyypistä. Mikäli kohdeyhtiö ei reagoi vaikuttamisyrityksiin, voidaan sijoitus myydä kokonaan tai sen osuutta sijoitussalkussa vähentää.

Metodologian kuvaus

Jokainen vaikuttamistoimenpide arvioidaan tapauskohtaisesti ja toimeenpanoon käytetään ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelua. Yhteisvaikuttamisen kautta voidaan ilmaista huoli ja pyytää läpinäkyvyyttä riskien minimoimista varten yhtiöiltä, jotka eivät noudata laadittuja normeja ja joihin kohdistuu uskottavia syytöksiä, jotka palveluntarjoaja on analyytikkotiimeineen tunnistanut. Vaikuttamiskeinoina käytetään muun muassa kirjeitä, sähköposteja ja tapaamisia. Palveluntarjoaja toimittaa kvartaaleittain raportin kaikista vaikuttamistoimenpiteistä ja tarjoaa jatkuvan pääsyn meneillään olevien tapausten tarkasteluun.

Sampo-konsernissa salkunhoitajat koordinoivat yhteisvaikuttamisprosessia yhdessä sijoitustoimintojen kanssa. Mahdollisiin eturistiriitoihin kiinnitetään huomiota aktiivisen omistajuuden yhteydessä. Tavoitteena on, että vaikuttaminen on linjassa konserniyhtiöiden asiakkaiden ja muiden konsernin sidosryhmien intressien kanssa. Hyväksymis- ja kartoitusprosessit toteutetaan sisäisesti ennen yhteisvaikuttamistoimenpiteitä eturistiriitojen välttämiseksi.

Yhteisvaikuttamisesta raportointi

Yhteisvaikuttamisen kautta toteutettuja toimia seurataan ja niistä raportoidaan sisäisille komiteoille vähintään kerran vuodessa. Lisäksi meneillään olevia vaikuttamistapauksia ja jo loppuneita tapauksia seurataan ja niistä raportoidaan komiteoille vähintään kerran vuodessa. 

Vaikuttamistapaukset raportoidaan myös konserniyhtiöiden hallituksille osana tavanomaista hallitusraportointia.

Korkosijoituksiin vaikuttaminen

Korkopuolella aktiivista omistajuutta harjoitetaan käyttäen samoja tapoja kuin suorien osakesijoitusten kohdalla. Tähän kuuluvat muun muassa kohdeyhtiön kanssa käytävä vuoropuhelu, roadshow-tapahtumat, sijoittajatapaamiset ja yhteisvaikuttaminen palveluntarjoajan avulla (ks. kohdat 5.1. ja 5.3.).

Ulkoisten rahastonhoitajien valintaprosessi

Sampo-konserni on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin ja Global Compact -aloitteeseen ja on lisäksi Climate Action 100+ -aloitteen tukija. Tämän vuoksi konserni kannustaa ulkoisia rahastonhoitajiaan lähtemään mukaan näihin sitoumuksiin sekä ottamaan vastuullisen sijoittamisen periaatteet mukaan käytäntöihinsä.

Ulkoisten rahastonhoitajien valinnan due diligence -prosessin aikana salkunhoitajan tulisi käydä läpi olennaiset ESG-näkökulmat ja rahastonhoitajan sitoumukset vastuullisen sijoittamisen suhteen. Esimerkkejä keskustelunaiheista ovat: PRI:n ja/tai YK:n Global Compactin allekirjoittaminen, vastuullisen sijoittamisen linjaukset ja prosessit, ESG-raportoinnin laajuus ja ESG-riskit ja -mahdollisuudet.

Ulkoinen raportointi ja vastuullisen sijoittamisen periaatteiden edistäminen

Osana sitoutumista YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin Sampo-konserni on sitoutunut raportoimaan vuosittain käyttöön otetuista vastuullisen sijoittamisen toimintatavoista ja siitä, kuinka YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumista on edistetty. 

Sijoitusten hiilijalanjälki mitataan ja raportoidaan vuosittain Sampo-konsernin vastuullisuusraportissa.

Lisätietoa on saatavilla Sampo-konsernin yritysvastuuraportissa, s. 118.

Päivitetty 22.6.2021