Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sijoitusten hallinta Ifissä

Vastuullisuus on olennainen osa Ifin ydinliiketoimintaa. Sijoitustoiminnassa Ifin tavoitteena on olla aktiivinen omistaja ja kehittää sijoitusanalyysiä, päätöksentekoprosesseja sekä aktiivisen omistajuuden käytäntöjä. If aloittaa vuonna 2022 ilmastotavoitteiden asettamisen Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisesti.

Ifin vastuullisen sijoittamisen politiikka

Tämä politiikka ohjaa ESG-tekijöiden huomioimista Ifin sijoitusprosesseissa. ESG-tekijöiden huomioiminen kuuluu jokaisen sijoituspäätöksiä tai -analyysiä tekevän työntekijän työnkuvaan. Politiikassa vastuullisen sijoittamisen prosessi on jaettu kolmeen vaiheeseen: sitoutuminen, toteuttaminen ja raportointi.

Politiikassa kuvatut toimet (ESG-liikennevalomalli, ESG-seulonta ja aktiivinen omistajuus) koskevat vain suoria listattuja osakesijoituksia ja suoria korkosijoituksia.

Ifin hallitus hyväksyy vastuullisen sijoittamisen politiikan vuosittain. Ifin sijoituskomitea (Investment Control Committee, ICC) valvoo, että politiikkaa noudatetaan Ifin sijoitustoiminnassa ja komitean puheenjohtaja hyväksyy tietyt sijoitukset politiikan asettamien ehtojen mukaisesti. Ifin sijoitusyksikkö seuraa ESG-riskiluokituksia, sijoituksia sensitiivisiin toimialoihin, mahdollisia normirikkomuksia ja osallistuu yhteisvaikuttamiseen. Ifin vastuullisuusyksikkö osallistuu ESG-riskiluokitusten, toimialakohtaisen seulonnan ja normipohjaisen seulonnan lupaprosesseihin ja avustaa yhteisvaikuttamisprosessissa.

Sitoutuminen vastuulliseen sijoittamiseen

ESG-näkökohdat vaikuttavat tuottoihin, riskeihin ja kaikkien yhtiöiden arvoon. Näin ollen ESG-näkökohtien sisällyttäminen sijoitusprosessiin on tärkeä keino parantaa sijoitusten riski-tuottoprofiilia, ja se on sijoitustoiminnan kriittinen menestystekijä etenkin pitkällä aikavälillä.

Sampo-konserni, johon If kuuluu, on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN Principles for Responsible Investment, PRI), joiden mukaan konserniyhtiöt ovat sitoutuneet:

  • liittämään ESG-asiat osaksi sijoitusprosesseja
  • toimimaan aktiivisina omistajina ja sisällyttämään ESG-asiat omistajakäytäntöihinsä
  • edistämään sijoituskohteidensa asianmukaista ESG-raportointia
  • edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla
  • edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
  • raportoimaan toimistaan ja vastuullisen sijoittamisen edistämisestä.

Lisäksi Sampo-konserni on YK:n Global Compact -aloitteen allekirjoittaja. Aloitteen kymmenen periaatteen mukaan konserniyhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan kymmentä ihmisoikeuksia, työkäytäntöjä, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevaa periaatetta. Nämä periaatteet on sisällytetty myös sijoitustoimintaan.

Ilmastonmuutos vaikuttaa meihin kaikkiin ja vaatii siksi pitkän tähtäimen ratkaisuja, joissa vakuutusala tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa. If pyrkii jatkuvasti vähentämään omia päästöjään ja rohkaisemaan kumppaneitaan ja asiakkaitaan tekemään samoin. If on liittynyt Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) ja sitoutunut asettamaan kunnianhimoisia ja tieteeseen pohjautuvia ilmastotavoitteita. Tavoitteita pidetään tieteeseen perustuvina, jos ne ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa, eli ilmaston lämpenemisen rajoittaminen reilusti alle 2°C, mieluiten 1,5°C verrattuna esiteolliseen aikaan. If noudattaa SBTi:n toimialakohtaisia ​​rahoitusalan ohjeita ja asettaa parhaillaan ilmastotavoitteita sijoitustoiminnalleen.

Toteutus

ESG-liikennevalomalli

Liikennevalomalli perustuu ulkoisen palveluntarjoajan sijoituskohteena oleville yhtiöille määrittämiin ESG-riskiluokituksiin.

Metodologian kuvaus

Palveluntarjoajan ESG-riskiluokitukset mittaavat, kuinka suuri vaikutus ESG-näkökohdista nousevilla riskeillä voi olla yhtiön arvoon.

ESG-riskiluokitus on kaksiulotteinen mittari, joka tarkastelee sekä yhtiön alttiutta ESG-riskeille että yhtiön ESG-riskienhallinnan tasoa suhteessa hallittavissa olevien riskien määrään. ESG-riskiluokitus keskittyy kohdeyhtiöille olennaisten ESG-riskien tunnistamiseen lukuisten kriteereiden avulla ja mahdollisten kiistanalaisuuksien arvioimiseen yhtiön julkaisemien tietojen pohjalta.

Liikennevalomallin kuvaus ja riskikategoriat

Sijoituskohteena olevat yhtiöt jaetaan sisäisesti määriteltyihin riskikategorioihin palveluntarjoajan määrittelemien ESG-riskiluokitusten mukaan. Riskikategoriat ovat matala riski, kohonnut riski, korkea riski ja vakava riski. Salkunhoitajalta edellytetyt toimet riippuvat sijoituskohteena olevan yhtiön ESG-riskikategoriasta.

Liikkeeseenlaskijan ESG-riskiluokitus selvitetään aina ennen uusia sijoituksia. Lisäksi sijoitusten ESG-riskiluokituksia seurataan kuukausittain. ESG-seulonnan tulokset dokumentoidaan ja liitetään tarvittaessa uusien sijoitusten lupahakemukseen. Riskiluokasta riippuen salkunhoitajalta edellytetään lisätoimenpiteitä ennen sijoituksen tekemistä alla olevan taulukon mukaisesti.

ESG-liikennevalomallin riskikategoriat

Sampo_CR-traffic-ligh_2022_FI.svg

Yhtiöt, joille ei ole saatavilla palveluntarjoajan määrittelemää riskiluokitusta, analysoidaan huolellisesti ja kaikki riski-tuotto -suhteeseen vaikuttavat tekijät huomioon ottaen. Tähän sisältyy myös ESG-kriteereistä nousevien riskien analysointi. Analyysi perustuu julkisesti saatavilla olevaan tietoon. Näihin yhtiöihin tehtyjä sijoituksia ei sisällytetä ESG-liikennevalomalliin ja sen pohjalta tehtyyn raportointiin.

ESG-seulonta

Toimialakohtainen seulonta

Tiettyihin toimialoihin katsotaan kohdistuvan muita enemmän ESG-riskejä. Sijoituksia yhtiöihin, joiden toiminta on näillä niin sanotuilla sensitiivisillä toimialoilla, tarkastellaan huolellisesti yhtiöiden suora ja välillinen toiminta näillä toimialoilla huomioiden. Suora toiminta tarkoittaa, että yhtiö saa liikevaihtoa suoraan kyseisen toimialan tuotannosta tai myynnistä, ja välillisellä toiminnalla tarkoitetaan alan tuottamia epäsuoria tulovirtoja, kuten alihankintaa tai jakelua. Tieto perustuu julkiseen dataan.

Sensitiiviset toimialat

Toimiala Suora (tuotanto) Välillinen (jakelu/palvelut) Kuvaus

Aikuisviihde

0 %

50 %

Sijoituskomitean puheenjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön joka tuottaa aikuisviihdettä tai jos yli 50 % yhtiön liikevaihdosta tulee aikuisviihteen jakelusta tai siihen liittyvistä palveluista.

Tupakka 0 %

50 %

Sijoituskomitean puheenjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön joka tuottaa tupakkaa tai jos yli 50 % yhtiön liikevaihdosta tulee tupakkatuotteiden jakelusta tai tupakkatuotteisiin liittyvistä palveluista.

Uhkapelit 50 %

50 %

Sijoituskomitean puheenjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön jonka toiminta liittyy suoraan uhkapeleihin tai jos yli 50 % yhtiön liikevaihdosta tulee uhkapelien jakelusta tai niihin liittyvistä palveluista.

Puolustusmateriaali

50 %

50 %

Sijoituskomitean puheenjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos sijoitetaan yhtiöön joka tuottaa puolustusmateriaalia tai jos yli 50% yhtiön liikevaihdosta tulee puolustusmateriaalin jakelusta tai niihin liittyvistä palveluista.

Kiistanalaiset aseet 0 %

0 %

Sijoituskomitean puheenjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos tehdään uusia sijoituksia yhtiöön, jonka liiketoimintaa on kiistanalaisten aseiden (esim. biologiset ja kemialliset aseet, ydinaseet sekä rypälepommit) valmistus, alihankinta tai jakelu. Kolmannen osapuolen on vahvistettava osallistuminen.
Öljy 50 % 50 % Sijoituskomitean puheenjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos tehdään uusia sijoituksia yhtiöön, jonka ydinliiketoimintaa on fossiilisen öljyn poraus, tuotanto, tai jalostus ja prosessointi tai fossiiliseen öljyyn perustuvan energian tuotanto tai jakelu, jos yrityksellä ei ole selkeää strategiaa kestävämpään liiketoimintamalliin siirtymiseksi.
Hiili 0 % 0 % Sijoituskomitean puheenjohtajan hyväksyntä vaaditaan, jos tehdään uusia sijoituksia yhtiöön, jonka liiketoimintaa on kivihiilen louhinta, hiilikaivosliiketoiminnan alihankinta tai hiiliperäisen energian tuotanto tai jakelu.

 

Ennen sijoituksen tekemistä mihin tahansa näillä toimialoilla toimivaan liikkeeseenlaskijaan salkunhoitajan on hankittava sijoituskomitean puheenjohtajan hyväksyntä, mikäli yhtiöiden osallistuminen ylittää yllä esitetyt kynnysarvot.

Normipohjainen seulonta

Osa vastuullista sijoitustoimintaa on kohdeyhtiöiden sidosryhmävaikutusten arviointi. Lisäksi on tarkasteltava, missä määrin kohdeyhtiö aiheuttaa tai edistää kansainvälisten normien ja standardien rikkomuksia tai on yhteydessä niihin. Kun uusia sijoituskohteita analysoidaan, kohdeyhtiöiden mahdollisia kansainvälisiin normeihin ja standardeihin kohdistuvia rikkomuksia tarkastellaan huolella. Tässä yhteydessä huomioon otettavia kansainvälisiä sopimuksia ovat muun muassa YK:n Global Compact -periaatteet, Pariisin ilmastosopimus, OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille, ILO:n kolmikantainen periaatejulistus, joka koskee monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa, sekä yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet.

Jos kohdeyhtiö ei noudata kansainvälisiä normeja ja standardeja, salkunhoitajan tulee saada lupa sijoitukselle sijoituskomitean puheenjohtajalta. Normipohjaisen seulonnan tulokset dokumentoidaan ja liitetään tarvittaessa lupahakemukseen. Lisäksi rikkomuksen vakavuudesta, luonteesta ja laajuudesta riippuen salkunhoidolliset toimenpiteet voivat olla myös suora vuoropuhelu yritysjohdon kanssa tai yhteisvaikuttamistoimenpide (ks. kohta 2.3 Aktiivinen omistajuus).

Ifin sijoitusyksikkö seuraa sijoitussalkussa olevia yhtiöitä, jotka eivät noudata kansainvälisissä sopimuksissa määriteltyjä normeja ja standardeja.

If kunnioittaa lainsäädäntöä ja sulkee pois sijoituskohteita kansallisten ja kansainvälisten lakien, kieltojen ja sopimusten perusteella. If ei sijoita laajojen sanktioiden kohteina olevien valtioiden liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin.

Metodologian kuvaus

Kohdeyhtiön suora tai välillinen toiminta edellä mainituilla sensitiivisillä toimialoilla tai kansainvälisten normien ja standardien rikkomukset määritellään ensisijaisesti palveluntarjoajan analyysiin perustuen. Muita tietolähteitä voidaan käyttää mikäli tiedot yhtiön osallisuudesta rikkomuksiin ovat ristiriitaisia. Tiedot lisätään mahdolliseen lupahakemukseen.

Toimialakohtainen seulonta perustuu palveluntarjoajan itse tekemään analyysiin kohdeyhtiön toiminnasta tietyllä toimialalla. Normipohjainen seulonta puolestaan pohjautuu mediatietoihin, kansalaisjärjestöjen raportteihin, faktantarkistukseen yhtiön kanssa sekä palveluntarjoajan omaan analyysiin. Normirikkomukseen vaaditaan aina kolmannen osapuolen vahvistus.

Aktiivinen omistajuus

Aktiivisella omistajuudella tarkoitetaan toimia, joiden avulla  kohdeyhtiöiden johtoon pyritään vaikuttamaan tavoitellen mahdollisimman hyvää kannattavuutta ja pitkän aikavälin tuottoa osakkeenomistajille sekä varmistetaan muiden sidosryhmien oikeutettujen etujen huomioiminen.  

Aktiivisena omistajana If pyrkii varmistamaan, että salkkuyhtiöt ottavat ESG-näkökohdat enenevissä määrin huomioon toiminnassaan ja osaksi tuottavaa liiketoimintaa. Aktiivisen omistajuuden olennaisia teemoja ovat esimerkiksi kansainvälisten standardien ja normien noudattaminen, hallinnointiin ja complianceen liittyvät näkökohdat sekä ilmastonmuutos.

If pyrkii aktiivisella omistajuudella vaikuttamaan ensisijaisesti yhtiöihin, joihin se on sijoittanut. If voi myös päättää olla aloittamatta aktiivisen omistajuuden toimia esimerkiksi eturistiriitojen välttämiseksi. Muita mahdollisia tekijöitä, joita tulisi ottaa huomioon ennen vaikuttamista, ovat esimerkiksi ESG-ongelman olennaisuus, sijoituksen koko, kohdeyhtiön tekemät korjaustoimet ja kohdeyhtiön maantieteellinen sijainti.

Aktiviinen omistajuus koskee myös soveltuvin osin korkosijoituksia.

Kohdeyhtiöiden toiminnan seuranta

If seuraa salkkuyhtiöiden toimintaa eri tavoin seuraamalla uutisia, pörssitiedotteita, ulkopuolisten palveluntarjoajien analyyseja ja salkkuyhtiöiden omia raportteja. If edellyttää salkkuyhtiöiden olevan avoimia ja läpinäkyviä toiminnassaan ja antavan tietoa taloudellisesta suoriutumisestaan, strategiastaan, riskienhallinnastaan, pääomarakenteestaan ​​ja hallinnostaan. Lisäksi If kiinnittää huomiota salkkuyhtiöiden vastuullisuus- ja  ilmastovaikutusraportoinnin laatuun ja laajuuteen, vastuullisuusperiaatteiden soveltamiseen ja niihin liittyviin tavoitteisiin.

Uutisten sekä lakisääteisen ja vapaaehtoisen raportoinnin seurannan lisäksi Ifin salkunhoitajat ovat säännöllisesti yhteydessä sijoituskohteisiin ja osallistuvat esimerkiksi yhtiöiden järjestämiin sijoittajatilaisuuksiin ja yhtiökokouksiin. Ifin edustajat voivat myös tavata yhtiöiden johtoa. Tapaamisten tarkoituksena on keskustella yhtiön menestyksen kannalta tärkeistä asioista kuten yhtiön tavoitteista, mahdollisista haasteista ja kestävästä liiketoiminnasta sekä kyvystä korjata mahdollisia epäkohtia. Suoraa vaikuttamista käytetään sekä ennakoivasti että reaktiivisesti.

Yhtiökokouksiin osallistuminen ja äänestäminen

Yhtiökokouksissa äänestäminen on tapa, jolla osakkeenomistajat voivat ilmaista näkemyksiään ja sitä voidaan käyttää yhtenä vaikuttamiskeinona.

Yhtiökokouksiin osallistuminen kuuluu salkunhoitajien tehtäviin. Salkunhoitajat pitävät kirjaa siitä, mihin yhtiökokouksiin he ovat osallistuneet ja miten he ovat niissä äänestäneet. Yhtiökokouksiin osallistumisesta ja äänestämisestä raportoidaan kvartaaleittain Sampo-konsernin Sustainability Factbookissa. If voi valtuuttaa työntekijän tai asiamiehen äänestämään yhtiökokouksessa Ifin salkunhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Äänestäminen paikan päällä tai asiamiehen välityksellä riippuu erityisesti sijoituskohteena olevan yhtiön maantieteellisestä sijainnista. Salkunhoitaja tekee äänestyspäätökset.

Mikäli kohdeyhtiön hallituksen yhtiökokoukselle antamat esitykset poikkeavat Ifin näkemyksestä, If voi käynnistää keskustelut yhtiön kanssa ennen yhtiökokousta näkemysten yhteensovittamiseksi. Mikäli keskustelu ei ole mahdollista tai se ei johda yhteisymmärrykseen, If voi käyttää omistajan oikeuksia mahdollisen äänestystilanteen yhteydessä. If pyrkii varmistamaan, että kohdeyhtiö tietää perusteet Ifin äänestämiskäyttäytymiselle niissä tapauksissa, joissa If ei kannata hallituksen esitystä.

Tarvittaessa If voi tehdä osakkeenomistajana hyvää hallintoa ja vastuullisuutta edistäviä ehdotuksia sekä tukea muiden osakkeenomistajien vastaavia ehdotuksia sekä osallistua tällaisten ehdotusten valmisteluun.

Yhteisvaikuttaminen

If käyttää aktiivisen omistajuuden keinona yhteisvaikuttamista muiden sijoittajien kanssa silloin, kun uskotaan, että kohdeyhtiön toimintatapoja voidaan muuttaa. Yhteisvaikuttamista käytetään pääasiassa reaktiivisesti kun otetaan kantaa jo tapahtuneisiin asioihin. If käyttää ulkoisen palveluntarjoajan palveluita sijoitusten seulomiseen ja yhteisvaikuttamisprosessien käynnistämiseen.

Vaikuttamisprosessit voivat kestää vuosia tapauksen vakavuudesta riippuen. Vaikuttamisen kehitystä ja tuloksia seurataan sisäisesti ja yhdessä palveluntarjoajan kanssa niin kauan kuin vaikuttaminen on käynnissä. Epäonnistuneissa vaikuttamistapauksissa eskalointiprosessi riippuu sijoituksen koosta ja tyypistä. Mikäli kohdeyhtiö ei reagoi vaikuttamisyrityksiin, voidaan sijoitus myydä kokonaan tai sen osuutta sijoitussalkussa vähentää.

Metodologian kuvaus

Yhteisvaikuttamisen kautta voidaan ilmaista huoli ja pyytää läpinäkyvyyttä riskien minimoimista varten yhtiöiltä, jotka eivät noudata laadittuja normeja ja joihin kohdistuu uskottavia syytöksiä, jotka palveluntarjoaja on analyytikkotiimeineen tunnistanut. Ifin salkunhoitaja arvioi jokaisen vaikuttamistoimenpiteen tapauskohtaisesti yhdessä Ifin vastuullisuusjohtajan kanssa. Toimeenpanoon käytetään ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelua. Vaikuttamiskeinoina käytetään muun muassa kirjeitä, sähköposteja ja tapaamisia. Palveluntarjoaja toimittaa kvartaaleittain raportin kaikista vaikuttamistoimenpiteistä ja tarjoaa jatkuvan pääsyn meneillään olevien tapausten tarkasteluun.

Mandatum Asset Managementin salkunhoitajat koordinoivat yhteisvaikuttamisprosesseja konsernitasolla. Mahdollisiin eturistiriitoihin kiinnitetään huomiota aktiivisen omistajuuden yhteydessä. Tavoitteena on, että vaikuttaminen on linjassa konserniyhtiöiden asiakkaiden ja muiden konsernin sidosryhmien intressien kanssa. Lupa- ja kartoitusprosessit toteutetaan sisäisesti ennen yhteisvaikuttamistoimenpiteitä eturistiriitojen välttämiseksi.

Ulkoisten rahastonhoitajien valintaprosessi

Ulkoisten rahastonhoitajien valinnan due diligence -prosessin aikana salkunhoitajan tulisi käydä läpi olennaiset ESG-näkökulmat ja rahastonhoitajan sitoumukset vastuullisen sijoittamisen suhteen. Esimerkkejä keskustelunaiheista ovat: PRI:n ja/tai YK:n Global Compactin allekirjoittaminen, vastuullisen sijoittamisen linjaukset ja prosessit, ESG-raportoinnin laajuus ja ESG-riskit ja -mahdollisuudet.

Raportointi

Ifin sijoitusyksikkö raportoi sijoituskomitealle sijoitusten jakaumasta ESG-liikennevalomallin riskikategorioihin ja toimialakohtaisen seulonnan tuloksista vähintään kuukausittain. Lisäksi omistusosuudet yhtiöissä, jotka eivät ole kansainvälisten sopimusten, kuten YK:n Global Compactin, mukaisia, raportoidaan sijoituskomitealle vähintään neljännesvuosittain. Nämä tiedot tulee raportoida myös hallituksille vuosittain.

Yhteisvaikuttamista seurataan ja siitä raportoidaan sijoituskomitealle vähintään vuosittain. Lisäksi meneillään olevien yhteisvaikuttamisprosessien edistymistä ja aikaisempien yhteisvaikuttamisprosessien tuloksia seurataan ja raportoidaan sijoituskomitealle vähintään kerran vuodessa. Yhteisvaikuttamisesta raportoidaan myös Ifin hallitukselle osana tavanomaista hallitusraportointia.

Lisätietoa on saatavilla Sampo-konsernin vastuullisuusportissa.

Päivitetty 28.1.2022